kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

?лкетану

Нажмите, чтобы узнать подробности

Та?ырып: «?лкетану – к?п  ?ырлы кешенді ??былыс»

Елбасымыз Н.?.Назарбаевты? 2012 жылы  10 шілдеде ?аза?стан хал?ына жолда?ан «?аза?станны? ?леуметтік жа??ыртылуы: Жалпы?а орта? е?бек ?о?амына ?арай 20 ?адам» атты Жолдауында б?гінгі та?да?ы о?у-т?рбие ?дерісін т?бірінен ?згерту ма?ызын ж?не ?азірді? ?зінде о?ушылар?а п?н бойынша мектепте ?ажетті инновациялы? курстар жо? екендігін  атап к?рсетіп, ?скеле? ?рпа??а ту?ан жерге деген махаббаты, елжандылы?ы мен отаншылды? ?асиеттерін  арттыру ма?сатында «?лкетану» п?нін ?ту керектігін міндеттеді. Демек, Жалпы орта білім беретін мектептерде ?аза?стан географиясы, биология, тарих, ?дебиет п?ндерінен тере?детілген курстар ендіру кезек к?ттірмейтін м?селені? бірі болып саналады.

     Жалпы орта білім беретін мектепте  география, биология, тарих, ?дебиет ж?не т.б. п?ндерді о?ыту барысында ?лкетанулы? зерттеу м?селесі сырт к?зге толы? сия?ты к?рінгенімен, жеткіліксіз, ?сіресе жергілікті ?лкетану материалдарын пайдалану ?дістемесі  толы? жасалма?ан. Мектеп о?ушылары жина?ан немесе ?лкетану ?дебиеттерінен алын?ан ?лкетану материалдарын пайдалану к?птеген о?ытушылар ?шін ?иынды? тудырады. Сонды?тан б?л м?селені ?арастыр?ан кезде, ?рт?рлі сыныптар ба?дарламасыны? ерекшеліктерін ескеріп отыр?ан ж?н. Сонды?тан 2012-2013 о?у жылында ?лкетануды зерттеу 5 сыныптарында басталып, о?ушыларды? ал?аш?ы ?з ба?ылауларын, ?орша?ан таби?атпен, адамдарды? е?бегімен танысудан ал?ан м?ліметтерін пайдалану?а болады, ал жо?ар?ы сыныптарда на?ты ба?ылаулар м?ліметтерін ж?не ?лкетану ?дебиеттері мен бас?а да дерек к?здерден алын?ан ауыл, аудан, облыс ж?не жалпы ту?ан ?лке туралы материалдарды пайдалану?а болады.

Курс 1 о?у жылына арнал?ан. Ба?дарлама ?лкетану бойынша білімдерін ?орытындылау ж?не тере?дету ?шін арнал?ан. Жергілікті ?орлар кен пайдаланады: ?лкетану м?ражайы, ?ала ?ітапханалары ж?не бас?а м?дени мекемелер мен ескерткіштер. О?у ?ызметі сыныптан тыс ж?мыстармен толы?тырылады. «?лкетану» курсы 34 са?аттан ??рыл?ан (аптасына 1 рет). О?у жоспарыны? о?ушы компонентіне б?лінген.

Ба?дарлама о?ушыларды о?ыту ж?не т?рбиелеудегі жеке о?ыту т?сілді іске асырады, ?ылыми білімдер мен о?ыту технологияларын біріктіреді ж?не практикалы? ба?ытымен, шы?армашылы? амалдарымен, ?ылымилы?ымен, ж?йелілігімен к?зге т?седі.

Мектептерді? ?леуметтік серіктестері болып ?осымша білім алу орталы?тары, м?дениет мекемелері болып табылады.

О?ушыларды? дайынды? де?гейіне ?ойылатын талаптар.

О?ушылар білу керек:

 • ?останай облысында бол?ан о?и?аларды? ма?ызды кезе?дерін, хронологиялы? ше?берін, ж?йелігін;
 • ?аланы? ?алыптасу ж?не даму тарихын;
 • Ту?ан ?лкенін тарихи географиясын;
 • Тарихи ?алыптас?ан шаруашылы? салаларын ж?не ?азіргі ?нерк?сіп;
 • ?лы Отан со?ысы кезіндегі облыста бол?ан тарихи о?и?алар;
 • ?лкені? ескерткіштері;
 • Ту?ан ?лкемен байланысты негізгі ??ымдар.

О?ушылар істей білу керек:

 • ?аза?стан ж?не облыста бол?ан тарихи о?и?аларды салыстыру, ба?а беру, ма?ыздылы?ын аны?тау;
 • Тарихи-географиялы? ортаны? адам ?міріне ?серін аны?тау;
 • ?останай облысыны? картасында ба?дарлау;
 • Фото, бейнематериалдарымен, м?ра?атты? ??жаттармен, БА? ж?мыс істей білу;
 • ?з бетінше ізденіс ж?мыспен айналысу ж?не ?орытындысын шы?ару;
 • Сауатты ж?не д?лелді ?з ойын жеткізе білу.

Ба?дарламаны? іске асыру н?тижесі.

?алыптастыру:

 • Ту?ан ?лке тарихы мен м?дениетіне ?ызы?ушылы?;
 • ?ткен уа?ыт ж?не ?азіргі зама?мен байланыс жасау;
 • Шы?армашылы?пен ойлау;
 • Салыстыру ж?не ба?ылау ар?ылы практикалы? есептер шы?ару;
 • Шы?армашылы? топтарда ж?не жеке ізденіс ж?мыс жасау;
 • О?у ?ызметінде ?з ойларын айта білу.

Ба?дарламаны ме?геру ?лшемдері мен к?рсеткіштері.

А?паратты?

 • ?ала тарихын ж?не пайда болу себептерін білу.
 • ?р пайда бол?ан к?сіпорынны? ?ала тарихында?ы орнын білу.
 • ?ала ?нерк?сібіні? негізгі ба?ыттарын білу.
 • ?ала к?сіпорындарыны? ?німін ж?не таралу айма?ын білу.
 • ?аланы? саяси ??рылымын ж?не ?леуметтік-?о?амды? ?йымдарын білу.
 • ?останай ?аласыны? м?дени ж?не тарихи орталы?тары туралы т?сінік беру.
 • Ту?ан ?лкемен байланысты суретшілерді?, жазушыларды?, а?ындарды?, композиторларды?  есімдерін білу.
 • Айма?ты? к?ркем к?сіп пен халы? ?ол?нерін білу, с?ндік-?олданбалы ?нер т?рлерін ажырата білу.
 • Отбасында?ы маманды? ?натуларды білу, отбасылы? ?улеттер.
 • ?аланы? ??рметті, арда?ты азаматтарын білу.
 • ?аланы? м?дени,  к?ркем-?деби ?мірі туралы білу.

Зерттеушілік

 • Зеттеу нысаны? таба білу.
 • Ал?ан м?ліметті ?ндеу, са?тау, ?сына білу.
 • М?ражайлы? материалмен ж?мыс жасау білу.
 • Мектеп т?лектерінен, саяси ?айраткерлерден, б?рын?ы ?нерк?сіп ж?мыскерлерінен, ?ала т?р?ындарынан с?хбат алу ж?не еске алуларын жинай білу.
 • Т?рлі тарихи кезе?деріні? деректер мен статистикалы? м?ліметтерді талдау, салыстыра білу.
 • Халы? д?ст?рлері мен к?сіптерімен танысып, оларды пайдалана білу.

Практикалы?

 • Саяхат жетекшісі, тілші, д?ріскер, м?ра?ат ?ызметкері, дизайнер е?бектеріне да?дыландыру.
 • Ата-аналарымен, м??алімдерімен, бас?а о?ушыларымен, сыныптастарымен тіл табыса білу.
 • Е?бекке да?дыландыру.

Ба?ылау т?рлері:

 • а?ымды, аралы?, ?орытынды ба?ылау негізінде о?ушыларды? білім, икем, да?дылар диагностикасы;
 • о?ушыларды? жобаларыны? презентациясы;
 • о?ушылар жаса?ан сурет, фотосурет к?рмесі;
 • зияткерлік ойындар;
 • сауалнама.

Курс ж?мысы о?у жылыны? ая?ында есептік к?рме ?йымдастырумен ?орытындыла?аны ж?н. Ба?ылан?ан обьектілерді сипаттап жазу, суретін сызу,  фотосуретке т?сіру. Адымдап ?лшеу ар?ылы карта?а б?рылыстар мен жа?ажайлар орнын на?ты т?сіру. ?са? ж?мыртас ?лгілерін жинау.

 

Просмотр содержимого документа
«?лкетану »

Тақырып: «Өлкетану – көп  қырлы кешенді құбылыс»

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың 2012 жылы 10 шілдеде Қазақстан халқына жолдаған «Қазақстанның әлеуметтік жаңғыртылуы: Жалпыға ортақ еңбек қоғамына қарай 20 қадам» атты Жолдауында бүгінгі таңдағы оқу-тәрбие үдерісін түбірінен өзгерту маңызын және қазірдің өзінде оқушыларға пән бойынша мектепте қажетті инновациялық курстар жоқ екендігін атап көрсетіп, өскелең ұрпаққа туған жерге деген махаббаты, елжандылығы мен отаншылдық қасиеттерін арттыру мақсатында «Өлкетану» пәнін өту керектігін міндеттеді. Демек, Жалпы орта білім беретін мектептерде Қазақстан географиясы, биология, тарих, әдебиет пәндерінен тереңдетілген курстар ендіру кезек күттірмейтін мәселенің бірі болып саналады.

Жалпы орта білім беретін мектепте география, биология, тарих, әдебиет және т.б. пәндерді оқыту барысында өлкетанулық зерттеу мәселесі сырт көзге толық сияқты көрінгенімен, жеткіліксіз, әсіресе жергілікті өлкетану материалдарын пайдалану әдістемесі толық жасалмаған. Мектеп оқушылары жинаған немесе өлкетану әдебиеттерінен алынған өлкетану материалдарын пайдалану көптеген оқытушылар үшін қиындық тудырады. Сондықтан бұл мәселені қарастырған кезде, әртүрлі сыныптар бағдарламасының ерекшеліктерін ескеріп отырған жөн. Сондықтан 2012-2013 оқу жылында өлкетануды зерттеу 5 сыныптарында басталып, оқушылардың алғашқы өз бақылауларын, қоршаған табиғатпен, адамдардың еңбегімен танысудан алған мәліметтерін пайдалануға болады, ал жоғарғы сыныптарда нақты бақылаулар мәліметтерін және өлкетану әдебиеттері мен басқа да дерек көздерден алынған ауыл, аудан, облыс және жалпы туған өлке туралы материалдарды пайдалануға болады.

Курс 1 оқу жылына арналған. Бағдарлама өлкетану бойынша білімдерін қорытындылау және тереңдету үшін арналған. Жергілікті қорлар кен пайдаланады: өлкетану мұражайы, қала қітапханалары және басқа мәдени мекемелер мен ескерткіштер. Оқу қызметі сыныптан тыс жұмыстармен толықтырылады. «Өлкетану» курсы 34 сағаттан құрылған (аптасына 1 рет). Оқу жоспарының оқушы компонентіне бөлінген.

Бағдарлама оқушыларды оқыту және тәрбиелеудегі жеке оқыту тәсілді іске асырады, ғылыми білімдер мен оқыту технологияларын біріктіреді және практикалық бағытымен, шығармашылық амалдарымен, ғылымилығымен, жүйелілігімен көзге түседі.

Мектептердің әлеуметтік серіктестері болып қосымша білім алу орталықтары, мәдениет мекемелері болып табылады.

Оқушылардың дайындық деңгейіне қойылатын талаптар.

Оқушылар білу керек:

 • Қостанай облысында болған оқиғалардың маңызды кезеңдерін, хронологиялық шеңберін, жүйелігін;

 • Қаланың қалыптасу және даму тарихын;

 • Туған өлкенін тарихи географиясын;

 • Тарихи қалыптасқан шаруашылық салаларын және қазіргі өнеркәсіп;

 • Ұлы Отан соғысы кезіндегі облыста болған тарихи оқиғалар;

 • Өлкенің ескерткіштері;

 • Туған өлкемен байланысты негізгі ұғымдар.

Оқушылар істей білу керек:

 • Қазақстан және облыста болған тарихи оқиғаларды салыстыру, баға беру, маңыздылығын анықтау;

 • Тарихи-географиялық ортаның адам өміріне әсерін анықтау;

 • Қостанай облысының картасында бағдарлау;

 • Фото, бейнематериалдарымен, мұрағаттық құжаттармен, БАҚ жұмыс істей білу;

 • Өз бетінше ізденіс жұмыспен айналысу және қорытындысын шығару;

 • Сауатты және дәлелді өз ойын жеткізе білу.

Бағдарламаның іске асыру нәтижесі.

Қалыптастыру:

 • Туған өлке тарихы мен мәдениетіне қызығушылық;

 • Өткен уақыт және қазіргі замаңмен байланыс жасау;

 • Шығармашылықпен ойлау;

 • Салыстыру және бақылау арқылы практикалық есептер шығару;

 • Шығармашылық топтарда және жеке ізденіс жұмыс жасау;

 • Оқу қызметінде өз ойларын айта білу.

Бағдарламаны меңгеру өлшемдері мен көрсеткіштері.

Ақпараттық

 • Қала тарихын және пайда болу себептерін білу.

 • Әр пайда болған кәсіпорынның қала тарихындағы орнын білу.

 • Қала өнеркәсібінің негізгі бағыттарын білу.

 • Қала кәсіпорындарының өнімін және таралу аймағын білу.

 • Қаланың саяси құрылымын және әлеуметтік-қоғамдық ұйымдарын білу.

 • Қостанай қаласының мәдени және тарихи орталықтары туралы түсінік беру.

 • Туған өлкемен байланысты суретшілердің, жазушылардың, ақындардың, композиторлардың есімдерін білу.

 • Аймақтың көркем кәсіп пен халық қолөнерін білу, сәндік-қолданбалы өнер түрлерін ажырата білу.

 • Отбасындағы мамандық ұнатуларды білу, отбасылық әулеттер.

 • Қаланың құрметті, ардақты азаматтарын білу.

 • Қаланың мәдени, көркем-әдеби өмірі туралы білу.

Зерттеушілік

 • Зеттеу нысаның таба білу.

 • Алған мәліметті өндеу, сақтау, ұсына білу.

 • Мұражайлық материалмен жұмыс жасау білу.

 • Мектеп түлектерінен, саяси қайраткерлерден, бұрынғы өнеркәсіп жұмыскерлерінен, қала тұрғындарынан сұхбат алу және еске алуларын жинай білу.

 • Түрлі тарихи кезеңдерінің деректер мен статистикалық мәліметтерді талдау, салыстыра білу.

 • Халық дәстүрлері мен кәсіптерімен танысып, оларды пайдалана білу.

Практикалық

 • Саяхат жетекшісі, тілші, дәріскер, мұрағат қызметкері, дизайнер еңбектеріне дағдыландыру.

 • Ата-аналарымен, мұғалімдерімен, басқа оқушыларымен, сыныптастарымен тіл табыса білу.

 • Еңбекке дағдыландыру.

Бақылау түрлері:

 • ағымды, аралық, қорытынды бақылау негізінде оқушылардың білім, икем, дағдылар диагностикасы;

 • оқушылардың жобаларының презентациясы;

 • оқушылар жасаған сурет, фотосурет көрмесі;

 • зияткерлік ойындар;

 • сауалнама.

Курс жұмысы оқу жылының аяғында есептік көрме ұйымдастырумен қорытындылағаны жөн. Бақыланған обьектілерді сипаттап жазу, суретін сызу, фотосуретке түсіру. Адымдап өлшеу арқылы картаға бұрылыстар мен жағажайлар орнын нақты түсіру. Ұсақ жұмыртас үлгілерін жинау.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: География

Категория: Прочее

Целевая аудитория: Прочее

Скачать
?лкетану

Автор: Айбасова Салтанат Айтжанкызы

Дата: 10.12.2014

Номер свидетельства: 142077

Похожие файлы

object(ArrayObject)#861 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(140) "«?лкетану негізінде бастауыш сынып о?ушыларыны? д?ниетанымын ?алыптастыру » "
  ["seo_title"] => string(81) "olkietanu-nieghizindie-bastauysh-synyp-ok-ushylarynyn-duniietanymyn-k-alyptastyru"
  ["file_id"] => string(6) "236328"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1444037582"
 }
}
object(ArrayObject)#883 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(25) "?лкетану ??ымы "
  ["seo_title"] => string(17) "olkietanu-u-g-ymy"
  ["file_id"] => string(6) "137422"
  ["category_seo"] => string(10) "geografiya"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1417350074"
 }
}
object(ArrayObject)#861 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(107) "Мектептегі өлкетану жұмысын ұйымдастырудың ғылыми негізі"
  ["seo_title"] => string(67) "miektieptieghi_olkietanu_zhu_mysyn_u_iymdastyrudyn_g_ylymi_nieghizi"
  ["file_id"] => string(6) "399338"
  ["category_seo"] => string(10) "geografiya"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1489260688"
 }
}
object(ArrayObject)#883 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(74) "?лкетану п?ні бойынша к?нтізбелік жоспар "
  ["seo_title"] => string(44) "olkietanu-p-ni-boiynsha-kuntizbielik-zhospar"
  ["file_id"] => string(6) "242642"
  ["category_seo"] => string(10) "geografiya"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "planirovanie"
  ["date"] => string(10) "1445515026"
 }
}
object(ArrayObject)#861 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(109) "«Тарихи-?лкетану м?ражайы  ?арса? а?ыннан  ?ал?ан м?дени м?ра» "
  ["seo_title"] => string(68) "tarikhi-olkietanu-mu-razhaiy-k-arsak-ak-ynnan-k-alg-an-m-dieni-mu-ra"
  ["file_id"] => string(6) "159704"
  ["category_seo"] => string(8) "istoriya"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1421938032"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства