kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

"Мен -?з елімні? патриотымын!"

Нажмите, чтобы узнать подробности

           Мен – ?аза?стан патриотымын.

Ба?дарламасы:

 

  Ма?саты:  О?ушылар?а  патриотты? т?рбие беру. Отан суюшілікке, ерлікке, ?лтын суюшілікке, батылды??а, табандылы??а – талеранттылы??а, ?жеттілік, ?айсарлы??а баулу.

К?рнекілігі:

 1. Н.?. Назарбаев – 2030  ба?дарламасы.
 2. «Мені? ?аза?станым» слайд.
 3. Мен – Отанды с?йемін. Слайд.
 4. «Мен – елімні? ерте?і» слайд.
 5. Халы? ?а?арманы Бауыржан Момыш?лы а?амыз (слайд).
 6. Техникалы? ??ралдыр.
 7. ?аза?стан Республикасыны? р?міздері.
 8. Елбасы Н.?. Назарбаев  ?анатты с?здері. «Жал?ыз Отан – т?уелсіз ?аза?стан!»
 9. Б.Момыш?лы шы?армасынан кітаптар к?рмесі.
 10. Ауызша журнал (ардагерлер).

 

Кіріспе:

Т?рбиеші Алиева А.А., ?ожахметова Н.Ш., с?здері, (7 минут)

 ?адірлі ?стаздар! ?ымбатты о?ушылар! «Мен – ?аза?стан патриотымын» атты ашы? т?рбие са?атына хош келді?іздер!

Та?ырып: ?ш б?лімнен т?рады.

1-б?лім(7 «а» сыныбы): «Мені? ?аза?станым» Б?л б?лім елімізді? ?н?ранымен басталады.

2-б?лім (7 «б» сыныбы): Мен – Отанды с?йемін.О?ушылар «Отан» атты ?нді хормен  айтады.

3- б?лім (7»а» сыныбы): ?скери – патриотты? та?ырыпты жете т?сіндіру. Ма?сатында Бауыржан Момыш?лы ?мірі, ерлік істері ?лгі етіеді (слайд)

4-б?лім: Ой-жарысы, о?ушы шы?армашылы?ы. (7а,7б сыныптарынан)

?орытынды: 7»б» (Слайд-шоу)

Елбасы Н.?. Назарбаев: «?аза?стан – 2030 » жолдауында «Бізді? балаларымызбен немерелеріміз бабаларды? игі істерін, д?ст?рін са?тай отырып, ?азіргі заман?ы,нары?ты? экономика ?ркендеу ?стіндегі, к?ллі ?лемге, ?йгілі ?рі сыйлы, ?з елімні? патриоттары болады» - деп на?ты к?рсетілген.

  ?аза?стан Республикасы т?уелсіз мемлекет екендігін б?кіл ?лемге паш етті. Енді басты міндет  осы мемлекетті? ?ркендеп ?суі. ?аза?станды – «Отаным» деп таны?ан ?рбір адам – осы ма?сат?а ?з ?лесін ?осуы тиіс. Отанны? б?тіндігін са?тау, халы?ты? тынышты?ын алатын ла?кестермен ?арсы ?йымды?пен к?рес ішкі, сырт?ы к?штерге ?арсы т?руды? ?зі жастарды? отаншылды? рухта т?рбиелеу міндетін ж?ктейді. Осы?ан орай «патриотты? т?рбие» м?селесі ?рпа?тан-?рпа??а жал?асып келе жат?ан ?лы ма?сат бол?анды?тан, мектеп о?ушыларыны? бойында?ы  Отан?а деген с?йіспеншілігін, оны? патриотты? санасын дамытуда  хал?ымызды? біртуар ?лы, ерж?рек ?лы а?амызды? кейінгі ?рпа??а  ?лгі  етіп ?алдырып кеткен ?сиеттеріні?  ж?не ерлікке толы шы?армалырыны? алатын орны ерекше. Жиырма жылды? ?мірін ?скер ?атарында  ?ткізген  Бауыржан а?амыз ?міріні?  со?ына дейін ?скер-патриотты?  та?ырыптар?а  шы?армалар жазды.

         Атамекен жер ?шін,

          ?асиетті ел ?шін,- деп

Екінші д?ниеж?зілік со?ыс кезінде ата?ты генерал Панфиловты? 8-гвардиялы? дивизиясында рота, батальон, полк, дивизия командирі ?ызметін ат?арып жау?а ?арсы со??ы беріп, батальонды бірнеше  рет  жау  ?оршауынан алып шы?ты. Жауынгерлерге рух  беріп, ерлік істерге ша?ыра білді.

«Волоколамск тас жолы»  романы ар?ылы  а?амызды? аты ?лемге ?гілі болды.

   Бауыржан а?амыз: «Же?іс кілті Отан с?юшілікте.Ол бала?а ж?рг?кте  жат?аннан  бастап ?йретілуі, ?анына ?лтын с?юшілік ?лтты? д?ст?рмен сі?іру керек», деген болатын.

  Ол ?зіні? ?шпес ?негеге, ерлікке, патриотты? сезімге толы:

 1. «Офицер  жазбалары».
 2. «Артымызда Москва»
 3. «Генерал Панфилов»
 4. «Куба ?серлері»
 5. «Со?ыс психологиясы»
 6. «?анмен жазыл?ан кітап»
 7. «?ш?ан ?я» кітабы ?шін

мемлекеттік сыйлы?ты? лауреаты болды. Б.Момыш?лы патриотизмге, ерлікке, батырлы??а байланысты терминдерге аны?тама берді. Енді патриотизмге байланысты біраз ой пікіріне то?талайы?.

  Патриотизм – Отан?а деген с?йіспеншілік, жеке адамны? ?о?аммен мемлекет ?ауіпсіздігіне тікелей байланыстылы?ын сезіну. Патриотизм мемлекетті жеке адаммен оны? ?ткені, б?гінгі ж?не  болаша?ымен ?арым-?атынасын білдіреді.

  Ерлік – таби?ат берген сый емес, ?р адамны? ар-намысында, абыройлыда; ?зін оапсызды? пен мас?ара болу сезімінен  ?ор?ау; Адамны? е? ?лы сезімін – азаматты? парызын орындау ?шін, адамгершілікті сайы?а т?се отырып, ?жым ?міріні? игілігіне ?ана емес, оны?  ?ауіп-?атерінде б?лісіп, жауды барынша жою, жан?а-жанмен, ?ан?а-?анмен аяусыз кек алу жолымен жеке басы?ды отандастары?ды ?ауіпсіз етуге ?мтылу; саналы т?рде ?ауіп-?атерге бас тігу;

  Батылды? – ?имыл ?рекет есебін т?уекелдеумен ?йлестіре алушылы?.

  Табандылы? – батырларды? ?ал?аны.

  ?жеттілік – ?айсарлы? – адамны? тіпті м?мкін емес н?рсеге абыроймен, тіпті ?лімге бас тігу.

  Т?уекел ету – игілікті ??лшыныс.

Халы?ты ерлікке, патриотты??а т?рбиелеудегі, жан жарасын жазуда?ы ?нер мен ?дебиетті?  ??діретті к?шін, к?ресте рухани к?шті ??ралы бол?анын со?ыс эпизодтарынан на?ты  мысалдар келтіріп, жаудан же?ілмейтініне басты назар  аудар?ан.

Бауыржан а?амыз артына жетпіске жуы? ма?ал-м?телдер ?алдыр?ан. Ол ма?ал-м?телдер мынау: «Ерлік – т?рбиеден туады», «Ерлік білекте емес, ж?ректе. Отанда – оапсыз?а орын жо?», «Тізе б?гіп тірі ж?ргеннен, тік т?рып ?лген  арты?» - деп халы? атынан ащы да ?діл  ?кімін пайымдайды. Тіпті Бауыржан  а?амыз ту?ан ауылына келіп, ауыл адамдарыны? ынтыма?сызды?ын, ?арттарды? ?адірсіздігін, жастарды? т?ртіпсіздігін  к?ріп ызаланады. Дастархан?а ас  ?айырып, бата бергенде, б?рын?ы халы?ты? бата тілекті  жа?аша жа??ыртты.

 «Я ??дай тоза?ты? отынан са?та, ?а??ы?ан о?та са?та;пара?ор соттан са?та, кірлі сумен жуыстан са?та, ынтыма?сыз туыстан са?та, ?ара ж?рек батылдан са?та. Адамды ?адірлемес есерден са?та; Нанды бас?ан есерден са?та, Мезгілсіз келген ?лімнен са?та.Жастарында ?деп жо?, ?лгенінде батуда жо? ??р ай?ай-шу да??ойдан са?та» деген батасыны? т?нып т?р?ан т?л?м, ?зіндік ?лгі - ?неге, ?лмес, ескірмес ?сиет екендігінде дау жо?.

   «Бауыржан Момыш?лыны?  шы?армашылы?ы патриотты? т?лім-т?рбиені? ?айнар к?зі».

Бауыржан – к?не К?лтегін ескерткішінде жазыл?андай, «?з Елін-елдікті еткен, жауын-бейбіт еткен-батыр;»

«Мен – Отанды с?йемін»- б?лімі (слайд)

 • Сендер, ?лы Отанды с?йе отырып орта? ша?ыра?ымыз аясында?ы досты?ты са?тау?а міндеттіміз.
 • Е? негізгі ма?сат пен  талап-адал болу. Тек адал адам ?ана ?з Отанын с?йеді; ?ауіпсіздігін ойлайды,  тіпті ?ор?аныс жа?дайында к?реске белсенді т?рде  ?атынаса  алады. Бізді? елімізді? жастары ?аза?стан патриотизміні?  шынайы келбетін к?рсетті.1986 жылы Желто?сан о?и?асында жастар ата-бабаны? ?лкен т?жірибесін ?абылдап, оны к?рсете білді. 18 жылды? тарихы бар, т?й -т?й бас?ан  ?аза?стан – т?уелсіздік жемісін к?рді.
 • Ой жарысы: (Слайдта жазыл?ан).
 • С?ра?тар:
 1. Мен – ?аза?стан патриотымын.
 2. ?аза?стан – мені? Отаным.
 3. Мен – елімні? ерте?імін.
 4. ?аза?стан – мен ?шін жауапты болса, менде елім ?шін жауаптымын.
 5.  Патриотизм с?зіне аны?тама.

Мазм?ны: Патриотизм – ту?ан жерге Отан?а, ата-баба жат?ан жерге, «перзенттік» махаббат.

Патриотизм – ?ажет уа?ытта ?зіне ?рбір адамны? «б?йры?» беріп, «сын са?атта  істей алмаймын» дегенді же?е білу.

Патриотизм - ?з Отанына деген махаббат, адалды?.

О?ушылар  шы?армашылы?ы «Б?ла? к?рсе? к?зін аш» дегедей, сыныпта а?ынды?та ?алам тартып ж?рген балалар  бар (Ты?дап к?рейік).

 • Байрон М?рес. («А?аны? ерлігі») ?ле?.
 • К?бір Санжар «Батыр?а ??рмет». ?ле?.

К?ш ж?ре т?зеледі – дегендей, шы?армашылы?тары?а д?н ризамыз! (?ол шапала?талады).

 

    Еркін ал?а басатын

    Ерте?ге жол ашатын

    ?рпа?тарды? ба?ыты.

   ?аза?  елі жасасын!

 

С?йемін  байлы?ымды, тілімді.

 Киелім, айбынымды, к?німді.

 Орнаймын к?гіне ж?лдыз боп.

 ?ор?аймын Отанымды – Туымды. 

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«"Мен -?з елімні? патриотымын!" »

І. Таныстыру ІІ. “Білімдіге дүние жарық” викториналық сұрақтар. ІІІ. “Тіл өнері” IV . “Сөз тапқанға.......” V . “Гүлденген Қазақстан қандай мемлекет”тапсырма. VI . “Егер мен президент болсам,.....” тақырыбына эссе жазу. VII . Қорытындылау.
 • І. Таныстыру
 • ІІ. “Білімдіге дүние жарық” викториналық сұрақтар.
 • ІІІ. “Тіл өнері”
 • IV . “Сөз тапқанға.......”
 • V . “Гүлденген Қазақстан қандай мемлекет”тапсырма.
 • VI . “Егер мен президент болсам,.....” тақырыбына эссе жазу.
 • VII . Қорытындылау.
ІІ. “Білімдіге дүние жарық” Мұнда топтың шапшандылығын, біліктілігін аңғарамыз. І топ 1. ҚР тәуелсіздікті қашан алды . 1991ж. 16-желтоқсан  2. Қазақтың тұңғыш ғарышкері кім? Т.Әубәкіров 3. Шоқанның әжесі? Айғаным 4. «Көксерек» әңгімесінің басты кейіпкері? Құрмаш

ІІ. “Білімдіге дүние жарық” Мұнда топтың шапшандылығын, біліктілігін аңғарамыз.

І топ

1. ҚР тәуелсіздікті қашан алды .

1991ж. 16-желтоқсан

2. Қазақтың тұңғыш ғарышкері кім?

Т.Әубәкіров

3. Шоқанның әжесі?

Айғаным

4. «Көксерек» әңгімесінің басты кейіпкері?

Құрмаш

5. Қандай ұлттық тағамдарды білесің? қазы-қарта, жал-жая,бесбармақ, қымыз, шұбат. 6. Үстеудің неше түрі бар? 7 7. Қағаз хрестоматиясын жазған кім? (Ы.Алтынсарин) 8. Күй атасы кім? (Құрманғазы)

5. Қандай ұлттық тағамдарды білесің?

қазы-қарта, жал-жая,бесбармақ, қымыз, шұбат.

6. Үстеудің неше түрі бар?

7

7. Қағаз хрестоматиясын жазған кім?

(Ы.Алтынсарин)

8. Күй атасы кім?

(Құрманғазы)

ІІ топ 1. Қазақ тілі алғаш мемлекеттік мәртебесін қай жылы алды. (1989ж) 2. Қазақ даласының жарық жұлдызы? (Шоқан) 3.Ұлттық киімдер қалай аталады? ( тақия, бешпет, қамзол, сәукеле, тон, кимешек т.б) 4.Қазақ халқының салт- дәстүрлерін ата? ( шілдехана, бесік той, тұсау кесу, құда түсу, келін түсіру, қыз ұзату. т.б .

ІІ топ

1. Қазақ тілі алғаш мемлекеттік мәртебесін қай жылы алды.

(1989ж)

2. Қазақ даласының жарық жұлдызы?

(Шоқан)

3.Ұлттық киімдер қалай аталады?

( тақия, бешпет, қамзол, сәукеле, тон, кимешек т.б)

4.Қазақ халқының салт- дәстүрлерін ата?

( шілдехана, бесік той, тұсау кесу, құда түсу, келін түсіру, қыз ұзату. т.б .

5. Қазақ алфавитін жасаған кім? ( А.Байтұрсынов) 6.Тұңғыш кемеңгер? ( Ыбырай) 7. Ақылды сөзінің түбірі ( ақыл) 8. Беташар қашан айтылады? ( келін түскенде)

5. Қазақ алфавитін жасаған кім?

( А.Байтұрсынов)

6.Тұңғыш кемеңгер?

( Ыбырай)

7. Ақылды сөзінің түбірі

( ақыл)

8. Беташар қашан айтылады?

( келін түскенде)

ІІІ. “Тіл өнері” мақал мәтелдің жалғасын табу анаға қарап- ұл өсер , қыз өсер. Атаға қарап- баланың көңілі далада. Ананың көғілі балада, Ата-ананың қадірін- Балалы болғанда білерсің. халықтың баласы бол. Атаның баласы болма, ұшқанда соны ілерсің. Ұяда не көрсең, баласыз үй қу мазар. Балалы үй базар, ана көрген тон пішер. Ата көрген оқ жонар, баланың тілі-бал. Ананың сүті –бал, туған ананың күтімі жылы. Туған үйдің түтіні жылы, Анаңа ауыр сөз айтпа, артыңа ауыр жүк артпа. көз нұры. Бала – ананың бауыр еті, ана –шалқар көл. Әке асқар тау,

ІІІ. “Тіл өнері”

мақал мәтелдің жалғасын табу

анаға қарап-

ұл өсер ,

қыз өсер.

Атаға қарап-

баланың көңілі далада.

Ананың көғілі балада,

Ата-ананың қадірін-

Балалы болғанда білерсің.

халықтың баласы бол.

Атаның баласы болма,

ұшқанда соны ілерсің.

Ұяда не көрсең,

баласыз үй қу мазар.

Балалы үй базар,

ана көрген тон пішер.

Ата көрген оқ жонар,

баланың тілі-бал.

Ананың сүті –бал,

туған ананың күтімі жылы.

Туған үйдің түтіні жылы,

Анаңа ауыр сөз айтпа,

артыңа ауыр жүк артпа.

көз нұры.

Бала – ананың бауыр еті,

ана –шалқар көл.

Әке асқар тау,

IV . “Сөз тапқанға.......” І топ Мұнда топтың шапшандылығын, біліктілігін аңғарамыз . 1.Балдан тәтті не? (Бала)  (кенже ұл)  2.Қара шаңырақ иесі кім? 3.Балаға кім сыншы? (ата)  (мұра)  4. Әкеден балаға берілетін зат?  (Ана) 5.Үйдегі алтын адам кім?  (өсек,өтірік,мақтаншақ,еріншек)  6.Бес дұшпанды атаңдар? 7. “Ұл атадан көрмейінше сапар шекпес” кімнің нақыл сөзі?  (Қорқыт ата )  8.ҚР баланың құқықтары туралы заң қашан қабылданды?  (2002ж. 8-тамыз)  9. Жасөспірім бала неше жастан бастап қылмыстық жауапкершілікке тартылады?  (14 жас)

IV . “Сөз тапқанға.......”

І топ

Мұнда топтың шапшандылығын, біліктілігін аңғарамыз .

1.Балдан тәтті не?

(Бала)

(кенже ұл)

2.Қара шаңырақ иесі кім?

3.Балаға кім сыншы?

(ата)

(мұра)

4. Әкеден балаға берілетін зат?

(Ана)

5.Үйдегі алтын адам кім?

(өсек,өтірік,мақтаншақ,еріншек)

6.Бес дұшпанды атаңдар?

7. “Ұл атадан көрмейінше сапар шекпес” кімнің нақыл сөзі?

(Қорқыт ата )

8.ҚР баланың құқықтары туралы заң қашан қабылданды?

(2002ж.

8-тамыз)

9. Жасөспірім бала неше жастан бастап қылмыстық жауапкершілікке

тартылады?

(14 жас)

І I топ Тәрбие мен білімнің ордасы ( мектеп) 18жасқа толмаған адам ( бала) «Өзін-өзі тану» бағдарламасының авторы кім? ( С.Назарбаева) Екі адамның бір-біріне деген адалдығы ( достық) Қазақстанда қандай білім алу міндетті түрде ( орта) Бес асылды атаңыз  (талап, еңбек, терең ой, қанағат, рақым) Үш арсызды ата? ( ұйқы, тамақ, күлкі) ( алғыс алу, өзіңді көптің іздеуі, ісіңнің өшпеуі) Үш қуаныш Мемлекеттік рәміздерді ата

І I топ

Тәрбие мен білімнің ордасы

( мектеп)

18жасқа толмаған адам

( бала)

 • «Өзін-өзі тану» бағдарламасының авторы кім?

( С.Назарбаева)

 • Екі адамның бір-біріне деген адалдығы

( достық)

Қазақстанда қандай білім алу міндетті түрде

( орта)

 • Бес асылды атаңыз

(талап, еңбек, терең ой, қанағат, рақым)

Үш арсызды ата?

( ұйқы, тамақ, күлкі)

( алғыс алу, өзіңді көптің іздеуі, ісіңнің өшпеуі)

Үш қуаныш

Мемлекеттік рәміздерді ата

 • ( елтаңба, ту, гимн)
V .“Гүлденген Қазақстан қандай мемлекет”тапсырма.
 • V .“Гүлденген Қазақстан қандай мемлекет”тапсырма.

Гүлденген Қазақстан

қандай мемлекет”

“ Егер мен президент болсам, ... ” эссе жазу (5-7минут)

Егер мен президент болсам, ... ”

эссе жазу

(5-7минут)

Қатысқандарыңызға рахмет!!!

Қатысқандарыңызға рахмет!!!


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Классному руководителю

Категория: Презентации

Целевая аудитория: Прочее

Скачать
"Мен -?з елімні? патриотымын!"

Автор: Ахметова Замзагуль Каиржановна

Дата: 29.01.2015

Номер свидетельства: 164008

Похожие файлы

object(ArrayObject)#863 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(44) "Мен елімні? патриотымын "
  ["seo_title"] => string(25) "mien-ielimnin-patriotymyn"
  ["file_id"] => string(6) "177292"
  ["category_seo"] => string(10) "vneurochka"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1424615238"
 }
}
object(ArrayObject)#885 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(46) "Мен - елімнің патриотымын"
  ["seo_title"] => string(27) "mien_ielimnin_patriotymyn_4"
  ["file_id"] => string(6) "428571"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1505675731"
 }
}
object(ArrayObject)#863 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(47) "Мен, елімнің патриотымын !"
  ["seo_title"] => string(23) "men_elimnin_patriotymyn"
  ["file_id"] => string(6) "560671"
  ["category_seo"] => string(21) "doshkolnoeObrazovanie"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1603203079"
 }
}
object(ArrayObject)#885 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(51) "Мен, өз елімнің патриотымын."
  ["seo_title"] => string(31) "mien_oz_ielimnin_patriotymyn_10"
  ["file_id"] => string(6) "432050"
  ["category_seo"] => string(10) "vneurochka"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1507808517"
 }
}
object(ArrayObject)#863 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(97) "Тәрбие сағатының тақырыбы «Мен елімнің патриотымын»"
  ["seo_title"] => string(54) "t_rbiie_sag_atynyn_tak_yryby_mien_ielimnin_patriotymyn"
  ["file_id"] => string(6) "432467"
  ["category_seo"] => string(22) "klassnomuRukovoditeliu"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1508069122"
 }
}


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства