kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

"Заттарды санау" математика

Нажмите, чтобы узнать подробности

№1              Заттарды санау


 

Саба?ты? ма?саты:

    1.Білімділік: Заттарды?  ?асиеттері (пішіні, т?сі, м?лшері)  бойынша  о?ушыларды? ал?аш?ы білім де?гейін, ??былыстар мен заттарды санай алу да?дыларын аны?тау.

     2.Дамытушылы?:  О?ушыларды?  ой ?рісін, ойлау ?абілеттерін, математикалы?  тілін  дамыту.

     3.Т?рбиелік: ??ыптылы??а, тазалы??а баулу.

     Саба?ты?  ?дісі:  ??гімелеу, с?ра?-жауап

     Саба?ты?  к?рнекіліктері:  тиін мен  ?оянны? суреті, о?улы?, д?птер, ?лкен ж?не кішкентай доп, мектеп формасын кигеСЫВ

Саба?ты?  барысы:  І. ?йымдастыру кезе?і      

    - Балалар, б?гін  бізге  ?она??а   ?ол ?стасып  Тиін  мен  ?оян  келді. 

Олар бізді  шатты?  ше?бер ??ру?а   ша?ырып  т?р.

     *Психологиялы?  дайынды??рбір  адам  - досым, сыныптасым,

                                                            ?рбір  ісі?  - тіршілік, адамды?

                                                            ?рбір саба? - ?йрену, о?у, іздену,

                                                            ?рбір  с?зін -шынды?, бірлік, адалды?.          

      ІІ.Кіріспе с?з. Математика п?ні ж?не оны? адам ?міріндегі р?лі туралы ??гіме ж?ргізу.

     *Заттарды?  ?асиеттері  туралы т?сініктерін аны?тау.

     Ауызша  ж?мыстар ж?ргізу барысында о?ушыларды? дайынды? де?гейін аны?тау. Заттар мен  заттарды? топтарын  (пішіні, т?сі,м?лшері  бойынша бірдей  ж?не  ?рт?рлі ) та?дап алу.

Мысалы, к?лемі бірдей, біра? т?сі  ?рт?рлі  бірнеше доп  ж?не текше, т.б. Затты? т?сі,  оны? неден жасал?анды?ы,  к?леміні?  ?андай екендігі,  балаларды?  оларды? пішінін  ажырата алатыныды?ы  аны?талады. Ары ?арай заттар   атал?ан белгілері бойынша салыстырылады.  (М??алім о?ушыларды?   неше?   деген  с?ра??а  жауап бере алуын, санауды ?алай ж?ргізгендерін   аны?тайды).  

       ІІІ. О?улы?пен ж?мыс

     О?улы? ж?не д?птермен таныстырып оларды? ат?аратын ?ызметіне т?сінік беру.

     №1   суретті? мазм?ны бойынша  ??гіме  ж?ргізіледі.

  - Суретте   кім бейнеленген? (мектеп формасын киген  о?ушы  ж?не  кішкентай бала). 

     №2   тапсырма екі суретті  салыстыру?а арнал?ан.

     №3   тапсырма  м??алімге  о?ушыларды?  санауды  ме?геру  де?гейін, зейінін, топтай білу  да?дыларын  аны?тай  алуына   к?мектеседі.

     Барлы? тапсырманы   орында?аннан  кейін  о?улы?ты жап?ызып, о?у  ??ралдарыны?  партада  д?рыс  орналасуын к?рсету керек.

     IV.Сергіту с?ті.

     Бір,екі, ?ш

     Демаламыз, жинап к?ш.

     ?лгілі о?ушы боламыз,

     Ыл?и бестік аламыз.

    V. Д?птермен ж?мыс.

     Д?птермен ж?мыс алдында  сергіту с?ті ?ткізіледі.  Содан кейін м??алім  о?ушылар?а д?птерді?  партада ?алай  орналасуын  ж?не  жай ?арындашты, ?аламды  ?алай  ?стау керектігін  к?рсетеді.  Д?птердегі  тапсырма бойынша ж?мыс.  

    - Ойыншы?тары бар с?рені тауып, суретшіні? ?андай ойыншы? суретін сал?анын  табындар.

    - Неше пирамида  (сай?ымаза?, доп) бейнеленген?

    -?р ойыншы?ты? бейнесіні?  жанына сол ойыншы?  нешеу  болса, сонша  тая?ша сыз.

      №2 тапсырма  суретте бейнеленген  заттарды санау?а, салыстыру?а арнал?ан. Балаларды? санау, т?с,  м?лшер  туралы т?сініктерін аны?тау ?шін т?сі, жуанды?ы, ?зынды?ы  бойынша ?р т?рлі  ?арындашты ая?тап салуын с?райды.

      №3 тапсырманы орындамас б?рын д?птерді? торк?здерімен таныстыру керек.  М??алім ?зік сызы?тарды ?аламмен бастыруды ?сынады.

     №4 тапсырма балаларды? фигуралар - д??гелек, ?шб?рыш, шаршы                                                              туралы  білімдерін  аны?тау ма?сатын к?здейді. Сондай-а? оларды бояу  ж?мысы сауса?тарыны? б?лшы? еттеріні? жетілуіне к?мегін тигізеді.

  VІ. Саба?ты ?ортындылау.

- Б?гін   саба?та не білдік?

- Саба?та не ?нады?

   VІІ. О?ушыларды   мада?тау. 

№   2            ?р т?рлі белгілері бойынша заттарды салыстыру

     Саба?ты? ма?саты:

     1. Білімділік: Заттарды?  пішіні  мен ?лшемі туралы т?сініктерін ?алыптастыру;

     2. Дамытушылы?:  Заттарды?  ??састы?ы мен  айырмашылы?ын аны?тай  алу?а ?йрету (т?сі,пішіні, ?лшемі  бойынша); заттарды  санау?а  жатты?тыру.

      3. Т?рбиелік:  ??ыптылы??а, тазалы??а  баулу.

     Саба?ты?  ?дісі:  ??гімелеу, с?ра?-жауап

     П?наралы? байланыс:  д?ниетану, ?дебиеттік о?у.

    Саба?ты?  к?рнекіліктері: жол  белгілері,   ?р т?рлі заттар

    Саба?ты?  барысы:  І. ?йымдастыру кезе?і

    Психологиялы?  дайынды?.

     «Армысы? досым, Кел, ма?ан ?осыл.

     Ала?ан?а салып  ала?ан, Ше?берге бірге  т?райы?  (?олдарынан ?стайды)

     Жер шарындай айналып, ?лемге жары? ??сайы? (айналады).

     ?олымызды к?теріп, к?нні?  н?рын алайы?  (?олдарын к?кке созады).

     Ортамызда к?н н?ры, ??ша??а оны алайы? (??ша?тасады)».

Осындай жа?сы к??ілмен саба?ымызды бастайы?.

    ІІ. Тірек  білімдерін жетілдіру.

    Ауызша   ж?мыс  ж?ргізу  ?шін  т?рлі-т?рлі  суреттер  дайындау. Мысалы:  3 т?сті доп (?лкен, кіші ), 3 т?рлі сыз?ыш (?зын, ?ыс?а),  3 т?рлі текше т.б.

?р затты  сипаттап беру.

      IІІ. Жа?а  материалмен  ж?мыс. 

      М??алім бірдей  пішіндегі 2-3 затты  к?рсетіп, о?ушылар?а заттарды, оларды?  ??састы?ы мен айырмашылы?ын салыстыруды, осындай пішіндегі заттарды  ?орша?ан  ортадан табуды ?сынады.

      Геометриялы?  фигуралармен ж?мыс. М??алім ?рт?рлі  геометриялы?  фигураларды?  ішінен д??гелек, тікт?ртб?рыш, шаршы пішіндегі  фигураларды  к?рсетуге с?райды.

       - Егер  о?ушылар  тапсырманы же?іл орындаса,   ары ?арай тапсырманы к?рделендіруге болады.  Мысалы:  «Фигураларды?  арасынан  кішкентай жасыл емес фигураны тауып к?рсет», т. б. ?р  о?ушы ?з  н?с?асын ?сынады,?з пікірін  д?лелдейді.  М?ндай тапсырмалар о?ушыларды? шы?армашылы? м?мкіндіктерін дамытады, ойлау процестеріні?,  тілдеріні?  дамуына  к?мектеседі.

      ІV. О?улы?пен ж?мыс.  №1 тапсырма затты? пішіні туралы т?сініктерін на?тылау ма?сатын к?здейді.   Алдымен  к?шеде  ж?ру ережесі  туралы  ??гіме  ж?ргізіледі, содан со? жол белгілеріне, оларды?  пішіндеріне к??іл аударылады.

С?ра?тар:

-?андай  машиналар бейнеленген?

-Оларды?  ?айсысын  ?лкен деп айту?а  болады?

-Жолдан кім ?тіп барады?

-Жолдан ?алай  ?ту  керек?

-Кішкентай  баланы  жолдан кім  ?ткізу  керек?

      №2 заттарды?  пішіні  туралы білімдерін аны?тау.

 Белгіні?  ?зі, оны?  бекітілген т??ыры  ?андай екенін ?арау керек. Барлы?  ?шб?рыштарды (шаршыларды, д??гелектерді) санаудыц  ?сынып, тапсырманы орындау.

     №3 тапсырма  заттарды?  пішіні, ?лшемі  туралы білімдерін бекітуге  арнал?ан.  М??алім  алдымен  к?ліктерді? д??гелегі нешеу екенін, содан со? жеке т?р?ан д??гелектерді  санайды. О?ушылар  жауаптарын д?лелдей  тырып, машиналар?а, велосипедке д??гелектер  та?дайды.

     №4 тапсырма ба?ыла?ышты?тарын дамыту?а, заттарды?  пішінін айыра білу да?дыларын бекітуге берілген.

-Шаршы пішінді зат нешеу?

-Д??гелек пішінді  нешеу?

-Шам мен  матрешканы алм?рт  пішінді  деп  айту?а  болады. м?ндай  заттардан  нешеу  бейнеленген?

Фигураларды?  екі  тобын  салыстыру.

«?рнек  ??р», «Арты? фигураны тап» т.б.  ойын  т?рлерін  ж?ргізуге  болады.

   VI. Сергіту  с?ті

    Отырайы?  ж?релеп,

    Г?лді ?зіп алайы?.

    Орнымыздан  т?райы?,

    Бас?а г?лге  барайы?

   VII. Д?птермен  ж?мыс     4-5 бет

   №1 тапсырма.Т?сі  ж?не  пішіні бойынша  салыстыру  ж?мыстар  ж?ргізіледі. О?ушылар  толы?  жауаппен  жауап  беріп  отырады.  Мысалы:

    -Мен екі  фигураны   олар шаршы ж?не  т?стері  бірдей  бол?анды?тан   біріктірдім.

    №2 тапсырма  жа?а  материалды бекітеді  ж?не  сауса? б?лшы?еттерін  жетілдіруге  ?ызмет етеді.  ?зік   сызы?тар бойымен фигураны бастыру  керек.

   VIIІ. ?тілген  материалмен  ж?мыс  ж?ргізу.

    №3тапсырма.  «Си?ырлы суреттер»  ?иялдарын дамыту?а, графикалы? ж?не санау да?дыларын жетілдіруге арнал?ан.  О?ушылар?а фигураны? пішіні? аны?тау, ?орша?ан ортада     ?андай заттар  осындай пішінге не екенін табу?а  тапсырма беріледі.  Осы  заттарды   ая?тап  салу  ?сынылады.

   №4тапсырма «?лкен  ж?не  кіші»  та?ырыбын  ?айталау?а  м?мкіндік  береді.   «Кімні?  ?олшатыры»  сызы? ар?ылы  ?осу.

    ІХ.Саба?ты?  ?орытындысы.

   -Б?гін  ?андай  та?ырыппен  танысты??

   -Саба?та  не істедік?  -?андай  тапсырма ?иын  болды?

Просмотр содержимого документа
«"Заттарды санау" математика »


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Математика

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 1 класс

Скачать
"Заттарды санау" математика

Автор: Нургазинова Сая Бейсенбековна

Дата: 25.02.2015

Номер свидетельства: 178642

Похожие файлы

object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(27) "Заттарды санау"
  ["seo_title"] => string(14) "zattardy_sanau"
  ["file_id"] => string(6) "374300"
  ["category_seo"] => string(10) "matematika"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1482990872"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(136) "Сабақтың тақырыбы "Заттарды санау. Қанша? Неше? Нешеу? Тура және кері санау""
  ["seo_title"] => string(80) "sabak_tyn_tak_yryby_zattardy_sanau_k_ansha_nieshie_nieshieu_tura_zh_nie_kieri_sa"
  ["file_id"] => string(6) "451554"
  ["category_seo"] => string(10) "matematika"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1516597072"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(66) "Сандар және цифрлар. заттарды санау."
  ["seo_title"] => string(39) "sandar_zh_nie_tsifrlar_zattardy_sanau_1"
  ["file_id"] => string(6) "431367"
  ["category_seo"] => string(10) "matematika"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1507480954"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(104) "Математика п?нінен 1-сынып?а арнал?ан ?за? мерзімді жоспар "
  ["seo_title"] => string(65) "matiematika-p-ninien-1-synypk-a-arnalg-an-u-zak-mierzimdi-zhospar"
  ["file_id"] => string(6) "244731"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "planirovanie"
  ["date"] => string(10) "1445992732"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(76) "Математика та?ырыбы:"Заттарды? ?асиеттері""
  ["seo_title"] => string(45) "matiematika-tak-yryby-zattardyn-k-asiiettieri"
  ["file_id"] => string(6) "303921"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1457623871"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства