kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

?БТ-ке психологиялы? дайынды?

Нажмите, чтобы узнать подробности

?ызылорда облысы  Жа?а?ор?ан кенті  

               №169 Н.Илялетдинов атында?ы орта

                                                                   мектебіні?   педагог-психологы 

                                                                  Алибекова Сапура  Низанкызы

Саба?ты? та?ырыбы: ?БТ-ке психологиялы? дайынды?

Ма?саты: Біры??ай мемлекеттік емтихан?а дайынды? кезе?іне о?ушылады? мінез-??лы? стратегиясы мен тактикасын ??деуін, ?зін-?зі реттеуін, ?зін-?зі ба?ылау?а да?дыландыруды? ж?не сенімділігін арттыруын ж?зеге асыру.

?дістер: топты? пікір-талас, ойын ?дістері, медитациялы? техникалар.

Дамытушылы?: ?БТ кезінде о?ушыларды? психологиялы? дайынды? керек екенін ескерту.

Т?рбиелік: кішіпейіл, мейірімділік, ізеттілікке т?рбиелеу.

К?рнекіліктер: на?ыл с?здер, стресс тестер, т?рлі-т?сті ?а?аздар т.б.

Саба?ты? т?рі: ауызша

Саба?ты? ?дісі: с?ра?-жауап, практикалы? ?діс-т?сілдер.

Міндеттер:

 1. Стреске ?арсы т?руын арттыру.
 2. Сенімді мінез-??лы? да?дысын арттыру.
 3. Эмоциялы? ерік сферасын дамыту.
 4. Эмпатия сезімін дамыту, ?зіне к??іл б?лу ж?не айналада?ылар?а сенім білдіру.
 5. Ішкі резервтерді етіп, ?зін-?зі ба?ылау да?дыларын дамыту.
 6. Іс-?рекетін талда?анда, ?з жауапкершілігін сезінуге к?пктесу.
 7. Конструтивті ?зара ?рекет да?дысына о?ыту.

Саба?ты? барысы:

?йымдастыру кезе?і

Психологиялы? дайынды?

Бір-біріне тілек айту

Ханды?та?ы ?а?ида:

Кешікпеу

Кедергі келтірмеу

Ба?аламау

?ндемеу м?мкіндігі

«?азір ж?не осында»

?арым-?атынасты? басым болуы

??пиялы?

Белсенділік

Басынан бастап со?ына дейін ж?мыс

?олды к?теру ?а?идасы («эфирде біреу»)

«То?та» ?а?идасы

«Пирог» ?а?идасы (к?п с?йлемеу)

Осы ханды?ты? ?а?идаларын ?абылдады? деген белгі ретінде ?олды  шапала?тайы?.

«?з ж?лдызы?ызды табы?ыз?» жатты?уы

Ма?саты: боса?су м?мкіндігі ж?не ?зін сенімділікпен оптимизмге ба?ыттау.

Уа?ыты 20 мин.

Н?с?ау: д??геленіп отыры?ыздар ж?не к?здері?ізді ж?мы?ыздар. ?ш рет тере? демалып, оны шы?ары?ыз. (музыка ойнайды).

Ал енді ж?лдызды т?нді елестеті?іздер. Ж?лдыздр ?лкен ж?не кіші, жары? ж?не к?нгірт. Біреу ?шін б?л біреу немесе бірнеше ж?лдыздар, ал біреулер ?шін сансыз к?п жары? шашып бірде алыстап, бірде ?ол созым жерде жа?ында?ан н?ктелер.

Ж?лдыздар?а м??ият ?арап, е? керемет ж?лдызды та?да?ыз. М?мкін б?л балалы?та?ы сізді? арманы?ыз?а ??сас шы?ар, м?мкін ол сізді? ба?ытты? ?уанышты, шабытты кездері?ізді еске т?сірген шы?ар. Та?ы да ?з ж?лдызы?ыз?а с?йсініп, о?ан жетуге тырысы?ыз. Бар к?ші?ізді салы?ыз! Сіз міндетті т?рде ?з ж?лдызы?ыз?а тетесіз. Аспаннан алып оны ?з алды?ыз?а ?ойы?ыз, жа?ынына ?ара?ыз ж?не оны? к?рінісінен ?андай с?уле, жары? шаш?анын есте са?тау?а тырысы?ыз.

Ал, енді ала?андары?ызбен тізеден т?мен ?арай тобы?ты? т?сына дейін денені созып, к?здері?ізді ашы?ыздар, ?а?аз алып, т?сті ?арындаштармен ?з ж?лдызы?ызды салы?ыз. Оны ?иып, бізді? ж?лдызымызды аспан?а іліп ?ойы?ыздар. Енді ж?лдыздар ?р тренинг саба?ында бізге жары?ы мен н?рын шашып, мейірім, досты?, ?з ара к?мек ?олдау сезімдерін бойымыз?а ?ялатады.

Ал со??ы саба?та оны ?здері?ізбен алып кетесіздер. Олар сіздерді білім жолында н?рландырып, емтихан мен ?мірде с?йемелдейді. Ж?лдыздар?а м??ият ?ара?ыздар: оларды? арасында бірде-бір ??сасы жо?. Олар барлы?ы ?рт?рлі, сіздер мен біздер сия?ты.

«Шынымды айтсам» жатты?уы

Ма?саты: айналад?ыларлды? топты? сенімін бекіту, ішкі ?ысымынан, ?ор?ынышынан арылту, ашы? болу?а ба?ыттау.

Уа?ыты: 15 мин.

Материал: ая?талма?ан с?йлемдер топтамасы.

Н?с?ау: Алдары?ызда топтамалар жиынты?ы жатыр. ?азір ?р?айсысы?ыз кезекпен шы?ып, ая?талма?ан с?йлемдер жазыл?ан топтаманы бір-біреулеп аласыз. Сізге ойланбастан с?зді ая?тау ?ажет. М?мкіндігінше шынайы болу?а тырысы?ыздар. Егер топ м?шелеріне жауабы?ыз шынайы болып к?рінбесе, онда сізге бас?а топтаманы алу?а тура келеді.

Топтама ?лгілері:

Шынымды айтсам, тест, емтихан, туралы ойлансам.

Шынымды айтсам, тест, емтихан?а дайындалып жат?анда.

Шынымды айтсам, мен алда?ы тест, емтиханда болатын сресті ?мыт?анда.

Шынымды айтсам, мен ?йге келгенде.

Шынымды айтсам, мен осы алда?ы тестке байланысты ата-аналарымны? ?обалжуын ойда?анда.

Шынымды айтсам, менде бос  уа?ыт бол?анда.

Шынымды айтсам, мен к?шеде серуендегенде немесе биге бар?анда.

Шынымды айтсам, мен ?обалжы?анда.

Шынымды айтсам, мен ойымды жина?тай алмай жат?анда.

Шынымды айтсам, осы тест туралы естігенде.

Шынымды айтсам, мен консультация?а келгенде.

Шынымды айтсам, мен тренингке ?атыс?анда.

Талдау:

?сыныл?ан с?йлемдерді ая?тау ?иын болды ма?

Топ ?атысушылары туралы жа?а бір-бір н?рсе білді?іздер ма?

Сізді? ?азіргі с?ттегі ?мірлік ма?ызды ма?саттары?ыз?а ?андай?

 «Джунглидегі жа?быр» жатты?уы

Н?с?ау: бір-бірімізді? ар?амыз?а т?рып, ше?бер ??райы?. Джунглида ?алып ?ойдым деп елестеті?із. К?н бастап?ыда керемет болып, к?н жар?ырап, ауа-райы ?те ысты? болды. Бiра? ая? астынан же?iл самал желпіді. Алдында т?р?ан адамны? ар?асына ?олы?ды тигiзiп, ?олы?мен же?iл ?оз?алыстарды iске асыры?ыз. Жел (ар?а?а ?ысым арта т?седі) к?шейе т?седі. Дауыл (к?штi ше?берлi ?оз?алыстар)  басталды. Содан со? (серiктестi? ар?асы бойымен же?iл со?улар) жа?быр себеледі. Ал (ала?анны? сауса?тарымен жо?ары-т?мен ?оз?алыс) жауын ас?ына бастады. Б?рша? (барлы? сауса?тармен к?штi ?оз?алыстар) жауды. Жауын ?айтадан жауып, жа?быр сіркіреп, дауыл к?теріліп, ?атты жел болып, ал содан со? а?ырын азайып, таби?атта б?рі ?алыпты жа?дай?а келді.  К?н ?айта шы?ты.

Ал ендi 180 градус?а б?рылып, ойынды жал?астырамыз.

Талдау:

Сіз ?зі?ізді б?ндай массаждан кейін ?алай сезінді?iз?

?зі?ізді? ал?ан ?сері?ізбен б?лісі?із.

О?ушылар?а т?рлі т?сті ?а?аз беріп, сендер бір н?рсеге ашуланып т?рсы?дар соны алу ?шін мынау ?а?аздарды жыртып таста?дар. Ашулары?ды ?а?аздан алы?дар. Сол ?а?аздары?нан мынау а? ?а?аз?а к??ілі? не с?рап т?р? Соны жаса?дар? Балалар ойланып (а?аш, г?л, ?й, к?белек, тау, майда ш?п) ?з ойларын а? пара??а т?сіріп, к?рсетеді.

?орытынды с?з:

М??алім міне, балалар кішкене болса да к??ілдері? к?теріліп бір-бірімен табысы жа?сы танысып кімге ?алай с?йлеу керектігін біліп алды?дар. Сендерді мен ?БТ кезінде ?здері?ді ?алай ?стау керектігін біліп алсын, ?а?идаларлды са?тап бір-бірі?е мейірімді, кішіпейіл бола білі?дер. ?лкен табыстар?а биіктерден к?ріні?дер. Ж?лдыздары? жанып т?рсын. Келешекте т?уелсіз елімізді? дамуына ?зіндік ?лес ?осатын азмат бол?анды?тары?ыз?а сенім артамыз.

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«?БТ-ке психологиялы? дайынды? »

Қызылорда облысы Жаңақорған кенті

169 Н.Илялетдинов атындағы орта

мектебінің педагог-психологы

Алибекова Сапура Низанкызы

Сабақтың тақырыбы: ҰБТ-ке психологиялық дайындық

Мақсаты: Бірыңғай мемлекеттік емтиханға дайындық кезеңіне оқушыладың мінез-құлық стратегиясы мен тактикасын өңдеуін, өзін-өзі реттеуін, өзін-өзі бақылауға дағдыландырудың және сенімділігін арттыруын жүзеге асыру.

Әдістер: топтық пікір-талас, ойын әдістері, медитациялық техникалар.

Дамытушылық: ҰБТ кезінде оқушылардың психологиялық дайындық керек екенін ескерту.

Тәрбиелік: кішіпейіл, мейірімділік, ізеттілікке тәрбиелеу.

Көрнекіліктер: нақыл сөздер, стресс тестер, түрлі-түсті қағаздар т.б.

Сабақтың түрі: ауызша

Сабақтың әдісі: сұрақ-жауап, практикалық әдіс-тәсілдер.

Міндеттер:

 1. Стреске қарсы тұруын арттыру.

 2. Сенімді мінез-құлық дағдысын арттыру.

 3. Эмоциялық ерік сферасын дамыту.

 4. Эмпатия сезімін дамыту, өзіне көңіл бөлу және айналадағыларға сенім білдіру.

 5. Ішкі резервтерді етіп, өзін-өзі бақылау дағдыларын дамыту.

 6. Іс-әрекетін талдағанда, өз жауапкершілігін сезінуге көпктесу.

 7. Конструтивті өзара әрекет дағдысына оқыту.

Сабақтың барысы:

Ұйымдастыру кезеңі

Психологиялық дайындық

Бір-біріне тілек айту

Хандықтағы қағида:

Кешікпеу

Кедергі келтірмеу

Бағаламау

Үндемеу мұмкіндігі

«Қазір және осында»

Қарым-қатынастың басым болуы

Құпиялық

Белсенділік

Басынан бастап соңына дейін жұмыс

Қолды көтеру қағидасы («эфирде біреу»)

«Тоқта» қағидасы

«Пирог» қағидасы (көп сөйлемеу)

Осы хандықтың қағидаларын қабылдадық деген белгі ретінде қолды шапалақтайық.

«Өз жұлдызыңызды табыңыз?» жаттығуы

Мақсаты: босаңсу мүмкіндігі және өзін сенімділікпен оптимизмге бағыттау.

Уақыты 20 мин.

Нұсқау: дөңгеленіп отырыңыздар және көздеріңізді жұмыңыздар. Үш рет терең демалып, оны шығарыңыз ... (музыка ойнайды).

Ал енді жұлдызды түнді елестетіңіздер. Жұлдыздр үлкен және кіші, жарық және күнгірт. Біреу үшін бұл біреу немесе бірнеше жұлдыздар, ал біреулер үшін сансыз көп жарық шашып бірде алыстап, бірде қол созым жерде жақындаған нүктелер.

Жұлдыздарға мұқият қарап, ең керемет жұлдызды таңдаңыз. Мүмкін бұл балалықтағы сіздің арманыңызға ұқсас шығар, мүмкін ол сіздің бақыттығ қуанышты, шабытты кездеріңізді еске түсірген шығар. Тағы да өз жұлдызыңызға сүйсініп, оған жетуге тырысыңыз. Бар күшіңізді салыңыз! Сіз міндетті түрде өз жұлдызыңызға тетесіз. Аспаннан алып оны өз алдыңызға қойыңыз, жақынына қараңыз және оның көрінісінен қандай сәуле, жарық шашқанын есте сақтауға тырысыңыз.

Ал, енді алақандарыңызбен тізеден төмен қарай тобықтың тұсына дейін денені созып, көздеріңізді ашыңыздар, қағаз алып, түсті қарындаштармен өз жұлдызыңызды салыңыз. Оны қиып, біздің жұлдызымызды аспанға іліп қойыңыздар. Енді жұлдыздар әр тренинг сабағында бізге жарығы мен нұрын шашып, мейірім, достық, өз ара көмек қолдау сезімдерін бойымызға ұялатады.

Ал соңғы сабақта оны өздеріңізбен алып кетесіздер. Олар сіздерді білім жолында нұрландырып, емтихан мен өмірде сүйемелдейді. Жұлдыздарға мұқият қараңыздар: олардың арасында бірде-бір ұқсасы жоқ. Олар барлығы әртүрлі, сіздер мен біздер сияқты.

«Шынымды айтсам» жаттығуы

Мақсаты: айналадғыларлдың топтық сенімін бекіту, ішкі қысымынан, қорқынышынан арылту, ашық болуға бағыттау.

Уақыты: 15 мин.

Материал: аяқталмаған сөйлемдер топтамасы.

Нұсқау: Алдарыңызда топтамалар жиынтығы жатыр. Қазір әрқайсысыңыз кезекпен шығып, аяқталмаған сөйлемдер жазылған топтаманы бір-біреулеп аласыз. Сізге ойланбастан сөзді аяқтау қажет. Мүмкіндігінше шынайы болуға тырысыңыздар. Егер топ мүшелеріне жауабыңыз шынайы болып көрінбесе, онда сізге басқа топтаманы алуға тура келеді.

Топтама үлгілері:

Шынымды айтсам, тест, емтихан, туралы ойлансам....

Шынымды айтсам, тест, емтиханға дайындалып жатқанда....

Шынымды айтсам, мен алдағы тест, емтиханда болатын сресті ұмытқанда....

Шынымды айтсам, мен үйге келгенде....

Шынымды айтсам, мен осы алдағы тестке байланысты ата-аналарымның қобалжуын ойдағанда....

Шынымды айтсам, менде бос уақыт болғанда....

Шынымды айтсам, мен көшеде серуендегенде немесе биге барғанда....

Шынымды айтсам, мен қобалжығанда....

Шынымды айтсам, мен ойымды жинақтай алмай жатқанда....

Шынымды айтсам, осы тест туралы естігенде....

Шынымды айтсам, мен консультацияға келгенде....

Шынымды айтсам, мен тренингке қатысқанда....

Талдау:

Ұсынылған сөйлемдерді аяқтау қиын болды ма?

Топ қатысушылары туралы жаңа бір-бір нәрсе білдіңіздер ма?

Сіздің қазіргі сәттегі өмірлік маңызды мақсаттарыңызға қандай?

«Джунглидегі жаңбыр» жаттығуы

Нұсқау: бір-біріміздің арқамызға тұрып, шеңбер құрайық. Джунглида қалып қойдым деп елестетіңіз. Күн бастапқыда керемет болып, күн жарқырап, ауа-райы өте ыстық болды. Бiрақ аяқ астынан жеңiл самал желпіді. Алдында тұрған адамның арқасына қолыңды тигiзiп, қолыңмен жеңiл қозғалыстарды iске асырыңыз. Жел (арқаға қысым арта түседі) күшейе түседі. Дауыл (күштi шеңберлi қозғалыстар) басталды. Содан соң (серiктестiң арқасы бойымен жеңiл соғулар) жаңбыр себеледі. Ал (алақанның саусақтарымен жоғары-төмен қозғалыс) жауын асқына бастады. Бұршақ (барлық саусақтармен күштi қозғалыстар) жауды. Жауын қайтадан жауып, жаңбыр сіркіреп, дауыл көтеріліп, қатты жел болып, ал содан соң ақырын азайып, табиғатта бәрі қалыпты жағдайға келді. Күн қайта шықты.

Ал ендi 180 градусқа бұрылып, ойынды жалғастырамыз.

Талдау:

Сіз өзіңізді бұндай массаждан кейін қалай сезіндіңiз?

Өзіңіздің алған әсеріңізбен бөлісіңіз.

Оқушыларға түрлі түсті қағаз беріп, сендер бір нәрсеге ашуланып тұрсыңдар соны алу үшін мынау қағаздарды жыртып тастаңдар. Ашуларыңды қағаздан алыңдар. Сол қағаздарыңнан мынау ақ қағазға көңілің не сұрап тұр? Соны жасаңдар? Балалар ойланып (ағаш, гүл, үй, көбелек, тау, майда шөп) өз ойларын ақ параққа түсіріп, көрсетеді.


Қорытынды сөз:

Мұғалім міне, балалар кішкене болса да көңілдерің көтеріліп бір-бірімен табысы жақсы танысып кімге қалай сөйлеу керектігін біліп алдыңдар. Сендерді мен ҰБТ кезінде өздеріңді қалай ұстау керектігін біліп алсын, қағидаларлды сақтап бір-біріңе мейірімді, кішіпейіл бола біліңдер. Үлкен табыстарға биіктерден көрініңдер. Жұлдыздарың жанып тұрсын. Келешекте тәуелсіз еліміздің дамуына өзіндік үлес қосатын азмат болғандықтарыңызға сенім артамыз.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Психологу

Категория: Планирование

Целевая аудитория: 11 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
?БТ-ке психологиялы? дайынды?

Автор: Алибекова Сапура Низанкызы

Дата: 13.04.2015

Номер свидетельства: 200754

Похожие файлы

object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(85) "О?ушыларды ?БТке психологиялы? т?р?ыда дайындау"
  ["seo_title"] => string(56) "ok-ushylardy-u-btkie-psikhologhiialyk-tu-rg-yda-daiyndau"
  ["file_id"] => string(6) "335955"
  ["category_seo"] => string(9) "psihologu"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1466697955"
 }
}


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства