kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Конспект урока на тему "Компьютерный графика"

Нажмите, чтобы узнать подробности

Саба? та?ырыбы: «Растрлы? ж?не векторлы? графика»

Саба?ты? ма?саты:

 • Білімділік: О?ушыларды компьютерлік графика т?рімен ж?не оны? классификациясымен, компьютерде кескіндеу жолдарымен танысады.
 • Дамытушылы?: Графикалы? файлдарды ??деуді? шешілу жолдарын табады
 • Т?рбиелік: О?ушылар жа?а ??ымдарды тез ?абылдау?а, ?семдікке, ??ыптылы??а т?рбиеленеді.

Саба? типі: Жа?а саба?ты ме?герту

Саба? т?рі: сын т?р?ысынан ойлау стратегиясын ?олдану

К?рнекіліктер:

 1. Интерактивті та?та, проектор, компьютер, саба??а презентация, тест, с?зж?мба?

Саба? барысы:

 1. ?йымдастыру кезе?і (2мин). Сергіту с?ті
 2. ?й тапсырмасын тексеру (5 мин).
 3. Жа?а та?ырып ж?не оны? ма?сатын хабарлау (1 мин).
 4. Жа?а та?ырыпты т?сіндіру (15 мин).
 5. Саба?ты бекіту. Де?гейлік тапсырмалар (10 мин)
 6. Саба?ты ?орытындылау (5 мин).
 7. Саба?ты бекіту. Компьютерде практикалы? ж?мыс. Рефлексия (6 мин)
 8. ?й тапсырмасы (1 мин).

1. ?йымдастыру кезе?і

К?не  б?ріміз  жа?сы к??іл к?ймен саба?ымызды  бастайы?. Сергіту с?ті

2. ?й ж?мысын тексеру

.  Ребусты шеші?іздер Д?рыс, б?л компьютерлік графика.

Компьютерлік графика дегеніміз не? (Компьютерлік графика – ?р т?рлі кескіндерді (сызбаларды, суреттерді, мультипликацияларды) компьютерді? к?мегімен алуды ?арастыратын информатиканы? ма?ызды саласы.

   ?й ж?мысын тексеру ма?сатында  «Суретші» тапсырмасын орындаймыз. ?ткен саба?та графикалы? а?парат туралы ?ткенбіз, со?ан байланысты с?ра?тар берейін, палитрада?ы д?рыс

жауапты тауып   суретті бояймыз. К?не енді сіздерде не шы??анын к?рейік.

Жауабы: 1) ?о?ыр – 16,  2)сары – 3,  3)к?к- 5, 4)?ызыл – 20, 5) жасыл- 1

Жа?сы,   орнымыз?а отырып,  та?тада?ы «С?йкесін тап» тапсырмасын орындаймыз. К?не с?йкестігін кім табады?  

С?йкестігін тапты? сонда б?л суреттерді не біріктіреді? ( Компьютерлік графиканы ?олдану саласы).

3.Жа?а та?ырып ж?не оны? ма?сатын хабарлау.

Жа?а саба?ымызды? та?ырыбы «Растрлы? ж?не векторлы? графика» ж?не ма?сатымыз растрлы?, векторлы? графиканы? ??рылымын,  жетістіктері мен кемшіліктерін таныстыру.

4. Жа?а та?ырыпты т?сіндіру.

Компьютерлік графикада растрлы? ж?не векторлы? болып б?лінеді.

 Растрлы? бейне – ?р т?сті жеке н?ктелер (пиксель)  т?рінде графикалы? а?паратты ?сыну т?сілі.

Векторлы? кескіндер, б?л – сызы?, до?а, ше?бер ж?не тікб?рыш сия?ты геометриялы? обьектілер жа?ынан т?ратын кескіндер.

Мысал?а ?лшемі 10х10 растрлы? торлы а? – ?ара кескінді   «кішкене мониторды» алайы?. Бір тор бір н?ктеге (пиксельге) с?йкес келеді.

 «К» ?рпіні? кескінін ?арастырайы?. Растрлы? формада?а б?л кескінді кодтау ?шін 100 бит ?ажет. Сонда растрлы? код битевой матрица т?рінде ?сынылады. Б?л жерде «1» боял?ан н?ктені (пиксельді) білдіреді, ал «0» - боялма?ан н?ктені білдіреді.

Ал векторлы? ?сынылымда «К» ?рпі – б?л ?ш сызы?. Ал т?рлі- т?сті кескінге кординатынан бас?а та?ы бір параметрі к?рсетіледі – б?л сызы?ты? т?сі.

     Компьютерде суретті салу ?шін графикалы? редактор ?олданылады. Редактор ар?ылы салын?ан  сурет туралы а?парат файл т?рінде дискіде са?талады. Графикалы? файлдарды? ?р т?рлі форматы болады. Растрлы? ж?не векторлы? формат деп б?лінеді.

     Растрлы? графикада растр пиксель (н?кте)Растрлы? графикада файлда экранда?ы  ?р н?ктені? (пиксель) т?сі туралы а?парат са?талады. Растрлы? файлдарды? ?лшемдері ?те ?лкен болады. Т?стер не??рлым к?п ж?не сапасы жо?ары бол?ан сайын файл со??рлым ?лкен болады.

   Графикалы? редакторда сурет салып ж?не оны са?та?аннан кейін о?ан файл аты мен графикалы? пішім беріледі. Графикалы? редакторлар растрлы? ж?не векторлы? болады.

Векторлы? форматта?ы  графикалы? файлда  сызы? базалы? элемент болып табылады. Растрлы? графикалы? редакторды «картиналы? стилдегі» программа?а жат?ызады. ?йткені суретші сурет сал?анда керекті ??ралдар орналас?ан: мысал?а «?ыл?алам», «бояу», «?шіргіш» ж?не т.б. Растрлы? бейнеде пайдаланушы ?ыл?аламмен «электронды? полотнада» сурет салады, суретті? ?р н?ктесін ?р т?рлі бояумен бояйды, ?нама?ан  жерін «?шіргішпен» ?шіреді.

Сканер ар?ылы алын?ан бейнелер (фотосурет, сурет, ??жат) растрлы? кескін сия?ты са?талады.

Растрлы? кескіндеуді? арты?шылы?ы: растрлы? кескінді т?зетуге, ескі фотосуреттерді ?алпына келтіруге, кескінні? а?аулан?ан жерін т?зетуге ж?не к?птеген ?асиеттеріні? ар?асында ?азіргі техникада растр ?те жо?ары сапалы кескін алу?а м?мкіндік береді.

Бейнені жо?ары сапада фотошынайылы?пен алу м?мкіндігі растрлы? графиканы? арты?шылы?ы.

Кемшілігі – растрлы? графиканы? файлдары ?лкен к?лемді болады,  ?йткені компьютер жадында бейнені? барлы? н?ктелеріні? параметрлері са?талады. ?арапайым растрлы?  кескіндер ?лшемі онда?ан немесе ж?здеген килобайт, ал шынайы бейнелер ?лшемі бірнеше мегабайт болады.

Кемшілігі – кескінні? ?лшемін ?згерткенде, кескінні? сапасын жо?алтатыны. Мысалы, кескінді ?лкейткенде, оны? к?рінісі д?рекіленіп кетсе, ал кішірейгенде – кескін сапасы ?те нашарлап кетеді (н?ктелерді жо?алт?анды?тан).

Растрлы? кескінмен ж?мыс істейтін программалар: MS Paint, Adobe Photoshop, Gimp ж?не т.б.

Векторлы? кескіндер векторлы? графикалы? редакторларда жасалады.

Векторлы? графиканы? арты?шылы?ы файл к?леміні? кішілігінде. Векторлы? кескінді о?ай масштабтау?а, я?ни оны? ?лшемдерін бір немесе бірнеше ба?ытта соз?анда кескін сапасын жо?алтпайды.

Ал кемшілігі сызбалы, шынайылы?ы аз.

Векторлы? кескіндерді CorelDRAW, AdobIllustrator  ж?не т.б. ?осымшаларды пайдаланып ??деледі.

Кестені д?птерлерлері?ізге  жазып алы?ыздар.

5. Саба?ты бекіту. Денгейлік тапсырма

 А. де?гейі«Тауып к?р» ойыны. 

Ал енді жа?а саба?ты ?алай т?сінгендері?ізді тексерейік. Мына кескіндерді? растрлы?ы ?айсы, векторлы?ы ?айсы?

В. Де?гейі С?йкестендір

С. Де?гейі Ішіне сыртына стратегиясын пайдалану. Мыны с?здерді? «Компьютерлік графика» деген та?ырып?а ?атысы бар деген с?здерді «ішіне», м?лде ?атысы жо? деген с?здерді «сыртына» жазы?дар: информатика, пиксел, принтер, растр, архив, вектор, амалды? ж?йе, макровирустар, бумалар, фрактал, жарнамалы?, ?ылыми, ревизорлар, конструкторлы?, к?ркемдік, кітап, м?ра?аттау, детектор, іскерлік, графика

Ішіне

Сыртына

6. Саба?ты ?орытындылау.  Тест (5 мин)  Тест «Графика»

7. Компьютерде практикалы? ж?мыс. Рефлексия. Paint графикалы? редакторында ба?даршам суретін саламыз. Саба? сізге ?алай ?тті. Ба?даршамны? бір т?сін та?дау ар?ылы саба? ?алай ?ткенін бейнеле?іздер.

8.О?ушыларды ба?алау

9. ?й тапсырмасы. К?нделіктері?ізді ашып ?й тапсырмасын жазып алы?ыздар: Растрлы? ж?не векторлы? графика ж?не «Компьютерлік графика» та?ырыбына с?зж?мба? ??рап келу.

Просмотр содержимого документа
«Конспект урока на тему "Компьютерный графика"»

Сабақ тақырыбы: «Растрлық және векторлық графика» Сабақтың мақсаты:
 • Білімділік: Оқушыларды компьютерлік графика түрімен және оның классификациясымен, компьютерде кескіндеу жолдарымен танысады.

 • Дамытушылық: Графикалық файлдарды өңдеудің шешілу жолдарын табады

 • Тәрбиелік: Оқушылар жаңа ұғымдарды тез қабылдауға, әсемдікке, ұқыптылыққа тәрбиеленеді.

Сабақ типі: Жаңа сабақты меңгерту

Сабақ түрі: сын тұрғысынан ойлау стратегиясын қолдану

Көрнекіліктер:

 1. Интерактивті тақта, проектор, компьютер, сабаққа презентация, тест, сөзжұмбақ

Сабақ барысы:

 1. Ұйымдастыру кезеңі (2мин). Сергіту сәті

 2. Үй тапсырмасын тексеру (5 мин).

 3. Жаңа тақырып және оның мақсатын хабарлау (1 мин).

 4. Жаңа тақырыпты түсіндіру (15 мин).

 5. Сабақты бекіту. Деңгейлік тапсырмалар (10 мин)

 6. Сабақты қорытындылау (5 мин).

 7. Сабақты бекіту. Компьютерде практикалық жұмыс. Рефлексия (6 мин)

 8. Үй тапсырмасы (1 мин).

1. Ұйымдастыру кезеңі

Кәне бәріміз жақсы көңіл күймен сабағымызды бастайық. Сергіту сәті

2. Үй жұмысын тексеру

. Ребусты шешіңіздер Дұрыс, бұл компьютерлік графика.

Компьютерлік графика дегеніміз не? (Компьютерлік графика – әр түрлі кескіндерді (сызбаларды, суреттерді, мультипликацияларды) компьютердің көмегімен алуды қарастыратын информатиканың маңызды саласы.

Үй жұмысын тексеру мақсатында «Суретші» тапсырмасын орындаймыз. Өткен сабақта графикалық ақпарат туралы өткенбіз, соған байланысты сұрақтар берейін, палитрадағы дұрыс

жауапты тауып суретті бояймыз. Кәне енді сіздерде не шыққанын көрейік.

Жауабы: 1) қоңыр – 16, 2)сары – 3, 3)көк- 5, 4)қызыл – 20, 5) жасыл- 1

Жақсы, орнымызға отырып, тақтадағы «Сәйкесін тап» тапсырмасын орындаймыз. Кәне сәйкестігін кім табады?

Сәйкестігін таптық сонда бұл суреттерді не біріктіреді? ( Компьютерлік графиканы қолдану саласы).

3.Жаңа тақырып және оның мақсатын хабарлау.

Жаңа сабағымыздың тақырыбы «Растрлық және векторлық графика» және мақсатымыз растрлық, векторлық графиканың құрылымын, жетістіктері мен кемшіліктерін таныстыру.

4. Жаңа тақырыпты түсіндіру.

Компьютерлік графикада растрлық және векторлық болып бөлінеді.

Растрлық бейне – әр түсті жеке нүктелер (пиксель) түрінде графикалық ақпаратты ұсыну тәсілі.

Векторлық кескіндер, бұл – сызық, доға, шеңбер және тікбұрыш сияқты геометриялық обьектілер жағынан тұратын кескіндер.

Мысалға өлшемі 10х10 растрлық торлы ақ – қара кескінді «кішкене мониторды» алайық. Бір тор бір нүктеге (пиксельге) сәйкес келеді.

«К» әрпінің кескінін қарастырайық. Растрлық формадаға бұл кескінді кодтау үшін 100 бит қажет. Сонда растрлық код битевой матрица түрінде ұсынылады. Бұл жерде «1» боялған нүктені (пиксельді) білдіреді, ал «0» - боялмаған нүктені білдіреді.

Ал векторлық ұсынылымда «К» әрпі – бұл үш сызық. Ал түрлі- түсті кескінге кординатынан басқа тағы бір параметрі көрсетіледі – бұл сызықтың түсі.

Компьютерде суретті салу үшін графикалық редактор қолданылады. Редактор арқылы салынған сурет туралы ақпарат файл түрінде дискіде сақталады. Графикалық файлдардың әр түрлі форматы болады. Растрлық және векторлық формат деп бөлінеді.

Растрлық графикада растр пиксель (нүкте)Растрлық графикада файлда экрандағы әр нүктенің (пиксель) түсі туралы ақпарат сақталады. Растрлық файлдардың өлшемдері өте үлкен болады. Түстер неғұрлым көп және сапасы жоғары болған сайын файл соғұрлым үлкен болады.

Графикалық редакторда сурет салып және оны сақтағаннан кейін оған файл аты мен графикалық пішім беріледі. Графикалық редакторлар растрлық және векторлық болады.

Векторлық форматтағы графикалық файлда сызық базалық элемент болып табылады. Растрлық графикалық редакторды «картиналық стилдегі» программаға жатқызады. Өйткені суретші сурет салғанда керекті құралдар орналасқан: мысалға «қылқалам», «бояу», «өшіргіш» және т.б. Растрлық бейнеде пайдаланушы қылқаламмен «электрондық полотнада» сурет салады, суреттің әр нүктесін әр түрлі бояумен бояйды, ұнамаған жерін «өшіргішпен» өшіреді.

Сканер арқылы алынған бейнелер (фотосурет, сурет, құжат) растрлық кескін сияқты сақталады.

Растрлық кескіндеудің артықшылығы: растрлық кескінді түзетуге, ескі фотосуреттерді қалпына келтіруге, кескіннің ақауланған жерін түзетуге және көптеген қасиеттерінің арқасында қазіргі техникада растр өте жоғары сапалы кескін алуға мүмкіндік береді.

Бейнені жоғары сапада фотошынайылықпен алу мүмкіндігі растрлық графиканың артықшылығы.

Кемшілігі – растрлық графиканың файлдары үлкен көлемді болады, өйткені компьютер жадында бейненің барлық нүктелерінің параметрлері сақталады. Қарапайым растрлық кескіндер өлшемі ондаған немесе жүздеген килобайт, ал шынайы бейнелер өлшемі бірнеше мегабайт болады.

Кемшілігі – кескіннің өлшемін өзгерткенде, кескіннің сапасын жоғалтатыны. Мысалы, кескінді үлкейткенде, оның көрінісі дөрекіленіп кетсе, ал кішірейгенде – кескін сапасы өте нашарлап кетеді (нүктелерді жоғалтқандықтан).

Растрлық кескінмен жұмыс істейтін программалар: MS Paint, Adobe Photoshop, Gimp және т.б.

Векторлық кескіндер векторлық графикалық редакторларда жасалады.

Векторлық графиканың артықшылығы файл көлемінің кішілігінде. Векторлық кескінді оңай масштабтауға, яғни оның өлшемдерін бір немесе бірнеше бағытта созғанда кескін сапасын жоғалтпайды.

Ал кемшілігі сызбалы, шынайылығы аз.

Векторлық кескіндерді CorelDRAW, AdobIllustrator және т.б. қосымшаларды пайдаланып өңделеді.

Кестені дәптерлерлеріңізге жазып алыңыздар.

5. Сабақты бекіту. Денгейлік тапсырма


А. деңгейі«Тауып көр» ойыны.

Ал енді жаңа сабақты қалай түсінгендеріңізді тексерейік. Мына кескіндердің растрлығы қайсы, векторлығы қайсы?

В. Деңгейі Сәйкестендір

С. Деңгейі Ішіне сыртына стратегиясын пайдалану. Мыны сөздердің «Компьютерлік графика» деген тақырыпқа қатысы бар деген сөздерді «ішіне», мүлде қатысы жоқ деген сөздерді «сыртына» жазыңдар: информатика, пиксел, принтер, растр, архив, вектор, амалдық жүйе, макровирустар, бумалар, фрактал, жарнамалық, ғылыми, ревизорлар, конструкторлық, көркемдік, кітап, мұрағаттау, детектор, іскерлік, графика

Ішіне

Сыртына6. Сабақты қорытындылау. Тест (5 мин) Тест «Графика»

7. Компьютерде практикалық жұмыс. Рефлексия. Paint графикалық редакторында бағдаршам суретін саламыз. Сабақ сізге қалай өтті. Бағдаршамның бір түсін таңдау арқылы сабақ қалай өткенін бейнелеңіздер.

8.Оқушыларды бағалау

9. Үй тапсырмасы. Күнделіктеріңізді ашып үй тапсырмасын жазып алыңыздар: Растрлық және векторлық графика және «Компьютерлік графика» тақырыбына сөзжұмбақ құрап келу.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Информатика

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 7 класс

Скачать
Конспект урока на тему "Компьютерный графика"

Автор: Усенкулова Камила Даулетовна

Дата: 11.02.2016

Номер свидетельства: 292081

Похожие файлы

object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(72) "конспект урока по компьютерной графике"
  ["seo_title"] => string(43) "konspiekt_uroka_po_komp_iutiernoi_ghrafikie"
  ["file_id"] => string(6) "364114"
  ["category_seo"] => string(7) "prochee"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1480478930"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(170) "Урок информатики с элементами технологии критического мышления "Виды компьютерной графики" "
  ["seo_title"] => string(102) "urok-informatiki-s-eliemientami-tiekhnologhii-kritichieskogho-myshlieniia-vidy-komp-iutiernoi-ghrafiki"
  ["file_id"] => string(6) "166385"
  ["category_seo"] => string(11) "informatika"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1422956536"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(89) "Конспект урока на тему: Графический редактор Paint "
  ["seo_title"] => string(54) "konspiekt-uroka-na-tiemu-grafichieskii-riedaktor-paint"
  ["file_id"] => string(6) "170988"
  ["category_seo"] => string(11) "informatika"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1423627666"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(186) "Использование методики вовлеченного обучения на уроках информатики ПО ТЕМЕ: «КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА» "
  ["seo_title"] => string(110) "ispol-zovaniie-mietodiki-vovliechiennogho-obuchieniia-na-urokakh-informatiki-po-tiemie-komp-iutiernaia-grafika"
  ["file_id"] => string(6) "158571"
  ["category_seo"] => string(11) "informatika"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1421763791"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(108) "Конспект урока информатики на тему "Компьютерная графика". "
  ["seo_title"] => string(61) "konspiekt-uroka-informatiki-na-tiemu-komp-iutiernaia-ghrafika"
  ["file_id"] => string(6) "107131"
  ["category_seo"] => string(11) "informatika"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1403171317"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства