kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Научная статья : Использование современных технологий в процессе обучения

Нажмите, чтобы узнать подробности

Поиск  ответов не только на вопросы "чему учить?", "зачем учить?", "как учить?", но и на вопрос "как учить результативно?" привели ученых и практиков к попытке "технологизировать" учебный процесс, т.е. превратить обучение в своего рода производственно-технологический процесс с гарантированным результатом, и в связи с этим в педагогике появилось направление - педагогические технологии.

Просмотр содержимого документа
«Научная статья : Использование современных технологий в процессе обучения»

ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА САМАРАЛИ ҚЎЛЛАШ

Караулбазарский профессиональный колледж

промышленности и транспорта

Использование современных технологий в процессе обучения

Акиева Гулчехра Жумамуродовна


Поиск  ответов не только на вопросы "чему учить?", "зачем учить?", "как учить?", но и на вопрос "как учить результативно?" привели ученых и практиков к попытке "технологизировать" учебный процесс, т.е. превратить обучение в своего рода производственно-технологический процесс с гарантированным результатом, и в связи с этим в педагогике появилось направление - педагогические технологии.


Ўзбекистон Республикасининг «Таълим тугрисида»ги Конуни ва «Кадрлар тайёрлаш миллий дастури» мазмунида баркамол шахс ва малакали мутахассисни тарбиялаб вояга етказиш жараёнининг хар бир боскичи узида таълим жараёнини самарали ташкил этиш, уни юкори боскичларга кутариш, шу билан бирга жахон андозалари талабларига жавоб бера оладиган таълими даражасига етказиш борасида муайян вазифаларни амалга ошириши лозим.

Бу жараённинг учинчи боскичи «...таълим муассасаларининг ресурс, кадрлар ва ахборот базаларини янада мустахкамлаш, укув-тарбия жараёнини янги укув-услубий мажмуалар, илгор педагогик технологиялар билан тулик таъминлаш» каби долзарб вазифалар ижобий хал этилмоги лозим.

Мазкур вазифаларнинг муваффакиятли хал этшшшида яна бир омилнинг мавжудлиги, яъни, узлуксиз таълим ходимлари, педагог-укитувчилар томонидан замонавий таълим технологияларининг мохиятидан хабардорликлари хамда уларни таълим жараёнида самарали куллай олишлари, шунингдек, таълим жараёнини ташкил этишга нисбатан ижодий ёндашувнинг карор топиши мухим ахамият касб этади.

Бугунги кунда таълим жараёнини ташкил этишга нисбатан ута катъий хамда мураккаб талаблар куйилмокда. Чунки, мураккаб техника билан ишлай оладиган, ишлаб чикариш жараёнининг мохиятини тулаконли англаш имкониятига эга, фавкулодда руй берувчи вазиятларда хам юзага келган муаммоларни ижобий хап эта олувчи малакали мутахассисларни тайёрлашга булган ижтимоий эхтиёж таълим жараёнини технологик ёндашув асосида ташкил этишни такозо этмокда.

Ўқитиш методлари ўз моҳияти ва мазмунига кўра маълум педагогик назарияга асосланган у ёки бу таснифга тегишли бўлади. Уларнинг самарадорлиги тўғрисида фикр юритилганда ўкитиш жараёнини изга соладиган ва уни мақсадли йўналтира оладиган, ўкитувчи ва талабанинг ҳамкорликдаги фаолиятини таъминлаш асосини кўзда тутади. Дарс жараёнида аклий хужумдан максадли фойдаланиш ижодий, носгандарт тафаккурлашни ривожлантириш гарови хисобланади.

Фан хусусияти ва талабаларнинг савиясига караб мавжуд булган интерактив усуллардан энг кулай турини танлаб олиш укитувчининг махоратига боглик. Агар талаба теорема исботини тушунса, ва уни хеч булмаганда бир маротаба дискуссия оркали исботлаб берса, унинг хотирасида теорема мазмуни мохияти ва мантикий схемаси уюк вакто давомида колади. Лекин, хар бир талабадан хар бир теоремани сурашнинг иложи йук, шундай экан, институт укитувчилари интерактив усуллардан фойдалаииб, бутун гурухни хам тингловчи-укувчи, хам назоратчи-укитувчи булишига имкопият яратиш оркали дарсларни ташкил этмокдалар.

"Ақлий ҳужум"ни уюштириш бир мунча мураккаб булиб, ундан таълим шаклини ўзгартириш жараёнида фойдаланиш билан биргаликда ишлаб чикариш муаммоларининг ечимини топишда хам жуда қўл келади. Дастлаб гуруҳ йиғилади ва улар олдига муаммо қўйилади. Бу муаммо ечими тўғрисида барча иштирокчилар ўз фикрларини билдирадилар. Бу босқичда хеч кимнинг ўзга киши гояларига ҳужум" килиши ёки бахолашига ҳаққи йўк. Демак, "аклий хужум" йўли билан қиска минутларда ўнлаб ғояларни юзага чиқиш имкониятлари мавжуд бўлади. Аслини олганда ғоялар сонини кўлга киритиш асосий мақсад эмас, улар муаммо ечимини окилона ишлаб чиқиш учунгина асос бўладилар. Бу метод шартларидан бири ҳеч кандай ташқи таъсирсиз катнашувчиларнинг ҳар бири фаол иштирокчи бўлиши керак. Билдирилган ғояларнинг беш ёки олтитасигина асосий ҳисобланиб муаммо ечимини топишга салоҳиятли имкониятлар яратади.

Гурухий ишлаш усули талабани ругухда ишлаш, танкидий ва мустакил фикрлаш, мулокот ва хамкорлик килиш кобилиятини, савол бериш маданиятини ривожлантиришга кумаклашади.

Кичик гуруҳларда ишлаш талабаларнинг дарсда фаоллигини таъминлайди, хар бири учун мунозарада қатнашиш хукуқини беради, бир-биридан аудиторияда ўрганишга имкон туғилади, бошқалар фикрини кадрлашга ўргатади.

1. Фаолиятни танлаш. Мавзуга оид муаммо шундай танланадики, натижада талабалар уни ўрганиш (бажариш) учун ижодий фаолият кўрсатишлари зарур бўлади ва вазифалар белгилаб олинади.

2. Зарурий асос яратиш. Талабалар кичик гурух ишида катнашишлари учун танланган фаолият бўйича баъзи билим, кўникма ва малакаларни олдиндан эгаллаган бўлишлари керак.

3. Гурухларни шакллантириш. Одатда ҳар бир гурухда 3-5 талаба бўлади, (эхтимол, кам ёки кўп бўлиши мумкин). Агар гурухда ишлаш у ёки бу ёзма хужжат тайёрлашни талаб этса, яхшиси 2-3 кишили гурух тузилгани маъқул. Гурух ўлчови масаланинг муҳимлиги, аудиториядаги талабалар сони, талабаларнинг бир-бири билан конструктив ҳолатда ўзаро ҳаракатига боғлиқ холда ўзгаради. Энг яхшиси, "гетроген" гурух ташкил этишидир. (жинси, ўзлаштириш даражаси ва бошқа белгилар асосида). Гурухда ишлаш талабалар ўртасида вазифаларни аниқ тақсимлашга таянади. (Мисол учун, бир талаба мунозарани бошқаради, иккинчиси ёзиб боради, учинчиси спикер (сардор) ролини ўтайди ва ҳоказо). Аудиторияни гурухларга ажратиш, хохиш бўйича ёки ҳисоб бўйича амалга оширилади.

4. Аниқ йўл-йўриқлар кўрсатиш: Талабаларга фаолиятни бажариш бўйича аниқ ва хажм жиҳатдан кўп бўлмаган тушунтириш берилади. Ўқитувчи гурухларининг ишлаш тезлиги турлича бўлишини инобатга олган холда вақт чегарасини айтади. Гурухлар керакли материаллар ва ахборотлар билан таъминланади. Талабалар гурухда ишни бошлашлари учун вазифаларини аниқ тушуниб етганлиги текшириб кўрилади.

5. Қўллаб-кувватлаш ва йўналтириш: Ўқитувчи зарурат туғилса гуруҳлар ёнига навбатма-навбат келиб тўғри йўналишда ишлаётганлигини кайд этади ёки уларга ёрдам беради, гуруҳларга таъзйик ўтказилмайди.

6. Муҳокама қилиш ва баҳолаш: Гурухларда иш якунлангач, улар натижалари бўйича ахборот берадилар. Бунинг учун хар бир гурух ўз сардорини белгилайди. Зарурат туғилса, фаолият натижалари бўйича билдирилган фикрлар ўкшувчи томонидан ёзилиб борилади. Мухими, гуруҳнинг уз ечимининг асосланишини аниқлаштириб олишдир. Агар вақт етарлича бўлса, у ёки бу фикрни аргументлашда гуруқлар бир-бирига савол хам беришлари мумкин. Кичик гурухларда ишлаш натижалари ўқитувчи томонидан баҳоланади. Бунда фаолиятни тўғри ва аниқ бажариш, вақт сарфи асосий мезон хисобланади.

Хулоса ўрнида такидлаб, янги педагогик технологияларни укув жараёнига янада кенгроқ татбик килиш ва куллаш таълим сифатини янада оширади деб ҳисоблаймиз.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Экономика

Категория: Уроки

Целевая аудитория: Прочее

Скачать
Научная статья : Использование современных технологий в процессе обучения

Автор: Акиева Гулчехра Жумамуродовна

Дата: 16.05.2018

Номер свидетельства: 469798

Похожие файлы

object(ArrayObject)#865 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(181) "Научная статья : Использования современных педагогических технологий на уроках английского языка"
  ["seo_title"] => string(80) "nauchnaia_stat_ia_ispol_zovaniia_sovriemiennykh_piedaghoghichieskikh_tiekhnologh"
  ["file_id"] => string(6) "468451"
  ["category_seo"] => string(15) "angliiskiyYazik"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1525459661"
 }
}
object(ArrayObject)#887 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(144) "Научная статья на тему: "Применение информационных технологий на уроках химии""
  ["seo_title"] => string(80) "nauchnaia_stat_ia_na_tiemu_primienieniie_informatsionnykh_tiekhnologhii_na_uro_2"
  ["file_id"] => string(6) "449801"
  ["category_seo"] => string(6) "himiya"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1515911145"
 }
}
object(ArrayObject)#865 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(144) "Статья : Использование новых технологии на уроках русского языка и литературы."
  ["seo_title"] => string(74) "statiaispolzovaniienovykhtiekhnologhiinaurokakhrusskoghoiazykailitieratury"
  ["file_id"] => string(6) "289780"
  ["category_seo"] => string(12) "russkiyYazik"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1454859136"
 }
}
object(ArrayObject)#887 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(119) "Использование виртуальных туров при обучении английскому языку "
  ["seo_title"] => string(68) "ispol-zovaniie-virtual-nykh-turov-pri-obuchienii-anghliiskomu-iazyku"
  ["file_id"] => string(6) "139049"
  ["category_seo"] => string(15) "angliiskiyYazik"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1417631566"
 }
}
object(ArrayObject)#865 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(119) "статья Использование информационных технологий в средней школе "
  ["seo_title"] => string(73) "stat-ia-ispol-zovaniie-informatsionnykh-tiekhnologhii-v-sriedniei-shkolie"
  ["file_id"] => string(6) "238255"
  ["category_seo"] => string(10) "geografiya"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1444513902"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства