kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

"Ата-ана махаббаты" психологиялы? тренинг

Нажмите, чтобы узнать подробности

Мектеп ?міріндегі е? ма?ызды, жауапкершілікті талап ететін ж?мыстарды? бірі-ата-аналар жиналысын ?ткізу. Жиналысты ?алай  ?ызы?ты,  ?рі пайдалы ?ткізуге болады? Осыны? барлы?ы жа?адан класс жетекші бол?ан м??алімге пайдалы болуы м?мкін.

Ма?саты: Ата-ана мен баланы? арасында?ы ?арым-?атынсты?  ерекшеліктерін психологиялы? жатты?улар  ар?ылы к?рсету.

К?рнекіліктері: Та?ырып, ?а?аздар, шам, теледидар, си?ырлы тая?ша,альбом, газет, шар.

Тренинг ба?дарламасы:

1.Есімдер аллитерациясы.

2.Баяндама. «Ата-ана махаббаты».

3. «Біз біргеміз!» жатты?улар.

4. «?тінемін!» ойыны.

5. «Си?ырлы тая?ша» жатты?у

6. «Тілек шамы».

7. Ой- тол?аныс.

Тренинг барысы:

І. Ата-аналарды тіркеу. Ба?дарламамен танысу.

ІІ. Есімдер аллитерациясы.

Ма?саты: Ата-аналарды бір-бірімен таныстыру.

Шарты: ?р отбасынан бір адам осы жерде отыр?ан отбасы м?шелеріні? есімдерін айтып ж?не де есімдеріні? бірінші ?рпінен басталатын жа?ымды ?асиетін айту крек.

?р отбасыны? с?зінен кейін ?ал?андары ?ш рет ?ол со?ып ?ошеметтеп ?ояды.

 • Сізді? есімі?ізді, жа?сы ?асиеті?ізді айтып жат?анда ?андай сезімде болды?ыз?
 • ?зі?із ?азіргі кезде ?андай к??іл-к?йде отырсыз?

ІІІ. Баяндама. «Ата-ана махаббаты».

         Адамдар арасында?ы ?арым-?атынаста адамгершілік, ?деп-инабат ?рдістеріні? ?аншалы? ке? жайылып, тере? тамырлануы, е? алдымен, оларды? жекелеген отбасында ?ркен жаюына, я?ни баланы? ата-анасын жан-ж?рек ?алауымен, саналы т?рде  арда?тап, ??рметтеуіне, инабат та?ылымын ?лкендерден ?йрене отырып, оларды? ?здеріне деген ?арым-?атынстарында  м?лтіксіз ж?зеге асырып отыруларына байланысты.

         Адам ?міріні? м?не мен с?лулы?ы, адамны? келешегіне сенімділігі  - баланы? ата-анасын     арда? т?тып, ?зіні? перзенттік ?арызын бір с?тке де есінен шы?армауында. Б?л – жас ?рпа?ты? м?дениеттілігін, ?дептілігіні? ?ана емес, е? алдымен, адамшылы?ыны? белгісі.

         Бала – ата- ана ?міріні? жал?асы. «Баламны? табанына кірген ш??ге мені? ма?дайыма кірсін,» деп ?лпештеп ?сірген перзенті  ауырып не бас?а бір ?атер т?нгенде мойындарына б?рша?ын салып, «?зімді алып, баламды аман ?алдыр!» деп ??дай?а жалбарын?ан.

         Бала т?рбиесі – ?ызы?ы мен ?иыншылы?ы ?атар ж?ретін к?рделі процесс.

         Ата-аналарды? жасты?ы мен бала т?рбиесіндегі т?жірибені? жо?ты?ы, болмаса т?рбие ж?мыстарында тек ?ана ?з ойлары мен к?з?арастарына ?ана ж?гінуі немесе ?ажетті педагогикалы?  білімдеріні? жетіспеушілігі салдарынан т?рбие процестері к?птеген ?ателіктерге ?шырап отырады.

         Сонды?тан да мектеп ?міріндегі ата-аналарды? педагогикалы? білімін жетілдіру, м?дениетін арттыру, бала т?рбиесіне белсене араластыру, соны? н?тижесінде ата-ананы баланы? ал?аш?ы ?стазына айналдыру ма?сатында ?йымдастырылатын семинар тренингтерді? ма?ызы орасан зор.

ІІІ. « Біз біргеміз!»  жатты?улар

Ма?саты: Отбасында?ы ?арым –?атынасты ны?айту?а ?зара т?сінушілікте ата-аналар мен балалар?а ?олдау к?мек к?рсету.

 • «?олынан танып біл!»

К?здері байлаулы ?келері балаларын тауып алулары керек.

Талдау:

1.Сізге бала?ызды табу?а не к?мектесті?

2.Бала?ызды? ?олынан ?ста?анда не сезінді?із?

 • «Біз ба?ытты жан?ямыз!»

Алдын-ала салын?ан суреттер ар?ылы ?з балалары?ызды? сал?ан суреттерін тауып алы?ыздар.

Талдау:

1. ?з отбасы?ызды? суретін ?алай тапты?ыз?

2. ?з отбасы?ызды табу ?иын болды ма?

3.Суреттерден отбасы?ызды? суретін тап?аннан кейін ?андай сезімде болды?ыз?

 • «Аралда»

?ажетті ??ралдыр: газет

?атты те?із тол?уынан кейін кеме су?а кетіп, кемені? ішіндегі жолаушылар аралдар?а б?лініп топталды. Енді осы аралдарда ?рбір отбасы ?мір с?ріп жатыр. Аралдарды бірте-бірте су басуда, енді ?р отбасы осы арлдан ?здерін аман алып шы?улары керек.

 •  «?шеуімізді? суретіміз!»

Суретті бір-бірімен а?ылдаспай асалады. Баласы суретті бастайды, ?кесі жал?астырады ж?не екінші суретті бастап кетеді, анасы ол суретті жал?астырады ж?не келесі суретті бастап кетеді, баласы  суретті ая?тау керек.

Талдау:

1. Сізді? баста?ан суреті?із ойы?ыздан шы?ты ма?

2. Ал?а ?ой?ан ма?сат?а жету ?шін кедергі болды ма?

3.Бір-бірі?ізді ?алай т?сінді?із?

4.?зі?із суретке ?ана?аттанасыз ба? Жо? болса неге?

?р отбасыны? сал?ан суреттерін тал?ылау?а уа?ыт беріледі.

ІV. «?тінемін» ойыны.

Ма?саты: Ата-ана мен балалар арасында?ы ?арым-?атынасты жа?сарту, бір-біріне к??іл б?лу, бір-бірін ты?дай білуге ?йрету.

?атысушылар орта?а жартылау ше?бер жасап т?рады.

-??рметті ата-аналар, балалар! Сіздер ?андай «си?ырлы» к?ші бар с?здерді білесіздер?

-Рахмет, ?тінемін, т,б

-Мен ?р т?рлі ?тініштер жасаймын, егер мен «?тінемін» деген с?зді айтсам сіздер оны орындаулары?ыз ?ажет. «?тінемін» деген с?зді айтпасам, сіздер ол ?тінішті орындамайсыздар.

-секірі?дер

-о? ая?тарын к?тері?дер

-?тінемін, ала?анмен ?ол шапала?та?дар

-?тінемін, бір-бірі?ді ??ша?та?дар.

- о? ?олдары?мен сол ??ла?тары?ды у?ала?дар

V. «Си?ырлы тая?ша» жатты?у.

Си?ырлы тая?шаны бір-бірі?е ?сына отырып, адам бойында?ы жа?ымды ж?не жа?ымсыз ?асиеттерді айтып шы?айы?

Жа?ымды

Жа?ымсыз

Мейірімділік

?тірік айту

Жан ашу

?шпенділік

Сыпайылы?

Кек са?тау

даналы?

Тіл алмау

 • ?р жа?ымсыз ?асиетті? ?зіні? жа?сы жа?ы болады. Мысалы: сара? адам ол – ?немшіл. Т?белесу – біреуге ?ол ?шын бері. Енді осы жа?ымсыз ?асиеттерді? де ?зіндік жа?сы жа?тары болады, соны айтайы?.

VІ. «Тілек шамы».

Ма?саты: тренинг туралы пікірлерін орта?а салу.

-??рметті ата-аналар, балалар. Біз сіздермен жан?яда?ы ата-ана мен  балалар арасында?ы ?арым-?атынасты? т?рлі жа?тарын тану?а, жан-жа?ты тал?ылау?а тырысты?. Отбасы, ?ш?ан ?я – жылылы?ты?, жылулы?ты? мекені.  «Отбасы» атауыны? м?ніне тере? ??ілер болса?, отты? да ?лкен ма?ызы бар екенін сеземіз. Сонды?тан отты? басы, оша?ымызды? т?тіні т?зу болуы ?шін «Тілек шамы» жатты?уын бір-бірімізге тілек айта отырып ж?ргізейік. Бір-бірімізге мына шамды бере отырып б?гінгі кездесуден ал?ан ?серлері?ізбен б?лісіп, тренинг барысында айта алмай ?ал?ан ойлары?ыз болса барлы?ы?ыз да осы жерде айтулары?ызды с?раймын.

VІІ. Ой-тол?аныс.

-Тренингті?басталуында сіздерге ба?дарлама берілді. Сол ба?дарламаны? артында к?н, г?л, жапыра? бейнесіндегі жапсырмалар бар.

  -Осы белгілер бойынша ата-ана?а, о?ушы?а, м??алімге ?з ?сыныстары?ызды немесе ой-пікірлері?ізді жазуы?ыз?а болады. (Жаз?ан пікірлерін о?и отырып, к?ктем бейнесін шы?ару.)

Просмотр содержимого документа
«"Ата-ана махаббаты" психологиялы? тренинг»

Тақырыбы: «Ата-ана мен баланың арасындағы қарым-қатынасқа арналған психологиялық тренинг».


Мектеп өміріндегі ең маңызды, жауапкершілікті талап ететін жұмыстардың бірі-ата-аналар жиналысын өткізу. Жиналысты қалай қызықты, әрі пайдалы өткізуге болады? Осының барлығы жаңадан класс жетекші болған мұғалімге пайдалы болуы мүмкін.

Мақсаты: Ата-ана мен баланың арасындағы қарым-қатынстың ерекшеліктерін психологиялық жаттығулар арқылы көрсету.

Көрнекіліктері: Тақырып, қағаздар, шам, теледидар, сиқырлы таяқша,альбом, газет, шар.

Тренинг бағдарламасы:

1.Есімдер аллитерациясы.

2.Баяндама. «Ата-ана махаббаты».

3. «Біз біргеміз!» жаттығулар.

4. «Өтінемін!» ойыны.

5. «Сиқырлы таяқша» жаттығу

6. «Тілек шамы».

7. Ой- толғаныс.

Тренинг барысы:


І. Ата-аналарды тіркеу. Бағдарламамен танысу.

ІІ. Есімдер аллитерациясы.

Мақсаты: Ата-аналарды бір-бірімен таныстыру.

Шарты: Әр отбасынан бір адам осы жерде отырған отбасы мүшелерінің есімдерін айтып және де есімдерінің бірінші әрпінен басталатын жағымды қасиетін айту крек.

Әр отбасының сөзінен кейін қалғандары үш рет қол соғып қошеметтеп қояды.

 • Сіздің есіміңізді, жақсы қасиетіңізді айтып жатқанда қандай сезімде болдыңыз?

 • Өзіңіз қазіргі кезде қандай көңіл-күйде отырсыз?

ІІІ. Баяндама. «Ата-ана махаббаты».

Адамдар арасындағы қарым-қатынаста адамгершілік, әдеп-инабат үрдістерінің қаншалық кең жайылып, терең тамырлануы, ең алдымен, олардың жекелеген отбасында өркен жаюына, яғни баланың ата-анасын жан-жүрек қалауымен, саналы түрде ардақтап, құрметтеуіне, инабат тағылымын үлкендерден үйрене отырып, олардың өздеріне деген қарым-қатынстарында мүлтіксіз жүзеге асырып отыруларына байланысты.

Адам өмірінің мәне мен сұлулығы, адамның келешегіне сенімділігі - баланың ата-анасын ардақ тұтып, өзінің перзенттік қарызын бір сәтке де есінен шығармауында. Бұл – жас ұрпақтың мәдениеттілігін, әдептілігінің ғана емес, ең алдымен, адамшылығының белгісі.

Бала – ата- ана өмірінің жалғасы. «Баламның табанына кірген шөңге менің маңдайыма кірсін,» деп әлпештеп өсірген перзенті ауырып не басқа бір қатер төнгенде мойындарына бұршағын салып, «Өзімді алып, баламды аман қалдыр!» деп құдайға жалбарынған.

Бала тәрбиесі – қызығы мен қиыншылығы қатар жүретін күрделі процесс.

Ата-аналардың жастығы мен бала тәрбиесіндегі тәжірибенің жоқтығы, болмаса тәрбие жұмыстарында тек қана өз ойлары мен көзқарастарына ғана жүгінуі немесе қажетті педагогикалық білімдерінің жетіспеушілігі салдарынан тәрбие процестері көптеген қателіктерге ұшырап отырады.

Сондықтан да мектеп өміріндегі ата-аналардың педагогикалық білімін жетілдіру, мәдениетін арттыру, бала тәрбиесіне белсене араластыру, соның нәтижесінде ата-ананы баланың алғашқы ұстазына айналдыру мақсатында ұйымдастырылатын семинар тренингтердің маңызы орасан зор.

ІІІ. « Біз біргеміз!» жаттығулар

Мақсаты: Отбасындағы қарым –қатынасты нығайтуға өзара түсінушілікте ата-аналар мен балаларға қолдау көмек көрсету.

 • «Қолынан танып біл!»

Көздері байлаулы әкелері балаларын тауып алулары керек.

Талдау:

1.Сізге балаңызды табуға не көмектесті?

2.Балаңыздың қолынан ұстағанда не сезіндіңіз?

 • «Біз бақытты жанұямыз!»

Алдын-ала салынған суреттер арқылы өз балаларыңыздың салған суреттерін тауып алыңыздар.

Талдау:

1. Өз отбасыңыздың суретін қалай таптыңыз?

2. Өз отбасыңызды табу қиын болды ма?

3.Суреттерден отбасыңыздың суретін тапқаннан кейін қандай сезімде болдыңыз?

 • «Аралда»

Қажетті құралдыр: газет

Қатты теңіз толқуынан кейін кеме суға кетіп, кеменің ішіндегі жолаушылар аралдарға бөлініп топталды. Енді осы аралдарда әрбір отбасы өмір сүріп жатыр. Аралдарды бірте-бірте су басуда, енді әр отбасы осы арлдан өздерін аман алып шығулары керек.

 • «Үшеуіміздің суретіміз!»

Суретті бір-бірімен ақылдаспай асалады. Баласы суретті бастайды, әкесі жалғастырады және екінші суретті бастап кетеді, анасы ол суретті жалғастырады және келесі суретті бастап кетеді, баласы суретті аяқтау керек.

Талдау:

1. Сіздің бастаған суретіңіз ойыңыздан шықты ма?

2. Алға қойған мақсатқа жету үшін кедергі болды ма?

3.Бір-біріңізді қалай түсіндіңіз?

4.Өзіңіз суретке қанағаттанасыз ба? Жоқ болса неге?

Әр отбасының салған суреттерін талқылауға уақыт беріледі.

ІV. «Өтінемін» ойыны.

Мақсаты: Ата-ана мен балалар арасындағы қарым-қатынасты жақсарту, бір-біріне көңіл бөлу, бір-бірін тыңдай білуге үйрету.

Қатысушылар ортаға жартылау шеңбер жасап тұрады.

-Құрметті ата-аналар, балалар! Сіздер қандай «сиқырлы» күші бар сөздерді білесіздер?

-Рахмет, өтінемін, т,б

-Мен әр түрлі өтініштер жасаймын, егер мен «өтінемін» деген сөзді айтсам сіздер оны орындауларыңыз қажет. «Өтінемін» деген сөзді айтпасам, сіздер ол өтінішті орындамайсыздар.

-секіріңдер

-оң аяқтарын көтеріңдер

-өтінемін, алақанмен қол шапалақтаңдар

-өтінемін, бір-біріңді құшақтаңдар.

- оң қолдарыңмен сол құлақтарыңды уқалаңдар

V. «Сиқырлы таяқша» жаттығу.

Сиқырлы таяқшаны бір-біріңе ұсына отырып, адам бойындағы жағымды және жағымсыз қасиеттерді айтып шығайық

Жағымды

Жағымсыз

Мейірімділік

өтірік айту

Жан ашу

өшпенділік

Сыпайылық

Кек сақтау

даналық

Тіл алмау

 • Әр жағымсыз қасиеттің өзінің жақсы жағы болады. Мысалы: сараң адам ол – үнемшіл. Төбелесу – біреуге қол ұшын бері. Енді осы жағымсыз қасиеттердің де өзіндік жақсы жақтары болады, соны айтайық.

VІ. «Тілек шамы».

Мақсаты: тренинг туралы пікірлерін ортаға салу.

-Құрметті ата-аналар, балалар. Біз сіздермен жанұядағы ата-ана мен балалар арасындағы қарым-қатынастың түрлі жақтарын тануға, жан-жақты талқылауға тырыстық. Отбасы, ұшқан ұя – жылылықтың, жылулықтың мекені. «Отбасы» атауының мәніне терең үңілер болсақ, оттың да үлкен маңызы бар екенін сеземіз. Сондықтан оттың басы, ошағымыздың түтіні түзу болуы үшін «Тілек шамы» жаттығуын бір-бірімізге тілек айта отырып жүргізейік. Бір-бірімізге мына шамды бере отырып бүгінгі кездесуден алған әсерлеріңізбен бөлісіп, тренинг барысында айта алмай қалған ойларыңыз болса барлығыңыз да осы жерде айтуларыңызды сұраймын.

VІІ. Ой-толғаныс.


-Тренингтіңбасталуында сіздерге бағдарлама берілді. Сол бағдарламаның артында күн, гүл, жапырақ бейнесіндегі жапсырмалар бар.-Осы белгілер бойынша ата-анаға, оқушыға, мұғалімге өз ұсыныстарыңызды немесе ой-пікірлеріңізді жазуыңызға болады. (Жазған пікірлерін оқи отырып, көктем бейнесін шығару.)


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Психологу

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: Прочее

Скачать
"Ата-ана махаббаты" психологиялы? тренинг

Автор: Мукатаева Хамида Оралбековна

Дата: 10.01.2016

Номер свидетельства: 274510

Похожие файлы

object(ArrayObject)#864 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(98) "11сынып оқушыларына арналыған психологиялық тренингі"
  ["seo_title"] => string(60) "11synyp_ok_ushylaryna_arnalyg_an_psikhologhiialyk_trieninghi"
  ["file_id"] => string(6) "414736"
  ["category_seo"] => string(9) "psihologu"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1494577052"
 }
}
object(ArrayObject)#886 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(46) "психологиялы? тренингтер"
  ["seo_title"] => string(30) "psikhologhiialyk-trieninghtier"
  ["file_id"] => string(6) "263566"
  ["category_seo"] => string(9) "psihologu"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1449572871"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства