kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

"?ыз?а ?ыры? ?йден тиым"

Нажмите, чтобы узнать подробности

?ыз?а ?ыры? ?йден тиым 
Елбасымыз Н?рс?лтан ?біш?лыны?: «Шы?ыс халы?тарыны? арасында, жалпы м?сылман елдерінде ?йел затын ерекше ба?алайтын, ?арындасты ?атты ?астерлейтін халы?ты? бірі де, бірегейі де – бізді? ?аза?», – деп айт?ан. 
«?ыз – ?ріс, ?л-?оныс» деп білгендіктен ?азекем ?рісін ке?ейтер ?ыз бала?а айры?ша к??іл б?лген. «?ыз мінезді келсін, ?л ?нерлі келсін» дей отырып, «?ыз?а ?ыры? ?йден тыйым» жасайды. 
Ата-ана ?ызынан ешн?рсені аямайды. Оны? ешн?рседен м??тажсыз, б?ла ?суін ?ада?алайды. ?йткені ?ыз?а бергенді ?ызыр ?тейді деп біледі. Сонымен бірге ?азеке? ?ызды бетімен де жібермейді. «?ызды ?ымтап ?ста?ан ?ялмайды» дей отырып, оларды ?анатты?а ?а?тырмай,т?мсы?ты?а шо?тырмай ?сіруды парыз санайды.
Хал?ымыз «?ыз-?она?» деп, т?рінен орын беріп, ?ыздарды алтынны? сыны?ына балап ?сірген. Жалпы бала т?рбиесіне, соны? ішінде ?ыз бала т?рбиесіне ?те к?п к??іл б?лген. Ата-бабаларымыз «?ыз?а ?ыры? ?йден тыю, ?ала берсе ?ара к??нен тыю» деген ма?ал?а ?аншама ой сый?ыз?ан. Я?ни ?ыз бала т?рбиесіне тек анасы жауапты емес, б?кіл ауыл, ел жауапты болып отыр?ан.
?аза? ?ыздарыны? менталитетіне ?арапайымдылы?, сыпайылы?, инабаттылы?, ?лкенді сыйлау, кішіге ізет к?рсету, а?ылдылы?, имандылы? сия?ты ?асиеттер кіреді. Тарих?а к?з ж?гіртсек, Айман, ??рт?а, Назым сия?ты ?ыздарымыз, Домала? ана, Айша Бибі сия?ты аналарымыз на?ыз ?аза? ?йелдеріні? ?лгісі болды. Аналарымыз «баланы жастан» деп, бала т?рбиесін ??рса?тан баста?ан. ?лжан ана данышпан Абайды ??сыл-д?ретсіз емізбегені – адамзатты? баласын т?рбиелегені болып табылады.
«Баламды молда?а о?ытамын деп к?пір етіп алдым» дегендей, т?уелсіздік т??ырына ?ол жеткізгелі, кейбір жастарымыз «т?уелсіз» деген ??ымды т?сінбей, ата-анадан т?уелсіз, ?стаздардан т?уелсіз болу деп т?сініп ж?р.                          
Бізді? хал?ымызда «?ыз» деген с?зді? ?зі ?демілікті?, ?дептілікті?, с?лулы?ты? символы ретінде ?олданылады.
Отбасы ?о?амны? бір б?лшегі, ал отбасыны? алтын ?азы?ы – ?йел адам. 
«Анасын к?ріп ?ызын ал» дейтін халы? ма?алы текке айтылмаса керек. Ана т?рбиесін к?рген ?ыз ?рдайым к?регенділік танытады. Жа?а ?асыр, тек жа?алы?ты ?абылдау керек деп, шетелге еліктеп немесе ?аламтор ар?ылы керексіз д?ниелерді ?абылдауды? ?ажеті жо?. Заман а?ымынан ?алмай, орынды киініп, орынсыз н?рселерден аула? болып, ?зге тілде емес, ?з тілінде с?йлеп, д?ст?рді сыйлап, ибалы?ын са?тау ?ажет. ?зіні? ана тілін ?адірлемейтін ?ыздардан жа?сы ана шы?ады деп айта алмаймын. Тілін ?адірлемеген адам, ол ?лтты? салтынан да, д?ст?рінен де хабарсыз болары ай?ын. ?ай ?о?амда, ?ай заманда ?мір с?рмесін, ол ?аза? ?ызы деген ат?а лайы? болуы ?ажет. 
А?ыл да анадан дариды, дана да ?йелден туады. ?ыз бала т?рбиесін ?рпа? т?рбиесі деп ?арау ?ажет. Б?гінгі ?аза? бойжеткендері ерте?гі еріне адал жар, балаларыны? анасы. Оларды? бойында имани т?рбие бол?анын ?ажет. Б?гін ол ?ыздар ?негелі т?рбие алса, ерте? ?рпа? т?рбиелейтін ?аза?ты? дана аналарына айналары с?зсіз.
Елбасымызды?: «?йел – бесік иесі. Демек, ?йелді? жайы т?зелмей, бесігіміз т?зелмейді, бесігіміз т?зелмей – еліміз толы? т?зелмейді» деген пікірімен ?орытындыла?ым келіп отыр. ?арак?здеріміз б?рымды шашымен, инабатты мінезімен, а?ылдылы?ымен, кіршіксіз арымен ?р?ашан бас?алардан ерекшелене білгей.

Просмотр содержимого документа
«"?ыз?а ?ыры? ?йден тиым"»

Қыз тәрбиесі –   ұлт тәрбиесі 
Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлының: «Шығыс халықтарының арасында, жалпы мұсылман елдерінде әйел затын ерекше бағалайтын, қарындасты қатты қастерлейтін халықтың бірі де, бірегейі де – біздің қазақ», – деп айтқан. 
«Қыз – өріс, ұл-қоныс» деп білгендіктен қазекем өрісін кеңейтер қыз балаға айрықша көңіл бөлген. «Қыз мінезді келсін, ұл өнерлі келсін» дей отырып, «Қызға қырық үйден тыйым» жасайды. 
Ата-ана қызынан ешнәрсені аямайды. Оның ешнәрседен мұқтажсыз, бұла өсуін қадағалайды. өйткені қызға бергенді қызыр өтейді деп біледі. Сонымен бірге қазекең қызды бетімен де жібермейді. «Қызды қымтап ұстаған ұялмайды» дей отырып, оларды қанаттыға қақтырмай,тұмсықтыға шоқтырмай өсіруды парыз санайды.
Халқымыз «қыз-қонақ» деп, төрінен орын беріп, қыздарды алтынның сынығына балап өсірген. Жалпы бала тәрбиесіне, соның ішінде қыз бала тәрбиесіне өте көп көңіл бөлген. Ата-бабаларымыз «қызға қырық үйден тыю, қала берсе қара күңнен тыю» деген мақалға қаншама ой сыйғызған. Яғни қыз бала тәрбиесіне тек анасы жауапты емес, бүкіл ауыл, ел жауапты болып отырған.
Қазақ қыздарының менталитетіне қарапайымдылық, сыпайылық, инабаттылық, үлкенді сыйлау, кішіге ізет көрсету, ақылдылық, имандылық сияқты қасиеттер кіреді. Тарихқа көз жүгіртсек, Айман, Құртқа, Назым сияқты қыздарымыз, Домалақ ана, Айша Бибі сияқты аналарымыз нағыз қазақ әйелдерінің үлгісі болды. Аналарымыз «баланы жастан» деп, бала тәрбиесін құрсақтан бастаған. Ұлжан ана данышпан Абайды ғұсыл-дәретсіз емізбегені – адамзаттың баласын тәрбиелегені болып табылады.
«Баламды молдаға оқытамын деп кәпір етіп алдым» дегендей, тәуелсіздік тұғырына қол жеткізгелі, кейбір жастарымыз «тәуелсіз» деген ұғымды түсінбей, ата-анадан тәуелсіз, ұстаздардан тәуелсіз болу деп түсініп жүр.                          
Біздің халқымызда «Қыз» деген сөздің өзі әдеміліктің, әдептіліктің, сұлулықтың символы ретінде қолданылады.
Отбасы қоғамның бір бөлшегі, ал отбасының алтын қазығы – әйел адам. 
«Анасын көріп қызын ал» дейтін халық мақалы текке айтылмаса керек. Ана тәрбиесін көрген қыз әрдайым көрегенділік танытады. Жаңа ғасыр, тек жаңалықты қабылдау керек деп, шетелге еліктеп немесе ғаламтор арқылы керексіз дүниелерді қабылдаудың қажеті жоқ. Заман ағымынан қалмай, орынды киініп, орынсыз нәрселерден аулақ болып, өзге тілде емес, өз тілінде сөйлеп, дәстүрді сыйлап, ибалығын сақтау қажет. Өзінің ана тілін қадірлемейтін қыздардан жақсы ана шығады деп айта алмаймын. Тілін қадірлемеген адам, ол ұлттың салтынан да, дәстүрінен де хабарсыз болары айқын. Қай қоғамда, қай заманда өмір сүрмесін, ол қазақ қызы деген атқа лайық болуы қажет. 
Ақыл да анадан дариды, дана да әйелден туады. Қыз бала тәрбиесін ұрпақ тәрбиесі деп қарау қажет. Бүгінгі қазақ бойжеткендері ертеңгі еріне адал жар, балаларының анасы. Олардың бойында имани тәрбие болғанын қажет. Бүгін ол қыздар өнегелі тәрбие алса, ертең ұрпақ тәрбиелейтін қазақтың дана аналарына айналары сөзсіз.
Елбасымыздың: «Әйел – бесік иесі. Демек, әйелдің жайы түзелмей, бесігіміз түзелмейді, бесігіміз түзелмей – еліміз толық түзелмейді» деген пікірімен қорытындылағым келіп отыр. Қаракөздеріміз бұрымды шашымен, инабатты мінезімен, ақылдылығымен, кіршіксіз арымен әрқашан басқалардан ерекшелене білгей.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Внеурочная работа

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: Прочее

Скачать
"?ыз?а ?ыры? ?йден тиым"

Автор: Рахметова Айс?лу ?асым?ызы

Дата: 17.03.2016

Номер свидетельства: 307014

Похожие файлы

object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(129) ""Қызға қырық үйден тиым"мектепішілік қыздарға арналған дөңгелек үстел"
  ["seo_title"] => string(80) "k_yzg_a_k_yryk_uidien_tiym_miektiepishilik_k_yzdarg_a_arnalg_an_don_ghieliek_ust"
  ["file_id"] => string(6) "452678"
  ["category_seo"] => string(10) "vneurochka"
  ["subcategory_seo"] => string(11) "presentacii"
  ["date"] => string(10) "1516962057"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(31) "?ыз бала т?рбиесі "
  ["seo_title"] => string(19) "k-yz-bala-t-rbiiesi"
  ["file_id"] => string(6) "240360"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1445002603"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(40) ""Пай, пай женгелер - ай""
  ["seo_title"] => string(24) "pai-pai-zhienghielier-ai"
  ["file_id"] => string(6) "284422"
  ["category_seo"] => string(7) "zavuchu"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1453979923"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(68) "Қызым -қызғалдағым, ұлым-ізгі арманым"
  ["seo_title"] => string(41) "k_yzym_k_yzg_aldag_ym_u_lym_izghi_armanym"
  ["file_id"] => string(6) "394378"
  ["category_seo"] => string(10) "vneurochka"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1487688987"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(64) "Топтау сан есім. Бөлшектік сан есім"
  ["seo_title"] => string(38) "toptau_san_iesim_bolshiektik_san_iesim"
  ["file_id"] => string(6) "368374"
  ["category_seo"] => string(10) "literatura"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1481466856"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства