kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

А?парат алмасу

Нажмите, чтобы узнать подробности

    ?мір  бойы білім алу

   ?рбір ?аза?станды?ты? жеке кредосына

  айналу ?ажет

                   Н. Назарбаев.

     ?аза?станда жа?а  форматта “Назарбаев Зияткерлік мектептері” ДББ?  ба?дарламасымен  о?ытуды ж?зеге асыруда.                                                      
                                 (?Р ?кіметі 2011жыл 24.05. )

             ?шінші де?гей       Екінші       де?гей                       Бірінші де?гей

              (базалы?)                                  (негізгі)                    (ілгері )                                                                       

 Неліктен желілік ?о?амдасты?  ?

Білім беру ?о?амдасты?ы


?О?АМДАСТЫ?ТЫ?  М?МКІНДІКТЕРІ

           ?о?амдасты?:

м??алімдер ?шін білімді пайдаланумен ?атар, ?здеріне сол білімді ??ру м?мкіндігін;

ынтыма?тасты? ??рылымдарыны? сан алуанды?ын;

икемділігін ж?не бейресмилігін;

тал?ылау барысында жиі  орта? шешімге келтірмейтін  м?селелерді тал?ылау м?мкіндігін;

?лгілі шешімдерді шы?арып ?ана ?оймай, керісінше м??алімні? ж?мысын ынталандыратын идеяларды? туындауын;

• т?уелсіз болуы  ж?не мектептен ж?не ауданнан тыс жерде ж?мыс істеу м?мкіндігін;

• іске серпін беретін ж?не ?олдау тап?ан ортасында т?уекелді шешім ?абылдау?а ынталандыратын реформаларды;

• м??алімдерді? білімін, зерттеулер мен ?згерістер кезінде алын?ан білімді ??рметтейтін ?о?амды ?амтамасыз етеді.

}?О?АМДАСТЫ?ТЫ? ??РЫЛЫМЫ

           Тиімді мектептерді? желілік ?о?амдасты?ын ??руды? біры??ай ба?дарламасы жо?. Мектептерді? желілік ?о?амдасты?тары ?рт?рлі м?лшерде болады, біра? ?детте олар?а алтыдан он бір мектепке дейін кіреді. Мектепті? типі к?біне оларды біріктіретін себепке байланысты.

        Мектептерді? желілік ?о?амдасты?ы – о?ушылар жо?ары жетістіктерге ?ол жеткізу ?шін бірнеше мектеп арасында о?ыту мен о?у ?дерістерін жетілдіруге ба?ыттал?ан к?птеген іс-?рекеттерді жоспарлау, іске асыру ж?не оны? мониторингін ж?ргізу ма?сатында бірлескен мектептер тобы (оны? интернет желісі ар?ылы ж?мыс істеуі міндетті емес)
      ?О?АМДАСТЫ?ТЫ? ?ИЫНДЫ?ТАРЫ

                       Ма?ызды   ма?саттар    мен   ?ызы?ты    іс-шаралар

           Д?рыс ??рыл?ан ?о?амдасты?тар ?здері ?шін мынадай м?селелерді аны?тап ал?аны д?рыс:

      т?жірибеге ж?не ?о?амдасты? м?шелеріні? проблемаларына негізделген ?ызы?ты, тартымды іс-шараларды ?алай дайындау керек. Олар ?о?амдасты? м?шелеріне ал?а ?ойылып отыр?ан ма?саттар  туралы еске салып отыру?а тиіс. Іс-шара – ма?сат емес, ол осы ма?саттар?а ?ол жеткізуді? тетігі екенін естен шы?арма?ыз.

                        Ішкі ж?не сырт?ы білім

            Д?рыс ??рыл?ан ?о?амдасты?тар ?ай кезде т?жірибе проблемаларына, я?ни ?о?амдасты? м?шелеріні? к?нделікті т?жірибесіні? н?тижелері болып табылатын м?селелер мен міндеттерге назар аудару ?ажет, ал ?ай кезде м?лдем ?зге м?селелер мен міндеттерді туындатуы м?мкін зерттеулер мен реформалар н?тижесінде алын?ан білімдерге назар аудару керек екенін шешулері керек. Бастап?ы кезе?де ?атысушыларды? ?ажеттіліктері басым болады, біра? а?ыр со?ында ?о?амдасты? к?птеген к?здерден алын?ан идеяларды енгізуге басымды? беруі м?мкін.

                      Орталы?тандыру/  Орталы?сыздандыру

            ?о?амдасты?ты бас?аруды ?йымдастыру ма?ызды р?л ат?арады. К?п жа?дайларда ?о?амдасты?ты бас?аратын бас?арушы комитет, мектеп ?йлестірушілері немесе бас?а ша?ын топ болады.

        Кей кездерде ж?мыс барысында жа?а бас?арушы позициялар ??рылады. Б?л жердегі басты идея ?о?амдасты? ?сіп- ?л?ай?ан сайын міндетті саралап, алайда ?зара іс-?имылды? ашы?ты?ын, икемділігі мен жа?ашылды?ын са?тай отырып, к?шбасшыларды? ша?ын тобын са?тап ?алу?а негізделеді.

                        ?о?амдасты? м?шелеріні? жалпы ?амтылуы/ ?з тобында т?йы?талуы

              Атап ?тетін бір жайт, к?птеген жа?дайларда атал?ан ?лтты? ж?не ??ірлік ?о?амдасты?тарда уа?ыт ?те келе ?алыптасатын бірлескен ж?мыс ?а?идаттары   немесе белгілі бір т?сілдері пайда болады. Олар ат?арып жат?ан негізгі ж?мыстарды бас?алар ?здеріне ?абылдап ал?ан, к?шірген жа?дайда ?о?амдасты?ты? ісі табысты болма?. Егер ?о?амдасты?ты? ма?ызын оны ??р?ан адамдар (негізін ?алаушылар) ?ана сезінсе ж?не ?о?амдасты? жа?а м?шелеріне ?здері ?шін ?о?амдасты? ?а?идаттарын ?стануды?, ?о?амдасты?та болу ж?не онда білім алуды? арты?шылы?тарын сезінуге м?мкіндік бере алмаса, ?о?амдасты? с?тсіздікке ?шырайды.

Мектепті дамыту жоспарына ?андай факторлар ?сер етеді?

Мектепті? жа?дайы

Ма?сат-міндеттері.

Мектепті? басымды?тары

Ма?сат?а ?ол жеткізу ?шін  істелетін ?адамдар

Миссиясы

    Ма?сат?а ?ол жеткізу ?шін  істелетін  ?адамдар

    Іс-?имылды ай?ындау

   Сіз ?андай шара ?абылдар еді?із?                      

   Мектеп жа?дайы – ол нені ?амтиды?

    Ма?сат-міндеттері – б?л ?зекті ме?

    Т?зету енгізу ?ажет пе?                                                                                          Миссия – ол танымал ма немесе оны м?дделі адамдар ?олдана ма?

Ма?саты : Мектепті дамыту жоспарыны? басымды?тарын аны?тау, тиімді ?адамдарын жасау. (Мектепті? о?ыту ?рдісіне диалогты о?ыту ?дісі мен формативті ба?алау ж?йесін енгізу)

 Міндеті:  О?ытуда диалогтік о?ыту ?дісіні? тиімділігіне к?з жеткізу;

    Мектепте формативті ба?алау ж?йесін жетілдіру

Д?лелдер жинау

       Келесі ?адам ?андай?  

     ?зі?ізді? МДЖ бойынша тобы?ызбен кездесі?із:

    ?здері?із к?здеген ма?саттарды, стратегиялар мен к?рсеткіштерді тал?ыла?ыздар;

   Оларды ?з жоспары?ыз?а енгізген д?рыс па екенін шеші?із 

   ?арап, тал?ылау ?шін жоспары?ызды? бастап?ы жазбасымен б?лісі?із  

Просмотр содержимого документа
«А?парат алмасу »

Өмір бойы білім алу  әрбір қазақстандықтың жеке кредосына айналу қажет Н. Назарбаев.

Өмір бойы білім алу

әрбір қазақстандықтың жеке кредосына

айналу қажет

Н. Назарбаев.

Үшінші деңгей Екінші деңгей Бірінші деңгей (базалық) (негізгі) (ілгері )  Жеті модуль мән мәтінінде Мұғалімдер тобын оқытуды басқарудағы коучинг пен тәлімгерлік арқылы мектеп коучтарына қолдау көрсету Мектеп шеңберінде және одан тыс мұғалімдердің кәсіби қоғамдастығын ұйымдастыруға ықпал ету Бағдарламаның теориялық негіздерінің тұжырымдамалық негізін қалыптастыру

Үшінші деңгей Екінші деңгей Бірінші деңгей

(базалық) (негізгі) (ілгері )

Жеті модуль мән мәтінінде

Мұғалімдер тобын оқытуды басқарудағы коучинг пен тәлімгерлік арқылы мектеп коучтарына қолдау көрсету

Мектеп шеңберінде және одан тыс мұғалімдердің кәсіби қоғамдастығын ұйымдастыруға ықпал ету

Бағдарламаның теориялық

негіздерінің тұжырымдамалық

негізін қалыптастыру

Оқыту қоғамдастығында жүріп жататын ақпарат алмасу үдерісі мұғалімдердің тәжірибесі мен жұмысының мазмұнын арттырып, оған тартылған адамдарды өзара тығыз байланыстырып, олардың сырт көзге көрінбейтін, күнделікті жұмысына түр береді Энн Либерман

Оқыту қоғамдастығында жүріп жататын ақпарат алмасу үдерісі мұғалімдердің тәжірибесі мен жұмысының мазмұнын арттырып, оған тартылған адамдарды өзара тығыз байланыстырып, олардың сырт көзге көрінбейтін, күнделікті жұмысына түр береді

Энн Либерман

Оқушылардың оқу үлгеріміне игі ықпал етіп, өз мектебінде және мектептер арасында оқыту мен оқуды жақсартатын бірқатар іс-шараларды бірлесіп жоспарлау, жүзеге асыру және бақылау үшін басқа әріптестермен бірігуге мүмкіндік беретін орын.

Оқушылардың оқу үлгеріміне игі ықпал етіп, өз мектебінде және мектептер арасында оқыту мен оқуды жақсартатын бірқатар іс-шараларды бірлесіп жоспарлау, жүзеге асыру және бақылау үшін басқа әріптестермен бірігуге мүмкіндік беретін орын.

Желілік қоғамдастықтың мақсаты: Мектеп арасындағы ынтымақтастықты дамыту, білім беру желілеріне бірігу, оқыту мен оқу үдерісін жетілдіру, басқалармен байланыс және қарым-қатынас орнату, біліммен, тәжірибемен және ресурстармен алмасу. Қалай іске асырамыз? Проблема:  Сауалнама жүргізу, әңгімелесу, бақылау жасау, коучинг, тренингтер Желілік қоғамдастық құру . ЖББҚ – ға кімдер кіреді   Үйлестіруші топ Басқарушы топ Дамытушы топ (І деңгей мұғалімдері) (Мектеп директоры, ОІМ) (Коуч мұғалімдер

Желілік қоғамдастықтың мақсаты: Мектеп арасындағы ынтымақтастықты дамыту, білім беру желілеріне бірігу, оқыту мен оқу үдерісін жетілдіру, басқалармен байланыс және қарым-қатынас орнату, біліммен, тәжірибемен және ресурстармен алмасу. Қалай іске асырамыз?

Проблема: Сауалнама жүргізу, әңгімелесу, бақылау жасау, коучинг, тренингтер

Желілік қоғамдастық құру . ЖББҚ – ға кімдер кіреді   Үйлестіруші топ Басқарушы топ Дамытушы топ (І деңгей мұғалімдері) (Мектеп директоры, ОІМ)

(Коуч мұғалімдер

ҚОҒАМДАСТЫҚТЫ ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ

Қоғамдастықтардың дамуына әсер ететін негізгі сипаттамалар:

Мақсат пен бағыт

Адамдар тобы бірлесу қажеттілігін сезінген жағдайда қоғамдастықтар дамиды .

Ынтымақтастық пен кәсіби қызығушылықты дамыту

Олардың жеке пікірі мен қатысуы маңызды екендігі туралы идеяға сүйене отырып адамдарды біріктіру – сенімді қарым-қатынас құруға көмектеседі. Ынтымақтастық жобаларды іске асыру үшін қажетті келіссөз жүргізу, жеке кездесу, әңгімелесу және білім алуға мүмкіндік беретін жағдай жасау арқылы қалыптасады. сөйлесу және бейімделу сияқты дағдыларды дамытады.

Қарым-қатынастар және іс-шаралар

Қоғамдастықтың іс-шаралары мамандар мен әріптестердің пікірлерін тыңдаудан тұрады. Қоғамдастықтың « жұмысы » қолдау көрсетуші күшке айналады. Ол білімді пайдаланушы, қоғамдастыққа кіретін, осы топтың мүддесін көздейтін адамдарға өз пікірін білдіру құқығын және өз кәсібі туралы барынша ауқымды түсініруге мүмкіндік береді.

Көшбасшылық мәдениетаралық алмасу ретінде

Қоғамдастықтарды басқару мен мамандарды бөлуге, бірлескен оқу мен жұмыс үшін « қоғамдық кеңістік » құруға, жұмыс істеуге ынтымақтастықты ынталандыратын құрылымдарды қалыптастыруға және қоғамдастық ішінде қабылданатын маңызды ұсыныстарды, идеяларды анықтауда ептілікті дамытуға бағдарланған.

Қоғамдастық:

Қоғамдастық:

 • мұғалімдер үшін білімді пайдаланумен қатар, өздеріне сол білімді құру мүмкіндігін;
 • ынтымақтастық құрылымдарының сан алуандығын;
 • икемділігін және бейресмилігін;
 • талқылау барысында жиі ортақ шешімге келтірмейтін мәселелерді талқылау мүмкіндігін;
 • үлгілі шешімдерді шығарып қана қоймай, керісінше мұғалімнің жұмысын ынталандыратын идеялардың туындауын;
 • • тәуелсіз болуы және мектептен және ауданнан тыс жерде жұмыс істеу мүмкіндігін;
 • • іске серпін беретін және қолдау тапқан ортасында тәуекелді шешім қабылдауға ынталандыратын реформаларды;
 • • мұғалімдердің білімін, зерттеулер мен өзгерістер кезінде алынған білімді құрметтейтін қоғамды қамтамасыз етеді.
Тиімді мектептердің желілік қоғамдастығын құрудың бірыңғай бағдарламасы жоқ. Мектептердің желілік қоғамдастықтары әртүрлі мөлшерде болады, бірақ әдетте оларға алтыдан он бір мектепке дейін кіреді. Мектептің типі көбіне оларды біріктіретін себепке байланысты. Мектептердің желілік қоғамдастығы – оқушылар жоғары жетістіктерге қол жеткізу үшін бірнеше мектеп арасында оқыту мен оқу үдерістерін жетілдіруге бағытталған көптеген іс-әрекеттерді жоспарлау, іске асыру және оның мониторингін жүргізу мақсатында бірлескен мектептер тобы (оның интернет желісі арқылы жұмыс істеуі міндетті емес).

Тиімді мектептердің желілік қоғамдастығын құрудың бірыңғай бағдарламасы жоқ. Мектептердің желілік қоғамдастықтары әртүрлі мөлшерде болады, бірақ әдетте оларға алтыдан он бір мектепке дейін кіреді. Мектептің типі көбіне оларды біріктіретін себепке байланысты.

Мектептердің желілік қоғамдастығы – оқушылар жоғары жетістіктерге қол жеткізу үшін бірнеше мектеп арасында оқыту мен оқу үдерістерін жетілдіруге бағытталған көптеген іс-әрекеттерді жоспарлау, іске асыру және оның мониторингін жүргізу мақсатында бірлескен мектептер тобы (оның интернет желісі арқылы жұмыс істеуі міндетті емес).

    Маңызды мақсаттар мен қызықты іс-шаралар

Дұрыс құрылған қоғамдастықтар өздері үшін мынадай мәселелерді анықтап алғаны дұрыс:

тәжірибеге және қоғамдастық мүшелерінің проблемаларына негізделген қызықты, тартымды іс-шараларды қалай дайындау керек. Олар қоғамдастық мүшелеріне алға қойылып отырған мақсаттар туралы еске салып отыруға тиіс. Іс-шара – мақсат емес, ол осы мақсаттарға қол жеткізудің тетігі екенін естен шығармаңыз.

  Ішкі және сыртқы білім

Дұрыс құрылған қоғамдастықтар қай кезде тәжірибе проблемаларына, яғни қоғамдастық мүшелерінің күнделікті тәжірибесінің нәтижелері болып табылатын мәселелер мен міндеттерге назар аудару қажет , ал қай кезде мүлдем өзге мәселелер мен міндеттерді туындатуы мүмкін зерттеулер мен реформалар нәтижесінде алынған білімдерге назар аудару керек екенін шешулері керек. Бастапқы кезеңде қатысушылардың қажеттіліктері басым болады, бірақ ақыр соңында қоғамдастық көптеген көздерден алынған идеяларды енгізуге басымдық беруі мүмкін.

  Орталықтандыру/ Орталықсыздандыру

Қоғамдастықты басқаруды ұйымдастыру маңызды рөл атқарады. Көп жағдайларда қоғамдастықты басқаратын басқарушы комитет, мектеп үйлестірушілері немесе басқа шағын топ болады.

Кей кездерде жұмыс барысында жаңа басқарушы позициялар құрылады. Бұл жердегі басты идея қоғамдастық өсіп- ұлғайған сайын міндетті саралап, алайда өзара іс-қимылдың ашықтығын, икемділігі мен жаңашылдығын сақтай отырып, көшбасшылардың шағын тобын сақтап қалуға негізделеді.

  Қоғамдастық мүшелерінің жалпы қамтылуы/ өз тобында тұйықталуы

Атап өтетін бір жайт, көптеген жағдайларда аталған ұлттық және өңірлік қоғамдастықтарда уақыт өте келе қалыптасатын бірлескен жұмыс қағидаттары немесе белгілі бір тәсілдері пайда болады. Олар атқарып жатқан негізгі жұмыстарды басқалар өздеріне қабылдап алған, көшірген жағдайда қоғамдастықтың ісі табысты болмақ. Егер қоғамдастықтың маңызын оны құрған адамдар (негізін қалаушылар) ғана сезінсе және қоғамдастық жаңа мүшелеріне өздері үшін қоғамдастық қағидаттарын ұстанудың, қоғамдастықта болу және онда білім алудың артықшылықтарын сезінуге мүмкіндік бере алмаса, қоғамдастық сәтсіздікке ұшырайды.

Мектептің жағдайы Мақсат-міндеттері. Мектептің басымдықтары Мақсатқа қол жеткізу үшін істелетін қадамдар
 • Мектептің жағдайы
 • Мақсат-міндеттері.
 • Мектептің басымдықтары
 • Мақсатқа қол жеткізу үшін істелетін қадамдар

Миссиясы

Мақсатқа қол жеткізу үшін істелетін қадамдар

Іс - қимылды айқындау

Сіз қандай шара қабылдар едіңіз?

Мектеп жағдайы – ол нені қамтиды ?

Мақсат-міндеттері – бұл өзекті ме?

Түзету енгізу қажет пе ? Миссия – ол танымал ма немесе оны мүдделі адамдар қолдана ма ?

МЕКТЕПТІҢ ДАМУ ЖОСПАРЫ

Мақсаты : Мектепті дамыту жоспарының басымдықтарын анықтау, тиімді қадамдарын жасау. (Мектептің оқыту үрдісіне диалогтік оқыту әдісі мен формативті бағалау жүйесін енгізу)

Міндеті: Оқытуда диалогтік оқыту әдісінің тиімділігіне көз жеткізу;

Мектепте формативті бағалау жүйесін жетілдіру

Мектепті дамыту жоспарының (МДЖ) басымдықтары Оқыту мен оқу

Нәтиже және табыс критерийлері

Мектептің оқыту үрдісіне диалогтік оқыту әдісін енгізу оқытуда диалогтік оқыту әдісінің тиімділігіне көз жеткізу;

диалогтік оқыту әдісін қолдану арқылы оқушылардың метатанымы мен қызығушылықтарын арттыру

Оқытудың сапасы артып, мұғалімдердің кәсіби шеберлігі шыңдалады.

Сабақтарда диалогтік оқыту әдісі тиімді қолданылады;

Оқушылардың қабілеті жан-жақты артады.

Мектепте формативті бағалау жүйесін жетілдіру. ФБ туралы түсінік жұмыстарын жүргізу; оқушылардың өзін-өзі және топта бағалау әдістерін енгізу.

Мектеп ұжымында ФБ туралы түсінік қалыптасады Пән мұғалімдері СБ мен ФБ өзара айырмашылығын ажыратып, бағалау критерийлерін енгізеді;

Оқушылар өздерінің іс-әрекеттерін әділ бағалап үйренеді

Міндеттер/іс-шаралар Жауапкершілік Коучинг өткізу

Міндеттер/іс-шаралар

Жауапкершілік

Коучинг өткізу

"Диалогтік оқы- тудың тиімділігі"

Желілік қоғамдастық

құру

Ресурстар/Біліктілікті арттыру

І деңгейлі мұғалімдер

І деңгейлі мұғалімдер

Лессон стади үдерісін ұйымдастыру

ІІІ, ІІ деңгей мұғалім ,

қызығушылық танытқан мұғалімдер

Уақыт шегі

қазан

Коучинг өткізу

"ФБ - оқушы білі мін әділ бағалау- дың кепілі"

І деңгейлі мұғалім дер, LS үдерісіне қатысты мұғалімдер

ІІІ, ІІ деңгей мұғалімд, қоғамдық ұйымдар

Мониторинг/талдау

қазан

LS үдерісін ұйымдастыру

оқушылар

Рефлексивтік есеп, кері байланыс

І деңгейлі мұғалімдер

Рефлексивтік есеп, кері байланыс

қазан

ІІІ, ІІ деңгей мұғ.

Мектепте қызығушы лық танытқан мұғалімдер

І деңгейлі мұғалімдер (лессон стади үдерісіне қатысты мұғалімдер)

оқушылар

Рефлексивтік есеп, кері байланыс

қазан

Рефлексивтік есеп, кері байланыс

қазан

Рефлексивтік есеп, кері байланыс

Мектепті дамытуды жоспарлау үдерісі МДЖ үшін қандай қадам жасау қажет? Дәлелдер жинау  Стратегиялық жоспар Нәтижелер мониторингі және бағалау Нәтижелер туралы есеп

Мектепті дамытуды жоспарлау үдерісі

МДЖ үшін қандай қадам жасау қажет?

Дәлелдер жинау

Стратегиялық жоспар

Нәтижелер мониторингі және бағалау

Нәтижелер туралы есеп

Біз қай жерде жиналамыз ? Мектептегі МДЖ қызметі дөңгелек үстел басында талқыланатын болады Өзіңіздің МДЖ бойынша тобыңызбен кездесіңіз : Өздеріңіз көздеген мақсаттарды, стратегиялар мен көрсеткіштерді талқылаңыздар; Өздеріңіз көздеген мақсаттарды, стратегиялар мен көрсеткіштерді талқылаңыздар; Оларды өз жоспарыңызға енгізген дұрыс па екенін шешіңіз Қарап, талқылау үшін жоспарыңыздың бастапқы жазбасымен бөлісіңіз

Біз қай жерде жиналамыз ?

Мектептегі МДЖ қызметі дөңгелек үстел басында талқыланатын болады

Өзіңіздің МДЖ бойынша тобыңызбен кездесіңіз :

Өздеріңіз көздеген мақсаттарды, стратегиялар мен көрсеткіштерді талқылаңыздар;

 • Өздеріңіз көздеген мақсаттарды, стратегиялар мен көрсеткіштерді талқылаңыздар;

Оларды өз жоспарыңызға енгізген дұрыс па екенін шешіңіз

Қарап, талқылау үшін жоспарыңыздың бастапқы жазбасымен бөлісіңіз

Өз ойыңызды жүзеге асыруда не кедергі болады ? Мектебіңіздегі басымдық қалай анықтайсыз ? Осы жұмыстан қандай нәтиже күтесіз? Оқушылар мен ата -аналар мектептің даму жоспарын құруға қатыса ма? Қоғамдастықтағы адамдардың пікірі сізді қаншалықты қызықтырады? Сауалнама. Желілік қоғамдастық құру тиімді ме?

Өз ойыңызды жүзеге асыруда не кедергі болады ?

Мектебіңіздегі басымдық қалай анықтайсыз ?

Осы жұмыстан қандай нәтиже күтесіз?

Оқушылар мен ата -аналар мектептің даму жоспарын құруға қатыса ма?

Қоғамдастықтағы адамдардың пікірі сізді қаншалықты қызықтырады?

Сауалнама. Желілік қоғамдастық құру тиімді ме?

Бағалау 1қағида. Мектептердің желілік қоғамдастығы аясында үздіксіз кәсіби дамуға жетекшілік ету: тиімділікті арттыру, ықпалын күшейту. 2 қағида. Қоғамдастықтың қызметіне қатысу оған жұмсалған қосымша күш-жігерге тұрарлық екеніне мектептердің көзін жеткізу қажет. 3 қағида. Мұғалімдердің өзгеріс енгізуді қолдап, қоғамдастыққа мүше болуға ұмтылысы олардың қоғамдастықтың игі ықпалын, әсіресе балаларға тигізіп жатқан оң әсерінің дәлелдерін көре алуына байланысты болады. 4 қағида. Ынтымақтастықта жұмыс істеп, проблемаларды шеше алатын, бақылау арқылы емес, ықпал ету арқылы әрекет ете алатын адамдар керек. 5 қағида. Қоғамдастық ұзақ уақыт қызмет етуі үшін ішкі қабілеттерін тиімді құра біліп, сыртқы білім мен тәжірибені қабылдауға дайын болулары керек.

Бағалау

1қағида. Мектептердің желілік қоғамдастығы аясында үздіксіз кәсіби

дамуға жетекшілік ету: тиімділікті арттыру, ықпалын күшейту.

2 қағида. Қоғамдастықтың қызметіне қатысу оған жұмсалған қосымша

күш-жігерге тұрарлық екеніне мектептердің көзін жеткізу

қажет.

3 қағида. Мұғалімдердің өзгеріс енгізуді қолдап, қоғамдастыққа мүше

болуға ұмтылысы олардың қоғамдастықтың игі ықпалын,

әсіресе балаларға тигізіп жатқан оң әсерінің дәлелдерін көре

алуына байланысты болады.

4 қағида. Ынтымақтастықта жұмыс істеп, проблемаларды шеше алатын,

бақылау арқылы емес, ықпал ету арқылы әрекет ете алатын

адамдар керек.

5 қағида. Қоғамдастық ұзақ уақыт қызмет етуі үшін ішкі қабілеттерін

тиімді құра біліп, сыртқы білім мен тәжірибені қабылдауға

дайын болулары керек.

Сауалнама Сұрақтар Иә 1.Мектепте қалыптасқан жағдай сізді қанағаттандыра ма? 2.Мектептің оқу-тәрбие үдерісіне өзгерістер қажет деп ойлайсыз ба? Жоқ 3.«Мектеп жұмысы мен оқушы жетістіктерін өрістетуде негізгі тұлға-мұғалім» деген қағидаға келісесіз бе? Қиналамын 4.Қазіргі ақпарттық қоғамда табыспен өмір сүру үшін деңгейлік оқытудың тиімді тәсілдері қажет пе? 5.Өзіңізді жаңашыл мұғалімдер қатарына қосасыз ба? 6. Мектептің оқу-тәрбие үдерісіне өзгеріс енгізуде мұғалімдердің жеткілікті білімі бар ма? 7. Мектебіңізде оқыту үдерісі мен көшбасшылықтың өзара байланысы туралы ашық айтыла ма ? 8. Мектептер арасында желілік қоғамдастық орнату қажет деп ойлайсыз ба? 9. Мектептің қалыпты үдерісіне өзгерістер енгізуге өзіңіз дайынсыз ба? 10. Қазіргі кезде мектебіңіз беделді болып санала ма?

Сауалнама

Сұрақтар

Иә

1.Мектепте қалыптасқан жағдай сізді қанағаттандыра ма?

2.Мектептің оқу-тәрбие үдерісіне өзгерістер қажет деп ойлайсыз ба?

Жоқ

3.«Мектеп жұмысы мен оқушы жетістіктерін өрістетуде негізгі тұлға-мұғалім» деген қағидаға келісесіз бе?

Қиналамын

4.Қазіргі ақпарттық қоғамда табыспен өмір сүру үшін деңгейлік оқытудың тиімді тәсілдері қажет пе?

5.Өзіңізді жаңашыл мұғалімдер қатарына қосасыз ба?

6. Мектептің оқу-тәрбие үдерісіне өзгеріс енгізуде мұғалімдердің жеткілікті білімі бар ма?

7. Мектебіңізде оқыту үдерісі мен көшбасшылықтың өзара байланысы туралы ашық айтыла ма ?

8. Мектептер арасында желілік қоғамдастық орнату қажет деп ойлайсыз ба?

9. Мектептің қалыпты үдерісіне өзгерістер енгізуге өзіңіз дайынсыз ба?

10. Қазіргі кезде мектебіңіз беделді болып санала ма?


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Прочее

Категория: Презентации

Целевая аудитория: Прочее

Скачать
А?парат алмасу

Автор: Амангалиева Жемис Галимжановна

Дата: 22.04.2015

Номер свидетельства: 204761

Похожие файлы

object(ArrayObject)#863 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(98) "А?паратты жазу ж?не са?тау. А?паратты тасымалдаушылар. "
  ["seo_title"] => string(59) "ak-paratty-zhazu-zh-nie-sak-tau-ak-paratty-tasymaldaushylar"
  ["file_id"] => string(6) "184565"
  ["category_seo"] => string(11) "informatika"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1426068090"
 }
}
object(ArrayObject)#885 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(38) ""Сенімділік-серігім"."
  ["seo_title"] => string(21) "sienimdilik_sierighim"
  ["file_id"] => string(6) "384458"
  ["category_seo"] => string(9) "psihologu"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1485509495"
 }
}
object(ArrayObject)#863 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(12) "Kapilka urok"
  ["seo_title"] => string(12) "kapilka_urok"
  ["file_id"] => string(6) "394970"
  ["category_seo"] => string(6) "himiya"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1487860293"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства