kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Баяндама, та?ырыбы: О?у мен жазу ар?ылы сыни т?р?ыдан ойлауды дамыту

Нажмите, чтобы узнать подробности

«О?у мен жазу ар?ылы сыни т?р?ыдан     ойлауды дамыту» ба?дарламасын  ?аза? ?дебиеті саба?ында        пайдалану ар?ылы     о?ушыны? шы?армашылы? ?абілетін дамыту.

        ХХІ ?асырды? жан-жа?ты зерделі, дарынды, талантты адамын ?алыптастыру ба?ытында?ы білім беру м?селесі мемлекетімізді? басты назарында. Білім мен ?ылымны? ?аза?стан дамуына о?тайлы ?сер етуі ?шін д?ниеж?зілік ке?істігіне ену, білім беруді одан ?рі демократияландыру, о?ыту ж?йесін заман талабына сай ?йлестіре алу міндеті туындап, білімге б?кіл о?у- ?дістемелік ж?йеге жа?а талаптар ?ойылуда. Осы т?р?ыдан ал?анда м??алімге білім беруді? тиімді жолдарын ?арастыру, та?дай білу еркіндігі тиіп отыр. ?ай кезе?де, ?ай заманда болмасын мектептегі басты т?л?а м??алім десек, д?ниеж?зілік даму де?гейінен кем т?спейтін, иы? тірестіре алатын, ал?ан білім мен т?рбиелік ?азынасын ту?ан еліне, адамзат игілігіне ж?мсай алатын ?аза?ты? ой танымыны? иесі, саналы азаматты жетілдіруге ?лес ?осатын ?аза? тілі мен ?дебиетін о?ыту процесі, оны ?йымдастырушы м??алімге жауапты міндет ж?ктеледі. Сонау ХХ ?асырды? басында Ж.Аймауытов: «Саба? беру – ?йреншікті жай ?ана шеберлік емес, ол – жа?адан жа?аны табатын ?нер» деген екен.

Сонды?тан ?азіргі та?да педагогика жа?алы?тарын, ?азіргі ?олданып ж?рген п?н ерекшеліктеріне ?арай ?олдана білу – о?ыту ма?сатына жетуді? бірден – бір жолы.

Адам баласыны? даму тарихында білім негізгі  ??ндылы?тарды? бірі болып

табылатынды?тан,оны о?ушыны? ?мірлік ниеттілігі т?р?ысынан жетілдіру ?ай уа?ытта болсын ?зекті болып ?ала береді.  ?аза?станны? білім беру ж?йесіні? ?лтты?  ??ндылы?тар?а негізделіп о?ыту ?рдісі н?тижеге ба?дарлан?ан білім моделі бойынша ж?зеге ас?алы отыр?ан ?азіргі уа?ытта п?н негіздерге озы? технологияларды пайдалана отырып ме?геру жетекші м?нге ие болуда.

       Технологияны ?олдану м??алім шеберлігі ерекше м?нге ие болып, олар тиесілі сапасын арттыруды? ма?ызды шарты ретінде бірінші ?о?амды?-?леуметтік  сай жетілдіріп отырады. ?ай технологияны та?дау о?у ?рдісіне м??алім мен о?ушы ?атынасына т?уелді болады. Б?л балада шы?армашылы? к?штерді босату ?дісі, іздестіру, зерттеу, шы?армашылы?  рухын оятатын ж?не ?олдайтын, баланы белсенділік к?йіне жеткізетін ?діс болуы керек.

       ?азіргі ?олданып ж?рген сын т?р?ысынан  ойлауды дамыту жобасын п?н ерекшелігіне ?арай ?олдана білу – о?ыту ма?сатына жетуді? бірден-бір жолы. Баланы субъект ретінде о?у ісіне ?зінше ?ызы?тыратын, о?ан ?абілетін арттыратын жа?дай ту?ызу. Сын т?р?ысынан ойлау – сынап ?арау емес, о?ушыны?  шындал?анын ойлау ?рекеті.М??алімні?  іс-?рекеті  тиімді болу ?шін ?з ісін д?рыс, тияна?ты жоспарларды? ма?ызы  ?лкен. Саба?ты д?рыс жоспарлау дегеніміз, мені?  ойымша, сын т?р?ыдан ойлау ба?дарламасы бойынша, баланы? с?ранысын ескеріп, ?з жоспарларынды ?згертуге дайын болу.О?ушы санасын с?уле себер т?сінік пен ?ла?атты ??ымды ?алыптастырып, білімді ж?йелі т?рде ме?геруіне  ж?не жеке о?ушыны? ?абілет де?гейлерін дамыту «Сын т?р?ысынан ойлауда дамыту» жобасыны? ерекше екендігі  ?зімні? саба?тарда ?олдан?анымны?  ай?ын д?лелі.

       СТО ба?дарламасыны? ?діс-т?сілдерін пайдалану барысында ?ор?у-?уану, ?иналу ?атар ж?рді. ?р саба?тан со? «?ай жерде ?ателестім?», «?ай ?діс н?тиже берді?», «Нені ?алай жасау керек еді?» деген с?ра?тар т??ірегінде ойлана  отырып, тек форма ?уу емес, философиясына тере? ??ілу керек екендігін т?сіндім.

«Сын т?р?ысынан ойлауды дамыту» ба?дарламасын о?у ?рдісіне ?олдануда?ы:«Еркін жазу», «Д?лелді эссе», «?зі ?шін жазу», «Авторды? орынды?ы», «Жолаушыны? ?ойын д?птері», «Кейіпкерге хат», «Бес жолды ?ле? т.б.»

Белсенді ?рекет иесі,ізденуші,зе,рттеуші т?л?а. Дискуссия ж?ргізе алуы,орта о?ушыларды спикер ?атарына шы?ару.

Б?рын д?ст?рлі о?ыту ж?йесінде мені? міндетім тек т?сіндіру болатын. Т?сіндіруде тек бір сана,бір объект,с?з т?р – монолог болып келетін. Білімді дайын к?йде бере салатынмын. СТО стратегияларын ?олдана отырып о?ушылар ж?мысты ?здігінен істегенде т?л?а жан-жа?ты ?з бетінше білім алып,ж?мыс істеуге да?дыланды.

 Жа?а технологияны? басты ма?саттарыны? бірі – баланы о?ыта отырып, оны? еркіндігін, белсенділігін ?алыптастыру, ?з бетінше шешім ?абылдау?а да?дыландыру.

«О?у мен жазу ар?ылы сын т?р?ысынан ойлау» ба?дарламасыны? ?азіргі та?да білімді, білгенін ?мірге пайдалана алатын ш?кірт т?рбиелеуде алатын орны ерекше.

Сыни т?р?ыдан ойлауды дамыту ба?дарламасы кез-келген м??алімге сапалы саба? беруге м?мкіндік жасайтынды?ымен,о?ыту мен ?йымдастыруды? тиімді ?дістеріні? к?птігімен,саба? кезінде барлы? стратегиялар ?ш кезе? ар?ылы ж?зеге асатын тиімділігімен ерекшеленеді.

Просмотр содержимого документа
«Баяндама, та?ырыбы: О?у мен жазу ар?ылы сыни т?р?ыдан ойлауды дамыту »

Хамзина Гүлшат Сабыржанқызы

Астана қаласы

56 мектеп-лицей

Қазақ тілі мен әдебиет

«Оқу мен жазу арқылы сыни тұрғыдан ойлауды дамыту» бағдарламасын қазақ әдебиеті сабағында пайдалану арқылы оқушының шығармашылық қабілетін дамыту.

ХХІ ғасырдың жан-жақты зерделі, дарынды, талантты адамын қалыптастыру бағытындағы білім беру мәселесі мемлекетіміздің басты назарында. Білім мен ғылымның Қазақстан дамуына оңтайлы әсер етуі үшін дүниежүзілік кеңістігіне ену, білім беруді одан әрі демократияландыру, оқыту жүйесін заман талабына сай үйлестіре алу міндеті туындап, білімге бүкіл оқу- әдістемелік жүйеге жаңа талаптар қойылуда. Осы тұрғыдан алғанда мұғалімге білім берудің тиімді жолдарын қарастыру, таңдай білу еркіндігі тиіп отыр. Қай кезеңде, қай заманда болмасын мектептегі басты тұлға мұғалім десек, дүниежүзілік даму деңгейінен кем түспейтін, иық тірестіре алатын, алған білім мен тәрбиелік қазынасын туған еліне, адамзат игілігіне жұмсай алатын қазақтың ой танымының иесі, саналы азаматты жетілдіруге үлес қосатын қазақ тілі мен әдебиетін оқыту процесі, оны ұйымдастырушы мұғалімге жауапты міндет жүктеледі. Сонау ХХ ғасырдың басында Ж.Аймауытов: «Сабақ беру – үйреншікті жай ғана шеберлік емес, ол – жаңадан жаңаны табатын өнер» деген екен.

Сондықтан қазіргі таңда педагогика жаңалықтарын, қазіргі қолданып жүрген пән ерекшеліктеріне қарай қолдана білу – оқыту мақсатына жетудің бірден – бір жолы.

Адам баласының даму тарихында білім негізгі құндылықтардың бірі болып

табылатындықтан,оны оқушының өмірлік ниеттілігі тұрғысынан жетілдіру қай уақытта болсын өзекті болып қала береді. Қазақстанның білім беру жүйесінің ұлттық құндылықтарға негізделіп оқыту үрдісі нәтижеге бағдарланған білім моделі бойынша жүзеге асқалы отырған қазіргі уақытта пән негіздерге озық технологияларды пайдалана отырып меңгеру жетекші мәнге ие болуда.

Технологияны қолдану мұғалім шеберлігі ерекше мәнге ие болып, олар тиесілі сапасын арттырудың маңызды шарты ретінде бірінші қоғамдық-әлеуметтік сай жетілдіріп отырады. Қай технологияны таңдау оқу үрдісіне мұғалім мен оқушы қатынасына тәуелді болады. Бұл балада шығармашылық күштерді босату әдісі, іздестіру, зерттеу, шығармашылық рухын оятатын және қолдайтын, баланы белсенділік күйіне жеткізетін әдіс болуы керек.

Қазіргі қолданып жүрген сын тұрғысынан ойлауды дамыту жобасын пән ерекшелігіне қарай қолдана білу – оқыту мақсатына жетудің бірден-бір жолы. Баланы субъект ретінде оқу ісіне өзінше қызықтыратын, оған қабілетін арттыратын жағдай туғызу.

Сын тұрғысынан ойлау – сынап қарау емес, оқушының шындалғанын ойлау әрекеті.

Мұғалімнің іс-әрекеті тиімді болу үшін өз ісін дұрыс, тиянақты жоспарлардың маңызы үлкен. Сабақты дұрыс жоспарлау дегеніміз, менің ойымша, сын тұрғыдан ойлау бағдарламасы бойынша, баланың сұранысын ескеріп, өз жоспарларынды өзгертуге дайын болу.

Оқушы санасын сәуле себер түсінік пен ұлағатты ұғымды қалыптастырып, білімді жүйелі түрде меңгеруіне және жеке оқушының қабілет деңгейлерін дамыту «Сын тұрғысынан ойлауда дамыту» жобасының ерекше екендігі өзімнің сабақтарда қолданғанымның айқын дәлелі.

СТО бағдарламасының әдіс-тәсілдерін пайдалану барысында қорқу-қуану, қиналу қатар жүрді. Әр сабақтан соң «Қай жерде қателестім?», «Қай әдіс нәтиже берді?», «Нені қалай жасау керек еді?» деген сұрақтар төңірегінде ойлана отырып, тек форма қуу емес, философиясына терең үңілу керек екендігін түсіндім.


«Сын тұрғысынан ойлауды дамыту» бағдарламасын оқу үрдісіне қолданудағы:«Еркін жазу», «Дәлелді эссе», «Өзі үшін жазу», «Автордың орындығы», «Жолаушының қойын дәптері», «Кейіпкерге хат», «Бес жолды өлең т.б.»


Белсенді әрекет иесі,ізденуші,зе,рттеуші тұлға. Дискуссия жүргізе алуы,орта оқушыларды спикер қатарына шығару.Бұрын дәстүрлі оқыту жүйесінде менің міндетім тек түсіндіру болатын. Түсіндіруде тек бір сана,бір объект,сөз түр – монолог болып келетін. Білімді дайын күйде бере салатынмын. СТО стратегияларын қолдана отырып оқушылар жұмысты өздігінен істегенде тұлға жан-жақты өз бетінше білім алып,жұмыс істеуге дағдыланды.

Жаңа технологияның басты мақсаттарының бірі – баланы оқыта отырып, оның еркіндігін , белсенділігін қалыптастыру, өз бетінше шешім қабылдауға дағдыландыру.

«Оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлау» бағдарламасының қазіргі таңда білімді, білгенін өмірге пайдалана алатын шәкірт тәрбиелеуде алатын орны ерекше.

Сыни тұрғыдан ойлауды дамыту бағдарламасы кез-келген мұғалімге сапалы сабақ беруге мүмкіндік жасайтындығымен,оқыту мен ұйымдастырудың тиімді әдістерінің көптігімен,сабақ кезінде барлық стратегиялар үш кезең арқылы жүзеге асатын тиімділігімен ерекшеленеді.Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Всем учителям

Категория: Презентации

Целевая аудитория: Прочее

Скачать
Баяндама, та?ырыбы: О?у мен жазу ар?ылы сыни т?р?ыдан ойлауды дамыту

Автор: Хамзина Гульшат Сабыржановна

Дата: 18.02.2015

Номер свидетельства: 175650

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

Распродажа видеоуроков!
ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства