kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

. МЕН ЕРЕКШЕ БАЛАМЫН

Нажмите, чтобы узнать подробности

2-саба?. МЕН ЕРЕКШЕ БАЛАМЫН
Ма?саты: балаларды? ?зіндік «Мені?» ??ындыру. ?здерін тану?а, ?з ерекшеліктерін білуге ?йрету. 
Міндеттері:
- балаларды? ?зіндік «Мені?» ??ындыру, т?сіндіру;
- ?здерін тану?а, ?з ерекшеліктерін білуге ?йрету.
- ?з бастарын сыйлап, ба?алай білуге т?рбиелеу.
Шатты? ше?бері
Педагог балалармен бірге ?нтаспадан ?. Ыдырысовты? (Келші, келші, балашым» ?ле?ін ты?дайды.
Айым болып туды? ба? 
К?нім болып туды? ба? 
Ата жолын ?уды? ба? 
?ке жолын ?уды? ба? 
Б?л д?ниеге келген со?, 
С?рауы бар суды? да.
Айдары?нан айналдым, 
Ма?дайы?нан айналдым. 
Торсы? шеке, то? шеке, 
Ба? болар деп ойладым. 
Ашы? жанар к??ілі?, 
А? болар деп ойладым.
?уанышым — арай ж?з, 
С?йлесерміз талай біз. 
Бар а?айын жиналып, 
М?з боп са?ан ?араймыз. 
Сендей бала ешкімде, 
Болма?ан деп санаймыз.
Жал?ыз дара — ?зі?сі?,
Атасыны? кезісі?, 
?жесіні? с?зісі?, 
Аппа? м?лдір сезімсі? 
Мен барымды аяман, 
Бота?аным, сен ?шін.

??гімелесу
?нді ты?дап бол?аннан со? педагог балалар?а т?мендегідей с?ра?тар ?ояды.
- ?ле?ді ты?дап отыр?анда ?андай сезімде болды?дар?
- ?ле?нен не ??ты?дар? ?андай жолдары естері?де ?алды?
- Балалар, біз бір-бірімізге ??саймыз ба?
Педагог балаларды? жауаптарын ты?дап, ?ойыл?ан с?ра?тар бойынша балаларды? ойларын т?йіндейді.
- Д?рыс айтасы?дар балалар, біз-бірімізге ??саспыз, біра? бізді бір-бірімізден ажыратып т?р?ан, ол бізді? жеке ерекшеліктеріміз, бойымызда?ы ?асиеттеріміз екен. ?рбір адам ?зінін ?ызы?ушылы?ын, м?мкіндігін, кім екендігін, ?з орнын білуі керек. Б?гін кішкентай болса?, ерте? ?лкен азамат боламыз. Ал ?лкен азамат болу ?шін б?гінгі к?ннен бастап а?ылды, ?депті, ал?ыр, батыл, шыншыл, е?бек?ор, табанды болуымыз керек. Ал б?л ?асиеттер сендерді? ?р ?айсы?ны? бойлары?нан табылады. Осы бойымызда бар ?асиетті шы?дай білетін болса?, біз жа?сы азамат боламыз.
Ойын. «?зімізді ма?тайы?».
Балалар ше?берге т?рып, ?рбір бала ?здеріне ?найтын ?з бойларында?ы жа?сы ?асиеттерін айтып ?зін ма?тайды.
Б?л ойын ар?ылы балаларды? ?з бойларында?ы ерекшеліктерін к?ре білуге, оны ?ысылмай айта білуге ?йрету ма?саты к?зделеді.
Педагог ойынды былай ?орытындылауына болады.
- Балалар, сендерді? ?з бойларында?ы ?асиеттері?ді білетіндіктеріне ?те ?уаныштымын. ?рбір адам - ?айталанбайтын дара т?л?а. ?р?ашан осы дара ерекшеліктері?мен ерекшеленіп т?расы?дар. Сонды?тан ?з ерекшеліктері?ді біліп, ?згелерді? де ерекшеліктерін сыйлап ж?рі?дер.
Ал адам ?з ерекшелігіне тым ма?танып, масаттанып кетсе не болады деп ойлайсы?дар?
Балаларды? жауаптары ты?далады.
- Д?рыс айтасы?дар балалар. ?зімшіл адам бас?аларды? ??ндылы?тары мен ма?сатын сезінбейді. Ондай менмен адам бас?а адамдарды? к?з?арасымен, пікірімен санаспайды.
Менмендік бойын жайла?ан адам тек ?зіне ?ана к??іл аударады. Осындай жаман ?асиеттен са? болайы?.
??гімелеу
Педагог Ж. Саинны? «Кім болам?» ?ле?ін о?ып береді.
Кім болам?
Ж. Саин.
Мен ер болам, ер болам. 
Ермен ерте? те? болам. 
Айбыным желдей есілген, 
Уытты болам, ер болам.
Мен кішкентай бал?ын жас.
Алтын та?мен аралас, 
Мектепке кадам басамын.
О?уда алда, істе алда,
?лгімін барлы? ?лан?а,
Тасамын, судай тасамын!
Ерте?, ерте? ер жетем. 
Ер боламын, к?н болам! 
Жар?ыра?ан жайна?ан 
К?н н?рымен бір болам! 
Елді, Отанды ?ор?айтын 
Батыр ?лан мен болам!
?ажайып с?здер:
Балалар саба?та ?йренген ?негелі с?здерді ?айталап айтады.
- Мен жа?сы баламын;
- Мен ерекше баламын;
- Мен ?зімді жа?сы к?ремін;
- Мені? ?олымнан б?рі келеді. 
Ж?ректен ж?рекке
Балалар ?нтаспадан ?. Ыдырысовты? «Келші, келші, балашым» ?нін ты?дап, ?осылып айтады.

Просмотр содержимого документа
«. МЕН ЕРЕКШЕ БАЛАМЫН»

2-сабақ. МЕН ЕРЕКШЕ БАЛАМЫН

Мақсаты: балалардың өзіндік «Менің» ұғындыру. Өздерін тануға, өз ерекшеліктерін білуге үйрету.

Міндеттері:

- балалардың өзіндік «Менің» ұғындыру, түсіндіру;

- өздерін тануға, өз ерекшеліктерін білуге үйрету.

- өз бастарын сыйлап, бағалай білуге тәрбиелеу.

Шаттық шеңбері

Педагог балалармен бірге үнтаспадан Қ. Ыдырысовтың (Келші, келші, балашым» өлеңін тыңдайды.

Айым болып тудың ба?

Күнім болып тудың ба?

Ата жолын қудың ба?

Әке жолын қудың ба?

Бұл дүниеге келген соң,

Сұрауы бар судың да.

Айдарыңнан айналдым,

Маңдайыңнан айналдым.

Торсық шеке, тоқ шеке,

Бақ болар деп ойладым.

Ашық жанар көңілің,

Ақ болар деп ойладым.

Қуанышым — арай жүз,

Сөйлесерміз талай біз.

Бар ағайын жиналып,

Мәз боп саған қараймыз.

Сендей бала ешкімде,

Болмаған деп санаймыз.

Жалғыз дара — өзіңсің,

Атасының кезісің,

Әжесінің сөзісің,

Аппақ мөлдір сезімсің

Мен барымды аяман,

Ботақаным, сен үшін.


Әңгімелесу

Әнді тыңдап болғаннан соң педагог балаларға төмендегідей сұрақтар қояды.

- Өлеңді тыңдап отырғанда қандай сезімде болдыңдар?

- Өлеңнен не ұқтыңдар? Қандай жолдары естеріңде қалды?

- Балалар, біз бір-бірімізге ұқсаймыз ба?

Педагог балалардың жауаптарын тыңдап, қойылған сұрақтар бойынша балалардың ойларын түйіндейді.

- Дұрыс айтасыңдар балалар, біз-бірімізге ұқсаспыз, бірақ бізді бір-бірімізден ажыратып тұрған, ол біздің жеке ерекшеліктеріміз, бойымыздағы қасиеттеріміз екен. Әрбір адам өзінін қызығушылығын, мүмкіндігін, кім екендігін, өз орнын білуі керек. Бүгін кішкентай болсақ, ертең үлкен азамат боламыз. Ал үлкен азамат болу үшін бүгінгі күннен бастап ақылды, әдепті, алғыр, батыл, шыншыл, еңбекқор, табанды болуымыз керек. Ал бұл қасиеттер сендердің әр қайсыңның бойларыңнан табылады. Осы бойымызда бар қасиетті шыңдай білетін болсақ, біз жақсы азамат боламыз.

Ойын. «Өзімізді мақтайық».

Балалар шеңберге тұрып, әрбір бала әздеріне ұнайтын өз бойларындағы жақсы қасиеттерін айтып әзін мақтайды.

Бұл ойын арқылы балалардың өз бойларындағы ерекшеліктерін көре білуге, оны қысылмай айта білуге үйрету мақсаты көзделеді.

Педагог ойынды былай қорытындылауына болады.

- Балалар, сендердің өз бойларындағы қасиеттеріңді білетіндіктеріне өте қуаныштымын. Әрбір адам - қайталанбайтын дара тұлға. Әрқашан осы дара ерекшеліктеріңмен ерекшеленіп тұрасыңдар. Сондықтан өз ерекшеліктеріңді біліп, өзгелердің де ерекшеліктерін сыйлап жүріңдер.

Ал адам өз ерекшелігіне тым мақтанып, масаттанып кетсе не болады деп ойлайсыңдар?

Балалардың жауаптары тыңдалады.

- Дұрыс айтасыңдар балалар. Өзімшіл адам басқалардың құндылықтары мен мақсатын сезінбейді. Ондай менмен адам басқа адамдардың көзқарасымен, пікірімен санаспайды.

Менмендік бойын жайлаған адам тек өзіне ғана көңіл аударады. Осындай жаман қасиеттен сақ болайық.

Әңгімелеу

Педагог Ж. Саинның «Кім болам?» өлеңін оқып береді.

Кім болам?

Ж. Саин.

Мен ер болам, ер болам.

Ермен ертең тең болам.

Айбыным желдей есілген,

Уытты болам, ер болам.

Мен кішкентай балғын жас.

Алтын таңмен аралас,

Мектепке кадам басамын.

Оқуда алда, істе алда,

Үлгімін барлық ұланға,

Тасамын, судай тасамын!

Ертең, ертең ер жетем.

Ер боламын, күн болам!

Жарқыраған жайнаған

Күн нұрымен бір болам!

Елді, Отанды қорғайтын

Батыр ұлан мен болам!

Ғажайып сөздер:

Балалар сабақта үйренген өнегелі сөздерді қайталап айтады.

- Мен жақсы баламын;

- Мен ерекше баламын;

- Мен өзімді жақсы көремін;

- Менің қолымнан бәрі келеді.

Жүректен жүрекке

Балалар үнтаспадан Қ. Ыдырысовтың «Келші, келші, балашым» әнін тыңдап, қосылып айтады.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 1 класс

Скачать
. МЕН ЕРЕКШЕ БАЛАМЫН

Автор: Хурман Марияш

Дата: 14.01.2016

Номер свидетельства: 276750

Похожие файлы

object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(53) "Такырыбы: Мен қандай баламын?"
  ["seo_title"] => string(29) "takyryby_mien_k_andai_balamyn"
  ["file_id"] => string(6) "469234"
  ["category_seo"] => string(21) "doshkolnoeObrazovanie"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1526112979"
 }
}
object(ArrayObject)#884 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(68) "Т?рбие са?аты "Мені? Отаным - ?аза?стан!""
  ["seo_title"] => string(43) "t-rbiie-sag-aty-mienin-otanym-k-azak-stan-3"
  ["file_id"] => string(6) "272481"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1451991984"
 }
}
object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(35) ""?дептілік ?демілік""
  ["seo_title"] => string(18) "dieptilikdiemilik2"
  ["file_id"] => string(6) "303356"
  ["category_seo"] => string(10) "vneurochka"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1457513299"
 }
}
object(ArrayObject)#884 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(35) "?дептілік - ?демілік"
  ["seo_title"] => string(18) "dieptilikdiemilik3"
  ["file_id"] => string(6) "303360"
  ["category_seo"] => string(10) "vneurochka"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1457513830"
 }
}
object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(52) ""О?ушымын мен енді" ерте?гілі "
  ["seo_title"] => string(35) "ok-ushymyn-mien-iendi-iertien-ghili"
  ["file_id"] => string(6) "149877"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1420358609"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства