kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Төлепов Әділ Ерболатұлы

Нажмите, чтобы узнать подробности

Тесты к предмету по экономике. Біз дүниежүзілік ЭКСПО мамандандырылған көрмесін өткізу үшін әлемдік қоғамдастық таңдап алған ТМД және Шығыс Еуропа елдері арасындағы бірінші мемлекет болдық. Қазақстанда табысты жұмыс істеп келе жатқан нарықтық экономика моделі қалыптасты. 2017 жылы еліміз әлемдік дағдарыстың қолайсыз салдарын еңсеріп, сенімді өсу жолына қайта түсті. Жыл қорытындысы бойынша ішкі жалпы өнімнің өсуі 4 процент болып, ал өнеркәсіптік өнімнің өсуі 7 проценттен асты. Бұл орайда, өнеркәсіптің жалпы көлемінде өңдеуші сектордың үлесі 40 проценттен асып түсті. Қазақстанның қолайлы дамуы орта таптың қалыптасуына мүмкіндік берді. Кедейшілік 13 есе қысқарып, жұмыссыздық деңгейі 4,9 процентке дейін төмендеді. Еліміздің әлеуметтік-экономикалық табыстарының негізі – біздің басты құндылықтарымыз ретінде қала беретін азаматтық бейбітшілік, ұлтаралық және конфессияаралық келісім. Дегенмен, Қазақстанның жетістіктері сенімді тірек саналады, бірақ ол ертеңгі табыстарымыздың кепілі емес екенін жақсы сезінуіміз керек. "Көл-көсір мұнайдың" дәуірі аяқталып келеді. Елімізге дамудың жаңа сапасы қажет. Жаһандық трендтер көрсетіп отырғандай, ол, бірінші кезекте, Төртінші өнеркәсіптік революция элементтерін кеңінен енгізуге негізделуі тиіс. Мұның өзіндік сын-қатерлері де, мүмкіндіктері де бар. Жаңа әлем көшбасшыларының қатарына қосылу үшін Қазақстанда қажетті нәрсенің бәрі бар екеніне сенімдімін. Бұл үшін мынадай міндеттерді шешуге жұмылуымыз керек.

Просмотр содержимого документа
«Төлепов Әділ Ерболатұлы»

Тест. Основы экономики

Преподаватель: Төлепов Әділ Ерболатұлы1.Назовите типы факторов производства

A)все перечисленное

B)труд

C)земля

D)капитал

E)предпринимательство

 2.Фактор производства, основной целью которого является получение максимальной прибыли

A)предпринимательство

B)труд

C)земля

D)капитал

E)человек

 3.Экономическая категория, обозначающая уже реально вовлеченные в процесс производства  ресурсы

A)факторы производства

B)предмет производства

C)метод производства

D)объект производства

E)субъект производства

 4.Назовите существующие в экономической теории виды ресурсов

A)все перечисленное

B)природные

C)трудовые

D)финансовые

E)материальные

 5.Три важных вопроса экономического развития

A)что, как, для кого производить

B)что, зачем производить

C)как, зачем производить

D)почему, с какой целью производить

E)как, для кого производить

 6.Экономическая категория, характеризующая результативность производства, полноту и оптимальность применения имеющихся ресурсов

A)эффективность

B)экономия

C)ресурсообразность

D)объективность

E)субъективизм

 7.Основными факторами производства являются

A)труд, земля, капитал, предпринимательские способности

B)земля, люди, воздух, идеи людей

C)зарплата, каптал, прибыль, процент

D)макроэкономика и микроэкономика

E)деньги, валюта, проценты, рента

 8.Воспроизводство- это

A)непрерывно возобновляющийся процесс производства

B)само производство

C)производство и обмен

D)производство и распределение

E)производство и потребление

 9.Промышленность, сельское хозяйство , строительство относятся

A)к отраслям, создающим материальные услуги

B)к отраслям, оказывающим материальные услуги

C)к отраслям оказывающим нематериальные услуги

D)к отраслям создающим нематериальные блага

E)к нематериальному производству

 10.Транспорт ,торговля ,коммунальное хозяйство, бытовое обслуживание относятся

A)к отраслям, оказывающим материальные услуги

B)к отраслям оказывающим нематериальны услуги

C)к отраслям , создающим нематериальные блага

D)к отраслям , создающим материальные блага

E)к нематериальному производству

 11.Здравоохранение и образование относятся

A)к отраслям оказывающим нематериальные услуги

B)к отраслям, оказывающим материальные услуги

C)к отраслям , создающим нематериальные блага

D)к отраслям , создающим материальные блага

E)нет верного ответа

 

12.Слово «цивилизация» в переводе с латинского означает 

A)гражданский, общественный

B)частный

C)международный

D)всемирный

E)региональный

 13.Какая пара категории раскрывает экономическое содержание собственности

A)присвоение - отчуждение

B)базис -надстройка

C)сущность – явление 

D)причина – следствие 

E)субъект - объект

 14.Приватизация государственной собственности – это…

A)преобразование государственной  собственности в частную

B)преобразование государственной  собственности в коллективную

C)преобразование общественной собственности в иную

D)процесс формирования личной собственности

E)процесс разгосударствления

 15.Экономическая категория, характеризующая результативность производства, полноту и оптимальность применения имеющихся ресурсов

A)эффективность

B)экономия

C)ресурсообразность

D)объективность

E)субъективизм

 16.В товарном производстве общественное признание продукт труда получает

A)в сфере обмена 

B)в сфере производства 

C)при распределении 

D)в процессе потребления 

E)в непроизводственной сфере

 17.Факторы, воздействующие на объем предложения товара на рынке

A)все перечисленное

B)цена товара

C)технология производства

D)налоги и субсидии

E)количество товаропроизводителей

 18.Укажите, что характеризует экономику централизованного планирования

A)плановое распределение ресурсов и капиталовложений

B)действие рыночных регуляторов

C)многообразие форм собственности

D)свободный перелив капитала

E)свободная конкуренция

 19.Чем характеризуется экономика свободной торговли

A)совершенной конкуренцией и отсутствием чьей-либо власти на рынке

B)плановым ценообразованием

C)сочетанием рыночных и плановых регуляторов 

D)высокими барьерами для входа в отрасль

E)плановое распределение ресурсов и капиталовложений 

 20.Что из перечисленного не является элементом структуры рыночного механизма

A)директивное планирование

B)предложение

C)спрос

D)цена

E)конкуренция

 21.Что характеризует товарное производство

A)разделение труда и открытость хозяйства

B)непосредственная связь производства и потребления

C)натуральная форма продукта

D)универсальный характер труда

E)отсутствие мобильности рабочей силы

 22.Что свойственно натуральной форме хозяйства

A)непосредственная связь производства и потребления в рамках отдельной хозяйственной  единицы

B)открытость хозяйства

C)разделение труда и специализация

D)производство продукции с целью обмена

E)мобильность рабочей силы

 

23.Что из перечисленного является экономическим благом

A)добытая нефть

B)нефть

C)вода

D)горы

E)ископаемые

 24.Что из перечисленного является экономическим благом

A)транспорт

B)нефть

C)вода

D)горы

E)ископаемые

 25.Что из перечисленного является естественным благом

A)уголь

B)станки

C)инструменты

D)пища

E)добытая нефть

 26.Что из перечисленного является естественным благом

A)нефть

B)одежда

C)транспорт

D)предметы быта

E)добытая нефть

 27.В дословном переводе с латинского языка «экономика»- это

A)правила ведения домашнего хозяйства

B)рациональность

C)умение считать

D)умение экономить

E)эффективность

 28.В предложенных соответствиях определите неверное

A)земля – заработная плата

B)предпринимательские способности – прибыль

C)земля – рента

D)труд – заработная плата

E)капитал - проценты

 29.В предложенных соответствиях определите неверное

A)труд – рента

B)предпринимательские способности – прибыль

C)земля – рента

D)труд – заработная плата

E)капитал - проценты

 30.Первая экономическая школа

A)меркантилизм

B)физиократия

C)школа человеческих отношений

D)школа научного управления

E)школа административного управления

 31.Что не характерно для натурального хозяйства

A)разделение труда и специализация

B)замкнутость экономической системы

C)непосредственная связь производства и потребления

D)специфический характер труда

E)отсутствие мобильности рабочей силы 

 32.Создание полезных продуктов

A)производство

B)распределение

C)обмен

D)потребление

E)приобретение

 33.Что относится к факторам производства

A)земля, труд, капитал и предпринимательская деятельность

B)земля и время

C)экология

D)информация 

E)время

 34.Отношения по поводу производства, обмена, потребления и присвоения жизненных благ –это

A)экономические отношения 

B)экономическая потребность

C)производственные отношения

D)экономические рычаги 

E)экономические интересы

 35.Отношения людей друг к другу в процессе производстве называются 

A)производственные отношения

B)экономические отношения

C)экономические интересы

D)экономчиеские рычаги

E)гуманистические отношения

 36.Побудительные мотивы хозяйственной деятельности людей проявление их способностей

A)экономические интересы

B)экономические отношения 

C)экономическая потребность

D)экономические взаимодействия

E)экономические рычаги 

 37.Совокупность всех физических и умственных способностей людей, которые они  применяют в производстве; процесс целесообразной деятельности человека

A)труд

B)производство

C)отдых

D)обмен

E)интеллект

 38.Представленная на рынке потребность в товарах и услугах, обеспеченная покупательной способностью

A)спрос

B)производство

C)предложение

D)обмен

E)торговля

 39.Способность блага удовлетворять ту или иную потребность человека

A)полезность

B)производство

C)предложение

D)обмен

E)торговля

 40.Назовите функции рынка

A)все перечисленное

B)посредническая

C)ценообразующая и регулирующая

D)стимулирующая

E)оздоравливающая 

 41.Функция рынка, заключающаяся в соединении продавцов 

A)посредническая

B)ценообразующая

C)стимулирующая

D)регулирующая

E)оздоравливающая

 42.Функция рынка, заключающаяся в том, что на основе спроса и предложения на рынке формируется цена товара

A)ценообразующая

B)посредническая

C)стимулирующая

D)регулирующая

E)оздоравливающая

 43.Функция рынка заключается в том ,что из менее выгодных отраслей капиталы претикают в более выгодные

A)регулирующая

B)стимулирующая

C)оздоравливающая

D)ценообразующая

E)посредническая 

 44.Функция рынка заключается в том, чтобы стимулировать товаропроизводителей производить товары, на которые есть спрос

A)стимулирующая

B)оздоравливающая

C)регулирующая

D)ценообразующая

E)посредническая

 45.Функция рынка заключается в том, чтобы «очищать»экономику от неэффективной и не нужной характерной деятельности

A)оздоравливающая

B)стимулирующая

C)регулирующая

D)ценообразующая

E)посредническая

 46.Затраты на приобретение факторов производства

A)издержки

B)прибыль

C)эффективность

D)цена

E)доход

 47.Хозяйственные затраты, понесенные по мнению предпринимателя, им в процессе производства

A)экономические издержки

B)бухгалтерские издержки

C)альтернативные издержки

D)финансовые издержки

E)внутренние издержки

 48.Денежные расходы, платежи, осуществляемые фирмой с целью приобретения на стороне необходимых факторов производства

A)бухгалтерские издержки

B)экономические издержки

C)альтернативные издержки

D)финансовые издержки

E)внутренние издержки

 49.Затраты на производство продукции, которую фирма производить не будет, так как использует ресурсы при производстве данного товара

A)альтернативные издержки

B)бухгалтерские издержки

C)экономические издержки

D)финансовые издержки

E)внутренние издержки

 50.Затраты фирмы, которые она несет вне зависимости от объема своей производственной деятельности

A)постоянные издержки

B)альтернативные издержки

C)бухгалтерские издержки

D)экономические издержки

E)финансовые издержкиПолучите в подарок сайт учителя

Предмет: Экономика

Категория: Тесты

Целевая аудитория: Прочее

Скачать
Төлепов Әділ Ерболатұлы

Автор: Төлепов Әділ Ерболатұлы

Дата: 02.12.2018

Номер свидетельства: 488590

Похожие файлы

object(ArrayObject)#853 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(81) "«А? жол са?ан, жас т?лек!» (мектеп бітіру кеші) "
  ["seo_title"] => string(49) "ak-zhol-sag-an-zhas-tuliek-miektiep-bitiru-kieshi"
  ["file_id"] => string(6) "155956"
  ["category_seo"] => string(10) "vneurochka"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1421340249"
 }
}
object(ArrayObject)#875 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(46) "?ош келді?, ??тты наурызым! "
  ["seo_title"] => string(30) "k-osh-kieldin-k-u-tty-nauryzym"
  ["file_id"] => string(6) "214076"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1432208340"
 }
}
object(ArrayObject)#853 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(54) "“Қош келдің, құтты Наурызым!»"
  ["seo_title"] => string(30) "k_osh_kieldin_k_u_tty_nauryzym"
  ["file_id"] => string(6) "358500"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1479048547"
 }
}
object(ArrayObject)#875 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(40) "«Т?уелсіздік бастауы»"
  ["seo_title"] => string(18) "tuielsizdikbastauy"
  ["file_id"] => string(6) "273353"
  ["category_seo"] => string(8) "istoriya"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1452188011"
 }
}
object(ArrayObject)#853 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(98) "саба?тан тыс интеллектуалды ойын «XXI ?асыр к?шбасшысы»"
  ["seo_title"] => string(59) "sabak-tan-tys-intielliektualdy-oiyn-xxi-g-asyr-koshbasshysy"
  ["file_id"] => string(6) "300152"
  ["category_seo"] => string(10) "vneurochka"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1456671625"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства