kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Тест тапсырмалары география п?ні бойынша

Нажмите, чтобы узнать подробности

?аза?станны? экономикалы?-географиялы? жа?дайыны? ?олайсыз жа?ы
А) Орталы?
В) Транзиттік
С) К?ршілік
D) ??рлы? ішілік
Е) Те?іздік
Д?рыс жауап: D

?аза?станда?ы облыстар саны
А) 12
В) 13
С) 14
D) 15
Е) 16
Д?рыс жауап: С

?аза?станны? ?кімшілікке б?лінуіні? е? жо?ар?ысы
А) Облыс
В) ?лке
С) Округ
D) Аудан
Е) ?ала
Д?рыс жауап: А

Республикалы? д?режедегі ?алалар
А) Петропавл, Павлодар
В) Атырау, А?тау
С) ?останай, А?т?бе
D) Алматы, Астана
Е) Шымкент, Тараз
Д?рыс жауап: D

?аза?стан Каспий те?ізі ар?ылы шектесетін ел
А) Т?ркия
В) Иран
С) Ау?анстан
D) Сирия
Е) Грузия
Д?рыс жауап: В

?аза?станмен шекарасы е? ?зын ел
А) Ресей
В) ?ытай
С) ?збекстан
D) ?ыр?ызстан
Е) Т?рікменстан
Д?рыс жауап: А

?аза?станны? ?збекстанмен шекарасыны? ?зынды?ы (км) :
A) 2300
B) 7591
C) 1460
D) 600
E) 980
Д?рыс жауап: A

Вольфрам ?оры бойынша ?аза?станны? д?ниеж?зінде алатын орны :
A) 2
B) 1
C) 3
D) 4
E) 6
Д?рыс жауап: B

Темір рудаларыны? ?оры бойынша ?аза?станны? д?ниеж?зінде алатын орны:
A) 6
B) 7
C) 8
D) 9
E) 5
Д?рыс жауап: C

?аза?станны? жер ресурстарыны? жалпы к?лемі (млн. га) :
A) 115, 3
B) 100,1
C) 279
D) 270, 1
E) 154, 2
Д?рыс жауап: D

Марганец ?оры бойынша ?аза?станны? д?ниеж?зінде алатын орны:
A) 1
B) 2
C) 4
D) 5
E) 3
Д?рыс жауап: В

?аза?станны? ішкі суларыны? м?лшері (млрд. м³) :
A) 115, 3
B) 270, 1
C) 54, 9
D) 60, 4
E) 279
Д?рыс жауап: А

?аза?станны? негізгі таби?и байлы?тары
А) Су ресурстары
В) Орман ресурстары
С) Жел энергиясы
D) Су энергетикалы? ресурстар
Е) Минералды? ресурстар
Д?рыс жауап: Е

?ндірісте тікелей пайдаланылады
А) Таби?ат жа?дайлары
В) Жер бедері
С) Пайдалы ?азбалар
D) Климат
Е) К?н энергиясы
Д?рыс жауап: С

Сар?ылмайтын таби?и ресурстар
А) Топыра?
В) М?най
С) К?мір
D) К?н энергиясы
Е) Таби?и газ
Д?рыс жауап: D

?алпына келмейтін таби?и ресурстар
А) Пайдалы ?азбалар
В) Орман ресурстары
С) Жер ресурстары
D) Су ресурстары
Е) Жел энергисы
Д?рыс жауап: А

?аза?станны? пайдалы ?азбаларыны? экономикалы? т?р?ыдан басымдылы?ы
А) Кенді емес т?рлерді? басымды?ы
В) Оларды? тау б?ктерінде болуы
С) Барлы? пайдалы ?азбалар орталы?та орналас?ан
D) Жер бетіне жа?ын ж?не ?олайлы кешенді т?рде игерілуі
Е) Жазы?ты айма?тар?а шо?ырлануы
Д?рыс жауап: D

М?най кен орындары
А) Доссор, Те?із
В) Майк?бі, Кемпірсай
С) ?зен, Екібаст?з
D) Тор?ай, ?о?ырат
Е) ??мк?л, Сая?
Д?рыс жауап: А

?аза?станда ауыл шаруашылы?ына жарамды жерлерді? к?п б?лігі
А) Жайылым жерлер
В) Жыртыл?ан жерлер
С) Ормандар
D) Егістік жерлер
Е) Жемш?п да?ылдары
Д?рыс жауап: А

Е?бекке жарамды халы?.:
A) ?дай ?суі
B) Таби?и ?су
C) Халы?ты? ??рамы
D) Халы?ты? саны
E) Е?бек ресурстары
Д?рыс жауап: E

?ала р?ліні? басымдылы?ы мен ?ала хал?ы саныны? артуы:
A) Реурбандалу
B) Урбандалу
C) Миграция
D) Мегаполис
E) Агломерация
Д?рыс жауап: B

Ірі ?алаларды? ма?ында шо?ырлан?ан ша?ын ж?не орташа ?алалар:
A) Мегаполис
B) Агломерация
C) Миграция
D) Урбандалу
E) Реурбандалу
Д?рыс жауап: B

Халы?ты? к?шіп-?онуы:
A) Миграция
B) Таби?и ?суі
C) Агломерация
D) Урбандалу
E) Мегаполис
Д?рыс жауап: A

1 000 адам?а ша??анда?ы 1 жыл ішінде ту?ан балаларды? саны:
A) Таби?и ?су
B) Туу
C) ?лу
D) Ты?ызды?ы
E) ??рамы
Д?рыс жауап: B

Халы?ты? к?п б?лігіні? шы??ан елінен тыс жерде ?оныстануы:
A) Тайпа
B) Диаспора
C) Этнос
D) Миграция
E) Урбандалу
Д?рыс жауап: B

1 000 адам?а ша??анда?ы 1 жыл ішіндегі ?лген адамдар саны:
A) Туу
B) ?лім-жітім
C) Таби?и ?сім
D) Ты?ызды?ы
E) К?шіп-?онуы
Д?рыс жауап: B

1999жыл?ы дерек бойынша ?аза?стан хал?ыны? саны (мы? адам)
А) 14953
В) 16465
С) 15135
D) 14684
Е) 13009
Д?рыс жауап: А

Халы? саны туралы на?ты м?ліметті береді
А) Таби?и ?сім
В) Халы? сана?ы
С) А?ымда?ы есеп
D) ?леуметтік сауалнама
Е) К?ші-?он б?лімдері
Д?рыс жауап: В

Халы?ты? механикалы? ?оз?алысы дегеніміз.
А) Туу саны
В) ?лім-жітім
С) Миграция
D) ?лім мен тууды? айырмасы
Е) Жер аудару
Д?рыс жауап: С

?аза?ты? демограф-?алымы
А) М. ?озыбаев
В) ?. Мар??лан
С) ?. С?тбаев
D) М. Т?тімов
Е) С. Ердовлетов
Д?рыс жауап: D
{Сложность}=С

?аза?станды?ы еркектер ?шін е?бекке ?абілетті жас шегі
А) 16-59
В) 16-58
С) 16-62
D) 16-63
Е) 16-64
Д?рыс жауап: D
{Сложность}=А

?аза?стан хал?ыны? орташа ты?ызды?ы /1 шаршы км/
А) 8,1 адам
В) 5,5 адам
С) 3,5 адам
D) 7,9 адам
Е) 14 адам
Д?рыс жауап: В
{Сложность}=В

Халы?ты? таби?и ?суі
А) 1000 адам?а ша??анда?ы туу мен ?лгендер ара?атынасы
В) Елге к?шіп келушілерді? бір жылда ту?андар санына ?атынасы
С) Елден к?шіп кетушілерді? ара?атынасы
D) Туу мен к?шіп келгендер ?атынасы
Е) К?шіп келушілер мен елден к?шіп кетушілер к?рсеткіштері арасында?ы айырмашылы?
Д?рыс жауап: А

?аза?стан хал?ыны? орташа ты?ызды?ы басым жер
А) Батыс ж?не орталы? аудандар
В) Солт?стіктегі егіншілік аудандар ж?не о?т?стіктегі тау б?ктерлері
С) Шы?ыс б?ліктер
D) О?т?стік-батыс аудандар
Е) О?т?стік-шы?ыс аудандар
Д?рыс жауап: В

?аза?станны? негізгі таби?и газ ?оры шо?ырлан?ан жер:
A) А?т?бе
B) Шымкент
C) Павлодар
D) ?ара?анды
E) Ма??ыстау т?бегі
Д?рыс жауап: E

Екібаст?з к?міріні? басты ?олдану ба?ыты:
A) ЖЭС, МАЭС-да жа?ылады
B) Шет елге шы?арылады
C) Металлургия ?нерк?сібінде пайдаланады
D) ?останай?а тасымалдайды
E) Атырау?а тасымалдайды
Д?рыс жауап: A

?аза?станда?ы к?мірді ашы? ?діспен ?ндіру кен орны:
A) ?ара?анды
B) Екібаст?з
C) Оба?ан
D) ?аратау
E) ?ара?айлы
Д?рыс жауап: B

?аза?станда 1911 жылы игерілген м?най кен орны:
A) ??лсары
B) Ма?ат
C) Доссор
D) ?осша?ыл
E) Жа?а ?зен
Д?рыс жауап: C

К?мірді ашы? ?діспен алатын е? ірі кесінді:
A) “Центральный”
B) “Степной”
C) “Восточный”
D) “Северный”
E) “Богатырь”
Д?рыс жауап: E

?аза?стан к?міріні? жалпы ?оры (млрд. т) :
A) 180, 0
B) 65,7
C) 138,4
D) 176, 6
E) 168, 8
Д?рыс жауап: D

2002 жылы салын?ан, ?зынды?ы 635 км ??быр:
A) А?сай-Красный Октябрь
B) ?арашы?ана?-Атырау
C) Кенкия?-??мк?л
D) Те?із-Новороссийск
E) Омск-Шымкент
Д?рыс жауап: B

Отын-энергетика кешеніні? салалары
А) К?мір, металлургия
В) К?лік ж?не ауыр ?нерк?сіп
С) Отын, энергетика
D) Энергетика, химия
Е) Металлургия, к?лік
Д?рыс жауап: С

?аза?станда?ы негізгі отын базасы
А) Тор?ай алабы
В) Ле?гір алабы
С) ?ара?анды алабы
D) Майк?бі алабы
Е) Ш?барк?л алабы
Д?рыс жауап: С

?аза?станда?ы е? ал?аш?ы игерілген м?най кен орны
А) ?алам?ас
В) Те?із
С) ?аша?ан
D) ?зен
Е) Доссор
Д?рыс жауап: Е

?аза?станда м?най ??деу зауыттары орналас?ан ?алалар
А) ?останайда, Петропавлда, К?кшетауда
В) Семейде, ?скеменде,Алматыда
С) Атырауда, Шымкентте, Павлодарда
D) Таразда, ?ара?андыда, А?т?беде
Е) ?ызылордада, Талды?ор?анда, Астанада
Д?рыс жауап: С

?зіндік ??ны е? арзан к?мір алабы
А) ?ара?анды
В) Майк?бі
С) Екібаст?з
D) Ш?барк?л
Е) Оба?ан
Д?рыс жауап: С

?аза?станда е? ірі МАЭС орналас?ан ?ала
А) Атырау
В) Петропавл
С) Тараз
D) Алматы
Е) Екібаст?з
Д?рыс жауап: Е

?аза?станны? ірі су электр станциясы
А) Шардара
В) ?апша?ай
С) Шарын
D) Б??тырма
Е) ?скемен
Д?рыс жауап: D

К?мірді шахталы? ?діспен ?ндіретін алап
А) ?ара?анды
В) Майк?бі
С) Екібаст?з
D) Ш?барк?л
Е) Оба?ан
Д?рыс жауап: А

?лемдік нары?та?ы стратегиялы? шикізат
А) К?мір
В) М?най
С) Газ
D) Боксит
Е) Полиметалдар
Д?рыс жауап: В

?аза?станны? ?ара металлургия орталы?ы:
A) Шымкент
B) Теміртау
C) Жезді
D) К?кшетау
E) Кентау
Д?рыс жауап: B

?аза?станда ферро?орытпа шы?аратын зауыттар:
A) А?су,А?т?бе
B) Арал,Алматы
C) Жез?аз?ан,Жезді
D) ?останай,К?кшетау
E) Кентау,А?тау
Д?рыс жауап: A

?аза?станны? т?сті металлургия орталы?тары:
A) Тал?ар,Талды?ор?ан
B) А?тау,Атырау
C) Тараз,Шымкент
D) Бал?аш,Жез?аз?ан
E) Аяг?з, Алматы
Д?рыс жауап: D

Алюминий зауыты бар ?ала:
A) Зырян
B) Павлодар
C) К?кшетау
D) Жез?аз?ан
E) А?тау
Д?рыс жауап: B

?аза?станда?ы т?сті металлургияны? дами баста?ан уа?ыты:
A) 1800 ж
B) 1717 ж
C) 1700 ж
D) 1770 ж
E) 1790 ж
Д?рыс жауап: B

Просмотр содержимого документа
«тест тапсырмалары география п?ні бойынша»

Қазақстанның экономикалық-географиялық жағдайының қолайсыз жағы
А) Орталық
В) Транзиттік
С) Көршілік
D) Құрлық ішілік
Е) Теңіздік
Дұрыс жауап: D

Қазақстандағы облыстар саны
А) 12
В) 13
С) 14
D) 15
Е) 16
Дұрыс жауап: С

Қазақстанның әкімшілікке бөлінуінің ең жоғарғысы
А) Облыс
В) Өлке
С) Округ
D) Аудан
Е) Қала
Дұрыс жауап: А

Республикалық дәрежедегі қалалар
А) Петропавл, Павлодар
В) Атырау, Ақтау
С) Қостанай, Ақтөбе
D) Алматы, Астана
Е) Шымкент, Тараз
Дұрыс жауап: D

Қазақстан Каспий теңізі арқылы шектесетін ел
А) Түркия
В) Иран
С) Ауғанстан
D) Сирия
Е) Грузия
Дұрыс жауап: В

Қазақстанмен шекарасы ең ұзын ел
А) Ресей
В) Қытай
С) Өзбекстан
D) Қырғызстан
Е) Түрікменстан
Дұрыс жауап: А

Қазақстанның Өзбекстанмен шекарасының ұзындығы (км) :
A) 2300
B) 7591
C) 1460
D) 600
E) 980
Дұрыс жауап: A

Вольфрам қоры бойынша Қазақстанның дүниежүзінде алатын орны :
A) 2
B) 1
C) 3
D) 4
E) 6
Дұрыс жауап: B

Темір рудаларының қоры бойынша Қазақстанның дүниежүзінде алатын орны:
A) 6
B) 7
C) 8
D) 9
E) 5
Дұрыс жауап: C

Қазақстанның жер ресурстарының жалпы көлемі (млн. га) :
A) 115, 3
B) 100,1
C) 279
D) 270, 1
E) 154, 2
Дұрыс жауап: D

Марганец қоры бойынша Қазақстанның дүниежүзінде алатын орны:
A) 1
B) 2
C) 4
D) 5
E) 3
Дұрыс жауап: В

Қазақстанның ішкі суларының мөлшері (млрд. м³) :
A) 115, 3
B) 270, 1
C) 54, 9
D) 60, 4
E) 279
Дұрыс жауап: А

Қазақстанның негізгі табиғи байлықтары
А) Су ресурстары
В) Орман ресурстары
С) Жел энергиясы
D) Су энергетикалық ресурстар
Е) Минералдық ресурстар
Дұрыс жауап: Е

Өндірісте тікелей пайдаланылады
А) Табиғат жағдайлары
В) Жер бедері
С) Пайдалы қазбалар
D) Климат
Е) Күн энергиясы
Дұрыс жауап: С

Сарқылмайтын табиғи ресурстар
А) Топырақ
В) Мұнай
С) Көмір
D) Күн энергиясы
Е) Табиғи газ
Дұрыс жауап: D

Қалпына келмейтін табиғи ресурстар
А) Пайдалы қазбалар
В) Орман ресурстары
С) Жер ресурстары
D) Су ресурстары
Е) Жел энергисы
Дұрыс жауап: А

Қазақстанның пайдалы қазбаларының экономикалық тұрғыдан басымдылығы
А) Кенді емес түрлердің басымдығы
В) Олардың тау бөктерінде болуы
С) Барлық пайдалы қазбалар орталықта орналасқан
D) Жер бетіне жақын және қолайлы кешенді түрде игерілуі
Е) Жазықты аймақтарға шоғырлануы
Дұрыс жауап: D

Мұнай кен орындары
А) Доссор, Теңіз
В) Майкүбі, Кемпірсай
С) Өзен, Екібастұз
D) Торғай, Қоңырат
Е) Құмкөл, Саяқ
Дұрыс жауап: А

Қазақстанда ауыл шаруашылығына жарамды жерлердің көп бөлігі
А) Жайылым жерлер
В) Жыртылған жерлер
С) Ормандар
D) Егістік жерлер
Е) Жемшөп дақылдары
Дұрыс жауап: А

Еңбекке жарамды халық...:
A) Ұдай өсуі
B) Табиғи өсу
C) Халықтың құрамы
D) Халықтың саны
E) Еңбек ресурстары
Дұрыс жауап: E

Қала рөлінің басымдылығы мен қала халқы санының артуы:
A) Реурбандалу
B) Урбандалу
C) Миграция
D) Мегаполис
E) Агломерация
Дұрыс жауап: B

Ірі қалалардың маңында шоғырланған шағын және орташа қалалар:
A) Мегаполис
B) Агломерация
C) Миграция
D) Урбандалу
E) Реурбандалу
Дұрыс жауап: B

Халықтың көшіп-қонуы:
A) Миграция
B) Табиғи өсуі
C) Агломерация
D) Урбандалу
E) Мегаполис
Дұрыс жауап: A

1 000 адамға шаққандағы 1 жыл ішінде туған балалардың саны:
A) Табиғи өсу
B) Туу
C) Өлу
D) Тығыздығы
E) Құрамы
Дұрыс жауап: B

Халықтың көп бөлігінің шыққан елінен тыс жерде қоныстануы:
A) Тайпа
B) Диаспора
C) Этнос
D) Миграция
E) Урбандалу
Дұрыс жауап: B

1 000 адамға шаққандағы 1 жыл ішіндегі өлген адамдар саны:
A) Туу
B) Өлім-жітім
C) Табиғи өсім
D) Тығыздығы
E) Көшіп-қонуы
Дұрыс жауап: B

1999жылғы дерек бойынша Қазақстан халқының саны (мың адам)
А) 14953
В) 16465
С) 15135
D) 14684
Е) 13009
Дұрыс жауап: А

Халық саны туралы нақты мәліметті береді
А) Табиғи өсім
В) Халық санағы
С) Ағымдағы есеп
D) Әлеуметтік сауалнама
Е) Көші-қон бөлімдері
Дұрыс жауап: В

Халықтың механикалық қозғалысы дегеніміз.
А) Туу саны
В) Өлім-жітім
С) Миграция
D) Өлім мен туудың айырмасы
Е) Жер аудару
Дұрыс жауап: С

Қазақтың демограф-ғалымы
А) М. Қозыбаев
В) Ә. Марғұлан
С) Қ. Сәтбаев
D) М. Тәтімов
Е) С. Ердовлетов
Дұрыс жауап: D
{Сложность}=С

Қазақстандығы еркектер үшін еңбекке қабілетті жас шегі
А) 16-59
В) 16-58
С) 16-62
D) 16-63
Е) 16-64
Дұрыс жауап: D
{Сложность}=А

Қазақстан халқының орташа тығыздығы /1 шаршы км/
А) 8,1 адам
В) 5,5 адам
С) 3,5 адам
D) 7,9 адам
Е) 14 адам
Дұрыс жауап: В
{Сложность}=В

Халықтың табиғи өсуі
А) 1000 адамға шаққандағы туу мен өлгендер арақатынасы
В) Елге көшіп келушілердің бір жылда туғандар санына қатынасы
С) Елден көшіп кетушілердің арақатынасы
D) Туу мен көшіп келгендер қатынасы
Е) Көшіп келушілер мен елден көшіп кетушілер көрсеткіштері арасындағы айырмашылық
Дұрыс жауап: А

Қазақстан халқының орташа тығыздығы басым жер
А) Батыс және орталық аудандар
В) Солтүстіктегі егіншілік аудандар және оңтүстіктегі тау бөктерлері
С) Шығыс бөліктер
D) Оңтүстік-батыс аудандар
Е) Оңтүстік-шығыс аудандар
Дұрыс жауап: В

Қазақстанның негізгі табиғи газ қоры шоғырланған жер:
A) Ақтөбе
B) Шымкент
C) Павлодар
D) Қарағанды
E) Маңғыстау түбегі
Дұрыс жауап: E

Екібастұз көмірінің басты қолдану бағыты:
A) ЖЭС, МАЭС-да жағылады
B) Шет елге шығарылады
C) Металлургия өнеркәсібінде пайдаланады
D) Қостанайға тасымалдайды
E) Атырауға тасымалдайды
Дұрыс жауап: A

Қазақстандағы көмірді ашық әдіспен өндіру кен орны:
A) Қарағанды
B) Екібастұз
C) Обаған
D) Қаратау
E) Қарағайлы
Дұрыс жауап: B

Қазақстанда 1911 жылы игерілген мұнай кен орны:
A) Құлсары
B) Мақат
C) Доссор
D) Қосшағыл
E) Жаңа өзен
Дұрыс жауап: C

Көмірді ашық әдіспен алатын ең ірі кесінді:
A) “Центральный”
B) “Степной”
C) “Восточный”
D) “Северный”
E) “Богатырь”
Дұрыс жауап: E

Қазақстан көмірінің жалпы қоры (млрд. т) :
A) 180, 0
B) 65,7
C) 138,4
D) 176, 6
E) 168, 8
Дұрыс жауап: D

2002 жылы салынған, ұзындығы 635 км құбыр:
A) Ақсай-Красный Октябрь
B) Қарашығанақ-Атырау
C) Кенкияқ-Құмкөл
D) Теңіз-Новороссийск
E) Омск-Шымкент
Дұрыс жауап: B

Отын-энергетика кешенінің салалары
А) Көмір, металлургия
В) Көлік және ауыр өнеркәсіп
С) Отын, энергетика
D) Энергетика, химия
Е) Металлургия, көлік
Дұрыс жауап: С

Қазақстандағы негізгі отын базасы
А) Торғай алабы
В) Леңгір алабы
С) Қарағанды алабы
D) Майкүбі алабы
Е) Шұбаркөл алабы
Дұрыс жауап: С

Қазақстандағы ең алғашқы игерілген мұнай кен орны
А) Қаламқас
В) Теңіз
С) Қашаған
D) Өзен
Е) Доссор
Дұрыс жауап: Е

Қазақстанда мұнай өңдеу зауыттары орналасқан қалалар
А) Қостанайда, Петропавлда, Көкшетауда
В) Семейде, Өскеменде,Алматыда
С) Атырауда, Шымкентте, Павлодарда
D) Таразда, Қарағандыда, Ақтөбеде
Е) Қызылордада, Талдықорғанда, Астанада
Дұрыс жауап: С

Өзіндік құны ең арзан көмір алабы
А) Қарағанды
В) Майкүбі
С) Екібастұз
D) Шұбаркүл
Е) Обаған
Дұрыс жауап: С

Қазақстанда ең ірі МАЭС орналасқан қала
А) Атырау
В) Петропавл
С) Тараз
D) Алматы
Е) Екібастұз
Дұрыс жауап: Е

Қазақстанның ірі су электр станциясы
А) Шардара
В) Қапшағай
С) Шарын
D) Бұқтырма
Е) Өскемен
Дұрыс жауап: D

Көмірді шахталық әдіспен өндіретін алап
А) Қарағанды
В) Майкүбі
С) Екібастұз
D) Шұбаркүл
Е) Обаған
Дұрыс жауап: А

Әлемдік нарықтағы стратегиялық шикізат
А) Көмір
В) Мұнай
С) Газ
D) Боксит
Е) Полиметалдар
Дұрыс жауап: В

Қазақстанның қара металлургия орталығы:
A) Шымкент
B) Теміртау
C) Жезді
D) Көкшетау
E) Кентау
Дұрыс жауап: B

Қазақстанда ферроқорытпа шығаратын зауыттар:
A) Ақсу,Ақтөбе
B) Арал,Алматы
C) Жезқазған,Жезді
D) Қостанай,Көкшетау
E) Кентау,Ақтау
Дұрыс жауап: A

Қазақстанның түсті металлургия орталықтары:
A) Талғар,Талдықорған
B) Ақтау,Атырау
C) Тараз,Шымкент
D) Балқаш,Жезқазған
E) Аягөз, Алматы
Дұрыс жауап: D

Алюминий зауыты бар қала:
A) Зырян
B) Павлодар
C) Көкшетау
D) Жезқазған
E) Ақтау
Дұрыс жауап: B

Қазақстандағы түсті металлургияның дами бастаған уақыты:
A) 1800 ж
B) 1717 ж
C) 1700 ж
D) 1770 ж
E) 1790 ж
Дұрыс жауап: B

Қазақстандағы түсті металлургияның ең бірінші ірі кәсіпорындары орналасқан қала:
A) Алматы
B) Қостанай
C) Жезқазған
D) Өскемен
E) Риддер
Дұрыс жауап: E

Соколов-Сарыбай кен орнын ашқан:
A) Қ.Пшенбаев
B) М.Сургутанов
C) Қ.Сәтбаев
D) Ш.Уәлиханов
E) М.Байжанов
Дұрыс жауап: B

Энергияны көп қажет ететін металдар:
A) Алтын, платина
B) Титан,алюминий
C) Мыс,мырыш
D) Магний,қорғасын
E) Күміс,вольфрам
Дұрыс жауап: В

Қазақстанда қара металлургия негізі қаланған жыл:
A) 1938
B) 1943
C) 1960
D) 1949
E) 1950
Дұрыс жауап: A

Қаратау жотасында мына кендер көп орналасқан:
A) Алтын, күміс
B) Мыс, молибден
C) Боксит, мырыш
D) Фосфорит, полиметалл
E) Мырыш, магний
Дұрыс жауап: D

Қара металлургияға қажетті шикізат
А) Ферроқорытпа
В) Полиметалл кені
С) Темір кені
D) Металл бұйымдары
Е) Темір қалдықтары
Дұрыс жауап: С

Толық циклді комбинат орналасқан қала
А) Павлодар.
В) Қарағанды
С) Ақтөбе
D) Теміртау
Е) Қостанай
Дұрыс жауап: D

Ақсу қаласында ... орналасқан
А) Толық циклді комбинат
В) Қайта балқыту зауыты
С) Ферроқорытпа зауыты
D) Кен байыту комбинаты
Е) Алюминий зауыты
Дұрыс жауап: С

Қазақстандағы мыстың ең көп мол қоры
А) Оңтүстік пен Шығыста
В) Солтүстік пен Батыста
С) Шығыс пен Орталықта
D) Оңтүстік пен Солтүстікте
Е) Батыс пен Шығыста
Дұрыс жауап: С

Қазақстандағы титан-магний өнер кәсібінің орталығы.
А) Павлодар.
В) Өскемен
С) Жезқазған
D) Орал
Е) Шымкент
Дұрыс жауап: В

Алюминий алу үшін қажетті шикізат
А) Темір кені
В) Мыс кені
С) Боксит
D) Марганец
Е) Гипс
Дұрыс жауап: С
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: География

Категория: Тесты

Целевая аудитория: 9 класс

Скачать
тест тапсырмалары география п?ні бойынша

Автор: Сер?азин Ерназар Ермекбай?лы

Дата: 31.03.2016

Номер свидетельства: 313236

Похожие файлы

object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(102) "Бағандар. Беттердің параметрлері. Құжатты басып шығару."
  ["seo_title"] => string(62) "bag_andar_biettierdin_paramietrlieri_k_u_zhatty_basyp_shyg_aru"
  ["file_id"] => string(6) "379802"
  ["category_seo"] => string(11) "informatika"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1484515192"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(27) "Модель т?рлері"
  ["seo_title"] => string(14) "modielturlieri"
  ["file_id"] => string(6) "268012"
  ["category_seo"] => string(11) "informatika"
  ["subcategory_seo"] => string(11) "presentacii"
  ["date"] => string(10) "1450521768"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства