kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздерә

Нажмите, чтобы узнать подробности

Тақырыбы: Қазақстан Республикасының Мемлекеттік рәміздері

Мақсаты:

 1. Білімділік:  Оқушылардың аса маңызды мемлекеттік белгілер- рәміздер        жөніндегі білімдерін жан-жақты сарапқа салу, оларға мемлекеттік белгілердің аса маңызды екенін ұғындыру, оны ерекше құрметтеп, мақтан тұту керектігін ашып көрсету.

2. Тәрбиелік: Отаншылдық, ұлтжандылыққа, өз елін, тегін, тарихын сүюге тәрбиелеу. 
3. Дамытушылық: Ой-өрісін, танымдық қабілетін, жеке дара тұлға ретінде дамыту.

Көрнекілігі: Рәміздер авторларының суреттері, рәміздер суреттері, таңба-белгілер, сайыс барысы жазылған плакат т.б.       

 Сабақ түрі: сайыс

Сабақтың барысы

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Әнұраны орындалады

 1-жүргізуші:Қазақ елі ұлан- байтақ. Бір қиырынан екінші қиырына дейін ұшқан құстың қанаты талып, жортқан аңның тұяғы шағылған деп суреттеледі аңыздарда. Айтса айтқандай, батысынан шығысына 3000 шақырым, солтүстігінен оңтүстігіне 1600 шақырым, жалпы аумағы 2717.3 мың шаршы шақырым алып аймақты қалай әсірелесе де тұрарлық.

2-жүргізуші: Осындай кең-байтақ жерге ие жас, егеменді еліміздің өзге елдердегідей өз «іңгәсі» бар. Ол- көтерген Туы мен Елтаңбасы, асқақтата әуелеткен Әнұраны. Еркіндікке ұмтылған қай ел, қай халық та өз даусымен сөйлеуді, өз үнімен жар салуды армандайды.                                                1-жүргізуші: ҚР-ның Ата заңының 9-бабында « Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері- Туы, Елтаңбасы және Гимні бар,»- делінген.

2-жүргізуші: Сондай-ақ осы заңның 34- бап, 2-тармағында « Әркім Республиканың мемлекеттік нышандарын құрметтеуге міндетті,»- делінген. 1-жүргізуші: Бүгінгі сабағымызға сынып  оқушылары 3 топқа бөлініп сайыса отырып, өз білімдері мен өнерін ортаға салуға келіп отыр.

2-жүргізуші:  Бүгінгі сайыс сабаққа қатысқалы отырған оқушылардың білімдеріне баға беріп, төрелік жасайтын әділ қазылар алқасымен таныс болыңыздар.

Просмотр содержимого документа
«Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздерә»

Òàқûðûáû: Қàçàқñòàí Ðåñïóáëèêàñûíûң Ìåìëåêåòò³ê ðәì³çäåð³

Ìàқñàòû:

 1. Á³ë³ìä³ë³ê:  Îқóøûëàðäûң àñà ìàңûçäû ìåìëåêåòò³ê áåëã³ëåð- ðәì³çäåð        æөí³íäåã³ á³ë³ìäåð³í æàí-æàқòû ñàðàïқà ñàëó, îëàðғà ìåìëåêåòò³ê áåëã³ëåðä³ң àñà ìàңûçäû åêåí³í ұғûíäûðó, îíû åðåêøå құðìåòòåï, ìàқòàí òұòó êåðåêò³ã³í àøûï êөðñåòó.

2. Òәðáèåë³ê: Îòàíøûëäûқ, ұëòæàíäûëûққà, өç åë³í, òåã³í, òàðèõûí ñүþãå òәðáèåëåó. 
3. Äàìûòóøûëûқ: Îé-өð³ñ³í, òàíûìäûқ қàá³ëåò³í, æåêå äàðà òұëғà ðåò³íäå äàìûòó.

Êөðíåê³ë³ã³: Ðәì³çäåð àâòîðëàðûíûң ñóðåòòåð³, ðәì³çäåð ñóðåòòåð³, òàңáà-áåëã³ëåð, ñàéûñ áàðûñû æàçûëғàí ïëàêàò ò.á.       

 Ñàáàқ òүð³: ñàéûñ

Ñàáàқòûң áàðûñû

Қàçàқñòàí Ðåñïóáëèêàñûíûң Ìåìëåêåòò³ê Әíұðàíû îðûíäàëàäû

 1-æүðã³çóø³:Қàçàқ åë³ ұëàí- áàéòàқ. Á³ð қèûðûíàí åê³íø³ қèûðûíà äåé³í ұøқàí құñòûң қàíàòû òàëûï, æîðòқàí àңíûң òұÿғû øàғûëғàí äåï ñóðåòòåëåä³ àңûçäàðäà. Àéòñà àéòқàíäàé, áàòûñûíàí øûғûñûíà 3000 øàқûðûì, ñîëòүñò³ã³íåí îңòүñò³ã³íå 1600 øàқûðûì, æàëïû àóìàғû 2717.3 ìûң øàðøû øàқûðûì àëûï àéìàқòû қàëàé әñ³ðåëåñå äå òұðàðëûқ.

2-æүðã³çóø³: Îñûíäàé êåң-áàéòàқ æåðãå èå æàñ, åãåìåíä³ åë³ì³çä³ң өçãå åëäåðäåã³äåé өç «³ңãәñ³» áàð. Îë- êөòåðãåí Òóû ìåí Åëòàңáàñû, àñқàқòàòà әóåëåòêåí Әíұðàíû. Åðê³íä³êêå ұìòûëғàí қàé åë, қàé õàëûқ òà өç äàóñûìåí ñөéëåóä³, өç үí³ìåí æàð ñàëóäû àðìàíäàéäû.                                                1-æүðã³çóø³: ҚÐ-íûң Àòà çàңûíûң 9-áàáûíäà « Қàçàқñòàí Ðåñïóáëèêàñûíûң ìåìëåêåòò³ê ðәì³çäåð³- Òóû, Åëòàңáàñû æәíå Ãèìí³ áàð,»- äåë³íãåí.

2-æүðã³çóø³: Ñîíäàé-àқ îñû çàңíûң 34- áàï, 2-òàðìàғûíäà « Әðê³ì Ðåñïóáëèêàíûң ìåìëåêåòò³ê íûøàíäàðûí құðìåòòåóãå ì³íäåòò³,»- äåë³íãåí. 1-æүðã³çóø³: Áүã³íã³ ñàáàғûìûçғà ñûíûï  îқóøûëàðû 3 òîïқà áөë³í³ï ñàéûñà îòûðûï, өç á³ë³ìäåð³ ìåí өíåð³í îðòàғà ñàëóғà êåë³ï îòûð.

2-æүðã³çóø³:  Áүã³íã³ ñàéûñ ñàáàққà қàòûñқàëû îòûðғàí îқóøûëàðäûң á³ë³ìäåð³íå áàғà áåð³ï, òөðåë³ê æàñàéòûí әä³ë қàçûëàð àëқàñûìåí òàíûñ áîëûңûçäàð.

Әä³ë қàçûëàð àëқàñû òàғàéûíäàëàäû.

 1-æүðã³çóø³: Åíä³ã³ êåçåêòå ñàéûñ ñàáàғûìûçäûң êåçåңäåð³ìåí òàíûñòûðûï өòåé³ê.  

       ² êåçåң     « Ñәëåì – ñөçä³ң àíàñû»

       ²² êåçåң    « Áәéãå»

       ²²² êåçåң  « Òàðèõû òåðåң òөëòàңáàì»

       ²V êåçåң   « Áåëã³ æәíå ұғûì»

      2

        V  êåçåң     « Ìåí³ң қèÿëûìäàғû ðәì³ç»

       V² êåçåң    « Құëàқòàí ê³ð³ï, áîéäû àëàð»

       V²² êåçåң  « Òîï áàñøûëàðûíûң ñàéûñû»

 2-æүðã³çóø³: Ñàéûñ ñàáàғûìûçäû áàñòàìàñ áұðûí áәð³ң³çãå ñұðàқ қîéñàқ. Ðәì³ç äåãåíä³ қàëàé òүñ³íåñ³ңäåð ? Ðәì³çãå íåëåðä³ æàòқûçàð åä³ң³çäåð?

Îқóøûëàð ìåí ұñòàçäàðäûң ï³ê³ð³í á³ëó. Òîïòàñòûðó

       Êîíñòèòóöèÿ                                                                          Àñòàíà

          Òó                                                                                 Әíұðàí

     Åëòàңáà                                                                                  Ïðåçèäåíò    

 

1-æүðã³çóø³: Êåç-êåëãåí ìåìëåêåò өç Åëòàңáàñûìåí åңñåë³, әíұðàíûìåí àéáàòòû, òóûìåí òұғûðëû áîëàäû äåéì³ç. Îëàé áîëñà îñû 3 íåã³çã³ ðәì³çäåð àòûíäàғû òîïòàðäûң ñәëåìäåñó, òàíûñó êåçåң³íå ñөç áåðåé³ê.

     1- òîï « Òó» ,                         2-òîï  « Åëòàңáà» ,              3- òîï « Әíұðàí»

   « Ñәëåì – ñөçä³ң àíàñû» êåçåң³ áîéûíøà îқóøûëàðäûң æèíàғàí ұïàéëàðû  õàáàðëàíàäû.

1-æүðã³çóø³:Åíä³  îқóøûëàðäûң ðәì³çäåð òóðàëû á³ë³ìäåð³í êөðñåòåò³í « Áәéãå» êåçåң³íå êåçåê áåðåé³ê.                                                             

2-æүðã³çóø³: Òàëàïòû áàëà

                      Òàëïûíғàí құñòàé.

                      Құìàðû қàíáàñ

                      Àñïàíғà ұøïàé.

Ñàéûñòûң « Áәéãå» êåçåң³ áîéûíøà îқóøûëàðғà ñұðàқòàð áåð³ëåä³.

1.ҚÐ-íûң òәóåëñ³çä³ã³ қàøàí æàðèÿëàíäû?

2. ҚÐ-íûң ðәì³çäåð³ қàøàí қàáûëäàíäû?

3.Ãåðàëüäèêà äåãåí³ì³ç íå?

4. Âèêñèêîëîãèÿ äåãåí³ì³ç íå?

5. Íóìèçìàòèêà äåãåí³ì³ç íå?

6. Åëòàңáà òàíó ғûëûìûíûң àòàñû ê³ì?

7.Ìåìëåêåòò³ê Òóäûң àâòîðû ê³ì?

8. Ìåìëåêåòò³ê Åëòàңáàíûң àâòîðëàðû ê³ìäåð ?

9. Ìåìëåêåòò³ê Әíұðàííûң àâòîðëàðû ê³ìäåð?

 

  Îқóøûëàðäûң ²² êåçåң áîéûíøà æèíàғàí ұïàéëàðûí õàáàðëàíäûðó.

1-æүðã³çóø³:                     Áәð³ áîëғàí қàçàқ ñûíäû êөíå åëäå,

                                            Åë áåëã³ äå, åðë³ê, өðë³ê, өíåð  äå.

                                           Æàһàíäàғû  åң æàóûíãåð õàëûқòà

                                           Ê³ì ñåíåä³ Òó áîëìàäû äåãåíãå ?

2-æүðã³çóø³:                     Áàñ á³ëã³ç³ï æåð òàðïûғàí òàðïàңғà,

                                           Æàñû òұðìàқ øûғàäû åêåí қàðòû àңғà.

                                           Қàëàé îíûң Åëòàңáàñû áîëìàéäû,

                                           Òүë³ã³íå äåé³í ñàëñà  åí – òàңáà ?!

 1-æүðã³çóø³:                   Áàòûðëûққà óûçûíàí æàðûғàí,

                                          Åð òүðê³í³ áàéðàғûíàí òàíûғàí.

                                          Өç³ àқûí , өç³ әíø³ õàëûқòà ,

                                          Ê³ì àéòà àëàð áîëìàғàí äåï Әíұðàí ? !

2-æүðã³çóø³:                   Åíä³ áүã³í өëãåí òóûì ò³ð³ëä³,

                                          Әíұðàíûì  àëäû æàóëàï  ғұìûðäû .

                                          Áîñàғàäà  қàëûï êåëãåí Åëòàңáàì

                                          Áàÿғûøà òөð³ìå êåï ³ë³íä³.

1-æүðã³çóø³: Ñàéûñûìûçäûң « Òàðèõû òåðåң òөëòàңáàì» äåï àòàëàòûí êåçåң³íäå îқóøûëàð Òó, Åëòàңáà, Әíұðàí òàðèõûíàí ñûð øåðòåä³.

Îқóøûëàð Òó, Åëòàңáà, Әíұðàí òàðèõûí әңã³ìåëåéä³.  Òó òàðèõû.

1-îқóøû: Ðәì³çäåð òàðèõû òûì åðòå çàìàíäàðäàí áàñòàëàäû. Ìûñàëû, Áàòûñ òүð³ê қàғàíàòûíûң áүê³ë áàòûðëàðû, áèëåð³, àқñàқàëäàðû ìåí áåäåëä³ àäàìäàðû æèíàëûï    635 æûëû өòêåí Құðûë- òàéäà « Îí îқ áóäóí» ұðàí ðәì³ç³í қàáûëäàғàí. « Қîø æàëàó» àòòû áèëåóø³í³ң òóû áåê³ò³ëãåí.                                          

2-îқóøû: Қàçàқ æåð³íäåã³ ñîíàó êөíå çàìàíäàғû æàðòàñòàðäà қàøàï îéûï ñàëûíғàí òó áåéíåëåð³í ñөç åòïåãåíí³ң өç³íäå, á³çä³ң äәó³ðäåã³ Ìөäå, Áóìûí, Åëòåð³ñ, Æәí³áåê, Êåðåé, Қàñûì, Åñ³ì, Òәóåêåë, Òәóêå, Әá³ëқàéûð, Àáûëàé ñûíäû қîëáàñøû áàһàäүðëåð³ì³çä³ң өç òóëàðû áîëғàí.3-îқóøû: Òүðê³ òåêòåñ õàëûқòàðäà æàëàó, òó òүñòåð³ íåã³ç³íåí êөê, àқ, ñàðû, ñàðû àëà áîëûï êåëãåí.Ìûñàëû, êөê òүñ –êåң àñïàíäû, àқ òүñ- øûíäûқ, áàқûò, қóàíûø, ñàðû òүñ- àқûëäû, қàðà òүñ қàçà ìåí қàéғûíû á³ëä³ðåä³.

4-îқóøû: Òóäû áåéá³ò êåçäå үëêåí қîøåìåòïåí ñàқòàï, òåê æàóãåðø³ë³êòå ғàíà êөòåð³ï øûққàí.Æîðûқòàðäà áàñ òóäû ñàқòàóøû ðåò³íäå áåäåëä³ ñұëòàíäàð ìåí áàòûðëàðäûң á³ðåó³ ñàéëàíàòûí. Òóäàí àéûðûëó- өë³ììåí á³ðäåé.Îë òóðàëû àңûçäàð äà êөï. « Òîқòàìûñ Ñàìàðқàíäû қîðøàï òұðғàíäà òóû êåçäåéñîқ, өç-өç³íåí æûғûëûï, ðóõû òүñ³ï, құòû қàøқàí ñàðáàçäàð îéñûðàï æåң³ë³ïò³,»-äåéä³. Åñàóûë Ðûáèí Êåíåñàðûíûң áәéá³øåñ³ Êүí³ìæàííûң àóûëûí øàïқàíäà Êåíåñàðûíûң òóûíäàé òó æåëá³ðåò³ï, æұðòòû қàïû қàëäûðûï, ñàí ñîқòûðûïòû.

5-îқóøû:  Áұқàð æûðàó өç æûðûíäà: «Á³ð³íø³ ò³ëåê ò³ëåң³ç, á³ð Àëëàғà æàçáàñқà… Æåò³íø³ ò³ëåê ò³ëåң³ç, æåëê³ëäåãåí òó êåë³ï, æåð қàéûñқàí қîë êåë³ï, ñîíàí ñàñûï òұðìàñқà »- äåï òîëғàíñà, Ìàõàìáåò àқûí:

                                                  Æåëï- æåëï åòêåí àëà òó,           

                                                  Æèûðûï àëàð êүí қàéäà;

                                                   Æàñàóëû íàéçà қîëғà àëûï,

                                                   Æàó òîқòàòàð êүí қàéäà?-äåï òîëғàíàäû.

6-îқóøû: 1941-1945 æûëäàð àðàëûғûíäàғû Ұëû Îòàí ñîғûñûíûң ñîңғû êүíäåð³  ôàøèñò³ê Ãåðìàíèÿ îðäàñû Áåðëèíäåã³  Ðåéõñòàãòûң òөáåñ³íå òó ò³êêåíäåðä³ң á³ð³ қàçàқ ұëû åä³.Áүã³íäåð³ á³ç Ð. Қîøқàðáàåâ àòàìûçäûң åñ³ì³í ìàқòàíûøïåí åñêå àëàìûç.

7-îқóøû: Ìàòàñû қàíäàé, ìàòàñû-êөê òүñòåðäåí òàңäàëғàí,                                                                                                    

                   Қàçàқòûң îþ-өðíåã³, қûðàíû æәíå ñàìғàғàí.

                   Êүí êүë³ìäåï әëåìãå òөã³ï òұðғàí àðàé íұð,

                   Òóûìäû ìåí³ң êөðãåíäåð қûçûғà қàðàï òàңäàíғàí.

Åíä³ àқ îðäàíûң òөáåñ³íäå қàí қûçûë òó îðíûíû êөê òó қîíäûðûëûï, æåëá³ðåï òұð.Îíäà áөð³í³ң áàñû æîқ.Á³ðàқ áөð³í³ äå áүð³ï òүñåð қûðàí áàð.Құñ òөðåñ³ øàðòàáàқ êүí àÿñûíäà òәóåëñ³ç, åðê³ìåí ñàìғàóғà áàғûò àëғàíûí әðá³ð қàçàқñòàíäûқ қàñòåðëåï, ìàқòàí òұòûï, äàңқûí êөòåðå áåðóãå үëåñ қîññà, êөê òóûìûçäûң àáûðîéû үñòåì áîëûï, äұøïàíäàðûìûçäû êүé³íä³ð³ï, äîñòàðûìûçäû қóàíûøқà áөëåé áåðåð³ àíûқ.

Åëòàңáà òàðèõû

  1-îқóøû: Қàçàқ қàçàқ àòàíáàé òұðûï ñîíàó òүðê³ õàëқûíûң ðóëûқ, òàéïàëûқ äәó³ð³íåí áåð³ қàðàé әðá³ð ðóäûң òàңáà, áåëã³ëåð³ áîëғàí.Ìұíäàé áåëã³ қàæåò åä³. Îë êåçäå æàéûëûì үø³í, æåð үø³í, ñàóäà æîëäàðû үø³í ðóëàð àðàñûíäà äàó-æàíæàëäàð æè³ áîëûï òұðàòûí. Îñûíäàéäà ê³ìí³ң қàé ðóäàí åêåí³í, ê³ìí³ң äîñ, ê³ìí³ң қàñ åêåí³í á³ëó үø³í әð ðóäûң өç òàңáàñû áîëғàíû äұðûñ åä³.

 2-îқóøû:  Ìåìëåêåòòåð àðàñûíäà ñàóäà ñàòòûқòûң äàìóûíà áàé ëàíûñòû Ү²-Ү²² ғàñûðëàðäà Қàçàқñòàí æåð³íäå Òàðàç, Îòûðàð ñèÿàқòû қàëàëàðäûң ұñòàõàíàëàðûíäà æàñàëғàí òåì³ð, ìûñ, қîëà, êүì³ñ,àëòûí àқøàëàðäà äà òàңáà áåëã³ëåð ñûçûëғàí.  Ìûñàëû, Òàðàç қàëàñûíäà æàñàëғàí òåңãåëåðä³ң á³ð áåò³íäå ñàäàқ áåëã³ñ³ , àë  åê³íø³ áåò³íäå «àñïàí òåêòåñ òүðê³ қàғàíûíûң òåңãåñ³ » äåãåí æàçó áàð.

3- îқóøû: Àëòûí әøåêåéìåí á³ðãå æàóûíãåðëåðä³ң қûçûë òүñò³ êè³ì³ äå àäàìíûң øûққàí òåã³í àéқûíäàéòûí áåëã³. Ғұí, ñêèô-ñàқ әëåì³íäå àëòûí áұғû êүíí³ң òàáèғàòòûң áåëã³ñ³ åêåí. Îñûíäàé ñèìâîë- ðәì³çäåð «Åñ³ê » қîðғàíûíàí òàáûëғàí àëòûí àäàìíûң үñò³íäåã³ қàðó –æàðàқòàðäà êåçäåñåä³.

4- îқóøû: Øûңғûñõàíäû õàí ñàéëàғàíäà îë әð ðóäûң қîëáàñøû áåêòåð³í á³ð³í åê³íø³ñ³íåí îңàé àæûðàòó үø³í әðқàéñûñûíà æåêå-æåêå әñêåðè  àò – ұðàí   қîéғàí , құñ àòû, àғàø àòû, æәíå òàңáà áåëã³ëåð áåðãåí. Ұëû æүç үéñ³íäåðä³ң қîëáàñøûñû Ìàéқû áèãå: «áүã³ííåí áàñòàï ñåí³ң ұðàí áåëã³ң – ñàëàóàò, áүðê³ò, қàðà àғàø, òàңáàң ñүðã³ áîëàäû ,» -äåãåí.

5- îқóøû: Åíä³ өòêåí ғàñûðäûң 70æûë áîéûíäà өì³ð ñүðãåí Қàçàқ Êåңåñ Ñîöèàëèñò³ê Ðåñïóáëèêà- ñûíûң Åëòàңáà òàðèõûí ñөç åòñåê. 1925 æûëû Қàçàқ  ÀÊÑÐ – íûң îðòàëûқ àòқàðó êîìèòåò³ ñóðåòø³ Àëåêñàíäð Èâàíîâòûң æàñàғàí åëòàңáà æîáàñûí ìåìëåêåòò³ê åëòàңáà äåï қàáûëäàäû. 1936 æûëû ñóðåòø³ëåð ×åðêàñ ïåí Íèôîíòîâàíûң æîáàëàðûí ìåìëåêåòò³ê åëòàңáà äåï қàáûëäàäû.1940 æûëû 10 қàңòàðäà åëòàңáàäàғû «Áàðëûқ åëäåðä³ң ïðîëåòàðëàðû , á³ð³ã³ңäåð» äåãåí æàçó ëàòûí ãðàôèêà -ñûíàí îðûñ ãðàôèêàñûíà өçãåðò³ëä³.

Әíұðàí  òàðèõû.                  

1-îқóøû:Қàçàқ åë³í³ң әðá³ð ðó-òàéïàñûíûң òàңáà-áåëã³ëåð³, æàëàóûìåí қàòàð әíұðàíû äà áîëғàí . Қûòàéëàð ãèìíä³ «ãî-ãå», ìåìëåêåò өëåң³,ìåìëåêåò әí³ äåñå, àðàáòàð Îòàí өëåң³, Îòàí әí³ äåï á³ëåä³. Àë ãðåêò³ң «ãèìí» ñөç³í қàçàқøàëàñàқ «ұðàí», « ұðàí ñàëó», « æàð ñàëó» äåãåí ұғûìäû áåðåä³.

2-îқóøû: Æàóғà қàðñû øàïқàíäà ñàðáàçäàðäû æ³ãåðëåíä³ï, êүø-қàéðàò áåðóãå àëòû àëàøòûң ұðàíû « Àëàø» áîëғàí.Àë æåêå ðó-òàéïàëàðûíûң àðóàқòû êөñåì,íå åðæүðåê áàòûð, áåäåëä³ õàí- áèëåð³í³ң àòûíà áàéëàíûñòû өç ұðàíäàðû áîëғàí.Îë ұðàíäàð ñàðáàçäàðғà æîғàðû ðóõ áåð³ï,æàóғà қàðñû åðë³êïåí êүðåñå á³ëóãå æұìûëäûðғàí.

3-îқóøû: Қàçàқ õàëқûíûң àëғàøқû әíұðàíû äåï 1723 æûëғû Æîңғàð øàïқûíøûëûғûíàí áîëғàí  « Àқòàáàí øұáûðûíäû, Àëқàêөë ñұëàìà» îқèғàñûíà áàéëàíûñòû Қîæàáåðãåí æûðàóäûң øûғàðғàí « Åë³ì-àé» өëåң³í àéòàìûç. « Åë³ì-àé» äàñòàíû 7 áөë³ìíåí, 3683 øóìàқ, ÿғíè 14732 æîë өëåң. Áұë øûғàðìàäàí áүã³íã³ êүíãå æåòêåí³ 2000 æîëäàéû, ÿғíè äàñòàííûң 1-áөë³ì³.

4-îқóøû: õõ ғàñûðäûң áàñûíäà àòàқòû àқûíûìûç Ì. Æұìàáàåâ қàçàқ æàóûíãåðëåð³ ìàðøûí æàçñà, Ì. Äóëàòîâ îíûң әí³í øûғàðғàí.

Îқóøûëàðäûң ²²² êåçåң áîéûíøà àëғàí ұïàéëàðûí õàáàðëàíäûðó.

 Ñåðã³òó ñәò³: ñàõíàëûқ қîéûëûì: « Òóûì- íàìûñ, ұðàíûìûç – á³ðë³ê á³çä³ң»                                                                           

2-æүðã³çóø³: Ñàéûñûìûçäûң êåëåñ³ êåçåң³ « Áåëã³ æәíå ұғûì» äåï àòàëàäû.  Ìåìëåêåòò³ê ðәì³çäåð³ì³ç äүíèåãå қàëàé êåëä³? Ðәì³çäåðäåã³ áåëã³ëåð қàíäàé ұғûì á³ëä³ðåä³? Áұë êåçåңäå îқóøûëàð îñû òóðàëû әңã³ìåëåéä³.

« Òó» òîáû.1-îқóøû: Æàңà òó қàëàé æàñàëäû? Қàçàқñòàí Ðåñïóáëèêàñû өç òәóåëñ³çä³ã³í³ң æûëäûқ ìåðåêåñ³íå îðàé ұëòòûқ íûøàíûìûç- Ìåìëåêåòò³ê òóäûң àâòîðû Øәêåí Îңëàñûíұëû Íèÿçáåêîâ áûëàé äåä³: « Ìåìëåêåòò³ê òóғà àðíàëғàí áàéқàóғà 600-äåí àñòàì æîáà òүñò³. ²ð³êòåóäåí өòêåí åң ñîңғû 4 æîáà êîìèññèÿíûң øåø³ì³ìåí Æîғàðғû êåңåñò³ң òàëқûñûíà ұñûíûëäû.Áàéқàóäûң àÿқòàëóûíà 3 êүí қàëғàíäà æàңà òó æîáàñûí æàñàóғà ê³ð³ñò³ì.Ñåáåá³, àëäûңғû æàñàғàí æîáàëàðûìà êөң³ë³ì òîëìàғàí-äû. Ñîíûìåí, ñîңғû æàñàғàí æîáà æұðòøûëûқòûң êөң³ë³íåí øûғûï, ìåìëåêåò³ì³çä³ң òөë òóûíà àéíàëäû.

2-îқóøû: Òóäûң òүñ³ êөê áîëóû – áүê³ë äүíèåãå êөê æүç³, àñïàí әëåì³ îðòàқ. Æåð øàðû ñàí òàðàïқà, ұëòòàðғà, ìåìëåêåòòåðãå áөë³íãåí³ìåí, àñïàí åøқàøàí áөë³íáåê åìåñ.Àë, êүíãå êåëåð áîëñàқ, îë äà æàïàíғà îðòàқ íәðñå. Êүí æûëóû æåð áåò³íäåã³ áүê³ë ò³ðø³ë³ê àòàóëûғà îðòàқ. Қàçàқ õàëқû қàøàí äà қûðàíäû қàñèåòò³, êèåë³ құñқà áàëàғàí.Åãåìåíä³ê àëғàí қàçàқ åë³í³ң қûðàí òәð³çäåñ áè³êòå, ғұìûðû ұçàқ áîëñûí äåãåí îéäàí òóғàí äүíèå áұë. Îғàí қîñà òóäà қàçàқòûң  ұëòòûқ îþ-өðíåã³ áåéíåëåíãåí. Îë қàçàқòûң ұëòòûқ íàíûìûí, қàñèåò³í êөðñåòåä³.

1-îқóøû: Қàçàқñòàí òóû õàëûқàðàëûқ æèûíäàð ìåí áàñ қîñóëàðäà, Ðåñïóáëèêà ïðåçèäåíò³í³ң øåò åëãå øûққàí ñàïàðûíäà êөòåð³ëãåí ñàéûí ìåí³  « á³çä³ң қàçàқ õàëқûíûң òóû» äåãåí ìàқòàíûø ñåç³ì áèëåéä³».

 « Åëòàңáà» òîáû.1-îқóøû: 1992 æûëäûң 4 ìàóñûìû – òàðèõè êүí.Ñîë êåçäåã³ Ðåñïóáëèêà Æîғàðғû Êåңåñ³ Òәóåëñ³ç Қàçàқñòàí Ðåñïóáëèêàñûíûң Ìåìëåêåòò³ê Òóû ìåí Åëòàңáàñûí áåê³òò³. Åëòàңáàíûң үçä³ê æîáàñûíà 245 æұìûñ, 67 õàò ұñûíûëғàí åä³.Õàëûқ қàëàóëûëàðû ìåí åëáàñû íàçàðû Æàíäàðáåê Ìәë³áåêұëû ìåí Øîòàìàí Óәëèõàíîâ æàñàғàí áүã³íã³ åëòàңáàìûçғà àóäû. Òәóåëñ³çä³ã³ì³çä³ң òөë áåëã³ñ³ êөï ұçàìàé қàëûң æұðòøûëûқòûң æүðåã³íå æîë òàðòòû.Åëãå ұíàғàí åëòàңáà äүíèåãå қàëàé êåëä³? Åëòàңáà àâòîðëàðûíûң á³ð³  Æ. Ìәë³áåêұëû áûëàé äåéä³.                                                                       2-îқóøû:« Åëòàңáà îñû қàëïûíäà îéғà êåëå қîéғàí æîқ. Қàçàқòà «Øàңûðàғûң áè³ê, êåðåãåң êåң, áîñàғàң áåð³ê áîëñûí» äåãåí ñөç áàð. Îñû үø àóûç ñөç íåã³çãå àëûíäû. Åëòàңáàäàí åëä³ң òàðèõû, äәñòүð³, ðóõû òîëûқ òàíûëûï òұðóû òè³ñ.Áàñòàïқûäà « Øàңûðàқ қàçàққà òәí åìåñ» äåãåí ñûңàðæàқ ï³ê³ðëåð äå áîëäû.Ñîíäà« Àó, Àáàé äà, Àáûëàé äà ñîë øàңûðàқòûң àñòûíäà äүíèåãå êåëãåí æîқ ïà?» äåãåí óәæ àéòóғà òóðà êåëä³. Әð õàëûқ өç³ қàñèåòò³ ñàíàéòûí æàí-æàíóàðäû Ìåìëåêåòò³ê íû- øàí äåãåí æàéû áàð. Àңûçäàðäàí àðқàó òàðòқàí ïûðàқ áåéíåñ³íå äå қàðñû êåëãåíäåð áîëìàé қàëғàí æîқ.Á³ëå á³ëñåê, æûëқû äà өç êåçåã³íäå өðêåíèåòò³ң äàìóûíà ûқïàë åòêåí ғîé. Àë қàçàқ ìàëñàқ õà -ëûқ.  Îñû ðåòòå æèûíòûқ îáðàç êåðåê áîëäû. Қàíàòòû ïûðàққà òîқòàëóûìíûң áàñòû ñåáåá³ ñîë. Áîñàғàíû áåð³ê åòó үø³í 7 áóûííàí òұðàòûí ìүé³ç òàңäàëäû.7 áóûí á³ð æàғûíàí қàçàқòûң «Æåò³ àòàñûí á³ëìåãåí æåòåñ³ç» äåãåí³í àңғàðòó.Ïûðàқòûң қàíàòû á³ð қàðàғàíäà áèäàéäûң áàóëàíғàí ñәò³í åñêå ñàëàäû. Әó áàñòà åëòàңáàíûң қàқ îðòàñûíà æàðòû àé ìåí øàғûí 3 æұëäûç áàð åä³. Òàëқûғà ñàëғàí êåçäå áåñ áұðûøòû æұëäûçғà òîқòàäû. Êîíêóðñқà æ³áåð³ëãåí íұñқàñûíàí ³ë³êïåé қàëғàíû îñû æàðòû àé ìåí øàғûí 3 æұëäûç ғàíà.Қàëғàíûíûң áәð³ òàëқûäàí өòò³.

 « Әíұðàí» òîáû. 1-îқóøû:Àðàäà 6 àé өòêåí ñîң 1992 æûëäûң 11 æåëòîқñàíûíäà  Ìåìëåêåòò³ê әíұðàííûң ìәò³í³ áåê³ò³ëä³. Îíûң ñөç³í æàçғàíäàð -Ò. Ìîëäàғàëèåâ, Ì. Әë³ìáàåâ,Қ. Ìûðçàëèåâ, Æ. Äәð³áàåâà, әí³í æàçғàíäàð Ë. Õàìèäè, Ì.Òөëåáàåâ, Å. Áðóñèëîâñêèé  áîëäû.Îë 2006 æûëû қàéòà өçãåð³ï, æåëòîқñàí àéûíäà æàңà әíұðàí қàáûëäàíäû.                                                                                                    

2-îқóøû:Ìәæ³ë³ñ æәíå Ñåíàò äåïóòàòòàðûíà æîëäàғàí õàòûíäà Åëáàñûìûç  Í.Ә Íàçàðáàåâ өç õàòûíäà: « Òәóåëñ³çä³ê àëғàííàí êåé³í қàáûëäàíғàí  қàç³ðã³ қîëäàíûñ -òàғû Қàçàқñòàí Ðåñïóáëèêà- ñûíûң Ìåìëåêåòò³ê әíұðàíû îñû æûëäàð ³ø³íäå áàðëûқ қàçàқñòàíäûқòàðäûң æүðåã³íäå æàòòàëûï қàëäû äåó қèûí. Åë³ì³çä³ң қàé òүêï³ð³íå áàðñàì äà, êәð³ äå, æàñ òà әíұðàíäûқ ìәðòåáåñ³ áîëìàñà äà, àñà êөðíåêò³ êîìïîçèòîðûìûç Øәìø³ Қàëäàÿқîâ ïåí òàëàíòòû àқûíûìûç Æұìåêåí Íәæ³ìåäåíîâò³ң ñөç³íå æàçûëғàí« Ìåí³ң Қàçàқñòàíûìäû» әíұðàí åñåá³íäå øûðқàғàíûíûң òàëàé ðåò êóәñ³ áîëäûì. Îñû óàқûòқà äåé³í áåéðåñìè әíұðàí қûçìåò³í àòқàðûï êåëãåí áұë әíãå ðåñìè ìәðòåáå áåðåò³í êүí æåòò³ äåï åñåïòåéì³í. Îñû îðàé äà әí ìәò³í³íå  қàòûñòû өç ï³ê³ð³ìä³ îðòàғà ñàëìàқïûí. Ìәò³íä³ әíұðàí ðåò³íäå қàáûëäàó үø³í îғàí á³ðқàòàð өçãåð³ñòåð åíã³çó êåðåê äåï åñåïòåéì³í. Á³ð³íø³äåí, әíұðàíäà ғàñûðëàð áîéû òәóåëñ³çä³ê үø³í êүðåñêåí áàáàëàð åðë³ã³ êөðñåò³ëó³ òè³ñ. Åê³íø³äåí, ìәò³íäå ñîë àòà-áàáàëàðäàí қàëғàí àñûë ìұðàìûç-æåð³ì³çäң êåң-áàéòàқòûғû îðûí àëóû êåðåê. Үø³íø³äåí,åë³ì³ç áåí æåð³ì³çä³ң áàéëûғû á³çä³ң ұðïàқòàðûìûç- äûң áîëàøàғûíà æàðқûí æîë àøàòûíû äà àéқûí êөð³í³ñ òàïқàíû æөí. Åң áàñòûñû, á³çä³ң òәóåëñ³çä³ã³ì³çä³ң àëòûí ä³ңãåã³- åë á³ðë³ã³ áàñà êөðñåò³ëó³ êåðåê »- äåï áîëàøàқ әíұðàí ìәò³í³íå åíãåí өç æîáàñûí êөðñåòò³.

3-îқóøû: Îñûäàí êåé³í æîáàíû òàëқûëàó êåç³íäå, äåïóòàòòàð ұñûíûñûìåí ïàðëàìåíò әíұðàí ìәò³í³í³ң àâòîðëàðû Æ. Íәæ³ìåäåíîâ ïåí Í. Íàçàðáàåâ åêåí³í àéғàқòàéòûí øåø³ì қàáûëäàäû.         « Ìåí³ң Қàçàқñòàíûì» әí³ æàðòû ғàñûð áîéû åëìåí á³ðãå æàñàï, åëìåí á³ðãå ìұңàéûï, åëìåí á³ðãå қóàíûï êåëåä³. Әð øàңûðàқòûң, åë øàòòûғûíûң æàëàóûíà àéíàëäû. Îë 1992 æûëû әíұðàí áәéãåñ³ -íå äå ұñûíûëғàí áîëàòûí. Á³ðàқ áұë ұñûíûñ « Ìàðø æàíðûíäà æàçûëғàí òóûíäûíû ãèìí áәéãåñ³íå қîñóғà áîëìàéäû ,» äåãåí äәëåëìåí қàéòàðûëғàí áîëàòûí.

4-îқóøû: Äåñå äå, õàëûқ æүðåã³í³ң қàëàóû àéíûғàí æîқ. « Ìåí³ң Қàçàқñòàíûì» әí³ áұðûíғûñûíøà ìåêòåïòåð ìåí áàëàáàқøàëàðäà, ñïîðò ñàéûñòàðû ìåí ñàëòàíàòòû æèûíäàðäûң òөð³íäå, ñàÿñè íàó- қàíäàðäûң áåë îðòàñûíäà æàðқûðàï êөð³íå á³ëä³. Ñîë ³ëòèïàò ïåí ûқûëàñ åíä³ îíû ðåñìè ðәì³ç òұғûðûíà àïàðûï қîíäûðûï îòûð. Ëàéûì ғұìûðû ұçàқ áîëғàé!                                                                                                                 

Îқóøûëàðäûң ²Ү êåçåң áîéûíøà àëғàí ұïàéëàðûí õàáàðëàíäûðó.

1- æүðã³çóø³: Ñàéûñûìûçäûң Ү êåçåң³ « Ìåí³ң қèÿëûìäàғû ðәì³ç» äåï àòàëàäû.   Әð òîï îқóøûëàðû өç қèÿëûíäàғû ðәì³çäåðä³ң æîáàñûí æàñàï, қîðғàéäû.

Îñû êåçåң áîéûíøà ұïàéëàðûí õàáàðëàíäðó.

2- æүðã³çóø³:      Êөê  àñïàíäàé òóëàðäûң

                             Æåëá³ðåéò³í êүí³ – áұë!

                             Åë³ì äåãåí ұëäàðäûң

                              Åëæ³ðåéò³í êүí³ -áұë!

Îëàé áîëñà «Құëàқòàí ê³ð³ï , áîéäû àëàð» êåçåң³ áîéûíøà îқóøûëàð әí ñàéûñûíà òүñåä³ .Үø òîï îқóøûëàðû әí îðûíäàéäû.     Ү² êåçåң áîéûíàø îқóøûëàðäûң àëғàí ұïàéëàðû õàáàðëàíàäû.

1- æүðã³çóø³: Ñàéûñûìûçäûң ñîңғû êåçåң³  «Òîï áàñøûëàð ñàéûñû» äåï àòàëàäû.

 Òîï áàñøûëàðûíà òàïñûðìà áåð³ëåä³ . Ñұðàқ:  ìåìëåêåòò³ê ðәì³çäåðä³ қàíäàé ñөçäåðìåí ìàқòàð åä³ңäåð? 

Òîï áàñøûëàðû  á³ð ìèíóò äàéûíäàëûï æàóàï áåðåä³.

2-æүðã³çóø³:

ҚÐ-íûң Àòà çàңíûң 34- áàï, 2-òàðìàғûíäà « Әðê³ì Ðåñïóáëèêàíûң ìåìëåêåòò³ê íûøàíäàðûí құðìåòòåóãå ì³íäåòò³» äåë³íãåí. Îëàé áîëñà, ðәì³çäåðä³ құðìåòòåó- әðá³ð қàçàқ -          ñòàíäûқ àçàìàòòûң ì³íäåò³. Әñ³ðåñå, åë åðòåң³, áîëàøàғû-ñåíäåð үø³í áұäàí àñқàí ìàқòàíûø ïåí ì³íäåò áîëìàñà êåðåê äåï қîðûòûíäûëàé îòûðûï, ñàéûñ ñàáàғûìûçäûң æåң³ìïàçäàðûí àíûқòàó қîðûòûíäû ñөç әä³ë қàçûëàð àëқàñûíà áåð³ëåä³.

Әä³ë қàçûëàð àëқàñûíûң ñөç³.

1-òîï:  Өç³ңä³ê³ òóûң äà,

             Îò ïåí àóà, ñóûң äà.

              Æàñà Қàçàқñòàíûì,

              Áåëä³ áåêåì áóûí äà!

2-òîï:   Åëòàңáàñû åë³ìí³ң

              Íåòêåí êөðêåì, әäåì³.

              Òұíûғûíäàé êөң³ëä³ң

              Îðòàäà àñïàí әëåì³.

3-òîï:   Әíұðàíûì, æàí ұðàíûì,

              Àéòàð әí³ì, ñөéëåð ñөç³ì.

              Òóғàí æåð³ì-ñàғûíàðûì,

               Ìәңã³-áàқè øûðқàëàäû

               Ðåñïóáëèêà Әíұðàíû.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Внеурочная работа

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 5 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздерә

Автор: Жаньбек Арнагул

Дата: 12.01.2017

Номер свидетельства: 378465

Похожие файлы

object(ArrayObject)#853 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(104) "4 маусым - ?аза?стан Республикасыны? Мемлекеттік р?міздері"
  ["seo_title"] => string(63) "4-mausym-k-azak-stan-riespublikasynyn-miemliekiettik-r-mizdieri"
  ["file_id"] => string(6) "306175"
  ["category_seo"] => string(21) "doshkolnoeObrazovanie"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1458061304"
 }
}
object(ArrayObject)#875 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(91) "?аза?стан Республикасыны? мемлекеттік р?міздері "
  ["seo_title"] => string(56) "k-azak-stan-riespublikasynyn-miemliekiettik-r-mizdieri-1"
  ["file_id"] => string(6) "173610"
  ["category_seo"] => string(8) "istoriya"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "planirovanie"
  ["date"] => string(10) "1424012161"
 }
}
object(ArrayObject)#853 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(87) "?аза?стан Республикасыны? мемлекеттік р?міздері"
  ["seo_title"] => string(56) "k-azak-stan-riespublikasynyn-miemliekiettik-r-mizdieri-2"
  ["file_id"] => string(6) "263072"
  ["category_seo"] => string(8) "istoriya"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1449483166"
 }
}
object(ArrayObject)#875 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(123) "?аза?стан Республикасыны? мемлекеттік р?міздері туралы презентация"
  ["seo_title"] => string(69) "kazakstanriespublikasynynmiemliekiettikrmizdierituralypriezientatsiia"
  ["file_id"] => string(6) "271522"
  ["category_seo"] => string(7) "prochee"
  ["subcategory_seo"] => string(11) "presentacii"
  ["date"] => string(10) "1451572883"
 }
}
object(ArrayObject)#853 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(77) "?аза?стан Республикасыны? Мемлекеттік Туы "
  ["seo_title"] => string(47) "k-azak-stan-riespublikasynyn-miemliekiettik-tuy"
  ["file_id"] => string(6) "164924"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(11) "presentacii"
  ["date"] => string(10) "1422719636"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства