kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Тілдік таным

Нажмите, чтобы узнать подробности

ТЫ?ДАУШЫЛАР?А АРНАЛ?АН ТРЕНИНГ САБА?

 

Та?ырыбы: Тілдік таным.

 

Ма?саты: 1. Бар халы?ты? е? бірінші ба?ыты -ана тілі екенін ты?даушы

санасына сі?іру. Олар?а тілімізді? ??ндылы?ы мен ?асиеті, м?ні мен ма?ызы ж?нінде т?сінік беру.

 1. Ана тілі туралы ?з ой -пікірлерін, к?з?арастарын ашы?, еркін айтып, жеткізе
  білуге баулу.
 2. Ана тілін с?юге, ?астерлеугс т?рбиелеу.


?ту т?рі: Тренинг.

К?рнекілігі: Интерактивті та?та, на?ыл с?здер, кітап к?рмесі.

 

Ж?ру барысы: I. ¥йымдастыру.

II. Кіріспе с?з.

Т?рбие са?атымызды ?лы жазушы М. ?уезовты?   " Б?л д?уірде ?з тілін, ?з

?дебиетін білмеген, ?адірлемеген адам толы? м?нді интеллигент емес " - деген

?анатты с?зімен баста?алы отырмын.

Ана тілі- б?л ата?нын, ана?ны? тілі, ту?ан халкы?ны? тілі. Ана тілін біз кішкентай

кезімізден ?ке -шешемізге, ?жеміз бен атамыз?а, айналамызда?ы ересек

адамдар?а еліктеп ж?ріп ?йренеміз. Ананы? а? с?тіндей бойымыз?а біртіндеп

сі?іреміз. Ана тілі - бізді? ?згелсрмен ??ынысатын негізгі ?атынас ??ралымыз.

?Р ?н?раны орьшдалады. Тренинг

 • Ты?даушыларды 3 топ?а б?лу.
 • Келісімшарт жасау.
 • С?ра?тарды тал?ылауда белсенділік к?рсетеміз.
 • Бір-бірімізді ты?даймыз.
 • ?з т?жірибелерімізді орта?а саламыз.
 • Уа?ытты ?немді пайдаланамыз.
 • Ойлану?а 3 минут, пікір ?ор?ау?а 2 минут, толы?тыру?а 1 минут.
 • Б?л б?лімді ?зіліссіз 15 минутта ая?тау?а.
  " Тіл та?дыры -ел та?дыры "

1- топ ?аза? тіліні? де?гейі ?андай д?режеде деп ойлайсы?дар?

 1. - топ Ана тілІмізді? м?ртебесін к?теру ?шін не істеу керек?
 2. - топ. Ана тілімізді? ерте?гі болаша?ын ?алай елестетесіз?

Т ? й і н:

Тіл та?дыры-ел та?дыры екендігін бізді? ата-бабаларымыз ежелден-а? ???ан. ?аза?стан т?уелсіз сл болып ?алсын десек, онда е? алдымен ана тілін дамыту?а к?ш сал?анымыз ж?н.

"?аза?тілі-рухани байлы?ымызды? ?айнар б?ла?ы"-деп бекер айтылма?ан. ?аза? елінде, ?аза? жерінде ?аза? тілі ?ркендеуі тиіс. О?ан ?аза? хал?ыны? ?рпа?ы ?ана емес, ?аза?станды мекендеп жат?ан барлы? халы? ?лес ?осуы тиіс.

Ана тілін дамыту, ?ор?ау дегеніміз-?з ана тілімізде таза с?йлеп, оны жа?сы біліп, ту?ан анамыздай с?юіміз керек деген с?з. " Тілім - тірегім, со?ып т?р?ан ж?регім " Практикалы? б?лім   ( к?ріністер к?рсету )

1-топ: "Е? ащы да - тіл, е? т?тті де - тіл"

 2-топ: "Тілден ?ымбат ?азына жо?"

3-топ: "Мені? тілім ?лмейді" "Тілі жо?ал?ан халь?ты? озі де жогалады " Жагдаяттар шешу

(?яшы?ты та?дау ар?ылы келген с?ра??а жауап беру )

Сен д?кенде т?р еді?. Кенет ішке 2 ?ыз бала кірді. Олар ?лты каза? бол?анымен, орысша сойлесіп отыр, Сені? о?ан к?зкарасы??.

Сен ж?мыс?а асы?ыс келе жатып, к?шеде кездескен ?зі? ?атарлас ??рбыдан

уа?ытты? ?анша бол?анын с?рады?. Ол са?ан орыс тілінде жауап берді.Ол

туралы ?андай ойдасыз?

Сені? досы? к?біне ??гіме арасында ?аза? тілін ш?барлап, орыс с?здерін

араластыра с?йлейді. Со?ан сені? к?з?арасы??

"?нер алды -?ызыл тіл "   (тіл туралы ?анатты с?здер):

                                                                             ?абиден М?стафин

Ана тілін білмсйтін адам -

бір ?олы жо? шола? адам сия?ты.

?. Мырзалиев:

Д?улет деген ??ы?дар ! Кеше бар да, б?гін жо?. Тілі? болса, к?ні? бар, Тіл болмаса, т?гі? жо?. Ана тілі? -ары? б?л, ?яты? боп т?р бетте. ?зге тілді? б?рін біл,

?з тілі?ді ??рметте!

?айран тіл, ?айран с?з,

Надан?а кадірсіз.

?. М?сірепов:

Тілден биік ас?ар жо?,

Тілден ас?ан байлы? жо?,

Тілдсн тере? те?із жо?.

?. Т?жібаев:

Ту?ан тілім-тірлігімні? ай?а?ы,

Тілім барда айтылар сыр ойда?ы.

?ссе тілім, мен де біргс ?семін,

?шсе тілім, мен дс бірге ?шемін.

Тілсіз хайуан -бишара,

Бишара?а не шара?

Б. Момыш?лы: Анамызды? а? с?тімен бойымыз?а дары?ан ана тілімізді

?мыту - б?кіл ата-бабамызды, тарихымызды ?мыту.

А. Байт?рсынов: Тіл тазалы?ы дсйтініміз - ана тілді? с?зін бас?а тілді?

с?зімен ш?барламау.

Ж. Аймауытов: Ана тілі - халы? болып жаратыл?аннан бергі жан д?ниесіні?

айнасы, ?сіп-?ніп т?рлене беретін, м??гі ??ламайтын б?йтерегі.

" ?зге тіліді? б?рін біл, ?з тілі?ді ??рметте! "

Жалпы тіл білу, оны игеру- ?рбір жеткіншекті? біліктілігін арттыратын зор

байлы?. Жа?а ?асырда?ы жас ?рпа?ты? тілге ?атысты ат?ару?а тиісті 3 абзал

міндеті бар.

1. Ана тілін жетік ме?геру- б?л бізді? елдігіміз бен ?лтты? ?асиеттімізді са?тап

?алу кепіліміз.

2.0рыс тілін білу- б?л бізді? ?лы к?ршімен ?алыптас?ан жа?сы д?ст?рлерімізді

жал?астыра беруімізді? шарты.

З.Шет тілін ?йрену- б?л бізді? ?лемдік ?ркениеттен ?з жолын таба білуімізді?

бір жолы.                                ( ма?алдар жал?асын табу, с?зді 2 тілде айту )

Тіл к?гермей -  .   ( ел к?гермейді)                              Ел -народ

Т?рбие басы -.      ( тіл )                                             Тіл - язык

?нер алды - .         ( ?ызыл тіл )                                  ?ызыл - красный

Піл к?термегенді. ( тіл к?тереді)                                 Піл - слон

"Тілім мені? -ба?а жетпес байлы?ым " (?деби -музыкалы? монтаж)

Ана тіл, ана с?тім,арым мені? Баяным, ба? - д?улетім, барым мені? ?зі?менен рухым к?теріліп, ?зі?менен атады та?ым мені?. Анатіл, шыр?ап салар ?нім мені?, С?улетім,сая ба?ым, с?нім мені?. ?зі?менен кеудемде к?ктем г?лдеп, ?зі?менен ашылар м?нім мені?.

 ?зге елмен сен ар?ылы те?есемін, Кеме?гер даналармен ке?есемін.

 ?з тілімде ?н айтып, с?з с?йлесем, Шабытты? айдарынан жел еседі.

 Ана тіл, ?зі?мен кіл сырласамын, Тол?анып то?сан бел мен кырды асамын, Айналдым, ?руа?ы?нан, ата-бабам,

Са?та?ан ?рпа?ы ?шін тіл ?атамын.

Тілім мені?!

¥лы Абайдай, М?хтардай пірім мені?! Тілім ?шін мы? ?ліп, тірілді елім,

 Тілді ?ор?ау- парызым б?гін мені?.

 ?н " Анамны? тілі - аяулы ?ні "

?ымбат ма?ан анам тілі, бал тілім, ?ьшбат ма?ан, дана тілім, ар тілім.

 Ана с?тімен бірге сі?ген бойыма,

 Ана тілім -арда? т?тар алтыным,

Ана тілін жырлап ?ткен талайлар, Жырлап ?ткен Ыбырай мен Абайлар, ?асиетті мені? ана тілімде,

 ?пшес м??гі алаула?ан арай бар.

 Ана тіл -халы?ты? бас ?азынасы

?орытынды

Елбасымыз Н.?.Назарбаев " Тіл - ата-баба аманаты. ?асырдан ?асыр?а, ?рпа?тан ?рпа??а ?лас?ан, бабадан бала?а жал?ас?ан ?лы м?ралардын ¥лысы-алдымен ?р ултты? тілі ?ой. Ендеше, ата- баба м?расын жал?астыру, оны? мэртебесін к?теру - мына баршамызды? міндетіміз, парызымыз. "деген екен. Сол сия?ты, ананы? бал сутімен бой?а сі?іп, асыл ?лдиімен жан?а дары?ан, тэуелсІздігімізді, сркіндігіміздІ баянды етер басты ?аруымыз - ту?ан тілімізді ?адірлеп, м?ртебесін асырайы?!

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«Тілдік таным»

ТЫҢДАУШЫЛАРҒА АРНАЛҒАН ТРЕНИНГ САБАҚ


Тақырыбы: Тілдік таным.


Мақсаты: 1. Бар халықтың ең бірінші бақыты -ана тілі екенін тыңдаушы

санасына сіңіру. Оларға тіліміздің құндылығы мен қасиеті, мәні мен маңызы жөнінде түсінік беру.

 1. Ана тілі туралы өз ой -пікірлерін, көзқарастарын ашық, еркін айтып, жеткізе
  білуге баулу.

 2. Ана тілін сүюге, қастерлеугс тәрбиелеу.


Өту түрі: Тренинг.

Көрнекілігі: Интерактивті тақта, нақыл сөздер, кітап көрмесі.


Жүру барысы: I. ¥йымдастыру.

II. Кіріспе сөз.

Тәрбие сағатымызды ұлы жазушы М. Әуезовтың " Бұл дәуірде өз тілін, өз

әдебиетін білмеген, қадірлемеген адам толық мәнді интеллигент емес " - деген

қанатты сөзімен бастағалы отырмын.

Ана тілі- бүл атаңнын, анаңның тілі, туған халкыңның тілі. Ана тілін біз кішкентай

кезімізден әке -шешемізге, әжеміз бен атамызға, айналамыздағы ересек

адамдарға еліктеп жүріп үйренеміз. Ананың ақ сүтіндей бойымызға біртіндеп

сіңіреміз. Ана тілі - біздің өзгелсрмен ұғынысатын негізгі қатынас құралымыз.

ҚР Әнұраны орьшдалады. Тренинг

 • Тыңдаушыларды 3 топқа бөлу.

 • Келісімшарт жасау.

 • Сұрақтарды талқылауда белсенділік көрсетеміз.

 • Бір-бірімізді тыңдаймыз.

 • Өз тәжірибелерімізді ортаға саламыз.

 • Уақытты үнемді пайдаланамыз.

 • Ойлануға 3 минут, пікір қорғауға 2 минут, толықтыруға 1 минут.

 • Бүл бөлімді үзіліссіз 15 минутта аяқтауға.
  " Тіл тағдыры -ел тағдыры "

1- топ Қазақ тілінің деңгейі қандай дәрежеде деп ойлайсыңдар?

 1. - топ Ана тілІміздің мәртебесін көтеру үшін не істеу керек?

 2. - топ. Ана тіліміздің ертеңгі болашағын қалай елестетесіз?

Т ү й і н:

Тіл тағдыры-ел тағдыры екендігін біздің ата-бабаларымыз ежелден-ақ ұққан. Қазақстан тәуелсіз сл болып қалсын десек, онда ең алдымен ана тілін дамытуға күш салғанымыз жөн.

"Қазақтілі-рухани байлығымыздың қайнар бұлағы"-деп бекер айтылмаған. Қазақ елінде, қазақ жерінде қазақ тілі өркендеуі тиіс. Оған қазақ халқының ұрпағы ғана емес, Қазақстанды мекендеп жатқан барлық халық үлес қосуы тиіс.

Ана тілін дамыту, қорғау дегеніміз-өз ана тілімізде таза сөйлеп, оны жақсы біліп, туған анамыздай сүюіміз керек деген сөз. " Тілім - тірегім, соғып тұрған жүрегім " Практикалық бөлім ( көріністер көрсету )

1-топ: "Ең ащы да - тіл, ең тәтті де - тіл"

2-топ: "Тілден қымбат қазына жоқ"

3-топ: "Менің тілім өлмейді" "Тілі жоғалған хальқтың озі де жогалады " Жагдаяттар шешу

(Ұяшықты таңдау арқылы келген сұраққа жауап беру )

Сен дүкенде тұр едің. Кенет ішке 2 қыз бала кірді. Олар ұлты казақ болғанымен, орысша сойлесіп отыр, Сенің оған көзкарасың?...

Сен жұмысқа асығыс келе жатып, көшеде кездескен өзің қатарлас құрбыдан

уақыттың қанша болғанын сұрадың. Ол саған орыс тілінде жауап берді.Ол

туралы қандай ойдасыз?

Сенің досың көбіне әңгіме арасында қазақ тілін шұбарлап, орыс сөздерін

араластыра сөйлейді. Соған сенің көзқарасың?

"Өнер алды -қызыл тіл " (тіл туралы қанатты сөздер):

Ғабиден Мұстафин

Ана тілін білмсйтін адам -

бір қолы жоқ шолақ адам сияқты.

Қ. Мырзалиев:

Дәулет деген ұғыңдар ! Кеше бар да, бүгін жоқ. Тілің болса, күнің бар, Тіл болмаса, түгің жоқ. Ана тілің -арың бұл, Үятың боп тұр бетте. Өзге тілдің бәрін біл,

Өз тіліңді құрметте!


Қайран тіл, қайран сөз,

Наданға кадірсіз ...

Ғ. Мүсірепов:

Тілден биік асқар жоқ,

Тілден асқан байлық жоқ,

Тілдсн терең теңіз жоқ.

Ә. Тәжібаев:

Туған тілім-тірлігімнің айғағы,

Тілім барда айтылар сыр ойдағы.

Өссе тілім, мен де біргс өсемін,

Өшсе тілім, мен дс бірге өшемін.

Тілсіз хайуан -бишара,

Бишараға не шара?

Б. Момышұлы: Анамыздың ақ сүтімен бойымызға дарыған ана тілімізді

ұмыту - бүкіл ата-бабамызды, тарихымызды ұмыту.

А. Байтұрсынов: Тіл тазалығы дсйтініміз - ана тілдің сөзін басқа тілдің

сөзімен шұбарламау.

Ж. Аймауытов: Ана тілі - халық болып жаратылғаннан бергі жан дүниесінің

айнасы, өсіп-өніп түрлене беретін, мәңгі қүламайтын бәйтерегі.

" Өзге тілідің бәрін біл, өз тіліңді құрметте! "

Жалпы тіл білу, оны игеру- әрбір жеткіншектің біліктілігін арттыратын зор

байлық. Жаңа ғасырдағы жас ұрпақтың тілге қатысты атқаруға тиісті 3 абзал

міндеті бар.

1. Ана тілін жетік меңгеру- бұл біздің елдігіміз бен ұлттық қасиеттімізді сақтап

қалу кепіліміз.

2.0рыс тілін білу- бұл біздің ұлы көршімен қалыптасқан жақсы дәстүрлерімізді

жалғастыра беруіміздің шарты.

З.Шет тілін үйрену- бұл біздің әлемдік өркениеттен өз жолын таба білуіміздің

бір жолы. ( мақалдар жалғасын табу, сөзді 2 тілде айту )

Тіл көгермей - ... ( ел көгермейді) Ел -народ

Тәрбие басы - ... ( тіл ) Тіл - язык

Өнер алды - ... ( қызыл тіл ) Қызыл - красный

Піл көтермегенді ... ( тіл көтереді) Піл - слон

"Тілім менің -баға жетпес байлығым " (әдеби -музыкалық монтаж)

Ана тіл, ана сүтім,арым менің Баяным, бақ - дәулетім, барым менің Өзіңменен рухым көтеріліп, Өзіңменен атады таңым менің. Анатіл, шырқап салар әнім менің, Сәулетім,сая бағым, сәнім менің. Өзіңменен кеудемде көктем гүлдеп, Өзіңменен ашылар мәнім менің.

Өзге елмен сен арқылы теңесемін, Кемеңгер даналармен кеңесемін.

Өз тілімде ән айтып, сөз сөйлесем, Шабыттың айдарынан жел еседі.

Ана тіл, өзіңмен кіл сырласамын, Толғанып тоқсан бел мен кырды асамын, Айналдым, әруағыңнан, ата-бабам,


Сақтаған ұрпағы үшін тіл қатамын.

Тілім менің!

¥лы Абайдай, Мұхтардай пірім менің! Тілім үшін мың өліп, тірілді елім,

Тілді қорғау- парызым бүгін менің.

Ән " Анамның тілі - аяулы үні "

Қымбат маған анам тілі, бал тілім, Қьшбат маған, дана тілім, ар тілім.

Ана сүтімен бірге сіңген бойыма,

Ана тілім -ардақ тұтар алтыным,

Ана тілін жырлап өткен талайлар, Жырлап өткен Ыбырай мен Абайлар, Қасиетті менің ана тілімде,

Өпшес мәңгі алаулаған арай бар.

Ана тіл -халықтың бас қазынасы

Қорытынды

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев " Тіл - ата-баба аманаты. Ғасырдан ғасырға, ұрпақтан ұрпаққа ұласқан, бабадан балаға жалғасқан ұлы мұралардын ¥лысы-алдымен әр улттың тілі ғой. Ендеше, ата- баба мұрасын жалғастыру, оның мэртебесін көтеру - мына баршамыздың міндетіміз, парызымыз. "деген екен. Сол сияқты, ананың бал сутімен бойға сіңіп, асыл әлдиімен жанға дарыған, тэуелсІздігімізді, сркіндігіміздІ баянды етер басты қаруымыз - туған тілімізді қадірлеп, мәртебесін асырайық!

Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Литература

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 8 класс

Скачать
Тілдік таным

Автор: Абдигалиева Гульмира Темирбековна

Дата: 09.01.2016

Номер свидетельства: 274139

Похожие файлы

object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(82) "К?П?ЛТТЫ МЕМЛЕКЕТТЕГІ ?ОСТІЛДІЛІКТІ? К?РІНІСІ"
  ["seo_title"] => string(46) "kopulttymiemliekiettiegikostildiliktinkorinisi"
  ["file_id"] => string(6) "278737"
  ["category_seo"] => string(7) "prochee"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1453128401"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(44) "Тама?тану ж?не денсаулы? "
  ["seo_title"] => string(28) "tamak-tanu-zh-nie-diensaulyk"
  ["file_id"] => string(6) "224549"
  ["category_seo"] => string(10) "vneurochka"
  ["subcategory_seo"] => string(11) "presentacii"
  ["date"] => string(10) "1438925778"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(101) "?ры?тану. Г?лді ?сімдіктердегі ?ры?тануды? ерекшеліктері "
  ["seo_title"] => string(67) "u-ryk-tanu-guldi-osimdiktierdieghi-u-ryk-tanudyn-ieriekshieliktieri"
  ["file_id"] => string(6) "145451"
  ["category_seo"] => string(9) "biologiya"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1418921239"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(188) "Жалпы білім беретін мектепте өзін-өзі тану пәнін психологиялық - педагогикалық тұрғыда қамтамасыз ету"
  ["seo_title"] => string(80) "zhalpy_bilim_bierietin_miektieptie_ozin_ozi_tanu_p_nin_psikhologhiialyk_piedagho"
  ["file_id"] => string(6) "353579"
  ["category_seo"] => string(9) "psihologu"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "planirovanie"
  ["date"] => string(10) "1477850881"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(72) "К?птілділік – білім беруді? жа?а сатысы "
  ["seo_title"] => string(38) "k-ptildilik-bilim-bierudi-zha-a-satysy"
  ["file_id"] => string(6) "100395"
  ["category_seo"] => string(10) "literatura"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "planirovanie"
  ["date"] => string(10) "1402379488"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства