kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Компьютер — ?мбебап есептеуіш машина

Нажмите, чтобы узнать подробности

Саба? жоспары                                                                                

П?ні: Информатика

Саба?ты? та?ырыбы: Компьютер — ?мбебап есептеуіш машина

Саба?ты? ма?саты:

Білімділігі: о?ушыларды «компьютер» т?сінігімен таныстыру, компьютерді? ??рылымы, ?ызметі туралы ал?аш?ы т?сінік ?алыптастыру.

Дамытушылы?ы: «компьютерді?» аны?тамасын, компьютерді? т?рлерін, пайдалану саласын аны?тау білімін дамыту

Т?рбиелігі: адам ?мірінде компьютерді ?олдану?а мысал келтіріп, сырт?ы т?рі бойынша ??рылысын аны?тауды, оны? ?ызметін, о?ыл?ан ??рыл?ыларына сипаттама беруді, пернета?таны ?олдану?а т?рбиелеу

Саба? т?рі: жа?а білімді ме?герту

Саба? типі: аралас

Саба?ты? к?рнекілігі: компьютерлер, интерактивті та?та, презентация, электронды о?улы?

Саба?ты? барысы:

1. ?йымдастыру кезе?і

2. ?й тапсырмасын тексеру:

3. Жа?а саба?ты т?сіндіру

4. Компьютердегі т?жірибелік ж?мыс

5. ?йге тапсырма беру

6. ?орытындылау

3.Жа?а саба?

А?паратпен ж?мыс істеу ?шін ?ажетті заманауи ??рыл?ы- ол компьютер.б?л тарауда сендер: компьютерді? неден т?ратынын, компьютерді? ?рбір ??рыл?ысыны?не ?шін керек екенін, компьютер пернета?тасыны? ?андай пернелерден т?ратынын білетін боласы?дар.

Компьютер – к?рделі ??рыл?ыларды? (микросызбалар) жиыны. Ол ж?мыс жасау ?шін программалы? жабды?тамалар керек. Компьютерді? ж?мыс істеуі ?шін е? ?ажетті программа – оны? ж?мыс ?абілеті мен бас?аруды ?амтамасыз ететін операциялы? ж?йе. Операциялы? ж?йені? бір мысалы ретінде Windows операциялы? ж?йесін атаса? болады. Компьютер кез келген есепті шы?ару ?шін ?олданылады. Ол деректерді талдау, а?паратты санды? форматта са?тау, видео ж?не фотоматериалдарды ??деу, м?тіндік а?паратты ??ру ж?не т?зету, т.б. болуы м?мкін. ?рине ?ойыл?ан барлы? есептер арнайы жазыл?ан ?осымша программаларды? к?мегімен шешіледі.компьютер тек сол программаларды? ж?мысын, ж?мыс жылдамды?ын ?амтамасыз ету міндетінат?арады.

Орындал?ан ж?мысты? н?тижесі т?тынушы?а ?рт?рлі мониторлар, принтерлер, проекторлар ж?не т.б. а?паратты басып шы?ару, бейнелеу ??рыл?ыларыны? к?мегімен ?сынылуы м?мкін.

Компьютерлерді ?олдану

Ал?аш?ы компьютерлер «компьютер» ж?не «ЭЕМ» атауларында к?рініс тап?андай, тек есептеулер ?шін жасалып шы??ан болатын. Е? ?арапайым есептеу машиналары есептеу ?дерістерін аса жылдамдатып, адамдар?а к?мекке келді.

Есептеулер – А?паратты са?тау – ??рыл?ыларды бас?ару

Есептеулерден кейін компьютерлер ?лкен к?лемді а?паратты электронды? (?а?азды? емес) т?рде са?тау ?шін ?олданыла бастады. Ондай а?паратты арнайы а?паратты? ?німдерде – дерек ?орларында орналастырады. Осындай дерек ?орлары ?шін ?осымша ??рыл?ыларды ?осу?а болатын к?рделірек компьютерлер ?ажетболады.

Компьютерді ?олдануды? келесі ?адамы — ?рт?рлі ??рыл?ыларды бас?ару. Б?гінгі ??рыл?ыларды? к?пшілігіні? ??рамында ішкі енгізілген компьютерлер бар, мысалы, ?ялы телефондар, д?кендердегі кассалы? аппараттар, ?рт?рліесепайыру ??рыл?ылары.

Заманауи суперкомпьютерлер эксперимент ж?ргізугеболмайтын салалардамодельдер ??ру ?шін ?олданылады. Мысалы, тірі а?заларда немесе ?арышты? денелерде ж?ретін ?дерістерді зерттеуде.

Компьютерді? т?рлері

?азіргі кезде компьютерлерді суретте к?рсетілгендей, ?німділігі мен м?лшеріне ?арай ?рт?рге б?луге болады.

Суперкомпьютерлер арнайы ма?сатта немесе на?ты тапсырыспен жасалады. Суперкомпьютер жаппай ?ндірілетін детальдардан ??ралады. Бас?аша айт?анда, дайын детальдар жиынынан ?ата? аны?тал?ан міндеттерді орындайтын компьютер жиналады. Суперкомпьютер ?шін ?детте ж?здеген процессорлар керек. Суперкомпьютерді? орасан зор жедел жады болады, орындау жылдамды?ы ?те жо?ары. Ондай компьютерлер к?п орын алады, бір компьютерт?тас бір б?лмені алуы м?мкін. М?ндай компьютерде бір адамны? ж?мыс істеуі жеткіліксіз бол?анды?тан ?детте суперкомпьютерде бір мезгілде к?п адам ж?мыс істейді.

?лкен компьютерлер (мэйнфреймдер). Олар ?лкен к?лемді а?паратты са?тау?аарнал?ан. ?детте ол – дерек ?орлары, Интернет желісіні? ?рт?рлі ?ызметтері. Себебі, желі д?рыс ж?мыс істеу ?шін к?п к?лемді а?паратты тез ??деу ?ажет. ?арапайым компьютер м?ндай а?ынды игере алмайды. ?лкен компьютерлер ??рыл?ылар ?осыл?ан ?лкен шкаф?а ??сайды.

Компьютерлік желілерді? орталы? торабы болып табылатын ?лкен компьютерлерді серверлер деп атайды. Серверлерде желіге ?осыл?ан барлы? компьютерлер пайдалана алатын а?парат са?талады. Сервер б?кіл желіні? сенімді ж?мысын, дерек ?орлары мен бас?а да а?паратты? б?зылмай са?талуын ?амтамасыз етеді.

Дербес компьютер – ол бір адам бас?а компьютерлерден т?уелсіз, жеке алатын компьютер. Дербес компьютерлер ?стел ?сті, алып ж?ретін, ала?ан компьютерлері болып б?лінеді.

?стел ?сті компьютері – ?йде немесе офисте е? жиі ?олданылатын компьютер. Ол монитордан, ж?йелік блоктан ж?не пернета?тадан т?рады.

Алып ж?ретін компьютерді ноутбук деп те атайды. Кішкене м?лшерліноутбуктерді нетбуктер деп атайды. Дербес компьютерлерді? ішіндегі м?лшері е? кішісі ала?ан (?алта) компьютері.

?ызы?ты а?парат

Заманауи компьютерлерді? ?олданылу салалары

Компьютерді ж?мыста ?олдану

К?птеген адамдар к?нде офиске бармай-а?, компьютермен ?йде ж?мыс істегенді ?натады.

Есепшілер, жазушылар, программистер, дизайнерлер, аниматорлар, суретшілер, музыканттар ж?не де к?птеген к?сіп иелері ?йде ж?мыс істей алады. Я?ни, ж?мыстары компьютерлік технологияларды пайдаланумен байланысты мамандарды? б?рі ?йде отырып компьютермен ж?мыс істей алады.

Компьютер к?мегімен сауда жасау

К?птеген тауарларды Интернет ар?ылы сатып алу ?те ?олайлы. ?ажет заттарды іздеу ?шін д?кендерді аралау?а уа?ыт ж?мсауды? керегі жо?. Барлы? каталогтар интернет-д?кендерді? сайттарында орналас?ан. Сондай-а? коммуналды? ?ызметтерді ?теу, телефонды пайдалан?андары? ?шін шоттарды толы?тыру, а?ша аудару ж?не т.б. компьютер к?мегімен ?йде отырып ж?зеге асыру?а болады.

Т?йін

Компьютерді? ?азіргі уа?ытта?ы негізгі функциясы – бас?ару.

Компьютерді? т?рлері: суперкомпьютерлер, ?лкен компьютерлер, серверлер, дербес компьютерлер.

Компьютерлік желілерді? орталы? торабы болып табылатын ?лкен компьютерлерді серверлер деп атайды.

Дербес компьютер – ол бір адам жеке ?олдана алатын компьютер.

Дербес компьютерлер: ?стел ?сті, алып ж?ретін, ала?ан компьютерлері болып б?лінеді.

4. Компьютердегі т?жірибелік ж?мыс

А де?гейі

Интернет желісінен суперкомпьютерлер туралы а?паратты тауып, о?ып-білі?дер.

В де?гейі

М?тіндік редакторда берілген та?ырыпты? біріне хабарлама жазы?дар («Компьютер ?олдану», «Компьютерді? т?рлері»).

С де?гейі

?здері?е белгілі программаларды? бірінде «Компьютерді? т?рлері» сызбасын сызы?дар.

5. ?йге тапсырма:

?зі?ді тексер!

1. Компьютерді? ?азіргі уа?ытта?ы негізгі функциясы ?андай?

А) Есептеу                  В) Бас?ару                      С) А?паратты іздеу                        Д) ??жат ??ру

2. Ж?мыс ?абілеті мен бас?аруды ?амтамасыз ететін программа:

А) Интернет                В) Операциялы? ж?йе         С) Операциялы? ?абыршы?         Д) Windows

3. Арты?ын к?рсет:

А) суперкомпьютер         В) ?лкен компьютер              С) дербес компьютер       Д) кіші компьютер

4. Суперкомпьютерлер ?айда ?олданылады?

А) ?йде         В) офисте               С) ?ндірісте                    Д) ірі ?йымдарда на?ты есептер шы?ару ?шін

5. ?лкен дерек ?орларын ??деу ж?не са?тау ?шін ?олданылатын компьютер:

А) ?лкен компьютер             В) дербес компьютер              С) суперкомпьютер                Д) сервер

6. Ноутбук компьютерлерді? ?ай т?ріне жатады?

А) суперкомпьютер               В) ?лкен компьютер                     С) дербес компьютер            Д) сервер

7. Нетбук деген не?

А) ша?ын м?лшерлі ноутбук                                     В) ала?ан компьютері

С)Интернетке ?осыл?ан дербес компьютер            Д) о?ыту ма?сатында?ы компьютерді? арнайы т?рі

8. Сервер – ол:

А) компьютерлік желілерді? орталы? торабы болып табылатын компьютер

В) суперкомпьютер                  С) ?лкен компьютер                  Д) а?парат са?тау?а арнал?ан компьютер

6. ?орытындылау

Ба?ылау с?ра?тары мен тапсырмалар

Компьютер деген не?

Компьютер ?андай функцияларды орындайды?

Компьютер программасыз амалдар орындай ала ма?

?андай компьютерлікпрограммаларды білесі?дер?

Компьютер ?айда ж?не ?алай ?олданылады?

Компьютерді? ?андай т?рлері болады?

Компьютер неге дербес деп аталады?

Дербес компьютерді? т?рлерін ата?дар.

Ноутбуктер мен ала?ан компьютерлері не ?шін пайдаланылады?

Компьютерді? т?рлерін ата?дар (е? кішкентайынан е? ?лкеніне дейін).

Компьютерлік желіні? ж?мысын ?олдайтын компьютер ?алай аталады?

?лкен компьютерге бас?а атау бері?дер.

Ребусты шеші?дер:

Суперкомпьютерлер ?айда ?олданылады?

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«Компьютер — ?мбебап есептеуіш машина»

Сабақ жоспары

Пәні: Информатика

Сабақтың тақырыбы: Компьютер — әмбебап есептеуіш машина

Сабақтың мақсаты:

Білімділігі: оқушыларды «компьютер» түсінігімен таныстыру, компьютердің құрылымы, қызметі туралы алғашқы түсінік қалыптастыру.

Дамытушылығы: «компьютердің» анықтамасын, компьютердің түрлерін, пайдалану саласын анықтау білімін дамыту

Тәрбиелігі: адам өмірінде компьютерді қолдануға мысал келтіріп, сыртқы түрі бойынша құрылысын анықтауды, оның қызметін, оқылған құрылғыларына сипаттама беруді, пернетақтаны қолдануға тәрбиелеу

Сабақ түрі: жаңа білімді меңгерту

Сабақ типі: аралас

Сабақтың көрнекілігі: компьютерлер, интерактивті тақта, презентация, электронды оқулық

Сабақтың барысы:

1. Ұйымдастыру кезеңі

2. Үй тапсырмасын тексеру:

3. Жаңа сабақты түсіндіру

4. Компьютердегі тәжірибелік жұмыс

5. Үйге тапсырма беру

6. Қорытындылау


3.Жаңа сабақ

Ақпаратпен жұмыс істеу үшін қажетті заманауи құрылғы- ол компьютер.бұл тарауда сендер: компьютердің неден тұратынын, компьютердің әрбір құрылғысыныңне үшін керек екенін, компьютер пернетақтасының қандай пернелерден тұратынын білетін боласыңдар.

Компьютер – күрделі құрылғылардың (микросызбалар) жиыны. Ол жұмыс жасау үшін программалық жабдықтамалар керек. Компьютердің жұмыс істеуі үшін ең қажетті программа – оның жұмыс қабілеті мен басқаруды қамтамасыз ететін операциялық жүйе. Операциялық жүйенің бір мысалы ретінде Windows операциялық жүйесін атасақ болады. Компьютер кез келген есепті шығару үшін қолданылады. Ол деректерді талдау, ақпаратты сандық форматта сақтау, видео және фотоматериалдарды өңдеу, мәтіндік ақпаратты құру және түзету, т.б. болуы мүмкін. Әрине қойылған барлық есептер арнайы жазылған қосымша программалардың көмегімен шешіледі.компьютер тек сол программалардың жұмысын, жұмыс жылдамдығын қамтамасыз ету міндетінатқарады.

Орындалған жұмыстың нәтижесі тұтынушыға әртүрлі мониторлар, принтерлер, проекторлар және т.б. ақпаратты басып шығару, бейнелеу құрылғыларының көмегімен ұсынылуы мүмкін.

Компьютерлерді қолдану

Алғашқы компьютерлер «компьютер» және «ЭЕМ» атауларында көрініс тапқандай, тек есептеулер үшін жасалып шыққан болатын. Ең қарапайым есептеу машиналары есептеу үдерістерін аса жылдамдатып, адамдарға көмекке келді.

Есептеулер – Ақпаратты сақтау – Құрылғыларды басқару

Есептеулерден кейін компьютерлер үлкен көлемді ақпаратты электрондық (қағаздық емес) түрде сақтау үшін қолданыла бастады. Ондай ақпаратты арнайы ақпараттық өнімдерде – дерек қорларында орналастырады. Осындай дерек қорлары үшін қосымша құрылғыларды қосуға болатын күрделірек компьютерлер қажетболады.

Компьютерді қолданудың келесі қадамы — әртүрлі құрылғыларды басқару. Бүгінгі құрылғылардың көпшілігінің құрамында ішкі енгізілген компьютерлер бар, мысалы, ұялы телефондар, дүкендердегі кассалық аппараттар, әртүрліесепайыру құрылғылары.

Заманауи суперкомпьютерлер эксперимент жүргізугеболмайтын салалардамодельдер құру үшін қолданылады. Мысалы, тірі ағзаларда немесе ғарыштық денелерде жүретін үдерістерді зерттеуде.

Компьютердің түрлері

Қазіргі кезде компьютерлерді суретте көрсетілгендей, өнімділігі мен мөлшеріне қарай әртүрге бөлуге болады.

Суперкомпьютерлер арнайы мақсатта немесе нақты тапсырыспен жасалады. Суперкомпьютер жаппай өндірілетін детальдардан құралады. Басқаша айтқанда, дайын детальдар жиынынан қатаң анықталған міндеттерді орындайтын компьютер жиналады. Суперкомпьютер үшін әдетте жүздеген процессорлар керек. Суперкомпьютердің орасан зор жедел жады болады, орындау жылдамдығы өте жоғары. Ондай компьютерлер көп орын алады, бір компьютертұтас бір бөлмені алуы мүмкін. Мұндай компьютерде бір адамның жұмыс істеуі жеткіліксіз болғандықтан әдетте суперкомпьютерде бір мезгілде көп адам жұмыс істейді.

Үлкен компьютерлер (мэйнфреймдер). Олар үлкен көлемді ақпаратты сақтауғаарналған. Әдетте ол – дерек қорлары, Интернет желісінің әртүрлі қызметтері. Себебі, желі дұрыс жұмыс істеу үшін көп көлемді ақпаратты тез өңдеу қажет. Қарапайым компьютер мұндай ағынды игере алмайды. Үлкен компьютерлер құрылғылар қосылған үлкен шкафқа ұқсайды.

Компьютерлік желілердің орталық торабы болып табылатын үлкен компьютерлерді серверлер деп атайды. Серверлерде желіге қосылған барлық компьютерлер пайдалана алатын ақпарат сақталады. Сервер бүкіл желінің сенімді жұмысын, дерек қорлары мен басқа да ақпараттың бұзылмай сақталуын қамтамасыз етеді.

Дербес компьютер – ол бір адам басқа компьютерлерден тәуелсіз, жеке алатын компьютер. Дербес компьютерлер үстел үсті, алып жүретін, алақан компьютерлері болып бөлінеді.

Үстел үсті компьютері – үйде немесе офисте ең жиі қолданылатын компьютер. Ол монитордан, жүйелік блоктан және пернетақтадан тұрады.

Алып жүретін компьютерді ноутбук деп те атайды. Кішкене мөлшерліноутбуктерді нетбуктер деп атайды. Дербес компьютерлердің ішіндегі мөлшері ең кішісі алақан (қалта) компьютері.

Қызықты ақпарат

Заманауи компьютерлердің қолданылу салалары

Компьютерді жұмыста қолдану

Көптеген адамдар күнде офиске бармай-ақ, компьютермен үйде жұмыс істегенді ұнатады.

Есепшілер, жазушылар, программистер, дизайнерлер, аниматорлар, суретшілер, музыканттар және де көптеген кәсіп иелері үйде жұмыс істей алады. Яғни, жұмыстары компьютерлік технологияларды пайдаланумен байланысты мамандардың бәрі үйде отырып компьютермен жұмыс істей алады.

Компьютер көмегімен сауда жасау

Көптеген тауарларды Интернет арқылы сатып алу өте қолайлы. Қажет заттарды іздеу үшін дүкендерді аралауға уақыт жұмсаудың керегі жоқ. Барлық каталогтар интернет-дүкендердің сайттарында орналасқан. Сондай-ақ коммуналдық қызметтерді өтеу, телефонды пайдаланғандарың үшін шоттарды толықтыру, ақша аудару және т.б. компьютер көмегімен үйде отырып жүзеге асыруға болады.

Түйін

Компьютердің қазіргі уақыттағы негізгі функциясы – басқару.

Компьютердің түрлері: суперкомпьютерлер, үлкен компьютерлер, серверлер, дербес компьютерлер.

Компьютерлік желілердің орталық торабы болып табылатын үлкен компьютерлерді серверлер деп атайды.

Дербес компьютер – ол бір адам жеке қолдана алатын компьютер.

Дербес компьютерлер: үстел үсті, алып жүретін, алақан компьютерлері болып бөлінеді.4. Компьютердегі тәжірибелік жұмыс

А деңгейі

Интернет желісінен суперкомпьютерлер туралы ақпаратты тауып, оқып-біліңдер.

В деңгейі

Мәтіндік редакторда берілген тақырыптың біріне хабарлама жазыңдар («Компьютер қолдану», «Компьютердің түрлері»).

С деңгейі

Өздеріңе белгілі программалардың бірінде «Компьютердің түрлері» сызбасын сызыңдар.


5. Үйге тапсырма:

Өзіңді тексер!

1. Компьютердің қазіргі уақыттағы негізгі функциясы қандай?

А) Есептеу В) Басқару С) Ақпаратты іздеу Д) құжат құру

2. Жұмыс қабілеті мен басқаруды қамтамасыз ететін программа:

А) Интернет В) Операциялық жүйе С) Операциялық қабыршық Д) Windows

3. Артығын көрсет:

А) суперкомпьютер В) үлкен компьютер С) дербес компьютер Д) кіші компьютер

4. Суперкомпьютерлер қайда қолданылады?

А) үйде В) офисте С) өндірісте Д) ірі ұйымдарда нақты есептер шығару үшін

5. Үлкен дерек қорларын өңдеу және сақтау үшін қолданылатын компьютер:

А) Үлкен компьютер В) дербес компьютер С) суперкомпьютер Д) сервер

6. Ноутбук компьютерлердің қай түріне жатады?

А) суперкомпьютер В) Үлкен компьютер С) дербес компьютер Д) сервер

7. Нетбук деген не?


А) шағын мөлшерлі ноутбук В) алақан компьютері

С)Интернетке қосылған дербес компьютер Д) оқыту мақсатындағы компьютердің арнайы түрі


8. Сервер – ол:


А) компьютерлік желілердің орталық торабы болып табылатын компьютер


В) суперкомпьютер С) Үлкен компьютер Д) ақпарат сақтауға арналған компьютер6. Қорытындылау

Бақылау сұрақтары мен тапсырмалар

Компьютер деген не?

Компьютер қандай функцияларды орындайды?

Компьютер программасыз амалдар орындай ала ма?

Қандай компьютерлікпрограммаларды білесіңдер?

Компьютер қайда және қалай қолданылады?

Компьютердің қандай түрлері болады?

Компьютер неге дербес деп аталады?

Дербес компьютердің түрлерін атаңдар.

Ноутбуктер мен алақан компьютерлері не үшін пайдаланылады?

Компьютердің түрлерін атаңдар (ең кішкентайынан ең үлкеніне дейін).

Компьютерлік желінің жұмысын қолдайтын компьютер қалай аталады?

Үлкен компьютерге басқа атау беріңдер.

Ребусты шешіңдер:

Суперкомпьютерлер қайда қолданылады?


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Информатика

Категория: Планирование

Целевая аудитория: 5 класс

Скачать
Компьютер — ?мбебап есептеуіш машина

Автор: Косанова Нуршат Танжариковна

Дата: 12.02.2016

Номер свидетельства: 292287

Похожие файлы

object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(79) "Компьютер-?мбебап есептеуіш машина  5-сынып"
  ["seo_title"] => string(49) "komp-iutier-mbiebap-iesieptieuish-mashina-5-synyp"
  ["file_id"] => string(6) "251669"
  ["category_seo"] => string(11) "informatika"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1447261978"
 }
}
object(ArrayObject)#884 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(91) ": Компьютер. Компьютер – әмбебап есептеуіш машина"
  ["seo_title"] => string(53) "komp_iutier_komp_iutier_mbiebap_iesieptieuish_mashina"
  ["file_id"] => string(6) "391398"
  ["category_seo"] => string(11) "informatika"
  ["subcategory_seo"] => string(11) "presentacii"
  ["date"] => string(10) "1487002068"
 }
}
object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(19) "Компьютер."
  ["seo_title"] => string(10) "kompiutier"
  ["file_id"] => string(6) "321178"
  ["category_seo"] => string(11) "informatika"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1461236092"
 }
}
object(ArrayObject)#884 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(42) "Компьютер құрылғылары."
  ["seo_title"] => string(26) "komp_iutier_k_u_rylg_ylary"
  ["file_id"] => string(6) "385471"
  ["category_seo"] => string(11) "informatika"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1485766429"
 }
}
object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(68) "Компьютер құрылғылары. сабақ жоспары"
  ["seo_title"] => string(41) "komp_iutier_k_u_rylg_ylary_sabak_zhospary"
  ["file_id"] => string(6) "412874"
  ["category_seo"] => string(11) "informatika"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1493787386"
 }
}


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства