kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Экономика негіздері

Нажмите, чтобы узнать подробности

Нары?ты?  экономика  негіздері  п?ні

Саба?ты? та?ырыбы:    К?сіпкерлікті?  м?ні  мен  мазм?ны

 Саба?ты? ма?саты:       

1. Білімдік м?ні:  Студенттерге  к?сіпкерлік туралы  ке?інен  т?сінік  беру,  білімдерін ?олдану біліктілігі  мен  толы?тыру  да?дыларын  ?алыптастыру.                 

2.Т?рбиелік м?ні:    Студенттерді  на?тылы??а, ізгілік  пен  парасаттылы??а                                  

                                   т?рбиелеу.

3.Дамытушылы? м?ні: Студенттерді? к?сіби  с?йлеу  тілін  дамыту, 

                                  ой-?рісін     ке?ейту. 

П?н аралы? байланыс: ???ы?, тарих

Саба?ты? т?рі:      жа?а  саба?.

?діс-т?сілдері:       Баяндау,  с?ра?-жауап, талдау, жина?тау

Саба? барысы: 1. ?йымдастыру: 1. Студенттермен  амандасу.

                                                         2. Студенттерді т?гендеу.

 3. Жа?а  саба?:

      Нары?ты? ?атынастар к?пдеген адамдарды? «?з ісіне» деген таби?и ?мтылуды тудырып

?здеріні? меншіктерін артыра т?седі. Е? соны?да б?л ?ызметті? ерекше т?рі- к?сіпкерлікті? пайда болуына ?кеп со?ады.

Оны? к?мегімен адмдар т?уекелге бел буып, м?лікті жауапкершілікті са?тай отырып, пайда табу жолын к?здейді. К?сіпкерлікті шы?армашылы?  к?ш-жігерді ж?зеге асыру?а, экономикалы? ж?не ?йымдастыру ісіне тап?ырлы??а, жанашылы??а байланысты. К?сіпкерлікті жа?а т?р?ыдан т?сіндіргенде мынадай екі жа?дай?а: біріншіден, коммерциялы? ба?ыт-ба?дар?а, т?уекелге бел буушылы? пен дертікке, баста?а?ан ісін ая?ына дейін жеткізуге, кездескен кедергілерді жене білуге; екіншіден, экономикада, ?йымдастыру ісінде тап?ырлы? пен жа?ашылды? таныту?а, ?ылыми-техникалык прогреске жетуге тікелей ?атысты.К?сіпкер ?абылдан?ан за??а ?айшы келмейтін ?ызметтін ?андай да болмасын т?рімен айналыса алады. Олар: шаруашылы?-?ндірістік, сауда-к?терме сату, жа?артпашылы?, к?рсетілетін концултациялы? ж?не комерциялы? делдалды?, сол сия?ты ??нды ?а?аздар операциялар.

?аза?станРеспубликасында к?сіпкерлік ?ызметті? субъектілері мыналар бола алады:

 • ?аза?станны? азаматтары;
 • Шетел мемлекетіні? азаматтары;
 • Адамдарды? бірігуі (к?сіпкерлер ?жымы).

К?сіпкерді? м?ртебесі за?ды ж?не занды т?л?алар мемлекеттік тіркеуден ?ткеннен кейін к?шіне енеді.

  ???ы?ы, міндеті, жауапкершілігі ж?не к?сіпкерлердін кепілдіктері ?лтты? зандармен реттеледі. Мысалы, ?аза?стан Республикасыны? реттелетіндер:

 • К?сіпкерлік ?ызметпен айналысу???ы?ы, к?сіпорындар ??ру ж?не олар ?шін ?ажетті м?ліктер сатып алу;
 • Барлы? субъектілерді? рыногта?ы материалды?, е?бек, а?парат ж?не таби?и ресурстар?а ?ол  жеткізуді? тедік ???ы?ы;
 • Меншік т?рлеріне ж?не ?йымдастыру-???ы?ты? формасына ?арамастан к?сіп орын ?ызметіні? тендік жа?дайы;
 • К?сіпкерлерді? м?ліктерінен за?сыз айыруды ?ор?ау;
 • К?сіпкерлік саласында?ы бекітілген шегінді еркін тандау;
 • Нары?ты? манополия жа?дайында к?сіпкерлер мен  кейбір тауар ?ндірушілерді? б?секеге сел?ос ?арауына жол бермеу.

            К?сіпкерлікті? экономикалы? формада?ы ?ызметіне т?мен беру ?згешілігі, к?сіпкер барлы? ж?мыстарды ?ол?а алады, ал т?тынушы о?ан б?гіннен бастап а?ша т?леуге дайын.

  К?сіпкер тауарлар ?ндіреді, содан со? оларды сатады. Осы?ан орай, к?сіпкерлік ?ндірістік, коммерцйялы? ж?не оржылы? болып б?лінеді. Осыларды? ?рбір формасы ?зіне ерекшелігі, ?згешілігі, демек ?зіндік технологиясы болады.

?ндірістік к?сіпкерлікке-т?тынушыларды? кейінен сатып алуына тиісті ?нім ?ндіру, ж?мыстар ж?ргізу ж?не ?ызмет к?рсету, жинау, ?ндеу ж?не а?парат беру, рухани ??ндылы? жасау та?ы та?ылар?а ба?ыттал?ан ?ызметтер жатады.

  ?ндірістік к?сіпкерлікті? м?делік ?рісі ед?уір т?рліше ж?не оны іске асыру ?шін ?аржылы? ж?не материалды? ресурстар, ал кейде олар к?п м?лшерде ?ажет болады. ?ндірістік к?сіпкерлік ?ызметіні? н?тежесі мол ?нім ?ндіру ж?не оны сату м?мкіндігі болып табылады.  Комерциялы? к?сіпкерлікке – ?ызмет т?рін сипаттайтын, оны? мазм?ны? м?ні? аны?тайтын тауар-а?ша ?атынастары, тауар-айырбастау операциялары жатады. М?ны? ?ндірістік к?сіпкерліктен айырмашылы?ы  - м?нда ?нім ?ндіруге – байланысты ?ндірістік ресурстарды  ?амтамасыз ету ?ажеттілігі тумайды. Технологияны? бастап?ы сатысы ретінде, не сатып алу, нені ?айта сату ж?не?ай жерде екені? та?дай білу ?ажет. Б?л м?селелерді іске асыру, е? алдымен тауар ба?асыны? ?ткізу ба?асы жа?дайында к?терме сатып алу ба?асы елеулі жо?ары болуы керек екеніне с?йену ?ажет.

  ?аржылы? к?сіпкерлік – комерцйялы? к?сіпкерлікті? бір т?рі, солай бол?анды?тан оны? сатып алу, сату объектісі айры?шылы?ы – тауар болып есесптеледі: а?шалар, валюта, ??нды ?а?аздар (акциялар, облигациялар, вексельдер, кепілдіктер ж?не т.б), я?ни бірдей а?шаларды сату тікелей немесе жанама формада м?ргізіледі. Солай бол?анды?тан ?аржылы? к?сіпкерлік – б?л комерцияны? бір т?рі, онда ?аржылы?  к?сіпкеріні? технологиялы? м?мілесі комерциялы? технология м?мілесімен ??сас болады, айырмасы тек тауар-?аржы актифті болып саналады.

К?сіпкерлік, жо?арыда айтыл?андай, к?сіпорынны? экономикалы? дамуыны? ма?ызды факторы. Сонымен бірге ?лтты? экономиканы одан ?рі дамыту?а да аса басты ы?пал етеді. Сон?ысын мына жа?даймен т?сіндіріге болады:к?сіпкерлік ?зіні? м?нін жеке т?сіну негізінде (?рбір азаматты? ?зінін? материалды? жа?дайын одан ?рі жа?сарту?а талаптануы) ша?ын ж?не орта бизнесті дамыту формасы  ар?ылы жалпы тудырады.

  Ша?ын к?сіпорынны? ел экономикасында?ы р?лі аса ?лкен. Бізді? республикада?ы ша?ын к?сіпкерлікті? ?лесі кезде 90%-ке жетеді.

2000 жылды? 1  ?антарында?ы м?лімет бойынша республикада?ы 372 мы?ан астам ша?ын к?сіпкерлік ж?мыстары  ?амтыл?андарды? саны – 1,4 ммлн. адамды ??рады.

5. Ба?алау:  О?ушыларды  білім  де?гейіне  ?арай  ба?алау.

6. Уйге тапсырма:                                                   

1.конспектімен ж?мыс

    2.Кесте  жаса?тау

Просмотр содержимого документа
«экономика негіздері »


Нарықтық экономика негіздері пәні

Сабақтың тақырыбы: Кәсіпкерліктің мәні мен мазмұны

Сабақтың мақсаты:

1. Білімдік мәні: Студенттерге кәсіпкерлік туралы кеңінен түсінік беру, білімдерін қолдану біліктілігі мен толықтыру дағдыларын қалыптастыру.

2.Тәрбиелік мәні: Студенттерді нақтылыққа, ізгілік пен парасаттылыққа

тәрбиелеу.

3.Дамытушылық мәні: Студенттердің кәсіби сөйлеу тілін дамыту,

ой-өрісін кеңейту.

Пән аралық байланыс: құқық, тарих

Сабақтың түрі: жаңа сабақ.

Әдіс-тәсілдері: Баяндау, сұрақ-жауап, талдау, жинақтау

Сабақ барысы: 1. Ұйымдастыру: 1. Студенттермен амандасу.

2. Студенттерді түгендеу.

3. Жаңа сабақ:

Нарықтық қатынастар көпдеген адамдардың «өз ісіне» деген табиғи ұмтылуды тудырып

өздерінің меншіктерін артыра түседі. Ең соныңда бұл қызметтің ерекше түрі- кәсіпкерліктің пайда болуына әкеп соғады.

Оның көмегімен адмдар тәуекелге бел буып, мүлікті жауапкершілікті сақтай отырып, пайда табу жолын көздейді. Кәсіпкерлікті шығармашылық күш-жігерді жүзеге асыруға, экономикалық және ұйымдастыру ісіне тапқырлыққа, жанашылыққа байланысты. Кәсіпкерлікті жаңа тұрғыдан түсіндіргенде мынадай екі жағдайға: біріншіден, коммерциялық бағыт-бағдарға, тәуекелге бел буушылық пен дертікке, бастағаған ісін аяғына дейін жеткізуге, кездескен кедергілерді жене білуге; екіншіден, экономикада, ұйымдастыру ісінде тапқырлық пен жаңашылдық танытуға, ғылыми-техникалык прогреске жетуге тікелей қатысты.Кәсіпкер қабылданған заңға қайшы келмейтін қызметтін қандай да болмасын түрімен айналыса алады. Олар: шаруашылық-өндірістік, сауда-көтерме сату, жаңартпашылық, көрсетілетін концултациялық және комерциялық делдалдық, сол сияқты құнды қағаздар операциялар.

ҚазақстанРеспубликасында кәсіпкерлік қызметтің субъектілері мыналар бола алады:

 • Қазақстанның азаматтары;

 • Шетел мемлекетінің азаматтары;

 • Адамдардың бірігуі (кәсіпкерлер ұжымы).

Кәсіпкердің мәртебесі заңды және занды тұлғалар мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін күшіне енеді.

Құқығы, міндеті, жауапкершілігі және кәсіпкерлердін кепілдіктері ұлттық зандармен реттеледі. Мысалы, Қазақстан Республикасының реттелетіндер:

 • Кәсіпкерлік қызметпен айналысуқұқығы, кәсіпорындар құру және олар үшін қажетті мүліктер сатып алу;

 • Барлық субъектілердің рыногтағы материалдық, еңбек, ақпарат және табиғи ресурстарға қол жеткізудің тедік құқығы;

 • Меншік түрлеріне және ұйымдастыру-құқықтық формасына қарамастан кәсіп орын қызметінің тендік жағдайы;

 • Кәсіпкерлердің мүліктерінен заңсыз айыруды қорғау;

 • Кәсіпкерлік саласындағы бекітілген шегінді еркін тандау;

 • Нарықтық манополия жағдайында кәсіпкерлер мен кейбір тауар өндірушілердің бәсекеге селқос қарауына жол бермеу.

Кәсіпкерліктің экономикалық формадағы қызметіне төмен беру өзгешілігі, кәсіпкер барлық жұмыстарды қолға алады, ал тұтынушы оған бүгіннен бастап ақша төлеуге дайын.

Кәсіпкер тауарлар өндіреді, содан соң оларды сатады. Осыған орай, кәсіпкерлік өндірістік, коммерцйялық және оржылық болып бөлінеді. Осылардың әрбір формасы өзіне ерекшелігі, өзгешілігі, демек өзіндік технологиясы болады.

Өндірістік кәсіпкерлікке-тұтынушылардың кейінен сатып алуына тиісті өнім өндіру, жұмыстар жүргізу және қызмет көрсету, жинау, өндеу және ақпарат беру, рухани құндылық жасау тағы тағыларға бағытталған қызметтер жатады.

Өндірістік кәсіпкерліктің мүделік өрісі едәуір түрліше және оны іске асыру үшін қаржылық және материалдық ресурстар, ал кейде олар көп мөлшерде қажет болады. Өндірістік кәсіпкерлік қызметінің нәтежесі мол өнім өндіру және оны сату мүмкіндігі болып табылады. Комерциялық кәсіпкерлікке – қызмет түрін сипаттайтын, оның мазмұның мәнің анықтайтын тауар-ақша қатынастары, тауар-айырбастау операциялары жатады. Мұның өндірістік кәсіпкерліктен айырмашылығы - мұнда өнім өндіруге – байланысты өндірістік ресурстарды қамтамасыз ету қажеттілігі тумайды. Технологияның бастапқы сатысы ретінде, не сатып алу, нені қайта сату жәнеқай жерде екенің таңдай білу қажет. Бұл мәселелерді іске асыру, ең алдымен тауар бағасының өткізу бағасы жағдайында көтерме сатып алу бағасы елеулі жоғары болуы керек екеніне сүйену қажет.

Қаржылық кәсіпкерлік – комерцйялық кәсіпкерліктің бір түрі, солай болғандықтан оның сатып алу, сату объектісі айрықшылығы – тауар болып есесптеледі: ақшалар, валюта, құнды қағаздар (акциялар, облигациялар, вексельдер, кепілдіктер және т.б), яғни бірдей ақшаларды сату тікелей немесе жанама формада мүргізіледі. Солай болғандықтан қаржылық кәсіпкерлік – бұл комерцияның бір түрі, онда қаржылық кәсіпкерінің технологиялық мәмілесі комерциялық технология мәмілесімен ұқсас болады, айырмасы тек тауар-қаржы актифті болып саналады.

Кәсіпкерлік, жоғарыда айтылғандай, кәсіпорынның экономикалық дамуының маңызды факторы. Сонымен бірге ұлттық экономиканы одан әрі дамытуға да аса басты ықпал етеді. Сонғысын мына жағдаймен түсіндіріге болады:кәсіпкерлік өзінің мәнін жеке түсіну негізінде (әрбір азаматтың өзінінң материалдық жағдайын одан әрі жақсартуға талаптануы) шағын және орта бизнесті дамыту формасы арқылы жалпы тудырады.

Шағын кәсіпорынның ел экономикасындағы рөлі аса үлкен. Біздің республикадағы шағын кәсіпкерліктің үлесі кезде 90%-ке жетеді.

2000 жылдың 1 қантарындағы мәлімет бойынша республикадағы 372 мыңан астам шағын кәсіпкерлік жұмыстары қамтылғандардың саны – 1,4 ммлн. адамды құрады.

5. Бағалау: Оқушыларды білім деңгейіне қарай бағалау.

6. Уйге тапсырма:

1.конспектімен жұмыс

2.Кесте жасақтау
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: История

Категория: Уроки

Целевая аудитория: Прочее

Скачать
экономика негіздері

Автор: Абдрахманова АЛМАГ?Л

Дата: 28.02.2015

Номер свидетельства: 179909

Похожие файлы

object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(49) "экономика негіздері саба?ы"
  ["seo_title"] => string(30) "ekonomika-nieghizdieri-sabag-y"
  ["file_id"] => string(6) "316001"
  ["category_seo"] => string(10) "vneurochka"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "planirovanie"
  ["date"] => string(10) "1460010240"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(53) "Нары?ты? экономика негіздері "
  ["seo_title"] => string(32) "naryk-tyk-ekonomika-nieghizdieri"
  ["file_id"] => string(6) "179911"
  ["category_seo"] => string(8) "istoriya"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1425098861"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(61) "Нары?ты? экономика негіздері п?ні "
  ["seo_title"] => string(37) "naryk-tyk-ekonomika-nieghizdieri-p-ni"
  ["file_id"] => string(6) "179920"
  ["category_seo"] => string(8) "istoriya"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1425099440"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(106) "Жидек да?ылдары. Экономика ж?не ?аржы сауаттылы? негіздері "
  ["seo_title"] => string(67) "zhidiek-dak-yldary-ekonomika-zh-nie-k-arzhy-sauattylyk-nieghizdieri"
  ["file_id"] => string(6) "237287"
  ["category_seo"] => string(12) "tehnologiyad"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1444282770"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(154) "Экономика негіздері пәнінен ашық сабақ: "Экономикалық жүйенің түрлері мен үлгілері""
  ["seo_title"] => string(80) "ekonomika_nieghizdieri_p_ninien_ashyk_sabak_ekonomikalyk_zhuiienin_turlieri_mien"
  ["file_id"] => string(6) "421305"
  ["category_seo"] => string(16) "obschestvoznanie"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1497122566"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства