kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

?стаз парызы

Нажмите, чтобы узнать подробности

?стаз парызы дарынды жеке т?л?аны  ?алыптастыру

 

К?зенова Са?ила

?ызылорда ?аласы, Ы.Алтынсарин  атында?ы

№10 мектеп-лицейді? химия п?ніні? м??алімі

 

         «Бізді? болаша??а барар жолымыз ?аза?станды?тарды? ?леуетін ашатын жа?а м?мкіндіктер жасау?а байланысты. ХХІ ?асырда?ы дамы?ан ел дегеніміз – белсенді, білімді ж?не денсаулы?ы мы?ты азаматтар» деген Елбасымыз Н.?.Назарбаев ?аза?стан хал?ына арна?ан жолдауында.

         ?азіргі жа?андану заманында белсенді, ??зіретті, б?секеге ?абілетті жас ?рпа?ты т?рбиелеу – ал?а ?ой?ан басты ма?сатарымызды? бірі болып табылады. Б?л ма?сатты ж?зеге асыру ?сіресе, о?у, білім саласында ?ызмет ат?аратын жандар – ?стаздар ?шін е? ма?ызды м?селе. Жас жеткіншектерді? арасынан талантты да дарынды, ерекше ?абілетті балаларды тандап алу, олармен тікелей ж?мыс ж?ргізу – осы м?селені? бір шешімі болып табылады. Олай болса, ?р ?стаз ?з о?ушыларыны? арасынан ж?зден ж?йрік, мы?нан т?лпар  болып дарын иелерін аны?тай білу керек.

         Жас ?ркенні? бойында?ы таби?ат берер ерекше ?абілетті, дарындылы?ты танып, оны? ?рі ?арай дамытуына ба?ыт – ба?дар бере білу ерекше ?иын ж?мыс. Алайда, ?р баланы? жеке ?абілетін аны?тап, оны сол ба?ыт?а жетелеу – ?стаз парызы. ?стаз болу жауапты да, ?иын маманды?. Баланы заманына ?арай икемдеп, ?з заманыны? озы? ?негесін оны? санасына сі?іре білу, оларды шы?армашылы? ба?ытта жан – жа?ты дамыту – б?гінгі к?нні? басты талабы.

         О?ушы дарындылы?ыны? дамуы, ?абілетіні? ашылуы, к?бінесе м??алімні? к?сіби біліктілігіне ж?не оны? т?л?алы? ?асиетіне байланысты екені аны?.

         Дарындылы? м?селесін зерттеушілерді? е?бектері к?п бол?анымен, дарындылы?ты? м?н – ма?ынасы ж?нінде олар орта? бір пікірге келе ?оймады.    Сонды?тан да, біз баланы? дарындылы?ы деп, оны ?з ??рдастарымен салыстыр?анда, бірдей жа?дайда білім игеру де?гейіні? жо?арылы?ымен аса ерекше бай?алатын шы?армашылы? ?абілетіні? бай?алуы деп т?сінеміз.

         ?азіргі кезде дарындылы? ??ымына байланысты т?рлі аны?тамалар бар. Мысалы, америкалы? педагог Дж.Рензулли дарындылы??а мынадай аны?тама береді: «Дарындылы? – ?ш сипаттаманы? ?йлесуіні? н?тижесі: орта де?гейден арттыратын интеллектуалды ?абілеттілік, шы?армашылы? т?сіл ж?не тапсырма орындау?а жо?ары себеппен ж?не табандылы? пен ?ызы?у». С.А.Рубинштейнні?, Б.М.Теплованы? е?бектерінде дарындылы?, ?абілеттілік ??ымдары бір негізде топтастырыл?ан. В.Д.Шадриков «дарындылы?ты ?абілеттерді? іс–?рекеттегі толы? к?рінісі» деп те т?жырымдайды. «Дарындылы?» деген ??ым «дарын» деген с?зден ту?ан. Педагогикалы? аны?тама?а с?йенетін болса?, «Дарындылы? – адам ?абілеті дамуыны? жо?ары д?режесі» делінген. 1992 жылы А?Ш – та?ы Білім комитеті дарындылы? жайлы мынадай аны?тама жасайды: дарынды ж?не талантты бала деп, іс–?рекетті? (интеллектуалды?, академиялы?, шы?армашылы? пен продуктивтік ойлау, ?арым–?атынас ж?не озатты?, суретшілік, психологиялы? ) ?рістеріні? бір немесе бірнеше т?рінде ерекше, к?шті ?абілет к?рсете алатын, жетістікке жете алатын бала аталады.

Дарынды балалармен ж?мыс істемес б?рын оларды топ ішінен аны?тап алуымыз ?ажет.  Оларды? дарындылы? белгілері ?андай? Олар жа?а а?паратты іздестіруге, берілген тапсырмаларды? бас?а да тривиалды емес жауаптарын іздеуге ?рдайым талпынып отырады. Олар – к?шбасшы. М?ндай балалармен ж?мыс істеуде ?те абай болу ?ажет. Себебі, ?здеріне к?п к??іл б?летіндіктен олар ?здерін бас?а о?ушылардан арты? санауы м?мкін.

Дарынды балалармен ж?мыс ж?ргізуді? ма?саты:

- баланы шы?армашылы??а баулу ж?не ?з бетінше шы?армашылы? ізденіске бейімдеу;

- білімді ??зыретті де?гейге жеткізу;

- жалпы білім–білік да?дыларын дамыта о?ыту;

- о?ушыны? белсенділігін арттыру ма?сатында даму денгейіне танымды? белсенділігін арттыра о?ыту;

- теориялы? білімді практикада ?олдана білуге ?йрету;

Дарынды балалармен ж?мыс ж?ргізу ?шін:

Біріншіден, талантты балалар?а ?рдайым жа?а, к?рделі тапсырмаларды беріп отыру ?ажет, ?йткені оларды? п?нге деген ?ызы?ушылы?ы т?мендейді. Сонды?тан, оларды о?ыту ж?йесі д?ст?рлі о?ыту ж?йесінен ерекшеленіп отыруы тиіс. Олар ?ылыми энциклопедиялы? ?дебиеттермен, к?рделі с?зж?мба?тармен ж?мыс істейді, ?ызы?ты тапсырмаларды шешеді, химиялы? т?жірибелерді орындайды, арнайы ?осымша саба?тар?а ?атысады. Дарынды балалармен ж?мыс ж?йелі т?рде ж?ргізілген ж?н. Берілген тапсырмаларды? шешімін баланы? ?зі тапса к?тілетін н?тиже мол болма?.

Екіншіден, дарынды баланы? ?з ?абілеттіктерін к?пшілік жерде ?ысылмай к?рсетуі ?шін оны? бойында к?шбасшылы? ?асиеттерді дамыту ?ажет. Осы ма?сатты іске асыру ?шін саба? барысында рольдік ойындар, брейн–рингтер, викториналы? с?ра?тар, интеллектуалды ойындар ж?ргізіліп отыр?аны д?рыс.

         Дарынды балаларды? шы?армашылы? ?абілеттерін к?пшілік жерде ?ысылмай ой к?рсетуі ?шін оны? бойында жо?ары д?режеде дамыту ?шін химия п?ні бойынша арнайы ба?дарламалар, элективті курстар жоспары жасалуы керек. Дарынды бала д?ст?рлі т?рде ж?ргізілетін саба?тармен ?атар, ?осымша материалдармен ?амтылуы тиіс. Ондай материалдар баланы? білімін жо?арылататын к?рделі мазм?нды болу керек.

Ел президенті Н.?.Назарбаев ?аза?стан хал?ына арна?ан «?аза?стан жолы-2050: Бір ма?сат, бір м?дде, бір болаша?» жолдауында «Орта білім ж?йесінде жалпы білім беретін мектептерді Назарбаев зияткерлік мектептеріндегі о?ыту де?гейіне жеткізу керек. Мектеп т?лектері ?аза?, орыс ж?не а?ылшын тілдерін білуге тиіс. Оларды о?ыту н?тижесі о?ушыларды? сындарлы ойлау, ?зіндік ізденіс пен а?паратты тере? талдау машы?ын игеру болу?а тиіс» деп атап к?рсетті. Демек, о?ушыларды? ?ылыми зерттеу ж?мыстарына ?ызы?уын ?алыптастыру, шы?армашылы? ?абілеттерін дамыту, ?азіргі техниканы тиімді пайдалану м?дениетіне т?рбиелеу - мектепті? басты ба?ыттарыны? бірі. Баланы? шы?армашылы? ?абілетін ашу, оны ал?а ?арай дамыту ?шін е? бастысы жа?дайлар жасау ?ажет.

О?ушыны? дарындылы?ыны? дамуы, ?абілетіні? ашылуы к?бінесе м??алімні? к?сіби біліктілігіне ж?не оны? т?л?алы? ?асиетіне байланысты екені айдан аны?.

      Химия саба?ында дарынды балаларды? шы?армашылы? ?абілеттерін арттыру ?шін к?птеген есептер шы?артып, интеллектуалды-шы?армашылы? ойындар, таным-жоры?тар ?ткізуге де болады.

Саба?тан тыс ж?ргізілетін ж?мыстар ретінде дарынды балалар ?шін т?рлі факультатив саба?тар, ?йірмелер, мектептегі ?ылыми ?о?амдар, интеллектуалды марафондар, сайыстар, ?алалы?, облысты? олимпиадалар, зерттеулер ж?мыстарын ?ткізіп отыруы ?ажет. ?сіресе, зерттеу ж?мыстары о?ушыларды? дарындылы? ?абілеттерін дамытуда ма?ызды роль ат?арады. М?ндай зерттеу ж?мыстары о?ушыларды? ?осымша ж?не ?ылыми материалдармен ж?мыс істеуге, ?здерін ?ызы?тыратын та?ырыптар бойынша рефераттар, баяндамалар жасау?а ж?не сол е?бектерін ?ылыми-практикалы? конференцияларда ?ор?ау?а, дарынды балаларды? ?з ?абілеттерін ж?зеге асыру?а м?мкіндік береді.

Дарынды о?ушылармен бірге саба?ымда а?паратты технология ??ралдарын пайдаланып, электронды о?улы?тармен, интернет желісімен ж?мыс жасаймыз. Дарынды о?ушымен ?немі бірлесе ж?мыс жасап, баланы шы?армашылы? ізденіске жетелеймін. Баланы? жетістігін ма?тай отырып, ?з ісіні? н?тижелі болуына ж?не оны талдап, анализ жасауына ы?пал жасаймын. Жасал?ан ж?мыстар?а ?арай о?ушыларды? бейімділік де?гейін аны?тап, олимпиадалар?а, сайыстар?а, интеллектуалды? ойындар, ?ылыми-практикалы? конференция (ізденімпазды? ж?мыс, зерттеу ж?мысы, рефераттар ?ор?ау, жоба ?ор?ау), дебат (пікір-сайыс) клубына, о?ушыларды ?алалы?, облысты?, республикалы? жобалар бай?ауына ?атысу?а іріктеп аламын.

 Осындай дарынды о?ушылармен н?тижеге ба?ыттал?ан ж?мыс ж?ргізу барысында т?пкілікті н?тижелерге жеттім.

 

 

 

Со??ы т?рт жылда?ы дарынды о?ушыларды? н?тижелі к?рсеткіштері:

 

2011 жылы Республикалы?  олимпиаданы? I- ?алалы? кезе?інде  10 сынып о?ушысы Б?йкен Н?рлан    химия п?ні бойынша    ІІІ орын; 

 • «Жас ?алым- 2011» ?ылыми жоба сайысында 9 сынып о?ушысы Елм?рат А?ираш облыста І орын, республикалы? сайыста ІІІ орынды же?іп алды;

2011-2012 о?у жылында Республикалы?  олимпиаданы? ?алалы? II кезе?інде  химия п?ні бойынша  8  сынып о?ушысы ?адыр Айжар?ын ІІІ орын алса;

 • ?ор?ыт ата атында?ы ?ызылорда мемлекеттік университетіні? 75 жылды?ы аясында химия п?нінен ?ткізілген сырттай олимпиадада  9 сынып о?ушысы Н?радин ?сел ІІ орын?а ие болды.

2012-2013 о?у жылында:

 •  «Жас химиктерді? I облысты? конкурсында» химиялы? ертегі жазу ж?мысы бойынша 8 сынып о?ушысы Балмаш Диас ІІ орын, М?барак Ерс?лтан ІІІ орын, ?арекеев Азат ІІ орын, Алпысбай М?лдір ІІІ орын?а ие болды.

- ?ылыми жобалар сайысында:

10 сынып о?ушысы Дайрабай Дина ж?лделі І орын?а ие болды.

 1. жылы бойынша:
 • Республикалы?  олимпиаданы? ?алалы? II кезе?інде химия п?ні бойынша 8 сынып о?ушысы Тас?ынбай?ызы ?арак?з ІІ орын, 9 сынып о?ушысы М?барак Ерс?лтан ж?лделі І орын,
 • Облысты? олимпиада да 9 сынып о?ушысы М?барак Ерс?лтан ІІІ орын?а ие болып, республикалы? п?ндік олимпиада?а жолдама алды.

О?у жылдары

Олимпиадалар

Жобалар

?алалы?

Облысты?

Республи

калы?

?ала

лы?

Облыс

ты?

Республи

калы?

2010-2011

1

 

 

2

1

1

2011-2012

1

1

2012-2013

5

2013-2014

2

1

1

Барлы?ы:

16

 Т?рт жыл бойы облыс, республика т??ірегінде олимпиадалар мен жобалар?а ?атыс?ан дарынды о?ушылар саны

Жа?а ?асыр?а ?адам бас?ан жас жеткіншектерді? ?азіргі ?мірге бейімділігі болу керек. Ол ?мірді? ?р тетігіне ??іліп, даяр болуы ?ажет. Дарынды да, ?абілетті о?ушыларды ?ылым?а баулу, ?ылым ар?ылы жас ?рпа?ты дарындылы??а баулу ?р ?стазды? міндеті.     Ендеше баланы заман?а ?арай икемдеп, ?з заманыны? озы? ?негесін, оны? санасына сі?іре білу, оларды шы?армашылы? ба?ытта жан–жа?ты дамыту, б?гінгі к?нні? бсты талабы екенін ?р ?стаз естен шы?армауы абзал.

?азіргі жа?андану заманында белсенді, ??зіретті, б?секеге ?абілетті жас ?рпа?ты т?рбиелеу – ал?а ?ой?ан басты ма?сатарымызды? бірі десек, елу елді? ?атарында т?ру ?шін білімді, ?рі іскер ел азаматы алпауыттар осы дарынды т?л?адан шы?атынын батыл айтамын.

Пайдалан?ан ?дебиттер

1. ??рманалиев М.?. ?азіргі педагогикалы? технологиялар. Алматы 2010.

2. ?Р Білім туралы За?ы. Астана 2014.

3. Назарбаев Н.?. ?аза?стан хал?ына арнал?ан жолдауы. 2014жыл

4. Ерметова.С, ?бішева.Т. П?нге ?ызы?уды? ?алыптасу динамикасы. ?аза?стан мектебі № 2, 2007.

 

Просмотр содержимого документа
«?стаз парызы »

Ұстаз парызы дарынды жеке тұлғаны қалыптастыру


Күзенова Сағила

Қызылорда қаласы, Ы.Алтынсарин атындағы

10 мектеп-лицейдің химия пәнінің мұғалімі


«Біздің болашаққа барар жолымыз қазақстандықтардың әлеуетін ашатын жаңа мүмкіндіктер жасауға байланысты. ХХІ ғасырдағы дамыған ел дегеніміз – белсенді, білімді және денсаулығы мықты азаматтар» деген Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев Қазақстан халқына арнаған жолдауында.

Қазіргі жаһандану заманында белсенді, құзіретті, бәсекеге қабілетті жас ұрпақты тәрбиелеу – алға қойған басты мақсатарымыздың бірі болып табылады. Бұл мақсатты жүзеге асыру әсіресе, оқу, білім саласында қызмет атқаратын жандар – ұстаздар үшін ең маңызды мәселе. Жас жеткіншектердің арасынан талантты да дарынды, ерекше қабілетті балаларды тандап алу, олармен тікелей жұмыс жүргізу – осы мәселенің бір шешімі болып табылады. Олай болса, әр ұстаз өз оқушыларының арасынан жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар болып дарын иелерін анықтай білу керек.

Жас өркеннің бойындағы табиғат берер ерекше қабілетті, дарындылықты танып, оның әрі қарай дамытуына бағыт – бағдар бере білу ерекше қиын жұмыс. Алайда, әр баланың жеке қабілетін анықтап, оны сол бағытқа жетелеу – ұстаз парызы. Ұстаз болу жауапты да, қиын мамандық. Баланы заманына қарай икемдеп, өз заманының озық өнегесін оның санасына сіңіре білу, оларды шығармашылық бағытта жан – жақты дамыту – бүгінгі күннің басты талабы.

Оқушы дарындылығының дамуы, қабілетінің ашылуы, көбінесе мұғалімнің кәсіби біліктілігіне және оның тұлғалық қасиетіне байланысты екені анық.

Дарындылық мәселесін зерттеушілердің еңбектері көп болғанымен, дарындылықтың мән – мағынасы жөнінде олар ортақ бір пікірге келе қоймады. Сондықтан да, біз баланың дарындылығы деп, оны өз құрдастарымен салыстырғанда, бірдей жағдайда білім игеру деңгейінің жоғарылығымен аса ерекше байқалатын шығармашылық қабілетінің байқалуы деп түсінеміз.

Қазіргі кезде дарындылық ұғымына байланысты түрлі анықтамалар бар. Мысалы, америкалық педагог Дж.Рензулли дарындылыққа мынадай анықтама береді: «Дарындылық – үш сипаттаманың үйлесуінің нәтижесі: орта деңгейден арттыратын интеллектуалды қабілеттілік, шығармашылық тәсіл және тапсырма орындауға жоғары себеппен және табандылық пен қызығу». С.А.Рубинштейннің, Б.М.Теплованың еңбектерінде дарындылық, қабілеттілік ұғымдары бір негізде топтастырылған. В.Д.Шадриков «дарындылықты қабілеттердің іс–әрекеттегі толық көрінісі» деп те тұжырымдайды. «Дарындылық» деген ұғым «дарын» деген сөзден туған. Педагогикалық анықтамаға сүйенетін болсақ, «Дарындылық – адам қабілеті дамуының жоғары дәрежесі» делінген. 1992 жылы АҚШ – тағы Білім комитеті дарындылық жайлы мынадай анықтама жасайды: дарынды және талантты бала деп, іс–әрекеттің (интеллектуалдық, академиялық, шығармашылық пен продуктивтік ойлау, қарым–қатынас және озаттық, суретшілік, психологиялық ) өрістерінің бір немесе бірнеше түрінде ерекше, күшті қабілет көрсете алатын, жетістікке жете алатын бала аталады.

Дарынды балалармен жұмыс істемес бұрын оларды топ ішінен анықтап алуымыз қажет. Олардың дарындылық белгілері қандай? Олар жаңа ақпаратты іздестіруге, берілген тапсырмалардың басқа да тривиалды емес жауаптарын іздеуге әрдайым талпынып отырады. Олар – көшбасшы. Мұндай балалармен жұмыс істеуде өте абай болу қажет. Себебі, өздеріне көп көңіл бөлетіндіктен олар өздерін басқа оқушылардан артық санауы мүмкін.

Дарынды балалармен жұмыс жүргізудің мақсаты:

- баланы шығармашылыққа баулу және өз бетінше шығармашылық ізденіске бейімдеу;

- білімді құзыретті деңгейге жеткізу;

- жалпы білім–білік дағдыларын дамыта оқыту;

- оқушының белсенділігін арттыру мақсатында даму денгейіне танымдық белсенділігін арттыра оқыту;

- теориялық білімді практикада қолдана білуге үйрету;

Дарынды балалармен жұмыс жүргізу үшін:

Біріншіден, талантты балаларға әрдайым жаңа, күрделі тапсырмаларды беріп отыру қажет, өйткені олардың пәнге деген қызығушылығы төмендейді. Сондықтан, оларды оқыту жүйесі дәстүрлі оқыту жүйесінен ерекшеленіп отыруы тиіс. Олар ғылыми энциклопедиялық әдебиеттермен, күрделі сөзжұмбақтармен жұмыс істейді, қызықты тапсырмаларды шешеді, химиялық тәжірибелерді орындайды, арнайы қосымша сабақтарға қатысады. Дарынды балалармен жұмыс жүйелі түрде жүргізілген жөн. Берілген тапсырмалардың шешімін баланың өзі тапса күтілетін нәтиже мол болмақ.

Екіншіден, дарынды баланың өз қабілеттіктерін көпшілік жерде қысылмай көрсетуі үшін оның бойында көшбасшылық қасиеттерді дамыту қажет. Осы мақсатты іске асыру үшін сабақ барысында рольдік ойындар, брейн–рингтер, викториналық сұрақтар, интеллектуалды ойындар жүргізіліп отырғаны дұрыс.

Дарынды балалардың шығармашылық қабілеттерін көпшілік жерде қысылмай ой көрсетуі үшін оның бойында жоғары дәрежеде дамыту үшін химия пәні бойынша арнайы бағдарламалар, элективті курстар жоспары жасалуы керек. Дарынды бала дәстүрлі түрде жүргізілетін сабақтармен қатар, қосымша материалдармен қамтылуы тиіс. Ондай материалдар баланың білімін жоғарылататын күрделі мазмұнды болу керек.

Ел президенті Н.Ә.Назарбаев Қазақстан халқына арнаған «Қазақстан жолы-2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» жолдауында «Орта білім жүйесінде жалпы білім беретін мектептерді Назарбаев зияткерлік мектептеріндегі оқыту деңгейіне жеткізу керек. Мектеп түлектері қазақ, орыс және ағылшын тілдерін білуге тиіс. Оларды оқыту нәтижесі оқушылардың сындарлы ойлау, өзіндік ізденіс пен ақпаратты терең талдау машығын игеру болуға тиіс» деп атап көрсетті. Демек, оқушылардың ғылыми зерттеу жұмыстарына қызығуын қалыптастыру, шығармашылық қабілеттерін дамыту, қазіргі техниканы тиімді пайдалану мәдениетіне тәрбиелеу - мектептің басты бағыттарының бірі. Баланың шығармашылық қабілетін ашу, оны алға қарай дамыту үшін ең бастысы жағдайлар жасау қажет.

Оқушының дарындылығының дамуы, қабілетінің ашылуы көбінесе мұғалімнің кәсіби біліктілігіне және оның тұлғалық қасиетіне байланысты екені айдан анық.

Химия сабағында дарынды балалардың шығармашылық қабілеттерін арттыру үшін көптеген есептер шығартып, интеллектуалды-шығармашылық ойындар, таным-жорықтар өткізуге де болады.

Сабақтан тыс жүргізілетін жұмыстар ретінде дарынды балалар үшін түрлі факультатив сабақтар, үйірмелер, мектептегі ғылыми қоғамдар, интеллектуалды марафондар, сайыстар, қалалық, облыстық олимпиадалар, зерттеулер жұмыстарын өткізіп отыруы қажет. Әсіресе, зерттеу жұмыстары оқушылардың дарындылық қабілеттерін дамытуда маңызды роль атқарады. Мұндай зерттеу жұмыстары оқушылардың қосымша және ғылыми материалдармен жұмыс істеуге, өздерін қызықтыратын тақырыптар бойынша рефераттар, баяндамалар жасауға және сол еңбектерін ғылыми-практикалық конференцияларда қорғауға, дарынды балалардың өз қабілеттерін жүзеге асыруға мүмкіндік береді.

Дарынды оқушылармен бірге сабағымда ақпаратты технология құралдарын пайдаланып, электронды оқулықтармен, интернет желісімен жұмыс жасаймыз. Дарынды оқушымен үнемі бірлесе жұмыс жасап, баланы шығармашылық ізденіске жетелеймін. Баланың жетістігін мақтай отырып, өз ісінің нәтижелі болуына және оны талдап, анализ жасауына ықпал жасаймын. Жасалған жұмыстарға қарай оқушылардың бейімділік деңгейін анықтап, олимпиадаларға, сайыстарға, интеллектуалдық ойындар, ғылыми-практикалық конференция (ізденімпаздық жұмыс, зерттеу жұмысы, рефераттар қорғау, жоба қорғау), дебат (пікір-сайыс) клубына, оқушыларды қалалық, облыстық, республикалық жобалар байқауына қатысуға іріктеп аламын.

Осындай дарынды оқушылармен нәтижеге бағытталған жұмыс жүргізу барысында түпкілікті нәтижелерге жеттім.
Соңғы төрт жылдағы дарынды оқушылардың нәтижелі көрсеткіштері:


2011 жылы Республикалық олимпиаданың I- қалалық кезеңінде 10 сынып оқушысы Бәйкен Нұрлан химия пәні бойынша ІІІ орын;

 • «Жас ғалым- 2011» ғылыми жоба сайысында 9 сынып оқушысы Елмұрат Ағираш облыста І орын, республикалық сайыста ІІІ орынды жеңіп алды;

2011-2012 оқу жылында Республикалық олимпиаданың қалалық II кезеңінде химия пәні бойынша 8 сынып оқушысы Қадыр Айжарқын ІІІ орын алса;

 • Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің 75 жылдығы аясында химия пәнінен өткізілген сырттай олимпиадада 9 сынып оқушысы Нұрадин Әсел ІІ орынға ие болды.

2012-2013 оқу жылында:

 • «Жас химиктердің I облыстық конкурсында» химиялық ертегі жазу жұмысы бойынша 8 сынып оқушысы Балмаш Диас ІІ орын, Мүбарак Ерсұлтан ІІІ орын, Қарекеев Азат ІІ орын, Алпысбай Мөлдір ІІІ орынға ие болды.

- Ғылыми жобалар сайысында:

10 сынып оқушысы Дайрабай Дина жүлделі І орынға ие болды.

  1. жылы бойынша:

 • Республикалық олимпиаданың қалалық II кезеңінде химия пәні бойынша 8 сынып оқушысы Тасқынбайқызы Қаракөз ІІ орын, 9 сынып оқушысы Мүбарак Ерсұлтан жүлделі І орын,

 • Облыстық олимпиада да 9 сынып оқушысы Мүбарак Ерсұлтан ІІІ орынға ие болып, республикалық пәндік олимпиадаға жолдама алды.


Оқу жылдары

Олимпиадалар

Жобалар


Қала

лық

Облыстық

Республи

калық

Қала

лық

Облыс

тық

Республи

калық

2010-2011

12

1

1

2011-2012

1

1

2012-2013

5


2013-2014

2

1

1
Барлығы:

16

Төрт жыл бойы облыс, республика төңірегінде олимпиадалар мен жобаларға қатысқан дарынды оқушылар саны

Жаңа ғасырға қадам басқан жас жеткіншектердің қазіргі өмірге бейімділігі болу керек. Ол өмірдің әр тетігіне үңіліп, даяр болуы қажет. Дарынды да, қабілетті оқушыларды ғылымға баулу, ғылым арқылы жас ұрпақты дарындылыққа баулу әр ұстаздың міндеті. Ендеше баланы заманға қарай икемдеп, өз заманының озық өнегесін, оның санасына сіңіре білу, оларды шығармашылық бағытта жан–жақты дамыту, бүгінгі күннің бсты талабы екенін әр ұстаз естен шығармауы абзал.

Қазіргі жаһандану заманында белсенді, құзіретті, бәсекеге қабілетті жас ұрпақты тәрбиелеу – алға қойған басты мақсатарымыздың бірі десек, елу елдің қатарында тұру үшін білімді, әрі іскер ел азаматы алпауыттар осы дарынды тұлғадан шығатынын батыл айтамын.

Пайдаланған әдебиттер

1. Құрманалиев М.Қ. Қазіргі педагогикалық технологиялар. Алматы 2010.

2. ҚР Білім туралы Заңы. Астана 2014.

3. Назарбаев Н.Ә. Қазақстан халқына арналған жолдауы. 2014жыл

4. Ерметова.С, Әбішева.Т. Пәнге қызығудың қалыптасу динамикасы. Қазақстан мектебі № 2, 2007.Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Химия

Категория: Прочее

Целевая аудитория: Прочее.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
?стаз парызы

Автор: К?зенова Са?ила Жадырасын?ызы

Дата: 17.06.2014

Номер свидетельства: 106206

Похожие файлы

object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(89) "?стаз парызы – дарынды жеке т?л?аны ?алыптастыру "
  ["seo_title"] => string(53) "u-staz-paryzy-daryndy-zhiekie-tu-lg-any-k-alyptastyru"
  ["file_id"] => string(6) "199038"
  ["category_seo"] => string(6) "himiya"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1428505716"
 }
}
object(ArrayObject)#884 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(129) "Эссе(пайымдық). Рухани жетілген зияткер азамат тәрбиелеу-ұстаз парызы."
  ["seo_title"] => string(70) "esse_paiymdyk_rukhani_zhetilgen_ziiatker_azamat_t_rbieleu_ustaz_paryzy"
  ["file_id"] => string(6) "536751"
  ["category_seo"] => string(7) "prochee"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1579588367"
 }
}
object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(68) "эссе "М??алім маманды?ы - мені? парызым""
  ["seo_title"] => string(41) "essie-mu-g-alim-mamandyg-y-mienin-paryzym"
  ["file_id"] => string(6) "317239"
  ["category_seo"] => string(7) "prochee"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1460305544"
 }
}
object(ArrayObject)#884 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(121) "Өзін өзі тану пәнінен «Тәртіп пен парыз» тақырыбына сабақ жоспары"
  ["seo_title"] => string(64) "ozin_ozi_tanu_p_ninen_t_rtip_pen_paryz_takyrybyna_sabak_zhospary"
  ["file_id"] => string(6) "577680"
  ["category_seo"] => string(7) "prochee"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "planirovanie"
  ["date"] => string(10) "1617815710"
 }
}
object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(89) ""Мектеп - білім тірегі, ?стаз - оны? ж?регі" іс- шара"
  ["seo_title"] => string(46) "miektiepbilimtirieghiustazonynzhurieghiisshara"
  ["file_id"] => string(6) "278008"
  ["category_seo"] => string(22) "klassnomuRukovoditeliu"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1453029846"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства