kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

План конспект урока по родному (татарскому) языку и литературе

Нажмите, чтобы узнать подробности

Тема: Сыйфат д2р252л2ре

Д2рес саны: 2

Сыйныф: 6г

Бурыч h?м максатлар:

I.Белембир?:

Укучыларны? сыйфат турында белемн?рен  тир?н?йт?, тикшер?, системага салу, белем к?некм?л?рен б?ял??, с?йл?мд? сыйфатнын куллану даир?сен ачыклау.

II.Баланы? ?сешен т?эмин ит?:

Танып-бел? активлыгын ??м м?ст?кыйльлекне,с?йл?м культурасын, фикер эшч?нлеген, диалогик 32м монологик с0йл2м ?стер?.

III.Т?рбияви:

Укучыларда к0зге табигатьне? матурлыгын к?р2 бел1, табигатьк2 саклы караш.

 ?и?азлау:

Такта,акбур,интерактив такта, тестлар, таблицалар, Сыйфат”темасына плакатлар,6нчы сыйныф Татар теле д?реслеге (рус теленд? урта гомуми белем бируче м?кт.6нчы с-фы ?чен д-лек (татар балалары ?чен) /Н.В.Максимов,М.З.Х?мидуллина.-Казан: М?гариф, 2010.59-64 битл?р), русча-татарча с?злек.

Д?ресбарышы.

1.-Ис?нмесез балалар!

 - Х?лл?регез, к?ефл?регез ничек?

-Х?ерле ирт?!Ал да г?л кебек.

-Утырышыгыз,балалар. Артур, д?рест? барысы да бармы?  Б1ген нич2нче  число, атнаны8 нинди  к0не?

-Б?ген к?н нинди?

 -К?з к?не тагын нинди к?нн?рбула?

 - Ноябрь ае елны? кайсы фасылына кер??

 - К?з айларын санагыз ?ле.

1.Белемн?рне актуальл?штер?. Укучылар, слайдта к?рс?телг?н текстны  игътибар бел?н укып чыгыйк ?ле.  (бер?р минуттан бер укучыдан  кычкырып укыту, а?лашылмаган с?зл?рне сорау)

                                                А) К?зге матурлык.

Кайбер кешел?р к?зне яратып бетерми. ?ле я?гыр ява, ?ле кояш чыга. ?сте?? н?рс? киеп чыгарга да белмисе?. Кырау т?ш?, кошлар кит?, яфраклар коела. Бик мо?субула.  Мин к?зне бик яратам!  К?з -матур ул. Бакчаларда алмалар, помидорлар кызарып пеш?.

-Мен? тагын бер текст, анысын да укып карыйк ?ле. (укытучы  ?зе с?нгатьле итеп укый)

Б) К?зге матурлык.

 Кайбер кешел?р мо8су к?зне яратып бетерми. ?ле  сиб2л2п, вак я?гыр ява, ?ле   5ылымса кояш чыга. ?сте?? н?рс? киеп чыгарга да белмисе?. Ирт2нч2к салкын кырау т?ш?,  к1чм2 кошлар 5ылы якларга очып кит?. Агачлардан сары, кызгылт  яфраклар коела. Бик мо?су була.  Мин к?зне бик яратам!  К?з бик матур, алтын кебек ул. Бакчаларда  баллы, т2мле,  сусыл алмалар, кызыл  помидорлар пеш?.

1 нче бирем. Укучылар, кайсы текст тулырак, матуррак я?гырый?  (икенчесе)

 -Н2рс2 бел2н аерылалар?

- Кайсы текст сезг2 ныграк охшады?  №2м ни 0чен? (ч?нки икенчесенд? сыйфатлар бирелг?н)

- ?йе, балалар, икенчесенд? сыйфатлар бар, шу?а текст матур да, тулырак та.

Н?ти??: шулай итеп, сыйфатлар с0йл2мне матурлый.

 -Дим2к, без б1ген д2рест2 н2рс2 турында с0йл2ш2ч2кбез?

- ? н?рс? со? ул сыйфат? (сыйфат предметны? билгесен белдер?че с?з т?ркеме)  (слайд)

- Нинди сорауларга ?авап бир?? (нинди? кайсы?)(слайд)

2 нче бирем. Бирелг?н исемн?рг? сыйфатлар ?ст?п, с1зтезм2л2р т0зерг2

(1 минут вакыт бирел2, чылбыр буенча сорау):

.,  . кыш                                  5. .,  .  ?ни

2. .,  .  укучы                              6. .,  .    аш

3. .,  .  с?з                                    7. .,  . 0ст2л

4. .,. куян                                   8. .,.   алма

 

 - Сыйфат ачыклаган исем ничек атала? ( сыйфатланмыш)

 - М2с2л2н, кызыл алма дидек. Бу предметны8 нинди билгесен к1рс2т2?

( шушы ук с1зтезм2л2рд2 сыйфатны8 т0рл2рен билгел21- слайд)

- Предметны? нинди билгел?рен белдер?л2р со? сыйфатлар?  (т?сен, т?мен, формасын, характер билгел?рен, физик ?зенч?лекл?рен) (слайд)

Н?ти??: шулай итеп, сыйфат предметны? т?рле билгел?рен белдер?.

3нче бирем.Алдагы биремне эшл2р 0чен,  сыйфатларны8  д2р252л2рен кабатлап, иск2 т0шереп 1тик:

- Моны8 0чен ачабыз д2реслекл2рне8 60 нчы битен, кагыйд2не табабыз,  (д1рт пунктны д1рт укучы укый)

(слайд)

1. салкынча, буранлы  кыш                                  

2. акыллы, бик у8ган  укучы                              

3.д0рес, туры    с?з                                    

4. озынколак, куркак  куян                                  

6. тозлы, борычлы  аш

7. т1г2р2к, тигез  0ст2л

8. кып-кызыл, т2мле  алма

- Сыйфатлар т0рле д2р252д2 ничек ясалган со8? (слайд-таблица)

-Барлык сыйфатларны да д1рт д2р252г2 куеп буламы?

Н?ти??:  шулай итеп, сыйфатларны8 4  д2р252се бар.

2.Д2ресне8 максатын укучыларга 5иткер1:

- Шулай  итеп, б1ген д2рест2 без сезне8 бел2н укучылар сыйфат турында алган белемн2рне тагын да ныгытып, кабатлап  1т2рбез, сыйфатларны с0йл2мебезд2 кулланырга 0йр2н2без, конкрет сыйфат д2р252л2ре турында с0йл2шербез.

1 бирем- язма. Бирелг2н с1зтезм2л2рне м2гън2л2ре буенча туры китереп языгыз.  Д2фт2рл2рд2 число, сыйныф эше язабыз.( тактада)

Тын,  усал,  зур,  биек,  яшел (елга, б1ре, ш232р, тау, урман)

 • Шушы с1зтезм2л2рне  х2зер т0рле д2р252л2рг2 куеп карагыз, нинди с1зтезм2л2р килеп чыга?

(тын елга,тып-тын елга, тынрак елга)

( усал б1ре, бик усал б1ре, усалрак б1ре)

( зур ш232р, бик зур ш232р, зуррак ш232р)

( биек тау, и8 биек тау, биегр2к тау)

( яшел урман, ямь-яшел, яшелр2к урман, яшькелт урман)

-Шушы с1зтезм2л2р бел2н 32рберегез бер2р 50мл2 уйлап 2йтегез ми8а.

 ( биремне телд2н эшлил2р)

Иск2рм2: барлык сыйфатларны да кимлек д2р252сен2 куеп буламы?

Н?ти??:  шулай итеп, барлык сыйфатларны да кимлек д2р252сен2 куеп булмый.

 Физминутка.

2 бирем. И5ади эш.

-экранда текстны8 башы 32м азагы бирел2

- укучыларга  т0п эчт2леген язырга

- текстка исем куярга

- с0йл2мд2 т0рле д2р252д2ге сыйфатлар кулланырга

- кулланган сыйфатларны8 астына сызырга, д2р252л2рен билгел2рг2.

Ярд2мче сораулар 32м с1зл2р:

 • Укучылар, урманчы бабай бел2н оныгы урманда н2рс2л2р к1рер ик2н?
 • Б2лки бер2р 52нлек очратырлар?
 • Табигатьт2 нинди 1зг2решл2р к1р2л2р?
 • Гомум2н, табигатьк2 чыккач, 1зе8не ничек тотырга, бабай нинди ки82шл2р бирер иде мик2н оныгына?

Ярд2мче с1зл2р:

Яхшы к2еф, к1т2ренке к18ел-хорошее, приподнятое настроение

Табигатьне сакларга- беречь природу

Ч1п-чар ташламаска- не сорить.

!заллы эш (5-7 минут ). С1злекл2р бел2н эш.

Эшл2рне тикшер1. Укучы укыганда, башкаларыннан ты8латып, сыйфатларны 2йттерерг2. )ч укучыны8 эшен ты8лау, комментариял2п билгел2р кую, тел  хаталарын т0з2т2 бару.

-Калган эшл2рне 5ыеп алабыз, тикшереп, икенче д2реск2 билгел2рне  2йтермен.

Т2рбияви  момент

-Укучылар, ни 0чен  табигатьне  сакларга кир2к?  Табигать  безг2  н2рс2 бир2? Кеше табигатьсез яши аламы?

4.  )й эше.

 - К0нд2лекл2рне ачып, 0й эшен язабыз.

1. 64 нче бит, 106 нчы к1нег1.

2. 63 нче бит, 102 нче к1нег1не барыгыз да эшл2п карыйсыз, л2кин кемн2р “5” билгел2рен2 укый, алар  мотлак эшлил2р.

 Биремне а8лату.  Ипт2шегезг2 характеристика.

 Д2рест2 актив катнашкан укучыларга комментариял2п б2ял2р кую.

3.    Рефлексия.

- ?йд?гез инде берг?л?шеп  д?ресне йомгаклап куйыйк.

- Б?ген без д?рест? н2рс2 турында с0йл2штек?

- Сыйфатлар ни ?чен кир?к?

-Д0рес 2йт2сез, укучылар,сыйфатлар безне? с?йл?мне,телне матуррак я?гырашлы ит?,баета. Бигр?к т? язучылар ?з ?с?рл2ренд? аларны куллануы отышлы.

Просмотр содержимого документа
«план конспект урока по родному (татарскому) языку и литературе »

Тема: Сыйфат д2р252л2ре

Д2рес саны: 2

Сыйныф: 6г

Бурыч hәм максатлар:

I.Белембирү:

Укучыларның сыйфат турында белемнәрен тирәнәйтү, тикшерү, системага салу, белем күнекмәләрен бәяләү, сөйләмдә сыйфатнын куллану даирәсен ачыклау.

II.Баланың үсешен тәэмин итү:

Танып-белү активлыгын һәм мөстәкыйльлекне ,сөйләм культурасын, фикер эшчәнлеген, диалогик 32м монологик с0йл2м үстерү.

III.Тәрбияви:

Укучыларда к0зге табигатьнең матурлыгын күр2 бел1, табигатьк2 саклы караш.

 Җиһазлау:

Такта,акбур,интерактив такта, тестлар, таблицалар, Сыйфат”темасына плакатлар ,6нчы сыйныф Татар теле дәреслеге (рус телендә урта гомуми белем бируче мәкт.6нчы с-фы өчен д-лек (татар балалары өчен) /Н.В.Максимов,М.З.Хәмидуллина.-Казан: Мәгариф, 2010.59-64 битләр), русча-татарча сүзлек.

Дәресбарышы.

1.-Исәнмесез балалар!

 - Хәлләрегез, кәефләрегез ничек?

-Хәерле иртә!Ал да гөл кебек.

-Утырышыгыз,балалар. Артур, дәрестә барысы да бармы? Б1ген нич2нче число, атнаны8 нинди к0не?

-Бүген көн нинди?

 -Көз көне тагын нинди көннәрбула?

 - Ноябрь ае елның кайсы фасылына керә?

 - Көз айларын санагыз әле.

1.Белемнәрне актуальләштерү. Укучылар, слайдта күрсәтелгән текстны игътибар белән укып чыгыйк әле. (берәр минуттан бер укучыдан кычкырып укыту, аңлашылмаган сүзләрне сорау)

    А) Көзге матурлык.

Кайбер кешеләр көзне яратып бетерми. Әле яңгыр ява, әле кояш чыга. Өстеңә нәрсә киеп чыгарга да белмисең. Кырау төшә, кошлар китә, яфраклар коела. Бик моңсубула.  Мин көзне бик яратам!  Көз -матур ул. Бакчаларда алмалар, помидорлар кызарып пешә.-Менә тагын бер текст, анысын да укып карыйк әле. (укытучы үзе сәнгатьле итеп укый)

Б) Көзге матурлык.

Кайбер кешеләр мо8су көзне яратып бетерми. Әле сиб2л2п, вак яңгыр ява, әле 5ылымса кояш чыга. Өстеңә нәрсә киеп чыгарга да белмисең. Ирт2нч2к салкын кырау төшә, к1чм2 кошлар 5ылы якларга очып китә. Агачлардан сары, кызгылт яфраклар коела. Бик моңсу була.  Мин көзне бик яратам!  Көз бик матур, алтын кебек ул. Бакчаларда баллы, т2мле, сусыл алмалар, кызыл помидорлар пешә.

1 нче бирем. Укучылар, кайсы текст тулырак, матуррак яңгырый? (икенчесе)

-Н2рс2 бел2н аерылалар?

- Кайсы текст сезг2 ныграк охшады? №2м ни 0чен? (чөнки икенчесендә сыйфатлар бирелгән)

- Әйе, балалар, икенчесендә сыйфатлар бар, шуңа текст матур да, тулырак та.

Нәтиҗә: шулай итеп, сыйфатлар с0йл2мне матурлый.

-Дим2к, без б1ген д2рест2 н2рс2 турында с0йл2ш2ч2кбез?

- Ә нәрсә соң ул сыйфат? (сыйфат предметның билгесен белдерүче сүз төркеме) (слайд)

- Нинди сорауларга җавап бирә? (нинди? кайсы?)(слайд)

2 нче бирем. Бирелгән исемнәргә сыйфатлар өстәп, с1зтезм2л2р т0зерг2

(1 минут вакыт бирел2, чылбыр буенча сорау):

...,   ... кыш                                  5. ...,  ...  әни

2. ...,  ...  укучы                              6. ...,  ...  аш

3. ...,  ...  сүз                                    7. ...,  ... 0ст2л

4. ..., ... куян                                   8. ... , ...  алма- Сыйфат ачыклаган исем ничек атала? ( сыйфатланмыш)

- М2с2л2н, кызыл алма дидек. Бу предметны8 нинди билгесен к1рс2т2?

( шушы ук с1зтезм2л2рд2 сыйфатны8 т0рл2рен билгел21- слайд)

- Предметның нинди билгеләрен белдерәл2р соң сыйфатлар? (төсен, тәмен, формасын, характер билгеләрен, физик үзенчәлекләрен) (слайд)

Нәтиҗә: шулай итеп, сыйфат предметның төрле билгеләрен белдерә.

3нче бирем.Алдагы биремне эшл2р 0чен, сыйфатларны8 д2р252л2рен кабатлап, иск2 т0шереп 1тик:

- Моны8 0чен ачабыз д2реслекл2рне8 60 нчы битен, кагыйд2не табабыз, (д1рт пунктны д1рт укучы укый)

(слайд)

1. салкынча, буранлы кыш                                  

2. акыллы, бик у8ган укучы                              

3.д0рес, туры сүз                                    

4. озынколак, куркак куян                                  

6. тозлы, борычлы аш

7. т1г2р2к, тигез 0ст2л

8. кып-кызыл, т2мле алма

- Сыйфатлар т0рле д2р252д2 ничек ясалган со8? (слайд-таблица)

-Барлык сыйфатларны да д1рт д2р252г2 куеп буламы?

Нәтиҗә: шулай итеп, сыйфатларны8 4 д2р252се бар.

2.Д2ресне8 максатын укучыларга 5иткер1:

- Шулай итеп, б1ген д2рест2 без сезне8 бел2н укучылар сыйфат турында алган белемн2рне тагын да ныгытып, кабатлап 1т2рбез, сыйфатларны с0йл2мебезд2 кулланырга 0йр2н2без, конкрет сыйфат д2р252л2ре турында с0йл2шербез.

1 бирем- язма. Бирелг2н с1зтезм2л2рне м2гън2л2ре буенча туры китереп языгыз. Д2фт2рл2рд2 число, сыйныф эше язабыз.( тактада)

Тын, усал, зур, биек, яшел (елга, б1ре, ш232р, тау, урман)

 • Шушы с1зтезм2л2рне х2зер т0рле д2р252л2рг2 куеп карагыз, нинди с1зтезм2л2р килеп чыга?

(тын елга,тып-тын елга, тынрак елга)

( усал б1ре, бик усал б1ре, усалрак б1ре)

( зур ш232р, бик зур ш232р, зуррак ш232р)

( биек тау, и8 биек тау, биегр2к тау)

( яшел урман, ямь-яшел, яшелр2к урман, яшькелт урман)

-Шушы с1зтезм2л2р бел2н 32рберегез бер2р 50мл2 уйлап 2йтегез ми8а.

( биремне телд2н эшлил2р)

Иск2рм2: барлык сыйфатларны да кимлек д2р252сен2 куеп буламы?

Нәтиҗә: шулай итеп, барлык сыйфатларны да кимлек д2р252сен2 куеп булмый.

Физминутка.

2 бирем. И5ади эш.

-экранда текстны8 башы 32м азагы бирел2

- укучыларга т0п эчт2леген язырга

- текстка исем куярга

- с0йл2мд2 т0рле д2р252д2ге сыйфатлар кулланырга

- кулланган сыйфатларны8 астына сызырга, д2р252л2рен билгел2рг2.

Ярд2мче сораулар 32м с1зл2р:

 • Укучылар, урманчы бабай бел2н оныгы урманда н2рс2л2р к1рер ик2н?

 • Б2лки бер2р 52нлек очратырлар?

 • Табигатьт2 нинди 1зг2решл2р к1р2л2р?

 • Гомум2н, табигатьк2 чыккач, 1зе8не ничек тотырга, бабай нинди ки82шл2р бирер иде мик2н оныгына?

Ярд2мче с1зл2р:

Яхшы к2еф, к1т2ренке к18ел-хорошее, приподнятое настроение

Табигатьне сакларга- беречь природу

Ч1п-чар ташламаска- не сорить.

!заллы эш (5-7 минут ). С1злекл2р бел2н эш.

Эшл2рне тикшер1. Укучы укыганда, башкаларыннан ты8латып, сыйфатларны 2йттерерг2. )ч укучыны8 эшен ты8лау, комментариял2п билгел2р кую, тел хаталарын т0з2т2 бару.

-Калган эшл2рне 5ыеп алабыз, тикшереп, икенче д2реск2 билгел2рне 2йтермен.

Т2рбияви момент

-Укучылар, ни 0чен табигатьне сакларга кир2к? Табигать безг2 н2рс2 бир2? Кеше табигатьсез яши аламы?

4. )й эше.

- К0нд2лекл2рне ачып, 0й эшен язабыз.

1. 64 нче бит, 106 нчы к1нег1.

2. 63 нче бит, 102 нче к1нег1не барыгыз да эшл2п карыйсыз, л2кин кемн2р “5” билгел2рен2 укый, алар мотлак эшлил2р.

Биремне а8лату. Ипт2шегезг2 характеристика.

Д2рест2 актив катнашкан укучыларга комментариял2п б2ял2р кую.

3. Рефлексия.

- Әйдәгез инде бергәләшеп  дәресне йомгаклап куйыйк.

- Бүген без дәрестә н2рс2 турында с0йл2штек?

- Сыйфатлар ни өчен кирәк?

-Д0рес 2йт2сез, укучылар,сыйфатлар безнең сөйләмне ,телне матуррак яңгырашлы итә,баета. Бигрәк тә язучылар үз әсәрл2рендә аларны куллануы отышлы.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Прочее

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 6 класс

Скачать
план конспект урока по родному (татарскому) языку и литературе

Автор: Гареева Эльвира Хазинуровна

Дата: 28.03.2015

Номер свидетельства: 192736

Похожие файлы

object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(96) "Внеклассное мероприятие по литературе "Ученик года!""
  ["seo_title"] => string(59) "vnieklassnoie-mieropriiatiie-po-litieraturie-uchienik-ghoda"
  ["file_id"] => string(6) "255072"
  ["category_seo"] => string(10) "literatura"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1447860161"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства