kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

«Жас келсе, іске» Жас мамандар?а арнал?ан тренинг-саба?.

Нажмите, чтобы узнать подробности

«Жас келсе, іске» Жас мамандар?а арнал?ан

тренинг-саба?.

Ма?саты: Жас мамандар?а к?мек к?рсету ж?не ?жымда жа?ымды психологиялы? ахуал ?алыптастыру. Айналамызда?ы адамдармен ?арым – ?атынасымыз ?андай, олар кімдер, біз кімбіз, ?зімізді ?зіміз танимыз ба?, — деген с?ра?тар?а жауап іздеп, т?л?аны? адами к?з?арасын аны?тау.

К?рнекілігі: суреттер, на?ыл с?здер, бланк, слайд.

На?ыл с?здер: «Жас келсе іске», «Жас маман! ?рбір бала-бір ж?лдыз. Жар?ырауына к?мектес!»

Психолог: ??рметті ?стаздар!

?з ?ызметтерін аянбай, ала?сыз ж?ргізуіне ?ш?ыр ой, ал?ыр зейін, ашы? к?з, ояу к?кірек керек екені даусыз. Сергек ?имылмен, шира? оймен, сезімтал ж?рекпен адал е?бек ететін оларды? зерделеріндегі ойларынан т?йін алу. Б?гінгі ма?сат, айналамызда?ы адамдарымызбен ?арым – ?атынасымыз ?андай, олар кімдер, біз кімбіз, ?зімізді — ?зіміз танимыз ба? деген с?ра?тар?а жауап іздеп, т?л?аны? адами к?з?арасын аны?тау.

Мектебімізді? ?о?амды? ?мірінде де алатын орны, ат?аратын ролі ?з м?ніндегі жас мамандарды? ауызбіршілігін тудыру, к?ппен ж?мыс істей білуді? ма?ыздылы?ын, ерекшелігін та?ы да ай?ындай т?су болды.

Ендеше сіздерге с?ттілік тілей отырып, тренингімізді бастаймыз.

Тренингке ?атысушыларды б?лек ?стелдерге отыр?ызамыз.

Жа?ымды ?уен ж?й дауыспен ойналып т?рады. Алдарына бланк таратылып беріледі, оны? сыртына аты – ж?ндерін жазып, толтырады.

І. ЗЕЙІНДІ ЗЕРТТЕП ЗЕРДЕЛЕ

* «МЮНСТЕРБЕРГ» ?ДІСТЕМЕСІ

Б?л ?дістеме зейінні? та?дамалылы?ын аны?тау?а ба?ытталады.

Н?с?ау:

К?птеген ?ріптерді? арасында т?тас с?здер бар. Сізді? міндеті?із: тез о?ып отырып, сол с?здерді? астын сызуы?ыз керек.

Ж?мыс уа?ыты-2 минут. Табылып астын сыз?ан с?здерді? саны мен бай?алмай ?ал?ан с?здер саны, ?атеге байланысты ба?аланады.

Зерттелуші тапсырманы орындап бол?аннан кейін н?тижесі есептеліп хабарланады.

Аашпгоппартаивнртерезевнаапташыопккарталыгкса?атлыгсаба?оыгборпыаукесікрвнбасбалда?инакпота?тагыео?ушыоанм??алімрыгадиректорвпыку?ызметкерапецуранлвгкд?птершввр…….

ІІ. ТЕСТ – ПСИХОДИАГНОСТИКА ??РАЛЫ.

Сіз ?андай м??алімсіз?

Жалпы диагностикалы?, к?сіби лайы?тылы?ты аны?тау.

1.М??алімдік ?ызметке ?алай келді?із?

а) ж?рек ?алауымен

?) кездейсо?

б) лажым жо?ты?тан

2. Сіз ?шін м??алімні? ж?мысы:

а) керемет ж?мыс

?) к?нк?ріс ?шін

б) бас ?атыру

3. О?ушыларды? сізді? білімі?ізге к?з?арасы

а) ?те сауатты деп есептейді

?) ?ана?аттанарлы?

б) оларды? к?з?арасында ж?мысым жо?

4. О?ушылар арасында жарыс болатын болса:

а) міндетті т?рде менен к?мек с?райды

?) кейде

б) ма?ыма м?лде жоламайды

5. Сізді? саба? ?ту т?сілі?із ?андай?

а) о?улы?тан тыс ?ызы?ты материалды жиі пайдаланамын

?) сирек ?олданамын

б) о?улы?пен шектелемін

6. Сізді? ?ате?ізді озат о?ушы?ыз тапты:

а) ?атені мойындап, кешірім ?тінемін

?) ?ндемей ??тыламын

б) ?зімдікі д?рыс деп, же?істік бермеймін

7. Сыныптан тыс ж?мысты ?йымдастыруда

а) о?ушылар арасында жиі-жиі жарыстар ?йымдастырамын

?) басшылар ескерткенде ?ана

б) бас ауырт?ым келмейді

8. О?ушы?а ?ол ж?мсайсыз ба?

а) м?лде ?ол ж?мсамаймын

?) анда-санда

б) «Аю?а намаз ?йреткен – тая?» деп есептеймін

9. М??алім бол?аны?ыз?а

а) ризасыз

?) сізге б?рібір

б) ?кінесіз

10. ?жым арасында беделі?із:

а) ?те жо?ары

?) жа?сы

б) орташа

?рбір «а» жауабына – 5 ?пай, «?» жауабына – 3 ?пай, «б» жауабына – 1 ?пай есепте?із.

45-50 ?пай жинаса?ыз:

Сіз ш?кірт ?шін биік т?л?асыз. Сіз бала т?рбиесіне жан-т?німен берілген жансыз.

30-21 ?пай жинаса?ыз :

Сіз арбаны да сындырмайтын, ?гізді де ?лтірмейтін к?йде ж?рсіз. Сізге к?п іздену керек.

15-11 ?пай жинаса?ыз:

Сіз бос?а уа?ыт ?ткізіп ж?рсіз. Орыны?ызды бала жанын т?сінетін шын м??алімге босат?аны?ыз ж?н.

ІІІ. Психогеометриялы? тест

1. Адамны? т?л?алы? типін тез арада аны?тау?а;

2. Кез келген адам?а толы? мінездемені о?ан т?сінікті т?рде жеткізуге;

3. К?нделікті жа?дайда?ы мінез-??лы?ты? сценарийін жасау?а

м?мкіндік береді.

Н?с?ау

Суретте бейнеленген 5 фигура?а ?ара?ыз: квадрат, ?шб?рыш, тік т?ртб?рыш, ше?бер, ирек. Осыларды? ішінен сізді «б?л – Мен!» дегізетіндей біреуін та?да?ыз. ?зі?ізді? форма?ызды сезіні?із. Та?дау ?иын болса, сізге бірінші болып «?ара?ан», к?зі?ізге бірінші іліккен форманы алы?ыз. Оны №1 деп белгілеп жазып алы?ыз. Одан кейін ?ал?ан фигураларды ?алауы?ызша н?мірлік ретімен жазы?ыз

Сонымен, сізді? бірінші деп белгілеген фигура?ыз – Сізді? негізгі фигура?ыз, немесе субъективтік форма?ыз. Ол сізді? негізгі ?стемдік ететін мінез-??л?ы?ызда?ы ерекшеліктерді, т?ртібі?ізді аны?тау?а м?мкіндік береді. Ал ?ал?андары – Сізді? мінезі?ізге ?осымша ?р беретін б?ліктер болып табылады. Ал со??ы фигура сізді? ?арым-?атынас жасауда ?иыншылы? к?ретін адамны? формасы. Егер сізді ешбір фигура т?тас ?ана?аттандырмайтын сия?ты болса, онда сізді екі не ?ш формадан т?ратын комбинациясы сипаттай алады.

Квадрат: ?айраткер, е?бекшіл форма.

Оны? ?мір с?ру ортасы ?зіндік «Меніне» ?йлесімді.

Жа?ымды жа?тары – ?йымшыл, д?л, ?ата? т?ртіпті, ережені ?стану, аналитикалы? ойлау ?абілеті, ?са? заттар?а зейінділік, фактіге ж?гіну, жазба с?йлеуге ??штарлы?, ??ыптылы?, тазалы?, са?ты?, сал?ын?андылы?, ?немшілдік, т?ра?тылы?, талапшыл, шешімінен ?айтпау, шыдамдылы?, е?бек?орлы?, к?сіби эрудиция;

Жа?ымсыз жа?тары: та?уа, ?те ?са?шыл, ?те са?, «а?ылг?й», ерегеспе, консерватор, (жа?алы??а ?арсылы? к?рсетуші), шешімді ?абылдауды созу, сара?дау, саясаткерлігі т?мен, таныстары мен достары аз адам.

?шб?рыш: Б?л лидерлікті? символы, ма?сатына ба?ытталу, дегеніне жету.

Жа?ымды жа?ы: лидер, билікке ?мтылыс, ?айткен к?нде же?іске жету, проблеманы? ?зегіне ??ілу, ?зіне деген сенімділік, шешімге тез келе алу, сезімталды?, батылды?, ?те белсенділік,т?уекелшілдік, жо?ары е?бек?орлы?, к??іл к?терудегі еркіндік, к?шті саясатшы, тап?ырлы?, ?арым-?атынаста к?пшіл;

Жа?ымсыз жа?тары: е? сенімді достары мен жа?ындары аз, ?ызбалы?, ата?-да???а ба?ыттылы?, шыдамсызды?, ?зіні? ма?сатына жеткенше бас?а?а к??іл аудармау, ?з дегенінен ?айтпау, ?у, айлакер, ?з дегеніне жетуде неге де бара алады, ?зімшіл, м?ртебе, мансап?а ба?ыттал?ан, ?стамсыз, шыдамсыз.

Т?ртб?рыш: ?тпелі ?алыпты? символы. ?згеру, бас?а де?гейге ену, уа?ытша жа?дай. ?зін-?зі т?сіне бермеу, проблемадан ?ор?у…

Жа?ымды жа?ы: білуге ??штарлы?, барлы? жа?а?а жаны ??мар, батыл, бейбітшіл, дау-дамайдан ?аш?а?тайды;

Жа?ымсыз жа?ы: ?зін т?мен ба?алау, ?згермелілік, т?ра?сызды?,пікірін жиі ?згерткіштік, ?оз?ышты?, ?зіне сенбеу, а??аулы?, сенгіштік, ?ызбалы?, к??іл-к?йіні? тез де жиі алмасуы,?мытша?ты?, заттарын жо?алту?а бейімділігі, ??ыпты емес, тияна?сыз, жа?а достар, ?згені? мінез-??л?ына, ?ылы?ына еліктеу («р?лдерді ?зіне ?лшеу»), тез сал?ын тиіп ауыр?ыш, жара?аттан?ыш, жол апатына т?скіш. Т?ртб?рыштылы? – бар бол?аны стадия, ?тпелі кезе? екенін ескер!

Ше?бер: Мифологиялы? т?р?ыдан ?йлесімділік (гармония) символы.

??нды ?асиеттері: адамдар, оларды? жайы, жа?сы ?арым-?атынас орнату, ?арым-?атынасты ?ажетсінуі ?те жо?ары, «желім» – отбасын, ?жымды біріктіргіш, ашы?, ?згелерге ?ам?оршы, ?олы ашы? – мырза, ?згені т?сіну, жа?сы интуиция, байсалдылы?, сенгіштік, ?згелерді иландыра алу, ?ділетсіздікке ?арсы т?руда батылды? танытады, ?о?амды? ж?мыс?а бейімділік, к?н тізбегінеркін ??рады, таныстары мен достары к?п. Ше?бер – жа?сыпсихолог!

Жа?ымсыз жа?ы: к?біне ?зін кін?лі сезінушілік, меланхолия?а берілгіштік, айналада?ыларды? пікіріне ба?ытталу, шешімге келе алмаушылы?, саясаткерлігі т?мен, к?пс?зділік, ?серленгіш, сезімтал.

Ирек: Креативтілік, шы?армашылы? символы. ?зі де бас?а фигуралар секілді жабы? емес, ерекше формада.

Жа?ымды жа?ы: «о?жарты шарлы» — ойшыл, ?згеден ерекше, айры?ша ойлау, шешім ?абылдау, ортаны? с?йіктісі, тап?ыр, ?згерістерді ?ажетсінуі, креативтілік, білім ??марлы?, жо?ары интуиция, ?зіні? идеяларымен ?анаттануы, арманшыл, болаша??а ба?ытталу, жа?алы?ты? барлы?ына деген о? к?з?арас, ?иялшыл, энтузиазм, еркіндік;

Жа?ымсыз жа?ы: ?мірге аз бейімділік, импульсивтілік, к??іл-к?йіні? ?згермелілігі, мінезіні? ??былмалылы?ы, ?стамсызды?ы, экспрессивті (шынды?ты к?зге айта салу), дара ж?мыс істеуді ?натуы, ?а?аз бастылы?ты ?натпауы, айналысып ж?рген ісі жа?а болудан ?алса, ая?ына дейін жеткізбей тастай салады, финанс жа?ынан сала?ты?.

І?. Слайдтан бірнеше т?стер к?рсетіледі. Осы т?стерді? ішінде ?зі?ізге ?на?ан т?сі?ізді та?да?ыз.

Та?да?ан т?сін жазады.

А? – а?к??іл, а?жар?ын, елгезек адамдар. К?п істері адал болады. Балалы? мінездерінен ?лі ?оштаса алма?ан адамдар.

К?ЛГІН – ешкімге ??самайтын шы?армашыл т?л?алар.

?ЫЗЫЛ – шапша? мінезді, ж?мса? ж?ректі, ж?мысты д?л кезінде орындайтын, т?уекелшіл, ?арсыласу?а дайын т?ратын адамдар.

САРЫ – ?иял?а бай, сенімді, ?айсар, болаша?тан к?п ?міт к?тетін адамдар.

К?К – сал?ын ?анды, ?зіне сенімді, бас?аларды? ренжіткенін ?аламайтын, тынышты? с?йетін адамдар.

ЖАСЫЛ – ?айсар мінезді, ж?мса? ж?ректі, а?к??іл, ?айырымды адамдар. Олар сенімді, т?ра?ты адамдар.

?уенді терапия

Ма?саты: М??алімні? к?сіби ??лшынысын арттыру, жігерлендіріп к??іл – к?йін к?теру.

К?рнекілігі: Музыка аппараты, жа?ымды, баяу ?уенді диск. Таби?ат бейнеленген суреттер.

Уа?ыты: 7-10 минут

?йымдастыру кезе?і:

а) М??алімді жайлы отыр?ызып, еркін ы??айлы сезінуін ?ада?алау.

?) Таби?ат к?ріністерін м??ият ?арауын ?тіну.

б) ?уенді ?осар алдында м??алім к?зін ж?муы тиіс.

Кіріспе:

- К?з алды?ыз?а жа?а к?рген таби?ат к?ріністерін елестеті?із.

-Тере? дем алып, ?уенні? ыр?а?ына зейін аударып, мені? с?здеріме ??ла? салы?ыз.

- Ал, бастаймыз. (музыка ?осылады)

- Со?па? жолмен ж?ріп келесіз …

- Жол ?за?, шаршады?ыз, ш?лдеді?із …

- Кенет алды?ыздан ?ажайып ба? к?рінді …

- Алма ба?ы …

- ?ып – ?ызыл алмалар ?ол созым жерде …

- Сіз ?зіп алып жей бастады?ыз …

- Д?мі керемет …

- Жеген сайын жегі?із келеді …

- ?алта?ыздан дорба алып алмаларды жинай бастады?ыз …

- К?н кешкірді … ?айту керек … Ба?тан шы?ып жол?а т?сті?із … Иы?ы?ызда дорба.

- Ж?гі?із ауыр. Жол бітер емес. «Тастап кетсем бе екен?» деген ой келді …

- Сіз дорбаны емес, жал?ау ойы?ызды тастап кеті?із …

- Міне, ?алашы??а да жетті?із … Алды?ыздан ?уана секіріп балалар шы?ты …

- Олар?а ?зі?із терген алмалардан ?лестіре бастады?ыз …

- Алма тергені?із м?ншама абырой болар ма?

Сізге балалар да, оларды? ата – аналары да д?н риза …

- Балаларды? ба?ытты к?лкісі сізді? де к??ілі?ізді к?кке к?терді! Музыка то?татылып, м??алімдер к?зін ашады. ?з ?серлерін б?ліседі.

Ж?ректен ж?рекке

?р адам бір- біріне жылы лебіздерін білдіріп, бір- біріне ж?рекшелерін сыйлайды.

Психологты? ?орытынды с?зі.

К?нде ?сіп-?арап, зерттеп ба?ады,

Зерттеген со?, зердеге сап алады.

Не тілесе соны біліп, т?сінер,

Білген сайын іштен жиі к?рсінер.

Ілім білген дана атанар а?ыры,

Білім елге пайда берер ашы?ы!

Ту?аннан-а? білімге ынта болмаса,

О?у іздеп ?иналма?дар онда аса…

Бала білім жолын ?усын десе?із,

Бесігінде-а? ілім шо?ын к?се?із…

Бала миы – да? тимеген ?а?аз на?,

Ми?а с?зін ?мытпас?а жазар ба?.

Ж?сіп Баласа??ни

          ?сыныс

       1. жас мамандарды? о?ушылар арасында м?нерін жетілдіру.

       2. саба?ты ізденіспен,о?ыту ?дістерін ?олдана отырып ?ту.

Просмотр содержимого документа
««Жас келсе, іске» Жас мамандар?а арнал?ан тренинг-саба?.»

«Жас келсе, іске» Жас мамандарға арналған

тренинг-сабақ.

Мақсаты: Жас мамандарға көмек көрсету және ұжымда жағымды психологиялық ахуал қалыптастыру. Айналамыздағы адамдармен қарым – қатынасымыз қандай, олар кімдер, біз кімбіз, өзімізді өзіміз танимыз ба?, — деген сұрақтарға жауап іздеп, тұлғаның адами көзқарасын анықтау.

Көрнекілігі: суреттер, нақыл сөздер, бланк, слайд.

Нақыл сөздер: «Жас келсе іске», «Жас маман! Әрбір бала-бір жұлдыз. Жарқырауына көмектес!»

Психолог: Құрметті ұстаздар!

Өз қызметтерін аянбай, алаңсыз жүргізуіне ұшқыр ой, алғыр зейін, ашық көз, ояу көкірек керек екені даусыз. Сергек қимылмен, ширақ оймен, сезімтал жүрекпен адал еңбек ететін олардың зерделеріндегі ойларынан түйін алу. Бүгінгі мақсат, айналамыздағы адамдарымызбен қарым – қатынасымыз қандай, олар кімдер, біз кімбіз, өзімізді — өзіміз танимыз ба? деген сұрақтарға жауап іздеп, тұлғаның адами көзқарасын анықтау.

Мектебіміздің қоғамдық өмірінде де алатын орны, атқаратын ролі өз мәніндегі жас мамандардың ауызбіршілігін тудыру, көппен жұмыс істей білудің маңыздылығын, ерекшелігін тағы да айқындай түсу болды.

Ендеше сіздерге сәттілік тілей отырып, тренингімізді бастаймыз.

Тренингке қатысушыларды бөлек үстелдерге отырғызамыз.

Жағымды әуен жәй дауыспен ойналып тұрады. Алдарына бланк таратылып беріледі, оның сыртына аты – жөндерін жазып, толтырады.

І. ЗЕЙІНДІ ЗЕРТТЕП ЗЕРДЕЛЕ

* «МЮНСТЕРБЕРГ» ӘДІСТЕМЕСІ

Бұл әдістеме зейіннің таңдамалылығын анықтауға бағытталады.

Нұсқау:

Көптеген әріптердің арасында тұтас сөздер бар. Сіздің міндетіңіз: тез оқып отырып, сол сөздердің астын сызуыңыз керек.

Жұмыс уақыты-2 минут. Табылып астын сызған сөздердің саны мен байқалмай қалған сөздер саны, қатеге байланысты бағаланады.

Зерттелуші тапсырманы орындап болғаннан кейін нәтижесі есептеліп хабарланады.

Аашпгоппартаивнртерезевнаапташыопккарталыгксағатлыгсабақоыгборпыаукесікрвнбасбалдақинакпотақтагыеоқушыоанмұғалімрыгадиректорвпыкуқызметкерапецуранлвгкдәптершввр…….ІІ. ТЕСТ – ПСИХОДИАГНОСТИКА ҚҰРАЛЫ.

Сіз қандай мұғалімсіз?

Жалпы диагностикалық, кәсіби лайықтылықты анықтау.

1.Мұғалімдік қызметке қалай келдіңіз?

а) жүрек қалауымен

ә) кездейсоқ

б) лажым жоқтықтан

2. Сіз үшін мұғалімнің жұмысы:

а) керемет жұмыс

ә) күнкөріс үшін

б) бас қатыру

3. Оқушылардың сіздің біліміңізге көзқарасы

а) өте сауатты деп есептейді

ә) қанағаттанарлық

б) олардың көзқарасында жұмысым жоқ

4. Оқушылар арасында жарыс болатын болса:

а) міндетті түрде менен көмек сұрайды

ә) кейде

б) маңыма мүлде жоламайды

5. Сіздің сабақ өту тәсіліңіз қандай?

а) оқулықтан тыс қызықты материалды жиі пайдаланамын

ә) сирек қолданамын

б) оқулықпен шектелемін

6. Сіздің қатеңізді озат оқушыңыз тапты:

а) қатені мойындап, кешірім өтінемін

ә) үндемей құтыламын

б) өзімдікі дұрыс деп, жеңістік бермеймін7. Сыныптан тыс жұмысты ұйымдастыруда

а) оқушылар арасында жиі-жиі жарыстар ұйымдастырамын

ә) басшылар ескерткенде ғана

б) бас ауыртқым келмейді

8. Оқушыға қол жұмсайсыз ба?

а) мүлде қол жұмсамаймын

ә) анда-санда

б) «Аюға намаз үйреткен – таяқ» деп есептеймін

9. Мұғалім болғаныңызға

а) ризасыз

ә) сізге бәрібір

б) өкінесіз

10. Ұжым арасында беделіңіз:

а) өте жоғары

ә) жақсы

б) орташа

Әрбір «а» жауабына – 5 ұпай, «ә» жауабына – 3 ұпай, «б» жауабына – 1 ұпай есептеңіз.

45-50 ұпай жинасаңыз:

Сіз шәкірт үшін биік тұлғасыз. Сіз бала тәрбиесіне жан-тәнімен берілген жансыз.

30-21 ұпай жинасаңыз :

Сіз арбаны да сындырмайтын, өгізді де өлтірмейтін күйде жүрсіз. Сізге көп іздену керек.

15-11 ұпай жинасаңыз:

Сіз босқа уақыт өткізіп жүрсіз. Орыныңызды бала жанын түсінетін шын мұғалімге босатқаныңыз жөн.

ІІІ. Психогеометриялық тест

1. Адамның тұлғалық типін тез арада анықтауға;

2. Кез келген адамға толық мінездемені оған түсінікті түрде жеткізуге;

3. Күнделікті жағдайдағы мінез-құлықтың сценарийін жасауға

мүмкіндік береді.

Нұсқау


Суретте бейнеленген 5 фигураға қараңыз: квадрат, үшбұрыш, тік төртбұрыш, шеңбер, ирек. Осылардың ішінен сізді «бұл – Мен!» дегізетіндей біреуін таңдаңыз. Өзіңіздің формаңызды сезініңіз. Таңдау қиын болса, сізге бірінші болып «қараған», көзіңізге бірінші іліккен форманы алыңыз. Оны №1 деп белгілеп жазып алыңыз. Одан кейін қалған фигураларды қалауыңызша нөмірлік ретімен жазыңыз

Сонымен, сіздің бірінші деп белгілеген фигураңыз – Сіздің негізгі фигураңыз, немесе субъективтік формаңыз. Ол сіздің негізгі үстемдік ететін мінез-құлқыңыздағы ерекшеліктерді, тәртібіңізді анықтауға мүмкіндік береді. Ал қалғандары – Сіздің мінезіңізге қосымша әр беретін бөліктер болып табылады. Ал соңғы фигура сіздің қарым-қатынас жасауда қиыншылық көретін адамның формасы. Егер сізді ешбір фигура тұтас қанағаттандырмайтын сияқты болса, онда сізді екі не үш формадан тұратын комбинациясы сипаттай алады.

Квадрат: Қайраткер, еңбекшіл форма.

Оның өмір сүру ортасы өзіндік «Меніне» үйлесімді.

Жағымды жақтары – ұйымшыл, дәл, қатаң тәртіпті, ережені ұстану, аналитикалық ойлау қабілеті, ұсақ заттарға зейінділік, фактіге жүгіну, жазба сөйлеуге құштарлық, ұқыптылық, тазалық, сақтық, салқынқандылық, үнемшілдік, тұрақтылық, талапшыл, шешімінен қайтпау, шыдамдылық, еңбекқорлық, кәсіби эрудиция;

Жағымсыз жақтары: тақуа, өте ұсақшыл, өте сақ, «ақылгөй», ерегеспе, консерватор, (жаңалыққа қарсылық көрсетуші), шешімді қабылдауды созу, сараңдау, саясаткерлігі төмен, таныстары мен достары аз адам.

Үшбұрыш: Бұл лидерліктің символы, мақсатына бағытталу, дегеніне жету.

Жағымды жағы: лидер, билікке ұмтылыс, қайткен күнде жеңіске жету, проблеманың өзегіне үңілу, өзіне деген сенімділік, шешімге тез келе алу, сезімталдық, батылдық, өте белсенділік,тәуекелшілдік, жоғары еңбекқорлық, көңіл көтерудегі еркіндік, күшті саясатшы, тапқырлық, қарым-қатынаста көпшіл;

Жағымсыз жақтары: ең сенімді достары мен жақындары аз, қызбалық, атақ-даңққа бағыттылық, шыдамсыздық, өзінің мақсатына жеткенше басқаға көңіл аудармау, өз дегенінен қайтпау, қу, айлакер, өз дегеніне жетуде неге де бара алады, өзімшіл, мәртебе, мансапқа бағытталған, ұстамсыз, шыдамсыз.

Төртбұрыш: Өтпелі қалыптың символы. Өзгеру, басқа деңгейге ену, уақытша жағдай. Өзін-өзі түсіне бермеу, проблемадан қорқу…

Жағымды жағы: білуге құштарлық, барлық жаңаға жаны құмар, батыл, бейбітшіл, дау-дамайдан қашқақтайды;

Жағымсыз жағы: өзін төмен бағалау, өзгермелілік, тұрақсыздық,пікірін жиі өзгерткіштік, қозғыштық, өзіне сенбеу, аңқаулық, сенгіштік, қызбалық, көңіл-күйінің тез де жиі алмасуы,ұмытшақтық, заттарын жоғалтуға бейімділігі, ұқыпты емес, тиянақсыз, жаңа достар, өзгенің мінез-құлқына, қылығына еліктеу («рөлдерді өзіне өлшеу»), тез салқын тиіп ауырғыш, жарақаттанғыш, жол апатына түскіш. Төртбұрыштылық – бар болғаны стадия, өтпелі кезең екенін ескер!

Шеңбер: Мифологиялық тұрғыдан үйлесімділік (гармония) символы.

Құнды қасиеттері: адамдар, олардың жайы, жақсы қарым-қатынас орнату, қарым-қатынасты қажетсінуі өте жоғары, «желім» – отбасын, ұжымды біріктіргіш, ашық, өзгелерге қамқоршы, қолы ашық – мырза, өзгені түсіну, жақсы интуиция, байсалдылық, сенгіштік, өзгелерді иландыра алу, әділетсіздікке қарсы тұруда батылдық танытады, қоғамдық жұмысқа бейімділік, күн тізбегінеркін құрады, таныстары мен достары көп. Шеңбер – жақсыпсихолог!

Жағымсыз жағы: көбіне өзін кінәлі сезінушілік, меланхолияға берілгіштік, айналадағылардың пікіріне бағытталу, шешімге келе алмаушылық, саясаткерлігі төмен, көпсөзділік, әсерленгіш, сезімтал.

Ирек: Креативтілік, шығармашылық символы. Өзі де басқа фигуралар секілді жабық емес, ерекше формада.

Жағымды жағы: «оңжарты шарлы» — ойшыл, өзгеден ерекше, айрықша ойлау, шешім қабылдау, ортаның сүйіктісі, тапқыр, өзгерістерді қажетсінуі, креативтілік, білім құмарлық, жоғары интуиция, өзінің идеяларымен қанаттануы, арманшыл, болашаққа бағытталу, жаңалықтың барлығына деген оң көзқарас, қиялшыл, энтузиазм, еркіндік;

Жағымсыз жағы: өмірге аз бейімділік, импульсивтілік, көңіл-күйінің өзгермелілігі, мінезінің құбылмалылығы, ұстамсыздығы, экспрессивті (шындықты көзге айта салу), дара жұмыс істеуді ұнатуы, қағаз бастылықты ұнатпауы, айналысып жүрген ісі жаңа болудан қалса, аяғына дейін жеткізбей тастай салады, финанс жағынан салақтық.

ІҮ. Слайдтан бірнеше түстер көрсетіледі. Осы түстердің ішінде өзіңізге ұнаған түсіңізді таңдаңыз.

Таңдаған түсін жазады.

АҚ – ақкөңіл, ақжарқын, елгезек адамдар. Көп істері адал болады. Балалық мінездерінен әлі қоштаса алмаған адамдар.

КҮЛГІН – ешкімге ұқсамайтын шығармашыл тұлғалар.

ҚЫЗЫЛ – шапшаң мінезді, жұмсақ жүректі, жұмысты дәл кезінде орындайтын, тәуекелшіл, қарсыласуға дайын тұратын адамдар.

САРЫ – қиялға бай, сенімді, қайсар, болашақтан көп үміт күтетін адамдар.

КӨК – салқын қанды, өзіне сенімді, басқалардың ренжіткенін қаламайтын, тыныштық сүйетін адамдар.

ЖАСЫЛ – қайсар мінезді, жұмсақ жүректі, ақкөңіл, қайырымды адамдар. Олар сенімді, тұрақты адамдар.

Әуенді терапия

Мақсаты: Мұғалімнің кәсіби құлшынысын арттыру, жігерлендіріп көңіл – күйін көтеру.

Көрнекілігі: Музыка аппараты, жағымды, баяу әуенді диск. Табиғат бейнеленген суреттер.

Уақыты: 7-10 минут

Ұйымдастыру кезеңі:

а) Мұғалімді жайлы отырғызып, еркін ыңғайлы сезінуін қадағалау.

ә) Табиғат көріністерін мұқият қарауын өтіну.

б) Әуенді қосар алдында мұғалім көзін жұмуы тиіс.

Кіріспе:

- Көз алдыңызға жаңа көрген табиғат көріністерін елестетіңіз.

-Терең дем алып, әуеннің ырғағына зейін аударып, менің сөздеріме құлақ салыңыз.

- Ал, бастаймыз. (музыка қосылады)

- Соқпақ жолмен жүріп келесіз …

- Жол ұзақ, шаршадыңыз, шөлдедіңіз …

- Кенет алдыңыздан ғажайып бақ көрінді …

- Алма бағы …

- Қып – қызыл алмалар қол созым жерде …

- Сіз үзіп алып жей бастадыңыз …

- Дәмі керемет …

- Жеген сайын жегіңіз келеді …

- Қалтаңыздан дорба алып алмаларды жинай бастадыңыз …

- Күн кешкірді … Қайту керек … Бақтан шығып жолға түстіңіз … Иығыңызда дорба.

- Жүгіңіз ауыр. Жол бітер емес. «Тастап кетсем бе екен?» деген ой келді …

- Сіз дорбаны емес, жалқау ойыңызды тастап кетіңіз …

- Міне, қалашыққа да жеттіңіз … Алдыңыздан қуана секіріп балалар шықты …

- Оларға өзіңіз терген алмалардан үлестіре бастадыңыз …

- Алма тергеніңіз мұншама абырой болар ма?

Сізге балалар да, олардың ата – аналары да дән риза …

- Балалардың бақытты күлкісі сіздің де көңіліңізді көкке көтерді! Музыка тоқтатылып, мұғалімдер көзін ашады. Өз әсерлерін бөліседі.

Жүректен жүрекке

Әр адам бір- біріне жылы лебіздерін білдіріп, бір- біріне жүрекшелерін сыйлайды.

Психологтың қорытынды сөзі.

Күнде өсіп-қарап, зерттеп бағады,

Зерттеген соң, зердеге сап алады.

Не тілесе соны біліп, түсінер,

Білген сайын іштен жиі күрсінер.

Ілім білген дана атанар ақыры,

Білім елге пайда берер ашығы!

Туғаннан-ақ білімге ынта болмаса,

Оқу іздеп қиналмаңдар онда аса…

Бала білім жолын қусын десеңіз,

Бесігінде-ақ ілім шоғын көсеңіз…

Бала миы – дақ тимеген қағаз нақ,

Миға сөзін ұмытпасқа жазар бақ.

Жүсіп Баласағұни

Ұсыныс

1. жас мамандардың оқушылар арасында мәнерін жетілдіру.

2. сабақты ізденіспен,оқыту әдістерін қолдана отырып өту.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Психологу

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 11 класс

Скачать
«Жас келсе, іске» Жас мамандар?а арнал?ан тренинг-саба?.

Автор: Сабаева Шынар Кенжебековна

Дата: 03.02.2016

Номер свидетельства: 287465

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства