kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

« Жырымен оятқан жүрегімді»

Нажмите, чтобы узнать подробности

1 - ж?ргізуші:
Сырым да - осы,
Жырым да - осы,
Алды?да.
Бай?ашыбір
Бы?сыдым ба, жандым ба?
Маха?дар жо?,
Маха?дарды? сар?ыты -
М?а?али Ма?атаев бар м?нда,- депбірк?ндікс?уледей а?ып ?ткен ?ыс?а ?мырында М.Ма?атаев ?рпа?тар?а ?лан?айырм?ра?алдырыпкеткенібаршамыз?ам?лім.

2 - ж?ргізуші:Б?гінбізсіздерменайтулы, дара а?ын, хал?ыны? ?ара ?ле?ін ?діретке айналдыр?анМ?а?али?ле?дерібойынша?тпекм?нерлепо?усайысында бас ?осыпотырмыз. Олайболса, «К?кірегіні?к?зіашы?, к?іліояу» жырс?йер?ауым, «Жырымен оят?ан ж?регі?ді»?дебисаздыкешімізге?ошкелді?іздер!

:«Арулар»


1 - ж?ргізуші:
Поэзия!
Меніменегізбееді?
Сен менісезесі?бе, неге іздедім?
Алауырт?анта?дардансенііздедім,
?арауыт?антаулардансенііздедім.
Сафалмастайпоэзиясынбірелді?м?расындайетіп?алдырабілгена?ынны?ле?дері?зіайт?андайталайболаша?тар?ак?шеді.
Ендеше, солбірм?гілікк?шті?сырлы?уеніне, жадымыздажа?ыр?анжыржолдарына?ла? салу ?шінкешіміздібастайы?.
Орта?а 8 - сыныпо?ушыларыша?ырылады.
«Арман - ай»?ні.
9 сыныпо?ушылары?ле?деро?иды.
«Сені? к?зі?» ?ні.
10 сыныпо?ушылары?ле?деріно?иды.

2 - ж?ргізуші:
?ырансы?, а?а, топтан сен б?лекдарасы?,
Хант?ірісындыза?арбопм?гі ?аласы?.
Жырлары?сені?таулардайбиікт?л?алы
Шарлап ж?р б?гін к?к пенен жерді?арасын.
?рметтіжырс?йер?ауым!
Б?гінгікеш?зм?ресінежетіп?алды. Осы кешбарысындасіздера?ынжырларыно?ып, ты?дап?ана ?оймай, ?мірі мен шы?армашылы?ытуралы аз да болсам?ліметалдыдепойлаймыз.

1 - ж?ргізуші:Ендешебірнешес?ра?тар?ажауапберейік. С?ра?атолы?жауапбергенк?рерменгеарнайы дайында?ан сыйлы?тарымыз бар. Олайболсауа?ытоздырмай с?ра?тар?а к?шейік.
1. М?а?али?айжылы, ?айжердед?ниегекелген?
2. Б?гінгісайысбарысындаа?ын?ле?деріне жазыл?ан ?андай?ш?найтылды?
3. А?ынны? ?ай жина?ына 1999жылы ?Р - сыМемлекеттіксыйлы?ыберілді?
4. М?а?али ?аза?ты? ?айа?ын?ызынаарнап?ле? хат жазды?

2 - ж?ргізуші:
?н сал, жаным!
?ні?ментербетмені
Бірс?ткетынсын, тіршілікжерк?ктегі
А?ынны?мырлыпоэзиясыб?гінде?нгеайналып, к?кке ?алы?тайды. Оны? с?зіне жазыл?ан ?ндерб?гінгіта?дабаршаж?ртты?ж?регіненберікорыналып, ?уанышы мен ?ай?ысынб?лісетінайнымасжансерігінеайналды. ?олдарымыз?а таратыл?ан?нні?м?тінібойыншаа?ын?ата?зым, а?ындыескеалуретінде«Есі?еменіал?айсы?»?нінбарлы?ымызбірге шыр?айы?.

1 - ж?ргізуші:Б?гінгі« Жырымен оят?ан ж?гі?ді» атты?деби кешіміз?зм?ресінежетіп?алды.


2 - ж?ргізуші:
Аузынашса, ж?регік?рінетін,
К?мейіненоттыжырт?гілетін,
?айран М?а, аруа?ты а?ынсы? ?ой
?аст?лпардайжертартыптебінетін.
Бейнеткешіпжасы?ны?жасты?ында,
К?рді?талайпа?ырды?асты?ында.
Маза?ылды-ау біреулерішік?йіп,
С?ттері?діайнал?антаст?ыр?а.
?аза?талай?аза?пенкектеседі,
Керекемесбіреуді? от к?сеуі.
Тілденбезіпж?ргендербірс?зі?ні?,
Д?міналсаеш?айдакетпеседі.
А?иы? а?ынны? ?рпа?а?ранбол?анжырларынелі де, а?ынны? ой мен сезімастас?анжырларынжатта?анжас?ауым да еш?ашанестеншы?армайдыдепсенеміз.
Бірге:Келесікездескеншесау болы?ыздар.

Просмотр содержимого документа
«« Жырымен оятқан жүрегімді»»

Тақырыбы: « Жырымен оятқан жүрегіңді»
Мақсаты: Ақынныңөрісті ой, өшпескөркеммұрасыннасихаттау, ақындыескеалу, оқушыларғаұлттық, адамгершіліктәрбие беру, оқушыныңмәнерлепоқушеберлігіншыңдау.

Барысы:


1 - жүргізуші:
Сырым да - осы,
Жырым да - осы,
Алдыңда.
Байқашыбір
Бықсыдым ба, жандым ба?
Махаңдар жоқ,
Махаңдардың сарқыты -
Мұқағали Мақатаев бар мұнда,- депбіркүндіксәуледей ағып өткен қысқа ғұмырында М.Мақатаев ұрпақтарға ұланғайырмұрақалдырыпкеткенібаршамызғамәлім.

2 - жүргізуші:
Бүгінбізсіздерменайтулы, дара ақын, халқының қара өлеңін құдіретке айналдырғанМұқағалиөлеңдерібойыншаөтпекмәнерлепоқусайысында бас қосыпотырмыз. Олайболса, «Көкірегініңкөзіашық, көңіліояу» жырсүйерқауым, «Жырымен оятқан жүрегіңді»әдебисаздыкешімізгеқошкелдіңіздер!

Ән:«Арулар»


1 - жүргізуші:
Поэзия!
Меніменегізбеедің?
Сен менісезесіңбе, неге іздедім?
Алауыртқантаңдардансенііздедім,
Қарауытқантаулардансенііздедім.
Сафалмастайпоэзиясынбірелдіңмұрасындайетіпқалдырабілгенақынныңөлеңдеріөзіайтқандайталайболашақтарғакөшеді.
Ендеше, солбірмәңгіліккөштіңсырлыәуеніне, жадымыздажаңғырғанжыржолдарынақұлақ салу үшінкешіміздібастайық.
Ортаға 8 - сыныпоқушыларышақырылады...
«Арман - ай»әні.
9 сыныпоқушыларыөлеңдероқиды...
«Сенің көзің» әні.
10 сыныпоқушыларыөлеңдеріноқиды...

2 - жүргізуші:
Қырансың, аға, топтан сен бөлекдарасың,
Хантәңірісындызаңғарбопмәңгі қаласың.
Жырларыңсеніңтаулардайбиіктұлғалы
Шарлап жүр бүгін көк пенен жердіңарасын.
Құрметтіжырсүйерқауым!
Бүгінгікешөзмәресінежетіпқалды. Осы кешбарысындасіздерақынжырларыноқып, тыңдапқана қоймай, өмірі мен шығармашылығытуралы аз да болсамәліметалдыдепойлаймыз.

1 - жүргізуші:Ендешебірнешесұрақтарғажауапберейік. Сұраққатолықжауапбергенкөрерменгеарнайы дайындаған сыйлықтарымыз бар. Олайболсауақытоздырмай сұрақтарға көшейік.
1. Мұқағалиқайжылы, қайжердедүниегекелген?
2. Бүгінгісайысбарысындаақынөлеңдеріне жазылған қандайүшәнайтылды?
3. Ақынның қай жинағына 1999жылы ҚР - сыМемлекеттіксыйлығыберілді?
4. Мұқағали қазақтың қайақынқызынаарнапөлең хат жазды?

2 - жүргізуші:
Ән сал, жаным!
Әніңментербетмені
Бірсәткетынсын, тіршілікжеркөктегі
Ақынныңғұмырлыпоэзиясыбүгіндеәнгеайналып, көкке қалықтайды. Оның сөзіне жазылған әндербүгінгітаңдабаршажұрттыңжүрегіненберікорыналып, қуанышы мен қайғысынбөлісетінайнымасжансерігінеайналды. Қолдарымызға таратылғанәнніңмәтінібойыншаақынғатағзым, ақындыескеалуретінде«Есіңеменіалғайсың»әнінбарлығымызбірге шырқайық.

1 - жүргізуші:Бүгінгі« Жырымен оятқан жүгіңді» аттыәдеби кешімізөзмәресінежетіпқалды...


2 - жүргізуші:
Аузынашса, жүрегікөрінетін,
Көмейіненоттыжыртөгілетін,
Қайран Мұқа, аруақты ақынсың ғой
Қастұлпардайжертартыптебінетін.
Бейнеткешіпжасыңныңжастығында,
Көрдіңталайпақырдыңқастығында.
Мазаққылды-ау біреулерішікүйіп,
Сәттеріңдіайналғантастұғырға.
Қазақталайқазақпенкектеседі,
Керекемесбіреудің от көсеуі.
Тілденбезіпжүргендербірсөзіңнің,
Дәміналсаешқайдакетпеседі.
Ақиық ақынның ұрпаққаұранболғанжырларынелі де, ақынның ой мен сезімастасқанжырларынжаттағанжасқауым да ешқашанестеншығармайдыдепсенеміз.
Бірге:Келесікездескеншесау болыңыздар.

І.Үргенішбаев атындағы орта мектеп

«Жырымен оятқан жүрегіңді»(Әдеби сазды кеш)Өткізгендер: Уснадинова А2015-2016 оқу жылы
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Классному руководителю

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 4 класс

Скачать
« Жырымен оятқан жүрегімді»

Автор: Уснадинова Айдана Иманбаевна

Дата: 15.04.2016

Номер свидетельства: 319016

Похожие файлы

object(ArrayObject)#863 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(158) "Жырымен күллі әлемді құшаққа алған. (Қ.Сарин шығармашылығына арналған әдеби-сазды кеш)"
  ["seo_title"] => string(80) "zhyrymien_kulli_liemdi_k_u_shak_k_a_alg_an_k_sarin_shyg_armashylyg_yna_arnalg_an"
  ["file_id"] => string(6) "403886"
  ["category_seo"] => string(10) "vneurochka"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1490632665"
 }
}
object(ArrayObject)#885 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(41) "«Тілім мені? тірегім!» "
  ["seo_title"] => string(24) "tilim-mienin-tirieghim-1"
  ["file_id"] => string(6) "211541"
  ["category_seo"] => string(21) "doshkolnoeObrazovanie"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1431628637"
 }
}
object(ArrayObject)#863 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(44) "Дана халы?ты? дара Абайы "
  ["seo_title"] => string(26) "dana-khalyk-tyn-dara-abaiy"
  ["file_id"] => string(6) "178988"
  ["category_seo"] => string(10) "vneurochka"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "planirovanie"
  ["date"] => string(10) "1424929057"
 }
}
object(ArrayObject)#885 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(58) "Бар ізгілік бір өзіңнен тарайды"
  ["seo_title"] => string(31) "bar_izgilik_bir_ozinnen_taraidy"
  ["file_id"] => string(6) "502935"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1552549998"
 }
}
object(ArrayObject)#863 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(27) "Ана мереке?мен "
  ["seo_title"] => string(19) "ana-mieriekien-mien"
  ["file_id"] => string(6) "196139"
  ["category_seo"] => string(7) "zavuchu"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1427999253"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства