kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

16 желто?сан ?аза?стан Республикасыны? Т?уелдік к?ні

Нажмите, чтобы узнать подробности

16 желто?сан – ата бабамызды? арманы орындалып, жасампазды?ымызды жа?а белеске к?терген Т?уелсіздік к?ні. 1991 жыл?ы 16 желто?санда Президент Н?рс?лтан Назарбаев ?ол ?ой?ан Конституциялы? За?нан бастау ал?ан т?уелсіздігімізге20 жыл толды.

Тарих?а к?з жіберетін болса?, Т?уелсіздік - 1986 жыл?ы Желто?сан о?и?асында алан?а шы??ан жастарды? ерік-жігері, е? алдымен барша ?аза?станды?тарды? арман-м?ратыны? салтанат ??руы. Патша д?уірінде де, Ке?ес Ода?ы кезінде де т?уелсіздікке деген ?мтылыс халы?ты? едеуір б?лігінде ?алыптасты. Біз бірнеше ж?з жыл отаршылды?тан кейін ХХ ?асырды? ая?ында ?айта жа??ыр?ан мемлекетпіз. Т?уелсіздік – б?л азап пен т?зімні?, халы?ты? сан ?асырлар бойы еркіндікті а?са?ан шыдамыны? ?туі.

?аза?станны? т?уелсіз, егеменді ел ретінде таныл?анына міне он то?ыз жыл толып отыр. Т?уелсіздік сия?ты ?лтты? мерекені б?гінгі та?да ?аза? хал?ы ж?регімен сезінуі керек. Т?уелсіз елді? е? басты т??ыры ол ?о?амны?, сол мемлекеттегі жергілікті ?лтты? рухы, жігері, ?о?амды? санасы. Басты байлы? жай ?лтты? м?дде емес, азаматтарды? м?ддесі мен ?ажеттілігі. Жа?а ?лемдегі жа?а ?аза?станны? б?гінгі ??діретті к?ші ел бірлігінде, ?лттар татулы?ында жатыр. ?аза?стан ?шін ХХI ?асыр тарихыны? пара?ы парасат пен пайым?а толы. Бізді? стратегиялы? міндетіміз е? бірінші т?р?ындарды? ?міріні? сапасы мен т?рмысты? де?гейін к?теру болып табылады.

Мемлекет басшысыны? к?регендігі мен дер кезінде ж?зеге асырыл?ан саяси экономикалы? реформаларды? ар?асында экономикасын т?зеп, ты?ыры?тан шы?ты. ?аза?станда ш??ыл бетб?рыс 1995 жылдан басталды. 2000 жылды? басында Еуропа ?ауымдасты?ы, ал 2002 жылы Америка тарапынан ?аза?стан нары?ты? экономикасын ?алыптастырып ел ретінде танылды. Елбасыны? ж?ргізіп жат?ан саясатыны? ар?асында ?аза?станды б?кіл ?лем таныды. ?аза?станны? Е?Ы?-?а т?ра?алы? етуі ?аза? еліні? д?ние ж?зі ?ауымдасты?ы алдынды?ы беделін биіктете т?сті. Е? бастысы Мемлекет басшысы на?тыла?ан «?аза?стан 2030» стратегиясыны? ма?саттары мен міндеттері ойда?ыдай ж?зеге асырылуда.

Елімізді? негізгі мемлекеттік ма?саты – Конституциямызбен бекітілген: «?аза?стан ?зін демократиялы? зайырлы, ???ы?ты? ж?не ?леуметтік мемлекет ретінде орны?тырады: оны? е? ?ымбат ?азынасы – адам мен адамны? ?мірі, ???ы?тары мен бостанды?тары» делінген. Демек, ?о?амда т?ра?тылы?ты татулы?ты ?алыптастырып, елді? т?рмысты? ?л ау?атын жа?сарту басты м?селе болып табылады. Біз ?азір шын м?нінде дербестігімізге да??ыл жол ашып, азат ойлауды ?алыптастыру жолындамыз. Ата За?ымызды? ар?асында еліміз либералды демократиялы? даму жолына т?сті. Сонымен ?атар, ?лтаралы? келісім мен саяси т?ра?тылы??а негізделген сенімні? биік де?гейі са?талып отыр.

Т?уелсіздік – ол ?лтты? мемлекеттік, оны? тамыры – жасампазды? рух, ?раны – ел мен халы?. Олай болса, ?міршендік пен кемелділік аясында ?мір с?ріп, бейбітшілік, татулы? туын биікке к?терген ?аза?стан халы?ы жа?а ?лемні? жа?алы?тарына ?мтыла бермек.

?аза?стан Республикасыны? ?ділет министрлігі т?уелсіздік туын к?терген с?ттен бастап б?гінгі к?нге дейін ???ы?ты? мемлекетке ж?ктелген міндетті абыроймен ат?арып келеді. Т?уелсіздік жылдарында ?ділет министрлігі ж?не оны? органдары т?бегейлі ?згерді, мемлекеттік органдар ж?йесінде ?з орнын тапты, ?зіні? к?п салалы ?ызметіні? ар?асында егеменді мемлекетті? ???ы?ты? саясатын ж?зеге асыруда. ?ділет органдары ?зіні? басты міндетін юстиция с?зіні? грек тілінен аудар?анда?ы ??ымына сай «?ділеттілік» ?ызметін ж?зеге асыруда.

Б?гінгі та?да елімізде халы?аралы? стандарттар?а сай за? базасы ??рылды, ?ділет органдарыны? ?кілеттігі ке?ейіп ??лаш жайып, ал?а ?ойыл?ан міндеттерді ат?аруда.

?азіргі кезде халы?ты ???ы?ты? институттар мен ???ы?ты? к?мекпен ?амту, жас ?рпа? за?герлерімен толы?тыру ?ділет органдарын дамытуды? негізгі ма?саты болып табылады. ???ы?ты? ж?йені жетілдіру, халы??а нотариалды, за?и бас?а да ?ызмет к?рсету, ?азіргі заман?ы талаптар де?гейіне сай ба?ыттал?ан.

?ділет органдарыны? ал?а ?ой?ан міндеттері сот ?ділеттігін, за?дылы?ты ?амтамасыз ету, за? шы?ару, ???ы?ты? а?арту тиімділігін б?дан ?рі к?теру, адам ???ы?ын ?ор?ау.

?ділет органдары ???ы?ты? мемлекет ??ру?а ба?ыттал?ан барлы? к?ш-жігерлерін салып ?ызметін ат?аруда.

?аза?стан Республикасы ?ділет министрлігіні?  Нормативтік ???ы?ты? актілерді тіркеу департаменті жалпы?а міндетті ма?ызы бар, азаматтарды? ???ы?тарына, бостанды?тары мен міндеттеріне ?атысты нормативтік ???ы?ты? актілерді  мемлекеттік тіркеу саласында за?и сараптама жасау жолымен мемлекетті? ???ы?ты? дамуына айтарлы?тар ?лесін ?осуда.

Сонымен, ?з ойымды ?орытындылай келсем, біз т?уелсіздікке ?ол жеткізу ?шін ?аншама ?иыншылы?тарды басымыздан ?ткіздік, енді осы т?уелсіздігімізді ?адірлеп ?астерлеп, хал?ымызды? ?л ау?атын жа?сарту?а, экономикасын ары ?арай к?теруге, мемлекетімізді? г?лдеп жайнауына, демократиялы? ж?не ???ы?ты? мемлекет ??ру жолында аянбай енбек етуіміз ?ажет.

Просмотр содержимого документа
«16 желто?сан ?аза?стан Республикасыны? Т?уелдік к?ні»

16 желтоқсан – ата бабамыздың арманы орындалып, жасампаздығымызды жаңа белеске көтерген Тәуелсіздік күні. 1991 жылғы 16 желтоқсанда Президент Нұрсұлтан Назарбаев қол қойған Конституциялық Заңнан бастау алған тәуелсіздігімізге20 жыл толды.

Тарихқа көз жіберетін болсақ, Тәуелсіздік - 1986 жылғы Желтоқсан оқиғасында аланға шыққан жастардың ерік-жігері, ең алдымен барша қазақстандықтардың арман-мұратының салтанат құруы. Патша дәуірінде де, Кеңес Одағы кезінде де тәуелсіздікке деген ұмтылыс халықтың едеуір бөлігінде қалыптасты. Біз бірнеше жүз жыл отаршылдықтан кейін ХХ ғасырдың аяғында қайта жаңғырған мемлекетпіз. Тәуелсіздік – бұл азап пен төзімнің, халықтың сан ғасырлар бойы еркіндікті аңсаған шыдамының өтуі.

Қазақстанның тәуелсіз, егеменді ел ретінде танылғанына міне он тоғыз жыл толып отыр. Тәуелсіздік сияқты ұлттық мерекені бүгінгі таңда қазақ халқы жүрегімен сезінуі керек. Тәуелсіз елдің ең басты тұғыры ол қоғамның, сол мемлекеттегі жергілікті ұлттың рухы, жігері, қоғамдық санасы. Басты байлық жай ұлттық мүдде емес, азаматтардың мүддесі мен қажеттілігі. Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстанның бүгінгі құдіретті күші ел бірлігінде, ұлттар татулығында жатыр. Қазақстан үшін ХХI ғасыр тарихының парағы парасат пен пайымға толы. Біздің стратегиялық міндетіміз ең бірінші тұрғындардың өмірінің сапасы мен тұрмыстық деңгейін көтеру болып табылады.

Мемлекет басшысының көрегендігі мен дер кезінде жүзеге асырылған саяси экономикалық реформалардың арқасында экономикасын түзеп, тығырықтан шықты. Қазақстанда шұғыл бетбұрыс 1995 жылдан басталды. 2000 жылдың басында Еуропа қауымдастығы, ал 2002 жылы Америка тарапынан Қазақстан нарықтық экономикасын қалыптастырып ел ретінде танылды. Елбасының жүргізіп жатқан саясатының арқасында Қазақстанды бүкіл әлем таныды. Қазақстанның ЕҚЫҰ-ға төрағалық етуі Қазақ елінің дүние жүзі қауымдастығы алдындығы беделін биіктете түсті. Ең бастысы Мемлекет басшысы нақтылаған «Қазақстан 2030» стратегиясының мақсаттары мен міндеттері ойдағыдай жүзеге асырылуда.

Еліміздің негізгі мемлекеттік мақсаты – Конституциямызбен бекітілген: «Қазақстан өзін демократиялық зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырады: оның ең қымбат қазынасы – адам мен адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары» делінген. Демек, қоғамда тұрақтылықты татулықты қалыптастырып, елдің тұрмыстық әл ауқатын жақсарту басты мәселе болып табылады. Біз қазір шын мәнінде дербестігімізге даңғыл жол ашып, азат ойлауды қалыптастыру жолындамыз. Ата Заңымыздың арқасында еліміз либералды демократиялық даму жолына түсті. Сонымен қатар, ұлтаралық келісім мен саяси тұрақтылыққа негізделген сенімнің биік деңгейі сақталып отыр.

Тәуелсіздік – ол ұлттық мемлекеттік, оның тамыры – жасампаздық рух, ұраны – ел мен халық. Олай болса, өміршендік пен кемелділік аясында өмір сүріп, бейбітшілік, татулық туын биікке көтерген Қазақстан халықы жаңа әлемнің жаңалықтарына ұмтыла бермек.

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі тәуелсіздік туын көтерген сәттен бастап бүгінгі күнге дейін құқықтық мемлекетке жүктелген міндетті абыроймен атқарып келеді. Тәуелсіздік жылдарында Әділет министрлігі және оның органдары түбегейлі өзгерді, мемлекеттік органдар жүйесінде өз орнын тапты, өзінің көп салалы қызметінің арқасында егеменді мемлекеттің құқықтық саясатын жүзеге асыруда. Әділет органдары өзінің басты міндетін юстиция сөзінің грек тілінен аударғандағы ұғымына сай «әділеттілік» қызметін жүзеге асыруда.

Бүгінгі таңда елімізде халықаралық стандарттарға сай заң базасы құрылды, әділет органдарының өкілеттігі кеңейіп құлаш жайып, алға қойылған міндеттерді атқаруда.

Қазіргі кезде халықты құқықтық институттар мен құқықтық көмекпен қамту, жас ұрпақ заңгерлерімен толықтыру әділет органдарын дамытудың негізгі мақсаты болып табылады. Құқықтық жүйені жетілдіру, халыққа нотариалды, заңи басқа да қызмет көрсету, қазіргі заманғы талаптар деңгейіне сай бағытталған.

Әділет органдарының алға қойған міндеттері сот әділеттігін, заңдылықты қамтамасыз ету, заң шығару, құқықтық ағарту тиімділігін бұдан әрі көтеру, адам құқығын қорғау.

Әділет органдары құқықтық мемлекет құруға бағытталған барлық күш-жігерлерін салып қызметін атқаруда.

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің  Нормативтік құқықтық актілерді тіркеу департаменті жалпыға міндетті маңызы бар, азаматтардың құқықтарына, бостандықтары мен міндеттеріне қатысты нормативтік құқықтық актілерді  мемлекеттік тіркеу саласында заңи сараптама жасау жолымен мемлекеттің құқықтық дамуына айтарлықтар үлесін қосуда.

Сонымен, өз ойымды қорытындылай келсем, біз тәуелсіздікке қол жеткізу үшін қаншама қиыншылықтарды басымыздан өткіздік, енді осы тәуелсіздігімізді қадірлеп қастерлеп, халқымыздың әл ауқатын жақсартуға, экономикасын ары қарай көтеруге, мемлекетіміздің гүлдеп жайнауына, демократиялық және құқықтық мемлекет құру жолында аянбай енбек етуіміз қажет.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Презентации

Целевая аудитория: Прочее

Скачать
16 желто?сан ?аза?стан Республикасыны? Т?уелдік к?ні

Автор: Нысанбаева Батима Калпеевна

Дата: 01.02.2016

Номер свидетельства: 286185

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства