kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Презентация "Гуманитарлы? білім беруде заманауи ?дістемелер мен тиімді педагогикалы? технологияларды пайдалану

Нажмите, чтобы узнать подробности

   Б?рімізді б?гінгі та?да ала?дататын м?селе – жас ?рпа?ты? сапалы білімді игеруі. Елбасымыз Н.?.Назарбаев «Білімді, сауатты адамдар-б?л ХХІ ?асырда адамзат дамуыны? негізгі ?оз?аушы к?ші» деуіні? ?зі- ?лкен к?регендікті? белгісі.

?лтымызды? тірегіне айналар ?рпа??а деген к?з?арас Елбасымызды? білім саласына ерекше назар аударуымен ай?ындалып отыр.

?зекті м?селе – жас ?рпа?ты? Елбасы баста?ан к?ш-керуенге кідіріссіз ілесуі. Ілесе алмаса-бізге сын. Хал?ымызды? та?дыры, елімізді? ерте?і жас ?рпа?ты? ?олында.

Б?гінгі та?да?ы о?ыту ?рдісі жа?а ?діс-т?сілдерді, жа?аша идеяларды ?олдануды талап етеді. ?р м??алім ?з іс-т?жірибесінде к?птеген ?иынды?тармен, кедергілермен кездеседі. Ол заман к?шіне ілесу ?шін ?з білімін жетілдіріп отыруы ?ажет.

Мен де о?ыту т?жірибемде жетістіктерге жету жолдарын ?арастырудамын. О?ушылар ?з пікірлерін, к?з?арастарын еркін ж?не ерікті т?рде білдірсе екен деп ойлаймын. Тек білдіру емес, сонымен бірге ?з пікірлерін д?лелдей алатын ж?не оны іс ж?зінде де асыра алатын т?л?а болып ?алыптаса алса, онда м??алімні? биік ма?сат?а ?ол жеткізгені болма?.

«М?алімге арнал?ан н?с?аулы?тан» білім берудегі Кембридждік ?дісті? теориялы? негізін о?ып, таныса отырып, о?ытуды? жа?аша ?діс-т?сілдері – 7 модульді практикалы? т?рде ?олдану ар?ылы оны? арты?шылы?тарына к?з жеткіздім. Осы орайда 7 модульге ?атысты туында?ан пікірлерімді білдіргім келеді.

Е? алдымен жаныма жа?ын, ?з іс-т?жірибеме ертерек еніп кеткен ?діс – сыни т?р?ыдан ойлауды дамыту технологиясына то?тал?ым келеді:

Білім беруді? сапасын жа?сарту ма?сатында Сын т?р?ысынан ойлау технологиясын ?з саба?тарымда ?олданып ж?рмін. Сын т?р?ысынан ойлау технологиясыны? мені ?ызы?тыр?аны баланы? ?зі ізденіп д?лелдеуі. Ол б?рын тек ты?даушы болса, енді ізденуші, ойланушы, ?з ойын д?лелдеуші, ал м??алім осы ?рекетке ба?ыттаушы, ?йымдастырушы.
Сын т?р?ысынан ойлау ба?дарламасы о?ушыны? еркін с?йлеуіне, пікір таластыруына, достарыны? ойын ты?дау?а, проблеманы шешу жолдарын іздей отырып, ?иынды?ты шешуге ба?ыттал?ан ба?дарлама.
Сын т?р?ысынан ойлау дегеніміз- саба?та о?ушыларды? ?ызы?ушылы?ын арттыра отырып, ?з ойы?ды еркін ж?не зерттей талпындырып, т?жырым жасау.
Сын т?р?ысынан ойлау дегеніміз – ой ?оз?ай отырып, о?ушыны? ?з ойымен ?згелерді? ойына сыни ?арап, естіген, білгенін талдап, салыстырып, реттеп, с?рыптап, ж?йелеп, білмегенін ?зі зерттеп, д?лелдеп, т?жырым жасау?а ба?ыттау ?з бетімен ж?не бірлесіп шы?армашылы? ж?мыс жасау. Басты ма?саты о?ушылар?а кез келген мазм?н?а сыни т?р?ыдан ?арап, екі ?й?арым бір пікірді? біреуін та?дау?а саналы шешім ?абылдау?а ?йрету.
Б?л ба?дарлама жа?а буын о?улы?тарыны? талаптарын ж?зеге асыруда о?ушыларды? білім де?гейін к?теруде, балаларды шы?армашылы??а баулуда, ойларын еркін айтуда тез арада д?рыс шешімдер табу?а атсалысатын бірден-бір тиімді ба?дарлама деп есептеймін.
Сын т?р?ысынан ойлау- сынау емес, шындал?ан ойлау. О?ушыларды? да б?л ж?мысты д?рыс ?йымдастыр?ан жа?дайда ?з даму де?гейіне с?йкес ойы шы?далып, белгілі бір жетістіктерге жетері с?зсіз. К?п а?паратты талдай, жина?тай отырып, ішінен ?ажеттісін алу?а ?йретеді. Сын т?р?ысынан ойлау ба?дарламасы ?ызы?ушылы?ын ояту, ма?ынаны тану, ой тол?аныс кезе?дерінен т?зіледі.
«О?у мен жазу ар?ылы сын т?р?ысынан ойлауды дамыту» технологиясымен ж?мыс жасау кезінде б?л саба?тар баланы? танымды? белсенділігін арттыру?а, ?з бетінше білім aлy?a, шы?армашылы?ын ?алыптастыру?а ы?пал етеді. Саба?та Сын т?р?ысынан о?ыту технологиясыны? стратегияларын пайдалана отырып, балаларды? ?сыныс-пікірлерін еркін айт?ызып, ойларын ?штау?а ж?не ?здеріне деген сенімін арттыру?а м?мкіндік ту?ызып отырдым. ?рбір ?діс о?ушыларды? ойлауына ж?не ?иялына негізделіп келеді. Баланы? тере?де жат?ан ойын дамытып, оларды с?йлеуге, д?лелдеуге ?йретеді.

Сыни т?р?ыдан ойлау ?дісі бойынша жоспарлан?ан саба??а ?ал?ан модульдерді еркін енгізуге болады деп есептеймін. О?ушылар саба??та ?алай о?у керектігін ме?гереді ж?не да?дыланады. Я?ни метатаным пайда болады. ?здері ой ?орытады, н?тижеге жетуге ?мтылады. М??алім о?ушы?а ?алай о?у керектігін ?йретеді. Д?ст?рлі о?ыту ?дісінде м??алім білімді беруші бол?ан болса, жа?а о?ыту ?дісінде м??алім ба?ыттаушы болып табылады. Саба?та?ы басты т?л?а, басты кейіпкер- о?ушы. О?ушыны ?з бетімен білім алу?а, ол ?шін ізденуге, тере? ойлау?а, зерттеуге да?дыларын ?алыптастыру ?ажет. Жа?а білімді ме?герту ?шін е? тиімді ?діс с?ра?-жауап, ??гімелесу, диалог болып табылады. Мені? ?р саба?ым диалог?а ??рылды. Топты? ж?мыс ар?ылы о?ушы мен о?ушы арасында, о?ушы мен м??алім арасында?ы диалогты тиімді ?йымдастыру ар?ылы ма?сат?а ?ол жеткізе алдым. Н?тижесі та??аларлы?! О?ушылар мен к?ткеннен де арты? ?сер алды. ?з ойларын жарыса айтып, ?ызу пікірталас тудыра алды. Жа?а саба?ты ?з беттерімен тез ме?гере алды. Саба?та «?нсіз» о?ушылар «с?йлеп кетті».

?рбір саба??а жоспар ??рар алдында алдымен ойланып аламын: « Мені? о?ушыларым не істей алады?»-деп. Саба? жоспарын о?ушыларды? ?з беттерімен ме?геруіне ы??айлы етіп ж?не оларды? жас ерекшеліктерін ескере отырып ??рамын. Б?л о?ушыларды? жауапкершіліктерін арттырумен ?атар

Просмотр содержимого документа
«Презентация "Гуманитарлы? білім беруде заманауи ?дістемелер мен тиімді педагогикалы? технологияларды пайдалану »

Жаңақорған аудандық білім бөлімі № 56 қазақ орта мектебі Республикалық педагогикалық оқудың ІІІ кезеңі (Облыстық) Бағыты: «Гуманитарлық білім беруде заманауи әдістемелер мен тиімді педагогикалық технологияларды пайдалану.» Тақырыбы: “Мектептегі білім беру үдерісінде жаңаша оқыту идеяларын ендіру тәсілдері.” 2013 жыл

Жаңақорған аудандық білім бөлімі

56 қазақ орта мектебі

Республикалық педагогикалық оқудың ІІІ кезеңі (Облыстық)

Бағыты: «Гуманитарлық білім беруде заманауи әдістемелер мен тиімді педагогикалық технологияларды пайдалану.»

Тақырыбы: “Мектептегі білім беру үдерісінде жаңаша оқыту идеяларын ендіру тәсілдері.”

2013 жыл

Бәрімізді бүгінгі таңда алаңдататын мәселе – жас ұрпақтың сапалы білімді игеруі. Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев «Білімді, сауатты адамдар-бұл ХХІ ғасырда адамзат дамуының негізгі қозғаушы күші» деуінің өзі- үлкен көрегендіктің белгісі.

Ұлтымыздың тірегіне айналар ұрпаққа деген көзқарас Елбасымыздың білім саласына ерекше назар аударуымен айқындалып отыр.

Өзекті мәселе – жас ұрпақтың Елбасы бастаған көш-керуенге кідіріссіз ілесуі. Ілесе алмаса-бізге сын. Халқымыздың тағдыры, еліміздің ертеңі жас ұрпақтың қолында.

Бүгінгі таңдағы оқыту үрдісі жаңа әдіс-тәсілдерді, жаңаша идеяларды қолдануды талап етеді. Әр мұғалім өз іс-тәжірибесінде көптеген қиындықтармен, кедергілермен кездеседі. Ол заман көшіне ілесу үшін өз білімін жетілдіріп отыруы қажет.

Мен де оқыту тәжірибемде жетістіктерге жету жолдарын қарастырудамын. Оқушылар өз пікірлерін, көзқарастарын еркін және ерікті түрде білдірсе екен деп ойлаймын. Тек білдіру емес, сонымен бірге өз пікірлерін дәлелдей алатын және оны іс жүзінде де асыра алатын тұлға болып қалыптаса алса, онда мұғалімнің биік мақсатқа қол жеткізгені болмақ.

Ең алдымен жаныма жақын, өз іс-тәжірибеме ертерек еніп кеткен әдіс – сыни тұрғыдан ойлауды дамыту технологиясына тоқталғым келеді:

Білім берудің сапасын жақсарту мақсатында Сын тұрғысынан ойлау технологиясын өз сабақтарымда қолданып жүрмін. Сын тұрғысынан ойлау технологиясының мені қызықтырғаны баланың өзі ізденіп дәлелдеуі. Ол бұрын тек тыңдаушы болса, енді ізденуші, ойланушы, өз ойын дәлелдеуші, ал мұғалім осы әрекетке бағыттаушы, ұйымдастырушы. Сын тұрғысынан ойлау бағдарламасы оқушының еркін сөйлеуіне, пікір таластыруына, достарының ойын тыңдауға, проблеманы шешу жолдарын іздей отырып, қиындықты шешуге бағытталған бағдарлама. Сын тұрғысынан ойлау дегеніміз- сабақта оқушылардың қызығушылығын арттыра отырып, өз ойыңды еркін және зерттей талпындырып, тұжырым жасау. Сын тұрғысынан ойлау дегеніміз – ой қозғай отырып, оқушының өз ойымен өзгелердің ойына сыни қарап, естіген, білгенін талдап, салыстырып, реттеп, сұрыптап, жүйелеп, білмегенін өзі зерттеп, дәлелдеп, тұжырым жасауға бағыттау өз бетімен және бірлесіп шығармашылық жұмыс жасау. Басты мақсаты оқушыларға кез келген мазмұнға сыни тұрғыдан қарап, екі ұйғарым бір пікірдің біреуін таңдауға саналы шешім қабылдауға үйрету.

Бұл бағдарлама жаңа буын оқулықтарының талаптарын жүзеге асыруда оқушылардың білім деңгейін көтеруде, балаларды шығармашылыққа баулуда, ойларын еркін айтуда тез арада дұрыс шешімдер табуға атсалысатын бірден-бір тиімді бағдарлама деп есептеймін. Сын тұрғысынан ойлау- сынау емес, шындалған ойлау. Оқушылардың да бұл жұмысты дұрыс ұйымдастырған жағдайда өз даму деңгейіне сәйкес ойы шыңдалып, белгілі бір жетістіктерге жетері сөзсіз. Көп ақпаратты талдай, жинақтай отырып, ішінен қажеттісін алуға үйретеді.

Бұл бағдарлама жаңа буын оқулықтарының талаптарын жүзеге асыруда оқушылардың білім деңгейін көтеруде, балаларды шығармашылыққа баулуда, ойларын еркін айтуда тез арада дұрыс шешімдер табуға атсалысатын бірден-бір тиімді бағдарлама деп есептеймін. Сын тұрғысынан ойлау- сынау емес, шындалған ойлау. Оқушылардың да бұл жұмысты дұрыс ұйымдастырған жағдайда өз даму деңгейіне сәйкес ойы шыңдалып, белгілі бір жетістіктерге жетері сөзсіз. Көп ақпаратты талдай, жинақтай отырып, ішінен қажеттісін алуға үйретеді.

Сын тұрғысынан ойлау бағдарламасы Қызығушылығын ояту Мағынаны тану Ой толғаныс

Сын тұрғысынан ойлау бағдарламасы

Қызығушылығын ояту

Мағынаны тану

Ой толғаныс

«Оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлауды дамыту» технологиясымен жұмыс жасау кезінде бұл сабақтар баланың танымдық белсенділігін арттыруға, өз бетінше білім aлyғa, шығармашылығын қалыптастыруға ықпал етеді. Сабақта Сын тұрғысынан оқыту технологиясының стратегияларын пайдалана отырып, балалардың ұсыныс-пікірлерін еркін айтқызып, ойларын ұштауға және өздеріне деген сенімін арттыруға мүмкіндік туғызып отырдым. Әрбір әдіс оқушылардың ойлауына және қиялына негізделіп келеді. Баланың тереңде жатқан ойын дамытып, оларды сөйлеуге, дәлелдеуге үйретеді.

«Оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлауды дамыту» технологиясымен жұмыс жасау кезінде бұл сабақтар баланың танымдық белсенділігін арттыруға, өз бетінше білім aлyғa, шығармашылығын қалыптастыруға ықпал етеді. Сабақта Сын тұрғысынан оқыту технологиясының стратегияларын пайдалана отырып, балалардың ұсыныс-пікірлерін еркін айтқызып, ойларын ұштауға және өздеріне деген сенімін арттыруға мүмкіндік туғызып отырдым. Әрбір әдіс оқушылардың ойлауына және қиялына негізделіп келеді. Баланың тереңде жатқан ойын дамытып, оларды сөйлеуге, дәлелдеуге үйретеді.

” Оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлауды” дамыту бағдарламасы – ұстаз бен оқытушыны ізденуге жетелейтін, шығармашылық шабыт беретін, толғанып жүрген мәселелерді шешуге бағыт беретін, болашаққа деген үмітті арттыратын сәуле екеніне көзім жетті. Әр оқушыда өзін-өзі дамыта, жетілдіре, бақылай алатын дағды қалыптастыру, соған сәйкес өз бетінше білім алуға үйрету, дамудың ең биік шыңына жету болып табылады.Яғни, ең алдымен, шығармашылық ойлау нәтижесінде жаңалық ашылады, тұлғаның дамуын жетелейді.Оқушы ойын осылайша шыңдауға мүмкіндік туады.

” Оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлауды” дамыту бағдарламасы – ұстаз бен оқытушыны ізденуге жетелейтін, шығармашылық шабыт беретін, толғанып жүрген мәселелерді шешуге бағыт беретін, болашаққа деген үмітті арттыратын сәуле екеніне көзім жетті.

Әр оқушыда өзін-өзі дамыта, жетілдіре, бақылай алатын дағды қалыптастыру, соған сәйкес өз бетінше білім алуға үйрету, дамудың ең биік шыңына жету болып табылады.Яғни, ең алдымен, шығармашылық ойлау нәтижесінде жаңалық ашылады, тұлғаның дамуын жетелейді.Оқушы ойын осылайша шыңдауға мүмкіндік туады.

Сын тұрғысынан ойлауды үйрету үшін уақыт керек. Сын тұрғысынан ойлауды үйрету шаралары Оқушыларға ойланып толғануға, ойын ашық айтуға рұқсат беру Әр түрлі идеялар мен пікірлерді қабылдау. Үйрену барысында оқушылардың белсенді іс-әрекетін қолдау Кейбір оқушылардың жауабына жасаған сынының дәлелді, дәйекті болуын талап ету Сын тұрғысынан ойлауды бағалау

Сын тұрғысынан ойлауды үйрету үшін уақыт керек.

Сын тұрғысынан ойлауды үйрету шаралары

Оқушыларға ойланып толғануға, ойын ашық айтуға рұқсат беру

Әр түрлі идеялар мен пікірлерді қабылдау.

Үйрену барысында оқушылардың белсенді іс-әрекетін қолдау

Кейбір оқушылардың жауабына жасаған сынының дәлелді, дәйекті болуын талап ету

Сын тұрғысынан ойлауды бағалау

Ал оқушыларға байланысты: Сенімділікпен жұмыс істеу Бар ынтасымен оқуға берілу Пікірлерді талдау, құрметтеу

Ал оқушыларға байланысты:

Сенімділікпен жұмыс істеу

Бар ынтасымен оқуға берілу

Пікірлерді талдау, құрметтеу

Өз пікірін ашық білдіруді талап ету қажет.Тек сонда ғана олар: - Мен осы мәселе туралы не ойлаймын? - Осы мазмұннан алған ақпарат менің бұрынғы білетініме сәйкес пе? - Маған бұл жаңа ойлар қаншалықты әсер етті? – деген сауалдар төңірегінде ойлауға үйренеді. Сонымен қатар оқушылардың ой-өрісі, ізденімпаздығы, шығармашылық қабілеттері дамиды. Әсіресе оқушылардың белсенділігі артады.

Өз пікірін ашық білдіруді талап ету қажет.Тек сонда ғана олар:

- Мен осы мәселе туралы не ойлаймын?

- Осы мазмұннан алған ақпарат менің бұрынғы білетініме сәйкес пе?

- Маған бұл жаңа ойлар қаншалықты әсер етті? – деген сауалдар төңірегінде ойлауға үйренеді.

Сонымен қатар оқушылардың ой-өрісі, ізденімпаздығы, шығармашылық қабілеттері дамиды. Әсіресе оқушылардың белсенділігі артады.

Сабақты еркін өткізіп, әр баладан еркін жауап алуға жағдай жасау Сын тұрғысынан ойлау сабақтарының алғы шарттары: Сенімділікке тәрбиелеу үшін баланың жауабын санмен бағалау Қиялын дамыту үшін ”Менің ойымша” деген жауапқа дағдыландыру Әртүрлі жауапқа бірдей қарау, жақсысын мадақтап, жаманын жасыру Тіл байлығын дамыту үшін, қалайда жауабын аяғына дейін тыңдау Жауап бермеуге тілек білдірмеген баланы, өз еркінсіз қинап сұрамау Жеке тұлға ретінде “Мен” деген рөлін көтеру, өз пікірлерін қалыптастыру

Сабақты еркін өткізіп, әр баладан еркін жауап алуға жағдай жасау

Сын тұрғысынан ойлау сабақтарының алғы шарттары:

Сенімділікке тәрбиелеу үшін баланың жауабын санмен бағалау

Қиялын дамыту үшін ”Менің ойымша” деген жауапқа дағдыландыру

Әртүрлі жауапқа бірдей қарау, жақсысын мадақтап, жаманын жасыру

Тіл байлығын дамыту үшін, қалайда жауабын аяғына дейін тыңдау

Жауап бермеуге тілек білдірмеген баланы, өз еркінсіз қинап сұрамау

Жеке тұлға ретінде “Мен” деген рөлін көтеру, өз пікірлерін қалыптастыру

Сабақтың тақырыбы: «Салақтық» Сабақтың мақсаты:  Оқушыларға ертегіні түсініп, мәнерлеп оқуға үйрету.Өз бетінше жұмыс істеу дағдысын, шығармашылығын қалыптастыру, сөздік қорын молайту. Оқушыларды тазалыққа, ұқыптылыққа баулу.Басқаның пікірін тыңдауға , сөзін бөлмеуге тәрбиелеу.

Сабақтың тақырыбы:

«Салақтық»

Сабақтың мақсаты:

Оқушыларға ертегіні түсініп, мәнерлеп оқуға үйрету.Өз бетінше жұмыс істеу дағдысын, шығармашылығын қалыптастыру, сөздік қорын молайту.

Оқушыларды тазалыққа, ұқыптылыққа баулу.Басқаның пікірін тыңдауға , сөзін бөлмеуге тәрбиелеу.

Қажетті құралдар : Интербелсенді тақта Сабақтың технологиясы : СТО Әдістері: “ Кластерлеу” әдісі, “Эссе” жазу, “Керісінше ойлау” стратегиясы, “Фишбоун” әдісі Түрі: дамытушылық

Қажетті құралдар :

Интербелсенді тақта

Сабақтың технологиясы : СТО

Әдістері:

Кластерлеу” әдісі, “Эссе” жазу, “Керісінше ойлау” стратегиясы, “Фишбоун” әдісі

Түрі:

дамытушылық

I.Ұйымдастыру кезеңі Психологиялық дайындық  Әрбір адам - туыс, бауыр, жұрағат. Әрбір сабақ - өнер, білім, ұлағат.  Топқа бөлу. Оқушыларды топқа әр түсті фишкалар арқылы бөлу. Фишка түстес көрсеткіші бар партаға барып отыру.

I.Ұйымдастыру кезеңі

Психологиялық дайындық

Әрбір адам - туыс, бауыр, жұрағат.

Әрбір сабақ - өнер, білім, ұлағат.

Топқа бөлу.

Оқушыларды топқа әр түсті фишкалар арқылы бөлу. Фишка түстес көрсеткіші бар партаға барып отыру.

«Миға шабуыл» стратегиясы Халық ауыз әдебиеті дегеніміз не? Ертегі Мақал – мәтел Мысал Халық ауыз әдебиеті Аңыз Жыр Жаңылтпаш

«Миға шабуыл» стратегиясы

Халық ауыз әдебиеті дегеніміз не?

Ертегі

Мақал – мәтел

Мысал

Халық ауыз әдебиеті

Аңыз

Жыр

Жаңылтпаш

II. Қызығушылықты ояту Кір, лас Еріншек Жалқау Салақтық Ұқыпсыз Жуынбайды

II. Қызығушылықты ояту

Кір, лас

Еріншек

Жалқау

Салақтық

Ұқыпсыз

Жуынбайды

Мағынаны тану ( Кластерлеу әдісі ) Оқулықпен жұмыс II I -топ. Керімнің ауруға шалдығуы I-топ . Керімнің қотыр болуы II-топ. Керімнің салақтығы

Мағынаны тану ( Кластерлеу әдісі )

Оқулықпен жұмыс

II I -топ. Керімнің ауруға шалдығуы

I-топ .

Керімнің қотыр болуы

II-топ. Керімнің салақтығы

Ұжымдық жұмыс «Керісінше ойлау» стратегиясы Керім таза жүріп, күн тәртібіне бағынып, денсаулығын күтіп жүргенде жағдайы қандай болар еді?

Ұжымдық жұмыс

«Керісінше ойлау» стратегиясы

Керім таза жүріп, күн тәртібіне бағынып,

денсаулығын күтіп жүргенде жағдайы

қандай болар еді?

Дәптермен жұмыс «Еркін жазу» стратегиясы 1.Кейіпкерге хат 2.Мінездеме 3.Сипаттау мәтіні.

Дәптермен жұмыс

«Еркін жазу» стратегиясы

1.Кейіпкерге

хат

2.Мінездеме

3.Сипаттау

мәтіні.

Эссе жазу. “Егер мен Керім болсам.” “ Галереяға саяхат” Тазалық жүрегі

Эссе жазу. “Егер мен Керім болсам.”

Галереяға саяхат”

Тазалық жүрегі

III.Ой толғаныс.Қорытынды «Фишбоун әдісі» Жуынуға уақыт болмады, ерінді Себебі; тері лас, жуылмады Негізгі проблемалық сұрақ Нәтижесі. Таза жүрмегендіктен ауруға ұшырады. Тазалық сақтау керек, денсаулықты күту керек . Терімнің тұла бойы неге қотыр болды? Ауруы қалса да, әдет қалмады. Фактісі: тұла бойы шиқан болды.

III.Ой толғаныс.Қорытынды

«Фишбоун әдісі»

Жуынуға уақыт болмады, ерінді

Себебі; тері лас, жуылмады

Негізгі проблемалық сұрақ

Нәтижесі.

Таза жүрмегендіктен ауруға ұшырады. Тазалық сақтау керек, денсаулықты күту керек .

Терімнің тұла бойы

неге қотыр болды?

Ауруы қалса да, әдет қалмады.

Фактісі: тұла бойы шиқан болды.

Күтілетін нәтиже: Жаңа технологияның арқасында оқушының белсенділігі артып, жан – жақты талдауға, өз ойын ашық айтуға, оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлауға үйренеді. Осындай жұмыстардың нәтижесінде бүгінгі күн талабына сай сауатты, білімді оқушылар тәрбиелеуге болады. Ол үшін мұғалім көп ізденіп, көп оқып, ізденіс үстінде болу керек. Баламен санаса білейік.

Күтілетін нәтиже:

Жаңа технологияның арқасында оқушының белсенділігі артып, жан – жақты талдауға, өз ойын ашық айтуға, оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлауға үйренеді. Осындай жұмыстардың нәтижесінде бүгінгі күн талабына сай сауатты, білімді оқушылар тәрбиелеуге болады. Ол үшін мұғалім көп ізденіп, көп оқып, ізденіс үстінде болу керек. Баламен санаса білейік.

Ұлы ғалым Д.И.Менделеев: “Ғылымды сүйген және жақсы меңгере білген мұғалім ғана оқушыларына терең де мағыналы білім бере алады” деген. Алдағы уақытта осы бағытпен жұмысымды жалғастырамын. Бізден кейін оқитын ұстаздарға сәттілік тілеймін.

Ұлы ғалым Д.И.Менделеев: “Ғылымды сүйген және жақсы меңгере білген мұғалім ғана оқушыларына терең де мағыналы білім бере алады” деген. Алдағы уақытта осы бағытпен жұмысымды жалғастырамын. Бізден кейін оқитын ұстаздарға сәттілік тілеймін.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Презентации

Целевая аудитория: 4 класс

Автор: Айтлеуова А?марал ?алыт?ызы

Дата: 23.02.2015

Номер свидетельства: 177804

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства