kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Заман талабына сай жас ?рпа?ты т?рбиелеу

Нажмите, чтобы узнать подробности

 • Заман талабына сай жас ?рпа?ты т?рбиелеу б?гінгі к?нні? басты талабына айналып отыр. Осы орайда Елбасымыз Н. ?. Назарбаев: “жа?а заманны? жа?а адамын т?рбиелейтін ?стаздар, сіздер ізденіс пен ілгерілеуден жалы?па?ыздар. олар заман талабына сай т?рбиеленуі тиіс” деген болатын. бірнеше жылдар к?лемінде білім саласында ж?ргізіліп ж?рген біры??ай ?лтты? тестілеу ?ткізуді? мектеп  бітіруші т?лектер ?шін ма?ызы зор. 

  ?бт-ге  ж?не ОЖСБ –?а дайынды? ж?мыстары сапалы ?тілуі ?шін ж?йе болу керек. Б?л ж?мысты 1 сыныптан бастаса? та, арты? болмас. о?ушыларды саба?та же?іл-желпі тестер орындатып, уа?ытты д?рыс ?олдануын ?йретсек.
  ?рбір о?ушыны? білім сапасыны? ?аншалы?ты н?тижелі де?гейде екенін білу ?шін, апта сайын  мониторинг ар?ылы сараптап, д?птерге ?р тестті? ?орытындысымен, диаграммасын сызып, жазып отыр?ан ж?н. о?ушылармен жеке, топпен коррекция (т?зету) ж?мыстары ж?ргізілуі тиіс.?рбір о?ушы коррекция (т?зету) ж?мысына арнал?ан д?птерлерінде д?рыс жауап бермеген с?ра?тарды? жауабын ?з бетімен іздестіреді, с?ра?тарын жазып талдайды.

   Тест жина?тарында берілген варианттарды жаттауды? ешбір ?ажеті жо? деп ойлаймын. Жаттау ар?ылы н?тижеге жетем деушілік, уа?ытты бос ?ткізгенмен бірдей. Сонды?тан п?н м??алімдері та?ырып бойынша о?у материалдарын о?ып, талдап, т?сіну ар?ылы ?ана білім сапасын арттыру?а болады деген ойдамын. Берілген білімні? ?аншалы?ты ме?гергендіктерін тексеру ?шін о?ушылар?а жылда?ы тест кітапшаларынан та?ырыпты? тесттер жасалып, саба? барысында ?олданып, ?р тарауды ?ткеннен кейін міндетті т?рде ?айталау саба?ы ж?не сына? саба?ын ?ткізсе тиімдірек  болар ма еді.
  Б?л ж?мыстар кемшіліктерді аны?тап жою ма?сатында ж?ргізіледі. Себебі кейбір о?ушыларды? естіген н?рседен г?рі, жаз?анын есте са?тау ?абілеті жа?сы дамы?ан. Б?гінгі к?ні о?ушыны? коммуникативтік ??зыреттілігін ?алыптастыруда саба?ты мектебімізде ашыл?ан мультимедиялы? кабинетте ж?ргізу ?те тиімді. Мультимедиялы? кабинеттегі со??ы ?лгідегі компьютерлік ??ралдар о?ушыларды? тере? білім алуына ?олайлы жа?дай ту?ыза отырып, о?у-танымды? белсенділіктерін, п?нге деген ?ызы?ушылы?ын арттыру?а зор ?лесін ?осады. 
  Сонымен ?атар, саба? ?ткізуге арнал?ан электронды? о?улы?тар, бейне материалдар м??алімге саба?ты жа?аша ?йымдастыру?а ?лкен м?мкіндік ту?ызады.

  ?БТ – ны? ж?не ОЖСБ ны?  ма?саты – мектептi бiтiрушi т?лектердi? негiзгi т?рт п?ннен ба?дарламаны ?аншалы?ты ме?гергендiгiн аны?тау.
  Ба?дарлама - мемлекеттiк ??жат. Оны толы? ме?геру о?ушыны?, ме?герту - м??алiмнi? е? басты мiндетi. Мектеп сол ар?ылы баланы ерте?гi ?мiрге даярлайды, о?ушыны? болаша?та белгiлi бiр маманды? иесi болуына жа?дай жасайды.
  ?БТ мен ОЖСБ  білімді тексеруді? бір т?рі. Т?лектер жа?сы к?рсеткіштерге жету ?шін, м??алімдерге ?ойылатын е? басты міндет, оларды психологиялы? жа?ынан дайындау: ?иын с?ра?тар?а тосылмай, біріншіден же?іл с?ра?тар?а жауап беріп, кейін сол ?иын с?ра?тар?а к?шу керек.

  ?БТмен ОЖСБ сынама н?тижелері бойынша ?орытынды мен кепілдемелер бойынша ат?арыл?ан ж?мыстар:
  - тестілеуде жіберген ?ателерін талдау;
  - т?зету ж?мыстарын ж?ргізу;
  - о?ушыларды саралап о?ыту;
  -о?ушыларды? тест тапсырмаларын орындауда жауапкершілікпен ?арау?а ынталандыру;
  - о?ушыларды ?БТ-ге ж?не ОЖСБ ?а  сапалы дайындауда о?ытуды? ?дістері мен т?рлерін ке?інен пайдалану;
  -та?ырыпты? тест тапсырмалары бойынша ж?мыс ж?ргізу.
  -тапсырма ?иынды?тарын же?е білу
  ?дістемелік о?у ??рал ?БТ тапсырушы талапкерлер мен ?стаздар ?ауымына к?мекші ??рал ретінде азды-к?пті к?мегін тигізіп, ?ажетті м?ліметті зерделеуіне септігін тигізеді деп ойлаймын.Мемлекеттік тілді о?ытуды? сапасын арттыру б?гінгі та?да?ы ?ойылып отыр?ан ?мір талабы. Осы талапты орындау  мектеп  м??алімдеріні? ?асиетті парызы.


   

Просмотр содержимого документа
«Заман талабына сай жас ?рпа?ты т?рбиелеу»Заман талабына сай жас ұрпақты тәрбиелеу бүгінгі күннің басты талабына айналып отыр. Осы орайда Елбасымыз Н. Ә. Назарбаев: “жаңа заманның жаңа адамын тәрбиелейтін ұстаздар, сіздер ізденіс пен ілгерілеуден жалықпаңыздар. олар заман талабына сай тәрбиеленуі тиіс” деген болатын. бірнеше жылдар көлемінде білім саласында жүргізіліп жүрген бірыңғай ұлттық тестілеу өткізудің мектеп бітіруші түлектер үшін маңызы зор. 

ұбт-ге және ОЖСБ –ға дайындық жұмыстары сапалы өтілуі үшін жүйе болу керек. Бұл жұмысты 1 сыныптан бастасақ та, артық болмас. оқушыларды сабақта жеңіл-желпі тестер орындатып, уақытты дұрыс қолдануын үйретсек.
әрбір оқушының білім сапасының қаншалықты нәтижелі деңгейде екенін білу үшін, апта сайын мониторинг арқылы сараптап, дәптерге әр тесттің қорытындысымен, диаграммасын сызып, жазып отырған жөн. оқушылармен жеке, топпен коррекция (түзету) жұмыстары жүргізілуі тиіс.әрбір оқушы коррекция (түзету) жұмысына арналған дәптерлерінде дұрыс жауап бермеген сұрақтардың жауабын өз бетімен іздестіреді, сұрақтарын жазып талдайды.

Тест жинақтарында берілген варианттарды жаттаудың ешбір қажеті жоқ деп ойлаймын. Жаттау арқылы нәтижеге жетем деушілік, уақытты бос өткізгенмен бірдей. Сондықтан пән мұғалімдері тақырып бойынша оқу материалдарын оқып, талдап, түсіну арқылы ғана білім сапасын арттыруға болады деген ойдамын. Берілген білімнің қаншалықты меңгергендіктерін тексеру үшін оқушыларға жылдағы тест кітапшаларынан тақырыптық тесттер жасалып, сабақ барысында қолданып, әр тарауды өткеннен кейін міндетті түрде қайталау сабағы және сынақ сабағын өткізсе тиімдірек болар ма еді.
Бұл жұмыстар кемшіліктерді анықтап жою мақсатында жүргізіледі. Себебі кейбір оқушылардың естіген нәрседен гөрі, жазғанын есте сақтау қабілеті жақсы дамыған. Бүгінгі күні оқушының коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыруда сабақты мектебімізде ашылған мультимедиялық кабинетте жүргізу өте тиімді. Мультимедиялық кабинеттегі соңғы үлгідегі компьютерлік құралдар оқушылардың терең білім алуына қолайлы жағдай туғыза отырып, оқу-танымдық белсенділіктерін, пәнге деген қызығушылығын арттыруға зор үлесін қосады. 
Сонымен қатар, сабақ өткізуге арналған электрондық оқулықтар, бейне материалдар мұғалімге сабақты жаңаша ұйымдастыруға үлкен мүмкіндік туғызады.

ҰБТ – ның және ОЖСБ ның мақсаты – мектептi бiтiрушi түлектердiң негiзгi төрт пәннен бағдарламаны қаншалықты меңгергендiгiн анықтау.
Бағдарлама - мемлекеттiк құжат. Оны толық меңгеру оқушының, меңгерту - мұғалiмнiң ең басты мiндетi. Мектеп сол арқылы баланы ертеңгi өмiрге даярлайды, оқушының болашақта белгiлi бiр мамандық иесi болуына жағдай жасайды.
ҰБТ мен ОЖСБ білімді тексерудің бір түрі. Түлектер жақсы көрсеткіштерге жету үшін, мұғалімдерге қойылатын ең басты міндет, оларды психологиялық жағынан дайындау: қиын сұрақтарға тосылмай, біріншіден жеңіл сұрақтарға жауап беріп, кейін сол қиын сұрақтарға көшу керек.

ҰБТмен ОЖСБ сынама нәтижелері бойынша қорытынды мен кепілдемелер бойынша атқарылған жұмыстар:
- тестілеуде жіберген қателерін талдау;
- түзету жұмыстарын жүргізу;
- оқушыларды саралап оқыту;
-оқушылардың тест тапсырмаларын орындауда жауапкершілікпен қарауға ынталандыру;
- оқушыларды ҰБТ-ге және ОЖСБ ға сапалы дайындауда оқытудың әдістері мен түрлерін кеңінен пайдалану;
-тақырыптық тест тапсырмалары бойынша жұмыс жүргізу.
-тапсырма қиындықтарын жеңе білу
Әдістемелік оқу құрал ҰБТ тапсырушы талапкерлер мен ұстаздар қауымына көмекші құрал ретінде азды-көпті көмегін тигізіп, қажетті мәліметті зерделеуіне септігін тигізеді деп ойлаймын.Мемлекеттік тілді оқытудың сапасын арттыру бүгінгі таңдағы қойылып отырған өмір талабы. Осы талапты орындау мектеп мұғалімдерінің қасиетті парызы.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Презентации

Целевая аудитория: 4 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Заман талабына сай жас ?рпа?ты т?рбиелеу

Автор: Куракбаева Асем Азимовна

Дата: 07.01.2016

Номер свидетельства: 273326

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства