kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Мемлекеттік билікті? конституциялы? органдары

Нажмите, чтобы узнать подробности

Сыныбы: 9

Саба?ты? та?ырыбы: §26. Мемлекеттік билікті? конституциялы? органдары

Саба?ты? ма?саты:

Білімділік:о?ушылар?а президентті? мемлекеттік билік ж?йесіндегі орны, р?лі, ат?аратын функциясы жайлы, Парламентті? ??рамы, ж?мыс т?ртібі, За? жобаларыны? дайындалу ж?не ?абылдануы жайлы, ?кіметті? ат?аратын ?ызметі ж?не ?кіметті? билік органдары мен ?атынасы туралы, сот ж?не оны? ??рылымы, сотты? т?уелсіздігі жайлы, Конституциялы? Ке?есті? ??рылымы мен ??рамын, оны? т?уелсіздігі туралы т?сіндіру.

Т?рбиелік: за?ды? сауатты адам ретінде за?ды ?немі орындап, за??а ?айшы іс-?рекеттер жасамау?а т?рбиелеу.

Дамытушылы?:о?ушы бойына жауапкершілік принципін ?алыптастыру.

К?рнекілігі:?Р Конституциясы, суреттер

?дісі:?зара белсенділікті арттыру.

Т?рі: аралас саба? 

Саба?ты? барысы:

 1. ?йымдастыру кезе?

а) с?лемдесу

б) саба??а дайынды?ын тексеру

в) о?ушылар назарын саба??а аудару

Стикерлерді? астына жазыл?ан жасырын с?здер ар?ылы сыныпты 5  топ?а б?лу.

 1. ?й тапсырмасын тексеру. Тест тапсырмасы ар?ылы ?й тапсырмасын тексеру

1. Унитарлы, федерация немесе конфедерация дегеніміз:

А) мемлекеттік ??рылым т?рлері

В) мемлекетті бас?аруды? формалары

С) за?дар т?рлері

Д) ?ызмет т?рлері

2. Монархия немесе республика б?л:

А) мемлекеттік??рылымт?рлері

В) за?дарт?рлері

С) мемлекеттібас?аруды?формалары

Д) нормативтік актілер

3. 1993 жылы 28 ?а?тарда:

А) Егемендіктуралы декларация ?абылданды

В) ТМД ??рылды

С) ?.Р т?уелсіздігін алды

Д) Конституция ?абылданды

4. 1995 жыл?ы 30 тамызда ?абылдан?ан Конституцияны? бастыерекшелігі:

А) Жо?ар?ы Ке?ес ?абылдады

В) бір ?аралымнан ?абылданды

С) негізгі авторы президент болды

Д) б?кілхалы?ты? референдум ар?ылы ?абылданды

5. Мемлекеттік билікті? бірден-бір бастауы - ....

А) президент

В) халы?

С) парламент

Д) ?кімет

6. ?.РКонституциясынешебап, нешеб?лімнент?рады?

А) 98 бап, 8 б?лім

В) 97 бап, 7 б?лім

С) 98 бап, 9 б?лім

Д) 98 бап, 10 б?лім

7. ?.РКонституциясыны??айб?лімінде ?Р саясисипаттамаберілген:

А) ІІ б?лімінде

В) ІІІ б?лімінде

С) І б?лімінде

Д) IV б?лімінде

8. ?.РКонституциясыны? ІІ б?лімі?алайаталады?

А) «Президент»

В) «Парламент»

С) «Жалпыережелер»

Д) «Адам ж?не азамат»

9. ?.Р Конституциясыны? ІІІ б?лімі ?андай лауазым иесіне арнал?ан?

А) Парламентті?

В) ?кіметті?

С) Президентті?

Д) Сот ж?несоттарт?релігіне

10. ?.Р Констиуциясы бойынша азаматтарды? ?андай ???ы?тары бар?

А) е?бек етуге, демалу?а

В) т?р?ын ?йге ие болу?а

С) денсаулы?ын са?тау?а, білім алу?а

Д) атал?андарды? барлы?ына

11. Азаматтарнешежастансайлау?а???ылыболады?

А) 18

В) 20

С) 16

Д) 21

12. Республика азаматтарыны?конституциялы?міндеті:

А) жо?ары білім алу

В) маманды? иесі атану

С) ?Р ?ор?ау

Д) ар-намысын ?ор?ау

С?йлемді толы?тыры?ыз

?аза?стан Республикасы ?зін ……….,…….,……..,…….. мемлекет ретінде орны?тырады,ж?не оны? е? ?ымбат ?азынас-……..,…………………., …………. мен ……….

 1. Жа?а саба? бойынша

1) «Ой ша?ыру».

Президент (лат.       – алда отыр?ан, бастауыш) – а) бас?аруды? республикалы? формасында?ы елдерді? сайланып ?ойыл?ан мемлекет басшысы; ?) ?айсыбір ?о?амды? мекемелерді? жетекшісі.

             ?аза?стан Республикасыны? 1995 жыл?ы Конституциясы елімізді президенттік бас?ару нысанында?ы мемлекет деп, Президентті мемлекет басшысы деп жариялады.

Республикамызда мемлекеттік билік ?ш тарма??а б?ліну ?станымына негізделіп ??рылды.

?кімет- ат?арушы билікті? жо?ары органы. Ол орталы? ж?не жергілікті ат?арушы органдар ж?йесін бас?арады, соларды? ?ызметіне басшылы? етеді. ?кімет ал?алы орган болып табылады. Ол ?зіні? ?ызметінде   Республика Президентіні? алдында жауапты. Конституцияда к?зделген реттерде Парламент М?жілісіні? ж?не Парламентті? алдында жауапты. ?кіметті Президент ??рады, ??рылымы мен ??рамын бекітеді. ?кімет м?шелері ?аза?станны? хал?ы мен Президентіне ант береді.

?аза?стан Республикасыны? Парламенті- ?аза?стан Республикасында?ы за? шы?ару ?ызметін ж?зеге асыратын е? жо?ары ?кілетті орган. Ол екі палатадан: Сенат пен М?жілістен т?рады.

Сенат депуттаттарыны? ?кілеттік мерзімі – 6жыл.

   ?аза?стан Республикасыны? кемінде бес жыл азаматы бол?ан, отыз жас?а тол?ан, жо?ары білімі ж?не кемінде бес жыл стажы бар, тиісті облысты?, республикалы? ма?ызы бар ?аланы? немесе республика астанасыны? аума?ында кемінде ?ш жыл т?ра?ты т?р?ан азамат Сенат?а депутат бола алады.

  М?жілісті? ?азіргі ??рамы партиялы? тізім бойынша сайланатын -98 ж?не ?аза?стан хал?ы Ассамблеясынан сайланатын -9 депутаттан, жиыны-107 депутаттан т?рады. М?жіліске жасы жиырма беске тол?ан республика азаматы депутат бола алады.

Конституциялы? Ке?ес жеті адамнан т?рады. ?аза?стан аума?ында туыл?ан, жасы отыздан ас?ан, жо?ары білімі бар, кемінде бес жыл за?герлік ?ызмет стажы бар ?аза?стан Республикасыны? азаматтары  Конституциялы? Ке?есті? м?шелері бола алады. Конституциялы? Ке?есті? м?шелері ?кілеттік мерзімі біткенше ауыстырылмайды.

     Конституциялы? Ке?есті? т?ра?асы мен м?шелерін Парламент палаталары та?айындайды. Конституциялы?   Ке?есті? та?айындал?ан ??рамы ?аза?стан Республикасыны? Президентіне ант береді.

    Конституциялы? Ке?есті? т?ра?асы мен м?шелері мемлекетті? лауазымды т?л?алары болып есептеледі,   Конституция мен Конституциялы? Ке?ес туралы Президентті? жарлы?тарын орындайды. Олар ?здеріні? міндеттерін билік тарма?тарынан т?уелсіз ат?арады. Конституциялы? Ке?есті? ?ызметіне араласушылы??а, оны? м?шелеріне ?ысым жасау?а немесе бас?аша т?рде ы?пал етуге жол берілмейді. Конституциялы? Ке?ес те, оны? м?шелері де еш?андай органны? алдында жауап бермейді.

    Конституциялы? Ке?ес т?ра?асы мен м?шелеріні? иммунитеті (?олс??ушылы?) болады – олар?а ешкім ?ысым жасай алмайды, билігіне араласпайды, т?уелсіздігіне ?ол с??пайды.

Сот билігі мемлекеттік билікті? дербес тарма?ы болып табылады. Оны респулика атынан сот ?ана ж?зеге асыра алады. Сот билігі азаматтарды?, ?о?амды? бірлестіктерді?, мемлекеттік органдарды?, ?йымдарды? ???ы?тарын, бостанды?тарын, за?ды м?дделерін ?ор?ау ?шін ж?не Конституцияны?, за?дарды?, ?зге де нормативтік-???ы?ты? актілерді?, халы?аралы? шарттарды? орындалуын ?амтамасыз ету ?шін ??рылады.

   Конституция мемлекетті? біры??ай сот ж?йесі болуын к?здейді.

2. кестені толтыр

1 топ: ?Р Конституциясыны? 41,42,43,44,48-баптарын о?ып, кестені толтыр

1.?Р президенті ?алай ж?не ?анша жыл мерзімге сайланады?

2.Кім ?Р Президенті болып сайлана алады?

3.Республика Президентіні? кезекті сайлауы ?ашан ?ткізіледі?

4.?Р Президенті ?ай кезден бастап ?ызметіне кіріседі?

5.Бір адам ?анша рет президент бола алады?

6.?Р Президентіні? ?андай ж?мыстармен айналысу?а ???ы?ы жо??

7.?Р Президенті ?андай ж?мыстар ат?арады?

8.?Р Президенті мерзімінен б?рын боса?ан немесе кетірілген жа?дайда, ?айтыс бол?ан жа?дайда ?кілеттілік кімге к?шеді?

2 топ: ?Р Конституциясыны? 64,66,67,70-баптарын о?ып, кестені толтыр

?кімет ?андай орган?

Ол ?зіні? ?ызметінде кімні? алдында жауап береді?

Премьер-Министр ?андай ?ызметтер ат?арады?

Премьер-Министрді? ?кілеттелегін кім ж?не ?ашан то?тата алады?

3топ: кестені толтыр

Ол ?шін ?Р Конституциясыны? 50,51,52 баптарын о?у ?ажет.

Парламен ?андай орган?

Парламент неше палатадан т?рады?

Баптар бойынша с?ра?тар:

Кім м?жіліс депутаты бола алады?

Кім ж?не калай сенат депутаты бола алады?

Депутат бола алады ...

Депутаттыкка сайлау мынандай негізде ж?ргізіледі:

Сайлау процесі былай ?теді ж?не оны? к?рамы мынандай болуы тиіс...

Депуттаты? ?кілетті мерзімі...

Депутаттык ?кілеттілігі ?андай жа?дайда то?талытады?

Депутаттарды? ?андай ж?мыстармен айналысу?а ???ы?ы жо?

4топ:?аза?стан Республикасы Конституциясыны? 71,72-бабын о?ып шы?ып, со?ан с?йкес кестені толтыр

Баптар бойынша с?ра?тар

Конституция бабы бойынша жауаптар

Конституциялы? Ке?есті? к?рамы кандай?

?кілеттілік мерзімі ?андай?

Конституциялык Ке?есті? т?ра?асын кім та?айындайды, оны? арта?шылы?ы ?андай?

Сенат т?ра?асы калай та?айындайды?

М?жіліс т?ра?асы калай та?айындайды?

Конституциялык Ке?есті? к?рамы кашан жа?артылады?

Конституциялык Ке?есті? ?мір бой?ы м?шесі кім болып табылады?

Конституциялы? Ке?ес м?шелеріне ?андай ?ызметпен айналысу?а ???ы?ы жо??

5 топ:?аза?стан Республикасы Конституциясыны? 77,79, 83-бабын о?ып шы?ып, со?ан с?йкес кестені толтыр

?Р сот ж?йесі ?андай соттардан ??ралады?

Судья кім бола алады?

Суьдяны? ?андай ж?мыспен айналысуна ???ы?ы жо??

Судья неге ба?ынады?

Бас Прокурор ?кілеттелегін ?алай ат?арады ж?не кімге есеп береді?

Бас Прокурорды? ?кілеттілік мерзімі

Жа?а саба?ты ?орытындылау:

 • За? ?абылдайды...
 • За?дарды ма??лдайды...
 • За?дарды? орындалуына ба?ылау жасайды...
 1. ?йге тапсырма:§26 Мемлекеттік билікті? конституциялы? органдары
 2.  Ба?алау
Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«Абдрахманова Динара Адилбулатовна »БҚО. Теректі ауданы

Абай атындағы жалпы орта білім беретін мектебі


Мемлекеттік биліктің конституциялық органдарыАдам.Қоғам.Құқық пәнінің мұғалімі:

Абдрахманова Динара АдилбулатовнаАбай ауылы, 2015 жыл


Сыныбы: 9

Сабақтың тақырыбы:§ 26. Мемлекеттік биліктің конституциялық органдары

Сабақтың мақсаты:

Білімділік:оқушыларға президенттің мемлекеттік билік жүйесіндегі орны, рөлі, атқаратын функциясы жайлы, Парламенттің құрамы, жұмыс тәртібі, Заң жобаларының дайындалу және қабылдануы жайлы, үкіметтің атқаратын қызметі және үкіметтің билік органдары мен қатынасы туралы, сот және оның құрылымы, соттың тәуелсіздігі жайлы, Конституциялық Кеңестің құрылымы мен құрамын, оның тәуелсіздігі туралы түсіндіру.

Тәрбиелік: заңдық сауатты адам ретінде заңды үнемі орындап, заңға қайшы іс-әрекеттер жасамауға тәрбиелеу.

Дамытушылық: оқушы бойына жауапкершілік принципін қалыптастыру.

Көрнекілігі: ҚР Конституциясы, суреттер

Әдісі: өзара белсенділікті арттыру.

Түрі: аралас сабақ

Сабақтың барысы:

 1. Ұйымдастыру кезең

а) сәлемдесу

б) сабаққа дайындығын тексеру

в) оқушылар назарын сабаққа аудару

Стикерлердің астына жазылған жасырын сөздер арқылы сыныпты 5 топқа бөлу.

 1. Үй тапсырмасын тексеру. Тест тапсырмасы арқылы үй тапсырмасын тексеру

1. Унитарлы, федерация немесе конфедерация дегеніміз:


А) мемлекеттік құрылым түрлері

В) мемлекетті басқарудың формалары

С) заңдар түрлері

Д) қызмет түрлері


2. Монархия немесе республика бұл:


А) мемлекеттік құрылым түрлері

В) заңдар түрлері

С) мемлекетті басқарудың формалары

Д) нормативтік актілер


3. 1993 жылы 28 қаңтарда:


А) Егемендік туралы декларация қабылданды

В) ТМД құрылды

С) Қ.Р тәуелсіздігін алды

Д) Конституция қабылданды


4. 1995 жылғы 30 тамызда қабылданған Конституцияның бастыерекшелігі:


А) Жоғарғы Кеңес қабылдады

В) бір қаралымнан қабылданды

С) негізгі авторы президент болды

Д) бүкілхалықтық референдум арқылы қабылданды


5. Мемлекеттік биліктің бірден-бір бастауы - ....


А) президент

В) халық

С) парламент

Д) үкімет


6. Қ.Р Конституциясы неше бап, неше бөлімнен тұрады?


А) 98 бап, 8 бөлім

В) 97 бап, 7 бөлім

С) 98 бап, 9 бөлім

Д) 98 бап, 10 бөлім


7. Қ.Р Конституциясының қай бөлімінде ҚР саяси сипаттама берілген:


А) ІІ бөлімінде

В) ІІІ бөлімінде

С) І бөлімінде

Д) IV бөлімінде


8. Қ.Р Конституциясының ІІ бөлімі қалай аталады?


А) «Президент»

В) «Парламент»

С) «Жалпы ережелер»

Д) «Адам және азамат»


9. Қ.Р Конституциясының ІІІ бөлімі қандай лауазым иесіне арналған?


А) Парламенттің

В) Үкіметтің

С) Президенттің

Д) Сот және соттар төрелігіне


10. Қ.Р Констиуциясы бойынша азаматтардың қандай құқықтары бар?


А) еңбек етуге, демалуға

В) тұрғын үйге ие болуға

С) денсаулығын сақтауға, білім алуға

Д) аталғандардың барлығына


11. Азаматтар неше жастан сайлауға құқылы болады?


А) 18

В) 20

С) 16

Д) 21


12. Республика азаматтарының конституциялық міндеті:


А) жоғары білім алу

В) мамандық иесі атану

С) ҚР қорғау

Д) ар-намысын қорғау


Сөйлемді толықтырыңыз

Қазақстан Республикасы өзін ……….,…….,……..,…….. мемлекет ретінде орнықтырады, және оның ең қымбат қазынас-…….., …………………., …………. мен ……….


 1. Жаңа сабақ бойынша

1) «Ой шақыру».

Президент (лат. – алда отырған, бастауыш) – а) басқарудың республикалық формасындағы елдердің сайланып қойылған мемлекет басшысы; ә) қайсыбір қоғамдық мекемелердің жетекшісі.

Қазақстан Республикасының 1995 жылғы Конституциясы елімізді президенттік басқару нысанындағы мемлекет деп, Президентті мемлекет басшысы деп жариялады.

Республикамызда мемлекеттік билік үш тармаққа бөліну ұстанымына негізделіп құрылды.

Мемлекеттік билік
Атқарушы

Сот тармағы

Заң шығарушы


Үкімет- атқарушы биліктің жоғары органы. Ол орталық және жергілікті атқарушы органдар жүйесін басқарады, солардың қызметіне басшылық етеді. Үкімет алқалы орган болып табылады. Ол өзінің қызметінде Республика Президентінің алдында жауапты. Конституцияда көзделген реттерде Парламент Мәжілісінің және Парламенттің алдында жауапты. Үкіметті Президент құрады, құрылымы мен құрамын бекітеді. Үкімет мүшелері Қазақстанның халқы мен Президентіне ант береді.

Қазақстан Республикасының Парламенті- Қазақстан Республикасындағы заң шығару қызметін жүзеге асыратын ең жоғары өкілетті орган. Ол екі палатадан: Сенат пен Мәжілістен тұрады.

Сенат депуттаттарының өкілеттік мерзімі – 6жыл.

Қазақстан Республикасының кемінде бес жыл азаматы болған, отыз жасқа толған, жоғары білімі және кемінде бес жыл стажы бар, тиісті облыстың, республикалық маңызы бар қаланың немесе республика астанасының аумағында кемінде үш жыл тұрақты тұрған азамат Сенатқа депутат бола алады.

Мәжілістің қазіргі құрамы партиялық тізім бойынша сайланатын -98 және Қазақстан халқы Ассамблеясынан сайланатын -9 депутаттан, жиыны-107 депутаттан тұрады. Мәжіліске жасы жиырма беске толған республика азаматы депутат бола алады.

Конституциялық Кеңес жеті адамнан тұрады. Қазақстан аумағында туылған, жасы отыздан асқан, жоғары білімі бар, кемінде бес жыл заңгерлік қызмет стажы бар Қазақстан Республикасының азаматтары Конституциялық Кеңестің мүшелері бола алады. Конституциялық Кеңестің мүшелері өкілеттік мерзімі біткенше ауыстырылмайды.

Конституциялық Кеңестің төрағасы мен мүшелерін Парламент палаталары тағайындайды. Конституциялық Кеңестің тағайындалған құрамы Қазақстан Республикасының Президентіне ант береді.

Конституциялық Кеңестің төрағасы мен мүшелері мемлекеттің лауазымды тұлғалары болып есептеледі, Конституция мен Конституциялық Кеңес туралы Президенттің жарлықтарын орындайды. Олар өздерінің міндеттерін билік тармақтарынан тәуелсіз атқарады. Конституциялық Кеңестің қызметіне араласушылыққа, оның мүшелеріне қысым жасауға немесе басқаша түрде ықпал етуге жол берілмейді. Конституциялық Кеңес те, оның мүшелері де ешқандай органның алдында жауап бермейді.

Конституциялық Кеңес төрағасы мен мүшелерінің иммунитеті (қолсұғушылық) болады – оларға ешкім қысым жасай алмайды, билігіне араласпайды, тәуелсіздігіне қол сұқпайды.

Сот билігі мемлекеттік биліктің дербес тармағы болып табылады. Оны респулика атынан сот қана жүзеге асыра алады. Сот билігі азаматтардың, қоғамдық бірлестіктердің, мемлекеттік органдардың, ұйымдардың құқықтарын, бостандықтарын, заңды мүдделерін қорғау үшін және Конституцияның, заңдардың, өзге де нормативтік-құқықтық актілердің, халықаралық шарттардың орындалуын қамтамасыз ету үшін құрылады.

Конституция мемлекеттің бірыңғай сот жүйесі болуын көздейді.


ҚР сот жүйесі
Жергілікті соттар


Жоғарғы сот
2. кестені толтыр

1 топ: ҚР Конституциясының 41,42,43,44,48-баптарын оқып, кестені толтыр

1

ҚР президенті қалай және қанша жыл мерзімге сайланады?


2

Кім ҚР Президенті болып сайлана алады?


3

Республика Президентінің кезекті сайлауы қашан өткізіледі?


4

ҚР Президенті қай кезден бастап қызметіне кіріседі?


5

Бір адам қанша рет президент бола алады?


6

ҚР Президентінің қандай жұмыстармен айналысуға құқығы жоқ?


7

ҚР Президенті қандай жұмыстар атқарады?


8

ҚР Президенті мерзімінен бұрын босаған немесе кетірілген жағдайда, қайтыс болған жағдайда өкілеттілік кімге көшеді?


2 топ: ҚР Конституциясының 64,66,67,70-баптарын оқып, кестені толтыр


Үкімет қандай орган?

Ол өзінің қызметінде кімнің алдында жауап береді?

Премьер-Министр қандай қызметтер атқарады?

Премьер-Министрдің өкілеттелегін кім және қашан тоқтата алады?


3 топ: кестені толтыр

Ол үшін ҚР Конституциясының 50,51,52 баптарын оқу қажет.

Парламен қандай орган?


Парламент неше палатадан тұрады?


Баптар бойынша сұрақтар:

Кім мәжіліс депутаты бола алады?

Кім және калай сенат депутаты бола алады?

Депутат бола алады ...Депутаттыкка сайлау мынандай негізде жүргізіледі:Сайлау процесі былай өтеді жөне оның кұрамы мынандай болуы тиіс...Депуттатың өкілетті мерзімі...Депутаттык өкілеттілігі қандай жағдайда тоқталытады?Депутаттардың қандай жұмыстармен айналысуға құқығы жоқ
4 топ: Қазақстан Республикасы Конституциясының 71,72-бабын оқып шығып, соған сәйкес кестені толтыр

Баптар бойынша сұрақтар

Конституция бабы бойынша жауаптар

Конституциялық Кеңестің кұрамы кандай?


Өкілеттілік мерзімі қандай?


Конституциялык Кеңестің төрағасын кім тағайындайды, онық артақшылығы қандай?


Сенат төрағасы калай тағайындайды?


Мәжіліс төрағасы калай тағайындайды?


Конституциялык Кеңестің кұрамы кашан жаңартылады?


Конституциялык Кеңестің өмір бойғы мүшесі кім болып табылады?


Конституциялық Кеңес мүшелеріне қандай қызметпен айналысуға құқығы жоқ?
5 топ: Қазақстан Республикасы Конституциясының 77,79, 83-бабын оқып шығып, соған сәйкес кестені толтыр

ҚР сот жүйесі қандай соттардан құралады?


Судья кім бола алады?


Суьдяның қандай жұмыспен айналысуна құқығы жоқ?


Судья неге бағынады?


Бас Прокурор өкілеттелегін қалай атқарады және кімге есеп береді?


Бас Прокурордың өкілеттілік мерзіміЖаңа сабақты қорытындылау:

 • Заң қабылдайды...

 • Заңдарды мақұлдайды...

 • Заңдардың орындалуына бақылау жасайды...

 1. Үйге тапсырма: § 26 Мемлекеттік биліктің конституциялық органдары

 2. Бағалау

Просмотр содержимого презентации
«Абдрахманова Динара Адилбулатовна»

Тест

1. Унитарлы, федерация немесе конфедерация дегеніміз:

А) мемлекеттік құрылым түрлері В) мемлекетті басқарудың формалары С) заңдар түрлері

Д) қызмет түрлері

2. Монархия немесе республика бұл:

А) мемлекеттік құрылым түрлері В) заңдар түрлері

С) мемлекетті басқарудың формалары Д) нормативтік актілер

3 . 1993 жылы 28 қаңтарда:

А) Егемендік туралы декларация қабылданды В) ТМД құрылды

С) Қ.Р тәуелсіздігін алды Д) Конституция қабылданды

4. 1995 жылғы 30 тамызда қабылданған Конституцияның басты ерекшелігі:

А) Жоғарғы Кеңес қабылдады В) бір қаралымнан қабылданды

С) негізгі авторы президент болды Д) бүкілхалықтық референдум арқылы қабылданды

5. Мемлекеттік биліктің бірден-бір бастауы - ....

А) президент В) халық С) парламент Д) үкімет

6 . Қ.Р Конституциясы неше бап, неше бөлімнен тұрады?

А) 98 бап, 8 бөлім В) 97 бап, 7 бөлім С) 98 бап, 9 бөлім Д) 98 бап, 10 бөлім

7 . Қ.Р Конституциясының қай бөлімінде ҚР саяси сипаттама берілген:

А) ІІ бөлімінде В) ІІІ бөлімінде С) І бөлімінде Д) IV бөлімінде

8 . Қ.Р Конституциясының ІІ бөлімі қалай аталады?

А) «Президент» В) «Парламент» С) «Жалпы ережелер» Д) «Адам және азамат»

9 . Қ.Р Конституциясының ІІІ бөлімі қандай лауазым иесіне арналған?

А) Парламенттің В) Үкіметтің С) Президенттің Д) Сот және соттар төрелігіне

10. Қ.Р Констиуциясы бойынша азаматтардың қандай құқықтары бар?

А) еңбек етуге, демалуға В) тұрғын үйге ие болуға С) денсаулығын сақтауға, білім алуға

Д) аталғандардың барлығына

11 . Азаматтар неше жастан сайлауға құқылы болады?

А) 18 В) 20 С) 16 Д) 21

12 . Республика азаматтарының конституциялық міндеті:

А) жоғары білім алу В) мамандық иесі атану С) ҚР қорғау Д) ар-намысын қорғау

Дұрыс жауаптары 1.А 2.С 3.Д 4.Д 5.В 6.С 7.С 8.Д 9.С 10.Д 11.А 12.С

Дұрыс жауаптары

1.А 2.С 3.Д 4.Д 5.В 6.С

7.С 8.Д 9.С 10.Д 11.А 12.С

Сөйлемді толықтырыңыз  Қазақстан Республикасы өзін ………., ……., …….., …….. мемлекет ретінде орнықтырады, және оның ең қымбат қазынасы - …….., …………………., …………. мен ……… .

Сөйлемді толықтырыңыз

Қазақстан Республикасы өзін ………., ……., …….., …….. мемлекет ретінде орнықтырады, және оның ең қымбат қазынасы - …….., …………………., …………. мен ……… .

Қазақстан Республикасы өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық, әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырады, және оның ең қымбат қазынасы – адам, адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары .

Қазақстан Республикасы өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық, әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырады, және оның ең қымбат қазынасы – адам, адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары .

Сабақ тақырыбы: Мемлекетт ік биліктің конституциялық органдары

Сабақ тақырыбы:

Мемлекетт ік биліктің конституциялық органдары

Ой шақыру  Президент  Үкімет  Парламент  Сот  Конституциялық Кеңес

Ой шақыру

Президент

Үкімет

Парламент

Сот

Конституциялық Кеңес

1 топ: ҚР Конституциясының 41,42,43,44,48-баптарын оқып, кестені толтыр 1 2 ҚР президенті қалай және қанша жыл мерзімге сайланады?     Кім ҚР Президенті болып сайлана алады?   3   Республика Президентінің кезекті сайлауы қашан өткізіледі?   4 5 ҚР Президенті қай кезден бастап қызметіне кіріседі?       6 Бір адам қанша рет президент бола алады?     ҚР Президентінің қандай жұмыстармен айналысуға құқығы жоқ?   7   ҚР Президенті қандай жұмыстар атқарады?   8   ҚР Президенті мерзімінен бұрын босаған немесе кетірілген жағдайда, қайтыс болған жағдайда өкілеттілік кімге көшеді?    

1 топ: ҚР Конституциясының 41,42,43,44,48-баптарын оқып,

кестені толтыр

1

2

ҚР президенті қалай және қанша жыл мерзімге сайланады?

 

 

Кім ҚР Президенті болып сайлана алады?

 

3

 

Республика Президентінің кезекті сайлауы қашан өткізіледі?

 

4

5

ҚР Президенті қай кезден бастап қызметіне кіріседі?

 

 

 

6

Бір адам қанша рет президент бола алады?

 

 

ҚР Президентінің қандай жұмыстармен айналысуға құқығы жоқ?

 

7

 

ҚР Президенті қандай жұмыстар атқарады?

 

8

 

ҚР Президенті мерзімінен бұрын босаған немесе кетірілген жағдайда, қайтыс болған жағдайда өкілеттілік кімге көшеді?

 

 

2 топ: ҚР Конституциясының 64,66,67,70-баптарын оқып, кестені толтыр Үкімет қандай орган? Ол өзінің қызметінде кімнің алдында жауап береді?           Премьер-Министр қандай қызметтер атқарады? Премьер-Министрдің өкілеттелегін кім және қашан тоқтата алады?            

2 топ: ҚР Конституциясының 64,66,67,70-баптарын оқып,

кестені толтыр

Үкімет қандай орган?

Ол өзінің қызметінде кімнің алдында жауап береді?

 

 

 

 

 

Премьер-Министр қандай қызметтер атқарады?

Премьер-Министрдің өкілеттелегін кім және қашан тоқтата алады?

 

 

 

 

 

 

3 топ: ҚР Конституциясының 50,51,52 баптарын оқып, кестені толтыр Парламен қандай орган? Парламент неше палатадан тұрады?     Баптар бойынша сұрақтар: Кім мәжіліс депутаты бола алады? Депутат бола алады ... Кім және калай сенат депутаты бола алады?   Депутаттыкка сайлау мынандай негізде жүргізіледі: Сайлау процесі былай өтеді жөне оның кұрамы мынандай болуы тиіс...         Депуттатың өкілетті мерзімі...     Депутаттык өкілеттілігі қандай жағдайда тоқталытады?     Депутаттардың қандай жұмыстармен айналысуға құқығы жоқ      

3 топ: ҚР Конституциясының 50,51,52 баптарын оқып,

кестені толтыр

Парламен қандай орган?

Парламент неше палатадан тұрады?

 

 

Баптар бойынша сұрақтар:

Кім мәжіліс депутаты бола алады?

Депутат бола алады ...

Кім және калай сенат депутаты бола алады?

 

Депутаттыкка сайлау мынандай негізде жүргізіледі:

Сайлау процесі былай өтеді жөне оның кұрамы мынандай болуы тиіс...

 

 

 

 

Депуттатың өкілетті мерзімі...

 

 

Депутаттык өкілеттілігі қандай жағдайда тоқталытады?

 

 

Депутаттардың қандай жұмыстармен айналысуға құқығы жоқ

 

 

 

4 топ: Қазақстан Республикасы Конституциясының 71,72-бабын оқып шығып, соған сәйкес кестені толтыр Баптар бойынша сұрақтар Конституция бабы бойынша жауаптар Конституциялық Кеңестің кұрамы кандай? Өкілеттілік мерзімі қандай?     Конституциялык Кеңестің төрағасын кім тағайындайды, онық артақшылығы қандай?   Сенат төрағасы калай тағайындайды? Мәжіліс төрағасы калай тағайындайды?     Конституциялык Кеңестің кұрамы кашан жаңартылады?   Конституциялык Кеңестің өмір бойғы мүшесі кім болып табылады?   Конституциялық Кеңес мүшелеріне қандай қызметпен айналысуға құқығы жоқ?  

4 топ: Қазақстан Республикасы Конституциясының 71,72-бабын оқып шығып,

соған сәйкес кестені толтыр

Баптар бойынша сұрақтар

Конституция бабы бойынша жауаптар

Конституциялық Кеңестің кұрамы кандай?

Өкілеттілік мерзімі қандай?

 

 

Конституциялык Кеңестің төрағасын кім тағайындайды, онық артақшылығы қандай?

 

Сенат төрағасы калай тағайындайды?

Мәжіліс төрағасы калай тағайындайды?

 

 

Конституциялык Кеңестің кұрамы кашан жаңартылады?

 

Конституциялык Кеңестің өмір бойғы мүшесі кім болып табылады?

 

Конституциялық Кеңес мүшелеріне қандай қызметпен айналысуға құқығы жоқ?

 

5 топ: Қазақстан Республикасы Конституциясының 77,79, 83-бабын оқып шығып, соған сәйкес кестені толтыр ҚР сот жүйесі қандай соттардан құралады?     Судья кім бола алады?     Суьдяның қандай жұмыспен айналысуна құқығы жоқ?     Судья неге бағынады?     Бас Прокурор өкілеттелегін қалай атқарады және кімге есеп береді?     Бас Прокурордың өкілеттілік мерзімі    

5 топ: Қазақстан Республикасы Конституциясының 77,79, 83-бабын оқып шығып,

соған сәйкес кестені толтыр

ҚР сот жүйесі қандай соттардан құралады?

 

 

Судья кім бола алады?

 

 

Суьдяның қандай жұмыспен айналысуна құқығы жоқ?

 

 

Судья неге бағынады?

 

 

Бас Прокурор өкілеттелегін қалай атқарады және кімге есеп береді?

 

 

Бас Прокурордың өкілеттілік мерзімі

 

 

Қорытындылау Заң қабылдайды... Заңдарды мақұлдайды... Заңдардың орындалуына бақылау жасайды...

Қорытындылау

 • Заң қабылдайды...
 • Заңдарды мақұлдайды...
 • Заңдардың орындалуына бақылау жасайды...

Мемлекеттік билік тармағы  Заң шығарушы Атқарушы Сот

Мемлекеттік билік тармағы

Заң шығарушы Атқарушы Сот

Үйге тапсырма: § 26 Мемлекеттік биліктің конституциялық органдары

Үйге тапсырма: § 26 Мемлекеттік биліктің конституциялық органдары


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Обществознание

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 9 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Мемлекеттік билікті? конституциялы? органдары

Автор: Абдрахманова Динара Адилбулатовна

Дата: 12.01.2015

Номер свидетельства: 153972

Похожие файлы

object(ArrayObject)#853 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(71) "Ашы? саба?ты? жоспары "Конституция к?ні" "
  ["seo_title"] => string(43) "ashyk-sabak-tyn-zhospary-konstitutsiia-kuni"
  ["file_id"] => string(6) "150724"
  ["category_seo"] => string(7) "prochee"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1420549774"
 }
}
object(ArrayObject)#875 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(85) ""Законодательная власть Республики Казахстан""
  ["seo_title"] => string(46) "zakonodatiel-naia-vlast-riespubliki-kazakhstan"
  ["file_id"] => string(6) "298195"
  ["category_seo"] => string(16) "obschestvoznanie"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1456305622"
 }
}
object(ArrayObject)#853 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(155) "Конспект урока по казахскому языку "Сын есімні? т?рлері. Негізгі ж?не туынды есімдер." "
  ["seo_title"] => string(94) "konspiekt-uroka-po-kazakhskomu-iazyku-syn-iesimnin-turlieri-nieghizghi-zh-nie-tuyndy-iesimdier"
  ["file_id"] => string(6) "200425"
  ["category_seo"] => string(7) "prochee"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1428835385"
 }
}
object(ArrayObject)#875 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(165) "Қазақстан Республикасының конституциялық негіздері. Қарулы Күштердің мемлекеттегі орны."
  ["seo_title"] => string(80) "k_azak_stan_riespublikasynyn_konstitutsiialyk_nieghizdieri_k_aruly_kushtierdin_m"
  ["file_id"] => string(6) "365658"
  ["category_seo"] => string(7) "prochee"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1480861759"
 }
}
object(ArrayObject)#853 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(164) "Қазақстан Республикасының конституциялық негіздері. Қарулы Күштердің мемлекеттегі орны"
  ["seo_title"] => string(80) "k_azak_stan_riespublikasynyn_konstitutsiialyk_nieghizdieri_k_aruly_kushtierdin_1"
  ["file_id"] => string(6) "461748"
  ["category_seo"] => string(7) "prochee"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "planirovanie"
  ["date"] => string(10) "1520968929"
 }
}


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства