kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Мен елімні? патриотымын

Нажмите, чтобы узнать подробности

Т?рбие са?атыны? та?ырыбы: Мен, ?аза?станны? патриотымын!
Ма?саты: 
1.    О?ушыларды Отанды с?юге, ??рметтеп ?астерлеуге, ?з елін, тегін тарихын білуге т?рбиелеу.
2.    О?ушыларды? таным белсенділіктерін, ?ызы?ушылы?тарын дамыту.
3.    О?ушылар?а патриотты?, эстетикалы?, адамгершілік т?рбие беру, ?з ой-пікірін білдіре алатын о?ушыларды  т?рбиелеу..
М??алімні? кіріспе с?зі:
-Отан – ?р адамны? ж?регіне жылы тиер ?асиетті с?з.Отан –сені? ту?ан елі?, ту?ан жері?, дос –жарандары?, ту?ан туыс?аны?. Отан- б?л ?зі?ні? т?ратын, ?мір с?ретін, ?ызмет ететін жері?. Отан адам ?шін біреу ?ана. Отанды ана?а те?ейді. Себебі, Отан сендерді ана?дай ?ор?айды, к?мектеседі, к?ш береді.Біз Отанымызды, елімізді с?йеміз. Біз, ?аза?станны? патриотымыз!
  Отан деген не, кім ?алай т?сінеді?
                     К?п аузынан т?спейтін,
                     Отан деген немене?
                     Оны? т?л?а т?с кейпін,
                     Достым білгі? келе ме? 
:   Отан дейміз от жа??ан жерімізді,
                    Отан дейміз ?сірген елімізді.
                    Отан дейміз ту?ан жер, атамекен – 
                    Биік тау, орман, то?ай к?лімізді.
-Бізді? Отанымыз ?алай аталады?
-?аза?стан Республикасы ?андай мемлекет?
-?аза?стан Республикасыны? президенті кім?
               Ел болды? ерік алды? астаналы
               Енді кімнен ?аза?ым жас?анады?
               Т?уелсіз мемлекетті? шежіресі,
               Н?рс?лтанны? атымен басталады.
Бізді? Отанымыз – ?аза?стан Республикасы. Сан ?асырлар бойы ата-бабаларымыз жерін жаудан ?ор?ап, б?гінгі ?рпа?, бізге жеткізді. ?аза?стан жер к?лемібойынша 9 орында т?р.?аза?станда ?лкен ?алалар к?п. Олар: Алматы, Астана, ?ара?анды, Шымкент, К?кшетау, ?останай, А?тау, Павлодар, А?т?бе, Тараз, ?ызылорда, ?скемен, Семей, Талды?ор?ан. Б?лар – ?демі ?алалар.
Астана- Отанымызды? бас ?аласы, астанасы.Ол Есіл ?зеніні? жа?асында орналас?ан. Астана ?аласын ?азір б?кіл ел біледі.
 ?аза?стан-т?уелсіз, егеменді, к?п ?лтты мемлекет. Онда ?аза?тар, ?рыстар, ?й?ырлар, ?збектер, корейлер, украйндер ж?не та?ы бас?а ?лттарды? ?кілдері т?рады. Олар тату-т?тті, бірлікте ?мір с?ріп жатыр.
-?аза?стан Республикасы ?андай мемлекет?
-?аза?стан Республикасыны? президенті кім?
               Ел болды? ерік алды? астаналы
               Енді кімнен ?аза?ым жас?анады?
               Т?уелсіз мемлекетті? шежіресі,
               Н?рс?лтанны? атымен басталады.
Мемлекеттік тіл-?аза? тілі. ?аза? тілін білу-?рбір ?аза?станды? азаматты? борышы
Сондай-а? мемлекетімізді? ?з Ата за?ы бар. 1993 жылы 28 ?а?тарда ?Р т???ыш Конституциясы ?абылданды. 1995 жылы 30 тамызда елімізді? жа?а конститутциясы ?абылданды.Адамны? ?мірін, денсаулы?ын, тынышты?ын мемлекетімізді? Ата за?ы ?ор?айды.
1992 жылы ?Р мемлекеттік р?міздері ?абылданды. Олар: ту, елта?ба, гимн.
?аза?стан Республикасыны? мемлекттік Туы.
Кез-келген мемлекеттік р?міздерді? е? ма?ыздысы- Гимн. Гимн мемлекеттік ?н. Ол халы?ты ?йгілі етеді. Оны? с?здерінде халы?ты? мы?да?ан жыл?ы тарихы, б?гінгі ?мірі мен клешек арманы айтыл?ан.
                       Оттай жанып жанары?
                        Одан ?уат аламын
                        ?н?ран ол - тынысы
                        Ке? жазира даламны?.
Елін, жерін с?йетін азамат болып шы?у ?шін ?андай бала болуымыз керек?
-    Білімді, ?нерлі, а?ылды, е?бекс?йгіш бала болуымыз керек.
Мен елімні? патриотымын!
Елбасы ?аза?стан хал?ына жолдауында «Бізді? балаларымыз бен немерелеріміз сырт елден г?рі Отанында ?мір с?ргенді арты? к?ретіндей, ?йткені ?з жерінде ?зін жа?сы сезінетіндей болу?а тиіс. Бізді? елімізді? ?рбір азаматы ?зін ?з жеріні? ?ожасы ретінде сезінуге тиіс» – деп атап ?ткен болатын. Ел Президентіні? б?л с?зі жастар?а серпіліс беріп ж?не олар?а ?лкен сенім артатыныны? д?лелі. Елім, жерім, тілім, дінім деген ?рбір ?аза?ты патриот дейміз. Алайда б?гінгі ?сіп келе жат?ан жа?а буын, ерте?гі ел тізгіні? ?стайтын азаматтарымыз патриот ??ымын ?алай т?сінер екен? Назарлары?ыз?а ша?ын т?рде ж?ргізілген сауалнаманы ?сынамыз.
Патриотты? ??ымды ?азіргі уа?ытта ?алай ??ынасыз? Сіз ?зі?ізді патриотпын деп айта аласыз ба?
Мені? ??ымымда?ы патриотты??а келер болса?, біріншіден, мен ?зімді патриотпын деп  есептеймін. Мені? б??ан д?лелім, кез келген жерде кез келген уа?ытта тек ?аза? тілінде с?йлеймін. Егер ма?ан ?аза? тілінде а?парат бере алмайтын орта болса, ана тілімізде жауап ?атуды талап етемін. Мені? б?л ?з тіліме деген ?лкен ??рметім. Патриотты? ??ымымызда еліне, ту?ан жеріне деген ?ана с?йіспеншілікпен ?ана шектеліп ?оймайды, ол ?аза? хал?ына т?н барлы? ??ндылы?тарды ??рметтеу болып табылады.
?рбір ?аза?пын деген азамат, ол ?з еліні? патриоты болуы тиіс деп ойлаймын. Сол секілді мен де ?зімді патриотпын деп толы? айта аламын. «Отан от басынан басталды» демекші. Кішкентай к?німнен ата-анам мені мектепке бермей т?рып-а? ма?ан ?н?ранды жаттат?ызып, р?міздер дегеніміз не екенін, оларды? мемлекет ?шін ма?ызы ?андай екенін ??ындырып ?сірді. Осылай мені? ту?ан Отаным деген ал?аш?ы патриотты? сезім ?алыптасты. ?азірде хал?ымызды? ?ткен тарихы мені ?атты ?ызы?тырады, ол туралы о?удан, танып-білуден жалы??ан емеспін. Б?ны? барлы?ы мені? ?лтыма деген с?йіспеншілік, оны с?збен айтып жеткізу м?мкін емес. Сонды?тан да ?азіргі уа?ытта ?зіміз секілді жастар бойында бірінші орында тіліне, еліне, жалпы айт?анда ?зіні? ?лтты? ??ндылы?тарына деген ??рметі т?руы басты міндет деп есептеймін.
?рине, патриотпын деп айта аламын. О?ан толы? негіз бар. ?ткенде білесіз, Шахтер мен Селтик арасында?ы ойынды. ?аншама ?аза? жанк?йер болды. Соны? ішінде мен де бармын. Мені? футбол?а аса ?ызы?ушылы?ым бар, ?з елімні? командасы ойнап жат?анда, бей-жай отыра алмадым. ?азіргі уа?ытта патриотты? деген, мені?ше, бірінші орында елге, сосын тілге ??рметтен басталды. Патриотпын деген жастар е? бірінші сол – ана тілімізге деген ??рметтен бастаса екен.
"Елін шын с?йген ?лан ?ана ту?ан жеріні? та?дыры ?шін араша т?се алады. Мен де елімні? патриоты бол?ым келеді. Ал?ан білімімді одан ?рі шы?дап, е?бекке деген ??лшынысымны? ар?асында ?релі биіктерден к?рінуге тырысамын. Осындай ма?сат мені жо?ары биіктерге жетеледі. Президентіміз ?зіні? ?р с?йлеген с?зінде жастарды елді? болаша?ына балап, жастар ?ауымына, я?ни бізге зор ?міт артады.?з елімні? ?ланы бол?анды?тан елімні? ерте?і ?шін, жар?ын болаша?ы ?шін е? игі істеріммен  Отан алдында?ы ?асиетті борышымды ?тейтін боламын".
Мен елімні? на?ыз патриотымын. 
К?птеген энциклопедиялар о?ы?ан кезде ?р т?рлі елдерді? керемет жерлерімен  танысасын, мысалы Акрополис- ?лемні? бір ?ажайып жері,  мен сондай керемет жерлерге барушы едім, тек бір апта?а, сосын ?з ?аза?станыма оралушы едім, ?йткені мені? отанымнан мен ?шін арты? жер жо?.
 Егер ?лемні? картасын алып ?араса?, Еуразия материгіні? д?л ж?регінде  мен ?шін ?те ысты?, ?те ?демі жер орналас?ан- ол ?аза?стан. 
Мен ?шін ?аза?станны? ?ыр жерлері де, суы? аяздары да, тере? сулары да ?ымбат, осы жерде мені? ата- бабаларым туып - ?скен, оларды? тарихы мені? тарихым, оларды? ту?ан тілі - мені? тілімОсы ?лкен, керемет елде мені? кішкендай ту?ан елім бар, ол К?кшетау ?аласы, бізді? ?аламыз бас?а ?алалар?а ??самайды, ?ыста бізде ?те суы? к?ндер болады, ал жазда ?те ысты? к?ндер, ал мамыр айында к?шелермен ж?ргенде к?зім тоймайды, ?андай бізді? ?аламыз таза, жасыл, ?семді. 
Менде бір неше арман бар, біріншіден,  ?аза?стан хал?ыны? денсаулы?ы жа?сы болсын, адамдарды? денсаулы?ы мы?ты болса, олар ел ?шін, ?з отбасылар ?шін к?п пайда ?келеді, к?п е?бек жасайды екіншіден, бізді? ?аза?станымыз Жапония, А?Ш, Франция елдерімен ?атар т?рса ?ой деп армандаймын, ж?не мен білемін болаша?та ол болатын жа?дай.   
Егер менен біреу с?раса  «Сен ?шін ?мірінде не бірінші орында т?рады - отбасын, мектебін, достарын, ту?ан жерін?».  Мені? жауабым барлы? компонентер мен ?шін ?ымбат, біра? барлы?ы ту?ан жерден басталады.
Мен ?з елімні? на?ыз патриотымын, «патриот»  деген с?з мен ?шін ?з елін жа?сы к?ру, ?адірлеу, ?з елін ?шін к?п е?бек жасау, ел ?шін ойлау, бізді? елде ?р т?рлі ?иын жа?дайлар бол?ан кезде мысалы  таби?и апаттар мен  елім, хал?ым  ?шін ?ор?ып кетемін. 
Б?ріміз ?аза?стан хал?ымыз бірігіп, тату т?тті ?мір с?руге тырысу керекпіз, ?алаларымызды, к?шелерді таза ?стау керекпіз, шет елдерден бізге ?она?тар келген кезде ?ят болмау керек, еліміз ?шін к?п жа?сылы? жасау бізді? міндетіміз, мен ?р?ашанда патриот болып, ?з елімні? к?ркеюіне ?лес ?осамын, шы?арма жазып отыр?анда есіме келесі с?здер т?седі. 
 Е? бірінші ба?ытым- хал?ым мені?, 
Со?ан берем ойымны? алтын кенін. 
Ал, екінші ба?ытым- тілім мені?, 
Тас ж?ректі тіліммен тілімдедім. 
Ба?ытым бар ?шінші- Отан деген, 
??дай деген кім десе- Отан дер ем! 
М. Ма?атаев
Саба?ымызды жа?сы о?ып, елімізді? адал, е?бек?ор азаматы болайы?. Ер жетіп елімізді? одан ?рі к?ркеюіне, г?лденуіне ?з ?лесімізді ?осайы?.
Б- білімімді арнайтын 
О- отанымды ?ор?айтын 
Л- ла?кестікті даттайтын 
А- адалды?ты жа?тайтын 
Ш- шуа?ымды шашатын 
А- асулардан асатын 
?- ?арыш сырын ме?гергн 
Ы- ынтыма?ты те? к?рген 
М- менмендікті жек к?рген 
?- ?аза??а ?ызмет ететін 
А- арманына жететін 
З- за?ды жа?сы білетін 
А- ал?а ?арай ж?ретін 
?- ?айырымды елімні? 
С- салтанатты жерімні? 
Т- толы?тырам сенімін 
А- абыройын,жігерін 
Н- намысын ?олдан бермейтін 
Б?рі: Мен боламын е?бек?ор, 
Болаша?ы елімні?! 
?н «К?к туды? желбірегені».
?ортынды: - Міне, балалар, б?гін ?здері?ді Т?уелсіз елімізді? болаша?ы екендері?ді, я?ни, на?ыз азамат екендіктері?ді к?рсете білді?дер. Белгілі а?ын атамыз Ж. Молда?алиев: 
                         ?ткені?ді еске алса?, 
                         ?скені?ні? белгісі. 
                         ?ткені?ді ?мытса?, 
                         ?шкені?ні? белгісі, 
- деген екен. Сонды?тан, хал?ымызды? б?гінгі уа?ыт?а дейінгі жеткен жетістіктері ?здері?е аманат. Сондай-а?, елімізді? егемендігін танытатын ресми ерекшелік белгілері: Ана тіліміз, Елта?бамыз, Туымыз, Ата за?ымыз, ?н?ранымызды бойында?ы бойт?марындай са?тап ?ана ?оймай, ?ашанда елімізді?, жерімізді? еркіндігін са?тар мы?ты ?рпа?, мы?ты азамат болатындары?а сенімім мол. Жолдары? ашы?, жар?ын болсын, Т?уелсіз елді? азаматтары! 

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«Мен елімні? патриотымын »

Мен елімнің патриотымын


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Внеурочная работа

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: Прочее

Скачать
Мен елімні? патриотымын

Автор: Оспанова Рахилаш Оразалиновна

Дата: 22.02.2015

Номер свидетельства: 177292

Похожие файлы

object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(46) "Мен - елімнің патриотымын"
  ["seo_title"] => string(27) "mien_ielimnin_patriotymyn_4"
  ["file_id"] => string(6) "428571"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1505675731"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(47) "Мен, елімнің патриотымын !"
  ["seo_title"] => string(23) "men_elimnin_patriotymyn"
  ["file_id"] => string(6) "560671"
  ["category_seo"] => string(21) "doshkolnoeObrazovanie"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1603203079"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(51) "Мен, өз елімнің патриотымын."
  ["seo_title"] => string(31) "mien_oz_ielimnin_patriotymyn_10"
  ["file_id"] => string(6) "432050"
  ["category_seo"] => string(10) "vneurochka"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1507808517"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(97) "Тәрбие сағатының тақырыбы «Мен елімнің патриотымын»"
  ["seo_title"] => string(54) "t_rbiie_sag_atynyn_tak_yryby_mien_ielimnin_patriotymyn"
  ["file_id"] => string(6) "432467"
  ["category_seo"] => string(22) "klassnomuRukovoditeliu"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1508069122"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(52) ""Мен -?з елімні? патриотымын!" "
  ["seo_title"] => string(28) "mien-oz-ielimnin-patriotymyn"
  ["file_id"] => string(6) "164008"
  ["category_seo"] => string(22) "klassnomuRukovoditeliu"
  ["subcategory_seo"] => string(11) "presentacii"
  ["date"] => string(10) "1422555441"
 }
}


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства