kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Урок на тему " Магнит ?рісі"

Нажмите, чтобы узнать подробности

                                                Бекітемін

                                                                               Директорды? о?у ісі ж?ніндегі

                                                                                  орынбасары        Ж. ?ара??лов

 

Саба?ты? та?ырыбы: Магнит ?рісі.

Саба?ты? білімділік ма?саты:    Жа?а саба? барысында о?ушылар?ажалпы магнит ?рісі жайында ма?л?мат бере отырып, білімділігін дамыту, олар?а  ты? м?ліметтер беріп , білімді ?алыптастыру, тапсырмалар беру ар?ылы  білімдерін ба?алау, ?здеріне жетістіктерін талдатып, ?здік ба?алау ?рекеттерін ?йымдастыру.

Саба?ты? т?рбиелік ма?саты:О?ыта отырып, адамгершілік т?рбиесін (?аза?станды? патриотизм, ?лтты? келісім ??ымдарын  д?рыс  ?абылдауына) е?бек т?рбиесі таби?ат пен ?нердегі с?лулы?ын т?сінуге, ?дептілік ережесін бойына сі?ірген ?абілетті м?мкіндігінше дамы?ан адамзат т?рбиелеу

Саба?ты? дамытушылы? ма?саты:О?ыта отырып о?ушыларды? а?ыл- ойын, ой-?рісін, ?ызы?ушылы?ын, есте са?тау ?абілетін дамыту. Жа?ашылды?,?ылым мен техникалы? жетістіктерін пайдалана білу. Сезімді дамыту, ойлау ?абілетін есте са?тау.

Саба?ты? к?сіптік м?ні: Та?да?ан маманды?ты? физика п?німен ?андай байланысы бар екендігін т?сіндіру, ба?ыт беру.

Саба?ты? т?рі: Саяхат саба?

Саба?ты? типі: Жа?а білімді беру.

Пайдаланатын ??рал жабды?тар:о?улы?, тест,электронды? о?улы?,с?з ж?мба?,  кубиктермен   ж?мыс,денгейлік есептер жазыл?ан карточкалар

П?н аралы? байланыс: математика,электротехника

Пайдаланыл?ан ?дебиеттер: О?улы?, дидактикалы? ?дістер, физика математика журналы,?аламтор материалдары,физика есептер жина?ы.

Саба? барысы:

а)?йымдастыру.

?)"Білімі?ді бай?ап к?р" сайысы

б)"Ертегілер еліне саяхат"

 в)"Білім еліне саяхат"

г)"Программалау"( электронды? о?улы?тарда?ы есептер)-еліне саяхат

д)Саба?ты бекіту( кім жылдам, кубик с?ра?тары,тест)

ж) Ба?алау

е)?йге тапсырма

Пропорциалды? тест бойынша

 1. Тізбекті? б?лігі ?шін Ом за?ы:I=U/R
 2. Толы? тізбек ?шін Ом за?ы:I=ε/R+r
 3.  Тізбектегі кернеу:U=IR
 4. Тізбекті? толы? кедергісі:R=R1R2/R1+R2
 5. Электр тогы ж?мысыны?  формуласы:A=IUΔt

6.?ткізгішті? кедергісін есептейтін формула:R=ρl/S

7.Электр тогыны? ж?мысыны? ?лшем бірлігі:Джоуль (Дж)

8. Электр тогыны? ?уатыны? ?лшем бірлігі:Ватт (Вт)

9. Электр ?рісіні? кернеулігі:E=F/q;   E=U/Δd 

10. Электр ?рісі кернеулігіні? бірлігі:В/м:    Н/Кл

ІІ Кезе?. «Ертегілер еліне саяхат»

Б?л кезе?де к?рінбейтін к?штер ?ызмет ететін жерде.

А) ??былысты? басталуы,     Б) Заводта?ы магниттер.В) Аса к?шті магнит  ?рістері,Г) Жер магнитизімі оны зерттеу  туралы

Д) Магнит тілі неге тербеледі?Е) Сар?ылмас к?штер

Ж) Алып ?ыздар,       З) Та? ?аларлы? ?ажайып

 ІІІ  Білім еліне саяхат.(Жа?а саба?ты ке? к?лемде т?сіндіру)

Жа?а саба?

 ?оз?алмай т?р?ан электр зарядтарыны? айнала ?орша?ан ке?істікке электр ?рісі пайда болатыны сия?ты токты? айналасында?ы ке?істікке магнит ?рісі пайда болады. Магнит ?рісі дегеніміз – материяны? ерекше бір т?рі. Электрлі зарядталып ?оз?алыс?а т?скен б?лшектерді? ?зара ?сері сол ?ріс ар?ылы ж?зеге асырылады.

Негізгі ?асиеті:

 1. Магнит ?рісін электр тогы тудырады.
 2. Магнит ?рісі ток?а тигізетін ?серден барып бай?алады.

Магнит ?рісі  электр ?рісі сия?ты , бізге т?уелсіз , бар екені а?и?ат. Электр ?рісі векторлы? шамамен я?ни электр ?рісіні? кернеулігімен сипатталады. Е кернеулігі деп- ?арастырылып отыр?ан ?ріске орналастыр?ан заряд?а ?сер ететін F к?шпен сол заряд шамасыны? ?атынасы  мен ?лшейтін шаманы айтады.

 E=F/qo немесе F=E/qo

Е=1H/1Kл=1B/м

Магнит индукциясы В ортаны? ?асиетіне байланысты болады. Егер вакумда?ы магнит индукциясы Bo ал ортада?ы магнит индукциясы в деп белгілесек онда В=µBo екенін бай?ау?а болады. µ=B/Bo

ортаны? магнит ?тімділігі деп аталады. Ол ортаны? ?асиетін к?рсетеді. Ал магнит ?рісін сипаттайтын шама магнит ?рісіні? Н кернеулігі. Кернеулік пен индукцияны? арасында мынадай т?уелділік бар. B=µµoH      µo- магнит т?ра?тысы

µo=4π10¯7H/A2=1,256*10¯6H/A²

Магнит ?рісіні? кернеулігі ортаны? ?асиетіне т?уелді болмайды.

ІV. Карточкалармен ж?мыс. Де?гейлік есептерді о?ушылар?а тарату.

V. Та?тамен ж?мыс. О?ушыларды та?та?а шы?ару

VІ. Кім жылдам

1.Электр сыйымдылы?ыны? Si ж?йесіндегі ?лшем бірлігі .

А)1 Ф=Кл/ВВ)1 мкФ=В/КлС)1nФ=Ф/мД)1мФ=Дж/сЕ)1МФ=Н/м

2.Ж?мыстыат?арушапша?ды?ынсипаттайтыншама.

А)Ж?мысВ)?уатС)ЭнергияД)ПотенциялЕ)Кернеу

3.Электр тогыны??уатыны?негізгіформуласы.

А)P=А/tВ)ρ=U2/JС)ρ=U·JД)ρ=J2RЕ)ρ=E2R

4.?ткізгіштегітокты?б?ліпшы?аратынжылум?лшері?ткізгішті?кедергісіне , ток к?шіні?квадратынаж?неоны??тууа?ытына тура пропорционал.

А)Ампер за?ыВ)Лоренц за?ыС)КирхрофережесіД)Гей-Люссак за?ы

5.Злектр?рісітарапынанберілгенн?ктедегібірліко?заряд?а?рекетететінк?ш.

А)Гравитациялы??ріскернеулігіВ)Магнит ?рісіні?кернеулігі

С)Электр ?рісіні? кернеулігіД)Электромагниттік ?ріс кернеулігі

Е)Сырт?ы ортаны? кернеулігі

6.Магнит ?рісіні? к?ш сызы?тарыны? ба?ытын аны?тау?а ?олданылатын ереже.

А)Сол?олережесіВ)Кирхгофты? 1-ережесіС)Кирхгофты? 2-ережесі

Д)О?б?рандаережесіЕ)Солб?рандаережесі

7.Магнит индукция векторы модуліні? бет ауданынаскалярк?бейтіндісі.

А)Ток а?ыныВ)Заряд а?ыныС)Б?лшектера?ыныД)Магнит ?рісіЕ)Магнит а?ыны

8.Магнит ?тімділігіболатынзаттар

А)МагнитектерВ)ФерромагнитектерС)ДиомагнитектерД)Паралеогнетиктер

Е)Элекромагнитектер

9.Индукциялы? ток магнит ?рісіиндукциясыны?а?ынынтудырады, ал оны??згерісісырт?ы магнит ?рісіиндукциясыны?о?ыныны??згерісінекедергіжасайды.

А)Кирхгоф ережесіВ)Сол?олережесіС)ЛенцережесіД)Б?р?ыережесі

Е)О? б?ранда ережесі

VІІ.Кубикс?ра?тары

1.Б?ранда ережесі немесе сол ?ол ережесі дегеніміз не?

2.Магнит к?ш сызы?тарыны? конфигурацияларын зерттеген ?алым?

3.К?шті? немесе динамикалы? ?рісті? ?рбір н?ктесі ?алай аталады?

4.Гравитациялы? ?ріскернеулігідегеніміз не?

5.Магнит ?рісіні?индукциясыны??лшембірлігі?

6.Магнита?ыныны??лшембірлігі?

 7. Магнит ?рісідегентерминдіал?ашендірген?алым?

1.Эрстедті? т?жірибиесіні?н?тижесіні?нешет?рі бар?

2.Магнит т?ра?тысын?андайшамаменбелгілейміз?

3.Магнита?ыныны?аны?тамасы?

4.Магнита?ыныны??лшембірлігі?

5.Магнит ?рісіні?кернеулігіні?шамасыаны?тамасы?

6.Электр ?рісіні?кернеулігіні?шамасы , аны?тамасы?

7.Ампер к?ші не н?рсеге?серетеді,Лоренцк?ші не н?рсеге?серетеді?

Бекіту:

Магнит индукциясыны? векторыны? модулы B=M/IS

Магнит моменті Pm=Isn

Магнит индукциясыны? ?лшем бірлігі Тл

Магнит а?ыны Ф=Bscosα

Магнит а?ыныны? ?лшем бірлігі Вб

Магнит ?тімділігі μ=B/B0

Ба?алау.

?йге тапсырма:§10.1-10.2     21 жатты?у  №1,2 есептер

 

 

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«Урок на тему " Магнит ?рісі" »


Бекітемін

Директордың оқу ісі жөніндегі

орынбасары Ж. ҚарақұловСабақтың тақырыбы: Магнит өрісі.


Сабақтың білімділік мақсаты: Жаңа сабақ барысында оқушыларға жалпы магнит өрісі жайында мағлұмат бере отырып, білімділігін дамыту, оларға тың мәліметтер беріп , білімді қалыптастыру, тапсырмалар беру арқылы білімдерін бағалау, өздеріне жетістіктерін талдатып, өздік бағалау әрекеттерін ұйымдастыру.


Сабақтың тәрбиелік мақсаты:Оқыта отырып, адамгершілік тәрбиесін (қазақстандық патриотизм, ұлттық келісім ұғымдарын дұрыс қабылдауына) еңбек тәрбиесі табиғат пен өнердегі сұлулығын түсінуге, әдептілік ережесін бойына сіңірген қабілетті мүмкіндігінше дамыған адамзат тәрбиелеу


Сабақтың дамытушылық мақсаты:Оқыта отырып оқушылардың ақыл- ойын, ой-өрісін, қызығушылығын, есте сақтау қабілетін дамыту. Жаңашылдық,ғылым мен техникалық жетістіктерін пайдалана білу. Сезімді дамыту, ойлау қабілетін есте сақтау.


Сабақтың кәсіптік мәні: Таңдаған мамандықтың физика пәнімен қандай байланысы бар екендігін түсіндіру, бағыт беру.


Сабақтың түрі: Саяхат сабақ

Сабақтың типі: Жаңа білімді беру.

Пайдаланатын құрал жабдықтар:оқулық, тест,электрондық оқулық,сөз жұмбақ, кубиктермен жұмыс,денгейлік есептер жазылған карточкалар

Пән аралық байланыс: математика,электротехника

Пайдаланылған әдебиеттер: Оқулық, дидактикалық әдістер, физика математика журналы,ғаламтор материалдары,физика

есептер жинағы.Сабақ барысы:

а)Ұйымдастыру.

ә) "Біліміңді байқап көр" сайысы

б)"Ертегілер еліне саяхат"

в)"Білім еліне саяхат"

г)"Программалау"( электрондық оқулықтардағы есептер)-еліне саяхат

д)Сабақты бекіту( кім жылдам, кубик сұрақтары,тест)

ж) Бағалау

е)Үйге тапсырма


Пропорциалдық тест бойынша

 1. Тізбектің бөлігі үшін Ом заңы: I=U/R

 2. Толық тізбек үшін Ом заңы: I=ε/R+r

 3. Тізбектегі кернеу: U=IR

 4. Тізбектің толық кедергісі: R=R1R2/R1+R2

 5. Электр тогы жұмысының формуласы: A=IUΔt

6.Өткізгіштің кедергісін есептейтін формула: R=ρl/S

7.Электр тогының жұмысының өлшем бірлігі: Джоуль (Дж)

8. Электр тогының қуатының өлшем бірлігі: Ватт (Вт)

9. Электр өрісінің кернеулігі: E=F/q; E=U/Δd

10. Электр өрісі кернеулігінің бірлігі: В/м: Н/Кл


ІІ Кезең. «Ертегілер еліне саяхат»

Бұл кезеңде көрінбейтін күштер қызмет ететін жерде.

А) Құбылыстың басталуы, Б) Заводтағы магниттер. В) Аса күшті магнит өрістері,Г) Жер магнитизімі оны зерттеу туралы

Д) Магнит тілі неге тербеледі? Е) Сарқылмас күштер

Ж) Алып қыздар, З) Таң қаларлық ғажайып

ІІІ Білім еліне саяхат.(Жаңа сабақты кең көлемде түсіндіру)

Жаңа сабақ

Қозғалмай тұрған электр зарядтарының айнала қоршаған кеңістікке электр өрісі пайда болатыны сияқты токтың айналасындағы кеңістікке магнит өрісі пайда болады. Магнит өрісі дегеніміз – материяның ерекше бір түрі. Электрлі зарядталып қозғалысқа түскен бөлшектердің өзара әсері сол өріс арқылы жүзеге асырылады.

Негізгі қасиеті:

 1. Магнит өрісін электр тогы тудырады.

 2. Магнит өрісі токқа тигізетін әсерден барып байқалады.

Магнит өрісі электр өрісі сияқты , бізге тәуелсіз , бар екені ақиқат. Электр өрісі векторлық шамамен яғни электр өрісінің кернеулігімен сипатталады. Е кернеулігі деп- қарастырылып отырған өріске орналастырған зарядқа әсер ететін F күшпен сол заряд шамасының қатынасы мен өлшейтін шаманы айтады.

E=F/qo немесе F=E/qo

Е=1H/1Kл=1B/м

Магнит индукциясы В ортаның қасиетіне байланысты болады. Егер вакумдағы магнит индукциясы Bo ал ортадағы магнит индукциясы в деп белгілесек онда В=µBo екенін байқауға болады. µ=B/Bo

ортаның магнит өтімділігі деп аталады. Ол ортаның қасиетін көрсетеді. Ал магнит өрісін сипаттайтын шама магнит өрісінің Н кернеулігі. Кернеулік пен индукцияның арасында мынадай тәуелділік бар. B=µµoH µo- магнит тұрақтысы

µo=4π10¯7H/A2=1,256*10¯6H/A²

Магнит өрісінің кернеулігі ортаның қасиетіне тәуелді болмайды.

ІV. Карточкалармен жұмыс. Деңгейлік есептерді оқушыларға тарату.

V. Тақтамен жұмыс. Оқушыларды тақтаға шығару

VІ. Кім жылдам

1.Электр сыйымдылығының Si жүйесіндегі өлшем бірлігі .

А)1 Ф=Кл/В В)1 мкФ=В/Кл С)1nФ=Ф/м Д)1мФ=Дж/с Е)1МФ=Н/м

2.Жұмысты атқару шапшаңдығын сипаттайтын шама.

А)Жұмыс В)Қуат С)Энергия Д)Потенциял Е)Кернеу

3.Электр тогының қуатының негізгі формуласы.

А)P=А/t В)ρ=U2/J С)ρ=U·J Д)ρ=J2R Е)ρ=E2R

4.Өткізгіштегі токтың бөліп шығаратын жылу мөлшері өткізгіштің кедергісіне , ток күшінің квадратына және оның өту уақытына тура пропорционал.

А)Ампер заңы В)Лоренц заңы С)Кирхроф ережесі Д)Гей-Люссак заңы

5.Злектр өрісі тарапынан берілген нүктедегі бірлік оң зарядқа әрекет ететін күш.

А)Гравитациялық өріс кернеулігі В)Магнит өрісінің кернеулігі

С)Электр өрісінің кернеулігі Д)Электромагниттік өріс кернеулігі

Е)Сыртқы ортаның кернеулігі

6.Магнит өрісінің күш сызықтарының бағытын анықтауға қолданылатын ереже.

А)Сол қол ережесі В)Кирхгофтың 1-ережесі С)Кирхгофтың 2-ережесі

Д)Оң бұранда ережесі Е)Сол бұранда ережесі

7.Магнит индукция векторы модулінің бет ауданына скаляр көбейтіндісі.

А)Ток ағыны В)Заряд ағыны С)Бөлшектер ағыны Д)Магнит өрісі Е)Магнит ағыны

8.Магнит өтімділігі болатын заттар

А)Магнитектер В)Ферромагнитектер С)Диомагнитектер Д)Паралеогнетиктер

Е)Элекромагнитектер

9.Индукциялық ток магнит өрісі индукциясының ағынын тудырады, ал оның өзгерісі сыртқы магнит өрісі индукциясының оғынының өзгерісіне кедергі жасайды.

А)Кирхгоф ережесі В)Сол қол ережесі С)Ленц ережесі Д)Бұрғы ережесі

Е)Оң бұранда ережесі

VІІ.Кубик сұрақтары

1.Бұранда ережесі немесе сол қол ережесі дегеніміз не?

2.Магнит күш сызықтарының конфигурацияларын зерттеген ғалым?

3.Күштің немесе динамикалық өрістің әрбір нүктесі қалай аталады?

4.Гравитациялық өріс кернеулігі дегеніміз не?

5.Магнит өрісінің индукциясының өлшем бірлігі?

6.Магнит ағынының өлшем бірлігі?

7. Магнит өрісі деген терминді алғаш ендірген ғалым?


1.Эрстедтің тәжірибиесінің нәтижесінің неше түрі бар?

2.Магнит тұрақтысын қандай шамамен белгілейміз?

3.Магнит ағынының анықтамасы?

4.Магнит ағынының өлшем бірлігі?

5.Магнит өрісінің кернеулігінің шамасы анықтамасы?

6.Электр өрісінің кернеулігінің шамасы , анықтамасы?

7.Ампер күші не нәрсеге әсер етеді,Лоренц күші не нәрсеге әсер етеді?

Бекіту:

Магнит индукциясының векторының модулы B=M/IS

Магнит моменті Pm=Isn

Магнит индукциясының өлшем бірлігі Тл

Магнит ағыны Ф=Bscosα

Магнит ағынының өлшем бірлігі Вб

Магнит өтімділігі μ=B/B0

Бағалау.

Үйге тапсырма:§10.1-10.2 21 жаттығу №1,2 есептер

Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Физика

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 11 класс

Скачать
Урок на тему " Магнит ?рісі"

Автор: Едігеева Мария ?амит?ызы

Дата: 09.02.2015

Номер свидетельства: 169680

Похожие файлы

object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(136) "Урок по химии "Бериллий, магний и щелочноземельные металлы, их соединения" "
  ["seo_title"] => string(86) "urok-po-khimii-bierillii-maghnii-i-shchielochnoziemiel-nyie-mietally-ikh-soiedinieniia"
  ["file_id"] => string(6) "186394"
  ["category_seo"] => string(6) "himiya"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1426340449"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(61) "Краткосрочный план урока "Магнит""
  ["seo_title"] => string(33) "kratkosrochnyi_plan_uroka_maghnit"
  ["file_id"] => string(6) "403298"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1490499969"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(108) "Конспект урока по обществознанию "Домашнее строительство" "
  ["seo_title"] => string(65) "konspiekt-uroka-po-obshchiestvoznaniiu-domashnieie-stroitiel-stvo"
  ["file_id"] => string(6) "220644"
  ["category_seo"] => string(16) "obschestvoznanie"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1434719464"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(56) "Урок "Колебания и волны." "Звук" "
  ["seo_title"] => string(29) "urok-koliebaniia-i-volny-zvuk"
  ["file_id"] => string(6) "152531"
  ["category_seo"] => string(6) "fizika"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1420874034"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(127) "Презентация для урока физики в 8 классе по теме "Магнітнае поле Зямлі" "
  ["seo_title"] => string(80) "priezientatsiia-dlia-uroka-fiziki-v-8-klassie-po-tiemie-maghnitnaie-polie-ziamli"
  ["file_id"] => string(6) "117484"
  ["category_seo"] => string(6) "fizika"
  ["subcategory_seo"] => string(11) "presentacii"
  ["date"] => string(10) "1412794067"
 }
}


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства