kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

"Досты?" ашы? саба? 6 класс

Нажмите, чтобы узнать подробности

Саба?ты? та?ырыбы: «Екі дос»
Саба?ты? ма?саты: М?тінді о?у мен жазу ар?ылы сын т?р?ысынан ойлап, тал?ылау?а ?йрету, шы?армашылы?пен ж?мыс істеуге ?мтылдыру.

Саба?ты? міндеттері:
- о?ушыларды сыни т?р?ысынан ойлау ?абілеттерін дамыту.
- ?зара жолдасты? к?мек к?рсетуге т?рбиелеу.
К?тілетін н?тиже: Ауызекі с?йлеу да?дысын жетілдіру; ауызша ойлау мен с?йлесу ?абілетін дамыту; с?з тіркестерін ж?не с?йлем ??рау да?дысын ?алыптастыру. 
Т?йінді идея: Досы жа?сыны? ?зі де жа?сы.
Саба?ты? ?дісі: 7 модуль.СТО ба?дарламасыны? стратегиялары, сызбалармен ж?мыс, ??гімелеу, пікір алмасу.
Саба?ты? т?рі: жа?а саба?
Саба? барысы:
1. Кіріспе б?лімі.

С?лемдесу.

?лкенге де «Сіз»

Кішіге де «Сіз»

Бар адам?а ??рметпен,

Бас иеміз біз.
2. Психологиялы? ахуал
?р?ашан дос біргеміз,

Ажырамас іргеміз.

Ту ?ып ?стап бірлікті,

Тату- т?тті ж?реміз.

Ата-аналар

Досты?- ?мір тірегі,

Досты? – ?р адамны? тілегі.

Татулы? д?йім са?талса,

?уанышпен со?ады ?р адамны? ж?регі.

3.Саба?ты? ережесімен таныстыру.
1 - ереже. Саба?та бір - бірімізді ты?даймыз!
2 - ереже. Біреуді? айт?анын ?айталамаймыз!
3 - ереже. Уа?ытты ?немдейміз, бос?а ?ткізбейміз!
4 - ереже. Саба??а белсене ?атысып, жа?сы ба?а аламыз!
- ?андай ?ауіпсіздік ережесін са?тауымыз керек?
Жауаптарын ты?дау.
4. ?ызы?ушылы?ты ояту.
А ? Ы Л Д Ы 
О Й Л Ы 
С Ы П А Й Ы 
Ы Н Т А Л Ы 
Ш Ы Н Ш Ы Л 
Р А ? Ы М Д Ы 
«Дос» с?зіне ассоциация.

ІІІ. Негізгі б?лім.

Кел, ойнайы?, пікірлесейік!
1.Дос деген кім? 
Сыр б?лісетін адам 
Мені ?те жа?сы т?сінетін адам 
К?мекке ?рдайым дайын адам 
?андай жа?дай болмасын бірге болатын адам 
Сенімді адам 

2. Досы? бар ма? Ол кім? 
3. Досты? жас?а байланысты ма? 
4. Жа?сы дос, жаман дос ?андай болады? 
- Адам к?бінесе ?зіні? мінезіне ??сас адамдармен жолдас, дос болады. Шын жолдас, достар біріні? жа?сы ?асиеттерін екіншісі ?лгі т?тады, бойына сі?іреді, олар бір – біріне ?те жа?ын, бірін – бірі тез т?сінісетін болып кетеді. Осындай жолдасты?, досты? ?арым – ?атынастарды? арасында?ы е? ба?алысыны? бірі – адалды?. Біз б?гінгі саба?та адал досты? туралы ??гімелейміз. 

- Біз барлы?ымыз ы??айланып отырайы?. К?зімізді ж?мса? та болады. ?зімізді «Досты? пен бірлікті?» елінде ж?рміз деп елестетейік. Б?л елде ?лкендерді ??рметтеп, кішілерге ?ам?орлы? жасайтын, Отанын с?йетін, ж?ректері мейірім мен с?йіспеншілікке толы, денсаулы?ы мы?ты, ер ж?рек адамдар мекен етеді.Соларды? ішіндегі е? ?адірлі адамдар ?рине бізді? ?р?айсымызды? ата – анамыз, е? с?йкімді де ?ылы?тысы ?рине бізді? кішкентай балаларымыз. Олар ?ашан да бір – біріне к?мек к?рсетуден, ?ам?орлы? жасаудан шаршамайды. Біз барлы?ымыз осындай досты? пен бірлік елінде ?мір с?ріп жат?анымыз?а ?уануымыз керек.

Енді б?рын?ы ?алпымыз?а т?сіп, к?зімізді ашайы?. Та?тада ?аза?стан картасы т?рады. - Б?л ?андай ел ? Ол бізді? ?аза?стан.
Жатты?у – ойлану.
1. Берілген с?здерді пайдаланып досты?, бірлік та?ырыбына ?ле? ??рау.
Мені? елім --
-- - жарас?ан.
Ту ?ып ?стап ---
-- -- алыстан.
 

М?тінмен ж?мыс: «Екі дос»
1. Адал досты? дегенде нені т?сінесі?дер? 
2. Сендерді? де адал достары? бар ма? Оларды? адалды?ын ?ай іс – ?рекеттерінен бай?ады?дар? 
- Адал дос дегеніміз – ?тірік айтпайтын, шынды?ты жа?тайтын, досын еш?ашанда ?ят?а ?алдырмайтын, барлы? уа?ытта ?андай жа?дай болмасын ?ол ?шын беріп, к?мектесетін, ?ашанда ?асынан табылатын, барын б?лісетін на?ыз жолдас. ?з ойын на?ты айта білді. 

Диалог ??растыру.


Тынышты? с?ті: Санайы? жа?аша. (Орындарынан т?рады) 
Бір, екі, ?ш. (Екі ?олын ал?а, жо?ары, екі жанына созады) 
Желбіре жалауша! (?олдарын жо?ары к?теріп ?рі – бері б?л?айды) 
Досты?та бізді? к?ш. (?олдарын ішке ?арай б?геді) 
«Мінездеме беру» тренингі. 
?азір сіздерге 5 сауса?ты сызып алып,  ?р сауса?та ?зі?ізді? ?олы?ызда?ы, я?ни сыныпта?ы о?ушыларды? есіміне бір – бірі?е к?рсетпей мінездеме бересі?дер. Сонан со? ?ол?апты жинап алып ?здері?е таратылады. ?ай о?ушы сіз туралы ?андай мінездеме бергенін біле аласыздар. 

Міне, балалар, адал дос ?зіні? ?адір – ?асиетін жо?ары ба?алап, ?ай кезде болмасын таби?и ?арапайымдылы?ымен ерекшеленуі керек екен. Осы адам?а керекті ?арапайымдылы?, кешірімді, т?зімді, ?демілік, жа?сылы?ты? барлы?ы ?аза? хал?ыны? ма?ал – м?телдеріне кезігеді екен. Олай болса ма?ал – м?телді? жал?асын табу?а к?мектесі?іздер. 

«Ма?ал – с?зді? м?йегі». (Ма?алды жал?астыру) 
1. «Д?шпан. айтады, дос. айтады» (Д?шпан к?лдіріп айтады, дос жылатып айтады) 
2. «.. жа?асы жа?сы,. к?несі жа?сы» (Киімні? жа?асы жа?сы, досты? к?несі жа?сы) 
3. «. те?ге? бол?анша,. досы? болсын» (Ж?з те?ге? бол?анша, ж?з досы? болсын) 
4. «Досы.. жа?сыны? ?зі де жа?сы» (Досы жа?сыны? ?зі де жа?сы) 
5. «. бас?а ?арайды,. ая??а ?арайды» (Дос бас?а ?арайды, д?шпан ая??а ?арайды) 
6. «А?ылсыз., а?ылды д?шпан..» (А?ылсыз достан, а?ылды д?шпан арты?) 

Жа?даяттар шешу. «Айнымас досы бар адам – е? ба?ытты адам» деген халы? ма?алы. 
- Айнымас досдеген адал дос деген т?сінікті береді. Досы у?десіне берік болса, ?андай жа?дайда да досымен бірге болса, ?олынан келген к?мегін аямаса, оны? к??ілін к?теріп жабыр?а?анда ?асынан табылса, ол ?рине айнымас дос. Ал ондай досы бар адамны? ба?ытты болмауы м?мкін емес. 

Социометрия с?ра?.

Ойды жал?астыр.

?рбір адам?а дос керек. ?йткені.

Сыйласты? бар жерде.

«Адамдар бір – біріне адал, ?алт?ысыз сеніп, орта? к?з?араста болса ?ана досты?тары берік болады. Досты? – ?зара жауапкершілік пен ?ам?орлы?ты?, рухани жа?ынды?ты? белгісі.» 
Тапсырма: Ба?анда?ы с?здерден адал досты??а т?н ?асиеттерді тауып жазы?дар. 

?уаныш К?лкі 
?зара сыйласты? О?у 
Е?бек ?зара к?мек 
Шыншылды? С?лулы? 
С?йіспеншілік Т?сіністік 
Мейірімділік ?ам?орлы? 
Кешірімділік Адалды? 
Жауапкершілік ?дептілік 


?орытынды. Ж?ректен ж?рекке. 
Балалар ше?берге т?рып, сыныптас досиарына а? тілек, ізгі ниеттерін ж?рекше ар?ылы кезектесіп айтып шы?ады. «Досты?» ?нін бірге ?осылып шыр?айды. 
Орта? мекен – жер шары, Орта? бізге бір Отан, Туыспыз біз б?ріміз, 
Т?бемізде бір аспан. Орта? жерді? байлы?ы. Біз Отанды с?йеміз. 
Барлы? ?лтты? баласы Е?бек орта?, жер орта?, Ба?ытты елде ту?ан со?, 
Досты?ымыз жарас?ан Орта? бізге барлы?ы. Ба?ытты ?мір с?реміз. 

Рефлексия:

Не білемін?     Не білдім?      Не білгім келеді?

?йге тапсырма.

 • 1.Дружи с тем, у кого приятелей много, откровейничай с кем, у кого друзей мало. 
  2.Крепкая палка лучше плохого попутчика. 
  3.Над бедой друга не смейся, тоже может случиться и с тобой .

Ба?алау. Ж?пты? ба?алау

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«"Досты?" ашы? саба? 6 класс»

Сабақтың тақырыбы: «Екі дос»
Сабақтың мақсаты: Мәтінді оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлап, талқылауға үйрету, шығармашылықпен жұмыс істеуге ұмтылдыру.

Сабақтың міндеттері:
- оқушыларды сыни тұрғысынан ойлау қабілеттерін дамыту.
- Өзара жолдастық көмек көрсетуге тәрбиелеу.
Күтілетін нәтиже: Ауызекі сөйлеу дағдысын жетілдіру; ауызша ойлау мен сөйлесу қабілетін дамыту; сөз тіркестерін және сөйлем құрау дағдысын қалыптастыру. 
Түйінді идея: Досы жақсының өзі де жақсы.
Сабақтың әдісі: 7 модуль.СТО бағдарламасының стратегиялары, сызбалармен жұмыс, әңгімелеу, пікір алмасу.
Сабақтың түрі: жаңа сабақ
Сабақ барысы:
1. Кіріспе бөлімі.

Сәлемдесу.

Үлкенге де «Сіз»

Кішіге де «Сіз»

Бар адамға құрметпен,

Бас иеміз біз.
2. Психологиялық ахуал
Әрқашан дос біргеміз,

Ажырамас іргеміз.

Ту ғып ұстап бірлікті,

Тату- тәтті жүреміз.

Ата-аналар

Достық- өмір тірегі,

Достық – әр адамның тілегі.

Татулық дәйім сақталса,

Қуанышпен соғады әр адамның жүрегі.

3.Сабақтың ережесімен таныстыру.
1 - ереже. Сабақта бір - бірімізді тыңдаймыз!
2 - ереже. Біреудің айтқанын қайталамаймыз!
3 - ереже. Уақытты үнемдейміз, босқа өткізбейміз!
4 - ереже. Сабаққа белсене қатысып, жақсы баға аламыз!
- Қандай қауіпсіздік ережесін сақтауымыз керек?
Жауаптарын тыңдау.
4. Қызығушылықты ояту.
А Қ Ы Л Д Ы 
О Й Л Ы 
С Ы П А Й Ы 
Ы Н Т А Л Ы 
Ш Ы Н Ш Ы Л 
Р А Қ Ы М Д Ы 
«Дос» сөзіне ассоциация.

ІІІ. Негізгі бөлім.

Кел, ойнайық, пікірлесейік!
1.Дос деген кім? 
Сыр бөлісетін адам 
Мені өте жақсы түсінетін адам 
Көмекке әрдайым дайын адам 
Қандай жағдай болмасын бірге болатын адам 
Сенімді адам 

2. Досың бар ма? Ол кім? 
3. Достық жасқа байланысты ма? 
4. Жақсы дос, жаман дос қандай болады? 
- Адам көбінесе өзінің мінезіне ұқсас адамдармен жолдас, дос болады. Шын жолдас, достар бірінің жақсы қасиеттерін екіншісі үлгі тұтады, бойына сіңіреді, олар бір – біріне өте жақын, бірін – бірі тез түсінісетін болып кетеді. Осындай жолдастық, достық қарым – қатынастардың арасындағы ең бағалысының бірі – адалдық. Біз бүгінгі сабақта адал достық туралы әңгімелейміз. 

- Біз барлығымыз ыңғайланып отырайық. Көзімізді жұмсақ та болады. Өзімізді «Достық пен бірліктің» елінде жүрміз деп елестетейік. Бұл елде үлкендерді құрметтеп, кішілерге қамқорлық жасайтын, Отанын сүйетін, жүректері мейірім мен сүйіспеншілікке толы, денсаулығы мықты, ер жүрек адамдар мекен етеді.Солардың ішіндегі ең қадірлі адамдар әрине біздің әрқайсымыздың ата – анамыз, ең сүйкімді де қылықтысы әрине біздің кішкентай балаларымыз. Олар қашан да бір – біріне көмек көрсетуден, қамқорлық жасаудан шаршамайды. Біз барлығымыз осындай достық пен бірлік елінде өмір сүріп жатқанымызға қуануымыз керек.

Енді бұрынғы қалпымызға түсіп, көзімізді ашайық. Тақтада Қазақстан картасы тұрады. - Бұл қандай ел ? Ол біздің Қазақстан.
Жаттығу – ойлану.
1. Берілген сөздерді пайдаланып достық, бірлік тақырыбына өлең құрау.
Менің елім ------------
---------- ---- жарасқан.
Ту ғып ұстап ---------------
------- ---------- алыстан.

Мәтінмен жұмыс: «Екі дос»
1. Адал достық дегенде нені түсінесіңдер? 
2. Сендердің де адал достарың бар ма? Олардың адалдығын қай іс – әрекеттерінен байқадыңдар? 
- Адал дос дегеніміз – өтірік айтпайтын, шындықты жақтайтын, досын ешқашанда ұятқа қалдырмайтын, барлық уақытта қандай жағдай болмасын қол ұшын беріп, көмектесетін, қашанда қасынан табылатын, барын бөлісетін нағыз жолдас. өз ойын нақты айта білді. 

Диалог құрастыру.


Тыныштық сәті: Санайық жаңаша... (Орындарынан тұрады) 
Бір, екі, үш.... (Екі қолын алға, жоғары, екі жанына созады) 
Желбіре жалауша! (Қолдарын жоғары көтеріп әрі – бері бұлғайды) 
Достықта біздің күш.... (Қолдарын ішке қарай бүгеді) 
«Мінездеме беру» тренингі. 
Қазір сіздерге 5 саусақты сызып алып, әр саусақта өзіңіздің қолыңыздағы, яғни сыныптағы оқушылардың есіміне бір – біріңе көрсетпей мінездеме бересіңдер. Сонан соң қолғапты жинап алып өздеріңе таратылады. Қай оқушы сіз туралы қандай мінездеме бергенін біле аласыздар. 

Міне, балалар, адал дос өзінің қадір – қасиетін жоғары бағалап, қай кезде болмасын табиғи қарапайымдылығымен ерекшеленуі керек екен. Осы адамға керекті қарапайымдылық, кешірімді, төзімді, әдемілік, жақсылықтың барлығы қазақ халқының мақал – мәтелдеріне кезігеді екен. Олай болса мақал – мәтелдің жалғасын табуға көмектесіңіздер. 

«Мақал – сөздің мәйегі». (Мақалды жалғастыру) 
1. «Дұшпан .... айтады, дос .... айтады» (Дұшпан күлдіріп айтады, дос жылатып айтады) 
2. «..... жаңасы жақсы, .... көнесі жақсы» (Киімнің жаңасы жақсы, достың көнесі жақсы) 
3. «.... теңгең болғанша, .... досың болсын» (Жүз теңгең болғанша, жүз досың болсын) 
4. «Досы ..... жақсының өзі де жақсы» (Досы жақсының өзі де жақсы) 
5. «.... басқа қарайды, .... аяққа қарайды» (Дос басқа қарайды, дұшпан аяққа қарайды) 
6. «Ақылсыз .... , ақылды дұшпан .....» (Ақылсыз достан, ақылды дұшпан артық) 

Жағдаяттар шешу. «Айнымас досы бар адам – ең бақытты адам» деген халық мақалы. 
- Айнымас досдеген адал дос деген түсінікті береді. Досы уәдесіне берік болса, қандай жағдайда да досымен бірге болса, қолынан келген көмегін аямаса, оның көңілін көтеріп жабырқағанда қасынан табылса, ол әрине айнымас дос. Ал ондай досы бар адамның бақытты болмауы мүмкін емес. 

Социометрия сұрақ.

Ойды жалғастыр.

Әрбір адамға дос керек. Өйткені....

Сыйластық бар жерде ....

«Адамдар бір – біріне адал, қалтқысыз сеніп, ортақ көзқараста болса ғана достықтары берік болады. Достық – өзара жауапкершілік пен қамқорлықтың, рухани жақындықтың белгісі.» 
Тапсырма: Бағандағы сөздерден адал достыққа тән қасиеттерді тауып жазыңдар. 

Қуаныш Күлкі 
Өзара сыйластық Оқу 
Еңбек Өзара көмек 
Шыншылдық Сұлулық 
Сүйіспеншілік Түсіністік 
Мейірімділік Қамқорлық 
Кешірімділік Адалдық 
Жауапкершілік Әдептілік 


Қорытынды. Жүректен жүрекке. 
Балалар шеңберге тұрып, сыныптас досиарына ақ тілек, ізгі ниеттерін жүрекше арқылы кезектесіп айтып шығады. «Достық» әнін бірге қосылып шырқайды. 
Ортақ мекен – жер шары, Ортақ бізге бір Отан, Туыспыз біз бәріміз, 
Төбемізде бір аспан. Ортақ жердің байлығы. Біз Отанды сүйеміз. 
Барлық ұлттың баласы Еңбек ортақ, жер ортақ, Бақытты елде туған соң, 
Достығымыз жарасқан Ортақ бізге барлығы. Бақытты өмір сүреміз. 


Рефлексия:

Не білемін? Не білдім? Не білгім келеді?

Үйге тапсырма.

 • 1.Дружи с тем, у кого приятелей много, откровейничай с кем, у кого друзей мало. 
  2.Крепкая палка лучше плохого попутчика. 
  3.Над бедой друга не смейся, тоже может случиться и с тобой .

Бағалау. Жұптық бағалау
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 6 класс

Скачать
"Досты?" ашы? саба? 6 класс

Автор: Кукеева Нургуль Сейтбековна

Дата: 18.03.2016

Номер свидетельства: 307330

Похожие файлы

object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(69) "Кешірім мен келісім ашық сабақ 4 класс"
  ["seo_title"] => string(43) "kieshirim_mien_kielisim_ashyk_sabak_4_klass"
  ["file_id"] => string(6) "452083"
  ["category_seo"] => string(10) "vneurochka"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1516766926"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(89) "Гимнастика саба?ымен байланысты эстафета 3 класс"
  ["seo_title"] => string(45) "gimnastikasabagymienbailanystyestafieta3klass"
  ["file_id"] => string(6) "280347"
  ["category_seo"] => string(10) "fizkultura"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1453365113"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(89) "Гимнастика саба?ымен байланысты эстафета 3 класс"
  ["seo_title"] => string(46) "gimnastikasabagymienbailanystyestafieta3klass1"
  ["file_id"] => string(6) "280348"
  ["category_seo"] => string(10) "fizkultura"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1453365121"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(121) "Ж?релей отыр?ан ?алыптан ал?а ж?не арт?а аунау, жауырын?а т?ру.3 класс"
  ["seo_title"] => string(64) "zhurielieiotyrgankalyptanalgazhnieartkaaunauzhauyryngaturu3klass"
  ["file_id"] => string(6) "280350"
  ["category_seo"] => string(10) "fizkultura"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1453365192"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(49) "Менің мектебім (ашық сабақ)"
  ["seo_title"] => string(29) "mienin_miektiebim_ashyk_sabak"
  ["file_id"] => string(6) "407841"
  ["category_seo"] => string(7) "prochee"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1491733074"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства