kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Бастауыш кластарда жа?а технологияны ?олдану жолдары.

Нажмите, чтобы узнать подробности

 Бастауыш кластарда жа?а технологияны  ?олдану жолдары.

  Елімізді? ?ркен жайып ?суі жас ?рпа?ты?  білімді де т?рбиелі болып жетілуі екені белгілі.

  ХХ/ ?асыр  мектебін  к?птеген ?иыншылы?тар?а  ?арамай ?ркендету, оны? сапасын арттыру- бізді? басты міндетіміз.Жас ?рпа?ты? иманж?зді, білімдар азамат болып ?суі, е? алдымен ата-анасы, білім алар ?ясы ж?не ?орша?ан ортасына байланысты. Бастауыш саты – б?л о?ушы т?л?асы мен санасыны?  ?ар?ынды дамитын  ??нды, ?айталанбайтын

 кезе?і.Сонды?тан  бастауыш мектеп – о?ушыны т?л?а  етіп ?алыптастыруды? ал?аш?ы

баспалда?ы.

    Елбасыны? жолдауында « ?лтты? б?секеге ?абілеттілігі бірінші кезекте білім де?гейімен  ай?ындалады.» дегенде жеке адамны?  ??ндылы?ын арттыру, оны дайындайтын ?стаз  жауапкершілігіні?  ?суі,  тынымсыз е?бек, сапалы  н?тиже  деген

 ??ыммен бірге.Т?уелсіз ел тірегі- білімді ?рпа?. ?азіргі мектеп жа?дайында?ы білім беруді? ?лтты? моделіне ?ту  о?ыту мен т?рбиелеуді? со??ы ?діс- т?сілдерін, жа?а инновациялы?    педагогикалы? технологияны игерген, психологиялы?- педагогикалы?

диагностиканы ?абылдай алатын, шы?армашылы?  педагог- зерттеуші, ойшыл м??алім болуын  ?ажет етеді.Сонды?тан о?у- т?рбие ?рдісіне жа?а инновациялы? ?діс- т?сілдерді енгізу о?ушыларды? білімге  деген,талпынысын арттырып,?з бетімен ізденуге, шы?армашылы? е?бек  етуге жол салады. ?аза?стан Республикасыны? «Білім туралы» За?ында  о?ыту  формасын, ?дістерін, техногияларын  та?дауда  м??алімнен ?лкен

 шеберлікті  талап етеді. Бастауыш мектептегі  білім сапасын арттыруда

 •  ?р саба?та интерактивті ?дістерді тиімді ?олдану;
 • ?р о?ушыны? психологиялы?  ерекшеліктерін  ескеру;
 • Міндетті  де?гейдегі білімді ?алыптастыра отырып, м?мкіндік де?гейлерін ашу;
 • Инновациялы? технологияларды сынау ар?ылы  тиімділігін арттыру,
 • Бастауыш клас м??алімдері ?з саба?тарында о?ушыларды?  тілін дамытуда, ?здік ж?мыс жасау, ?з да?дыларын ?алыптастыруда  ?з ойларын еркін жеткізе алу?а баулу.

Жа?а технолияны ме?геру- м??алімні?  к?сіптік, адамгершілік, рухани, азаматты? ж?не  бас?а да  к?птеген ?зін- ?зі дамытып  о?у- т?рбие  ?рдісін тиімді ?йымдастыру?а к?мектеседі.Жа?а ?асыр?а  жа?а ба?дарламалар, жа?а о?улы?тар, технологиялар  со?ан с?йкес  тапсырмалар  негізделіп беріледі.

Мен ?з саба?тарымда о?ушылар?а сапалы білім беруде СТО технологиясын пайдаланып ж?рмін.Мысалы : ана тілі п?нінен  м?тінні?  та?ырыпты?  идеясын ашу

толы?ымен ашу ?шін о?ып, ??гімелеумен  шектеліп ?оймай, ?осымша  м?тіндегі ?на?ан  к?рінісіне  сурет салу, жа?ымды, жа?ымсыз  кейіпкерлерге   мінездеме жазуды «эссе» ар?ылы ж?зеге асыру?а,топтастыру стратегиясы,5 жолды ?ле?, инсерт ?дісі, Венн диаграммасы, семантикалы? картамен ж?мыс, тест с?ра?тарына жауап бере отырып, ?рбір саба?ты ?ызы?ты да тартымды етіп ?ткізуге тырысамын. ?ле? ?й?асын табу,  ?ле? ?й?асына салып ?ле? ??рау сия?ты шы?армашылы? ж?мыстар істеуді, с?лулы? пен ?семдік туралы  шы?арма жазуды, о?ушыларды? с?здік ?орын дамыту ?шін ертегі ??рау  ойыны, с?зден с?з тудыру, ойдан  ?тірік ?ле? ??рау т.б ойындар ж?ргіземін.Осындай шы?армашылы? ж?мыстарды ойда?ыдай  ат?ару ?шін м??алімдерді? о?ушы?а берер ?сері мол болу керек. Ол ?шін балада  сенім ?алыптастыру ?шін «сен білесі?», «сені? ?олы?нан келеді», «?йренесі?» деген с?здермен  о?ушы жетістігін жиі ба?алап, мада?тап, к?термелеп  отыру ?ажет. Н?тижесінде бала  ойлай отырып, елестетеді, ?иялдайды, болжам жасайды.Саба?ты? ?ызы?ты, сапалы  ?туі тікелей  м??алімні? шеберлігіне байланысты болады. «Шеберлікті? белгісі- т?рлі ?дісте болу» деген белгілі ?алым А. Байт?рсын?лы.бір саба?ты?  ?р кезе?дерін, т?рлі ?дістерді орынды пайдалану ар?ылы к?п н?тижеге жетуге болады.О?ушы санасына білімді ж?йелі  т?рде  ме?геруіне ж?не ?абілет де?гейлерін  дамыту?а  ы?пал етеді.

    Математика п?ні саба?ында  о?ушыларды? ?здігінен ж?мыс істеуіні? оларды? а?ыл- ойы ?алыптасуына  ?лкен м?ні бар. Сынып о?ушыларын ша?ын топтар?а б?лу ар?ылы берілген тапсырмаларды? да пайдасы ?те зор.?рбір ша?ын топ о?ушылары берілген тапсырмаларды а?ылдаса отырып орындайды,бір- біріне т?сіндіре отырып шы?арады.Топпен тапсырмалар орындау ар?ылы о?ушыларды адалды??а т?рбиелеуге, адамгершілік ?асиеттеріні? артуына  к?мегін тигізеді.Уа?ыт ?немделеді, ?з бетімен ж?мыс жасау ар?ылы  ойлау ?абілеттері дамиды.Математика саба?ында к?п жа?дайда о?ушыны та?та?а есеп шы?арту?а тырыспаймын.Тек ?андайда бір есепті тал?ыла?анда,жеке о?ушыларды? шы?армашылы? тапсырмаларын  к?рсету ма?сатында ?ана та?таны пайдаланамын. Себебі,есепті та?та?а бір о?ушы шы?арса, к?птеген о?ушылар  ?здігінен ойлауды то?татып,дайын есепті к?шіруге тырысады.

Есеп шы?ар?ан кезде  о?ушылар?а есепті? шартын т?сіндіру керек.

  Математика саба?ында о?ушыларды? ой е?бегі мен ?абілетін арттыру ж?не дамытуды? тиімді ?дістерін ?алыптастыра білу де ?лкен ізденісті талап етеді.О?ушыларды?  ?ызы?ушылы?ын арттыру  ма?сатында ойын т?рлерін пайдалану керек.?р о?ушы  ?здігінен ж?мыс істеуге да?дыланады. Олай болса жа?а технологияны? ?діс- т?сілдерін  пайдалану  білім сапасын арттыруды?  бірден –бір жолы.О?у ?рдісіне о?ытуды? жа?а технологияларын  енгізу, білім беруді а?параттандыру, халы?аралы? ?аламды?  коммуникациялы? желілерге шы?у  деп білім беру ж?йесін  одан ?рі дамыту  міндеттері к?зделеді.Б?л м??алімні?  к?нделікті ізденісі ар?ылы барлы? жа?алы?тар?а жол ашады.Сонды?тан саба?ты жа?аша ?йымдастыру ?ажет. О?ушыны? п?нге деген ?ызы?ушылы?ы мен ынтасын арттыру ?ажет деп есептеймін. ?р саба??а дайынды? – м??алімні? ізденісіні?  н?тижесі, саба?ты ы??айына ?арай т?рлендіре т?ссе,?р саба?та жа?а ?діс- т?сілдерді ?олданса, саба?ты? мазм?ны ашылады. ?з ісіні? маманы, шебері ?ана жо?ары жетістіктерге жетеді деп есептеймін.    

 ?аза? тілінен т?рлендіре ?ткізген бір саба?ыма то?талайын.

Саба?ты? та?ырыбы: С?з ж?не оны? ма?ынасы.

Саба?ты? ма?саты:

    Білімділігі: ?р с?зді? ма?ынасы болатынды?ымен таныстыру, с?здерді? ма?ынасын      

                           білуге да?дыландыру, с?здерді орынды, д?рыс ?олдана білуге ?йрету.

 дамытушылы?ы: о?ушыларды? с?здерді д?рыс ?олдана білу ?абілетін дамыту,

                            с?здерден с?йлем ??рау да?дысын жетілдіру.

т?рбиелігі: ?демілікке, жина?ылы??а т?рбиелеу.  

Т?рі: жа?а білім беру саба?ы.

?дісі: с?ра?- жауап, т?сіндіру.

К?рнекілігі: кестелер, топтамалар.

Саба?ты? барысы: 1. ?йымдастыру кезе?і.

2.?й тапсырмасын тексеру.

3.Жа?а саба?.

?ызы?ушылы?ты ояту.

-?лемдегі бар д?ние т?рлі н?рселерден ??ралады.Мысалы:б?лттар су тамшыларынан, орман а?аштардан т?рады.Бізді? с?йлеу тіліміз с?йлемдерден, ал с?йлем неден ??ралады?.Е? алдымен,о?ушыларды? с?з туралы не білетіндіктерін тексеріп, б?рын айтыл?ан ??ымдарды еске т?сіріледі.

  ?азір мен сендерге бір ?ызы? ?ле? о?имын,сендер бір с?ра??а жауап бересі?дер.

Те?із де тартылады,

М?хит та сар?ылады.

Жер болып тау ш?геді,

Жай?ал?ан бау семеді.

??лайды орман- то?ай,

?ирайды орда-сарай.

К?з жастан ?а? ?алады-

Сонда не са?талады?

М??гілік  -  ?алады. Ол  с?з екен.М??гі ?лмейтін тек с?з екен.

2.Дидактикалы? ойын: С?з ??ра, тез ??ра.

-?здері? к?ріп отыр?ан са?атта?ы 12 ?ріптен 21 с?з шы?ады.Ол ?шін са?ат тілі бойынша белгілі бір ж?йемен еш?андай ?ріпті аттамастан рет- ретімен с?з ??рап о?иды.

3.Бекіту.О?ушыларды? б?л ойын ар?ылы ойлары жина?талып ?орытынды жасалады.

-дыбыстар с?з жасайды;

-с?здер белгілі бір ма?ынада айтылады;

-с?з- белгілі бір затты? атауы;

-с?здерден с?йлем ??ралады.Ендеше с?з дегеніміз  затты?, сапаны?, ?имылды? атауы.

4.О?улы?пен ж?мыс.

 1. жатты?у.С?зді? ма?ынасын ашу, суреттегі заттарды? атауын атайды,дыбысты? талдау жасайды.
 2. жатты?у.К?п н?ктені? орнына ?ажетті с?здерді ?ою.

 3-жатты?у.Берілген ж?мба?ты? шешуін тап?аннан кейін жар, кірді, ашады с?здеріні? ма?ынасын т?сіндіру.

4-жатты?у. Берілген с?здерді ма?ынасына ?арай топтап жазу.

5.? ?рпіне  ?атысты с?зж?мба? шешу.

1.К?л жа?асында ?сетін ш?п. ??ра?

2.Адамны? дене м?шесі. ??ла?

3С?ттен жасалатын та?ам. ?аты?

4Ыдыс.                              ?асы?.

6.?лестірмелі ?а?аздармен ж?мыс.

1.К?п н?ктені? орнына т?менде берілген с?здерді?  тиістісін ?ойып, с?йлемдерді ?ле?ді к?шіріп жаз.

Е?бек с?йгіш --??мырс?а

Ерте шы?ып..ж?мыс?а

Жазда асты?...тасиды

Толтырады ас..?йді

?ыстай тыныш...жатады

Рахат?а...батады

2.Т?мендегі берілген с?здерді  ?атыстырып,?ш с?йлем ??ра.

Келді, ала, ?рістен, б?зау,, мал, м??іреді,, шы?ты,, ?анат, алдынан, малды?.

3.Т?мендегі с?йлемдерді? тиісті жеріне жа?ша ішіндегі с?зді ?ойып, т?рт с?зден т?ратын с?йлем ??рап жаз.

1.Жадыраны? к?йлегі бар.  ?ызыл

2Далада  жел  со?ты.           ?атты

3Ба?даршамны?  к?зі бар.   ?ш

Саба?ты ?орытындылау.

Та?та?а бірнеше с?здер жазылады. О?ушылар ол с?здерді?  ма?ынасын т?сіндіреді. Мысалы: ?адірлі, орашола?, ?олапайсыз, с?йкімді, ауыл- айма?, т.б.

?йге тапсырма: 5- жатты?у.     

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«Бастауыш кластарда жа?а технологияны ?олдану жолдары.»

Бастауыш кластарда жаңа технологияны қолдану жолдары.

Еліміздің өркен жайып өсуі жас ұрпақтың білімді де тәрбиелі болып жетілуі екені белгілі.

ХХ/ ғасыр мектебін көптеген қиыншылықтарға қарамай өркендету, оның сапасын арттыру- біздің басты міндетіміз.Жас ұрпақтың иманжүзді, білімдар азамат болып өсуі, ең алдымен ата-анасы, білім алар ұясы және қоршаған ортасына байланысты. Бастауыш саты – бұл оқушы тұлғасы мен санасының қарқынды дамитын құнды, қайталанбайтын

кезеңі.Сондықтан бастауыш мектеп – оқушыны тұлға етіп қалыптастырудың алғашқы

баспалдағы.

Елбасының жолдауында « Ұлттың бәсекеге қабілеттілігі бірінші кезекте білім деңгейімен айқындалады.» дегенде жеке адамның құндылығын арттыру, оны дайындайтын ұстаз жауапкершілігінің өсуі, тынымсыз еңбек , сапалы нәтиже деген

ұғыммен бірге.Тәуелсіз ел тірегі- білімді ұрпақ. Қазіргі мектеп жағдайындағы білім берудің ұлттық моделіне өту оқыту мен тәрбиелеудің соңғы әдіс- тәсілдерін, жаңа инновациялық педагогикалық технологияны игерген , психологиялық- педагогикалық

диагностиканы қабылдай алатын, шығармашылық педагог- зерттеуші, ойшыл мұғалім болуын қажет етеді.Сондықтан оқу- тәрбие үрдісіне жаңа инновациялық әдіс- тәсілдерді енгізу оқушылардың білімге деген ,талпынысын арттырып ,өз бетімен ізденуге, шығармашылық еңбек етуге жол салады. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында оқыту формасын, әдістерін, техногияларын таңдауда мұғалімнен үлкен

шеберлікті талап етеді. Бастауыш мектептегі білім сапасын арттыруда

 • Әр сабақта интерактивті әдістерді тиімді қолдану;

 • Әр оқушының психологиялық ерекшеліктерін ескеру;

 • Міндетті деңгейдегі білімді қалыптастыра отырып , мүмкіндік деңгейлерін ашу;

 • Инновациялық технологияларды сынау арқылы тиімділігін арттыру,

 • Бастауыш клас мұғалімдері өз сабақтарында оқушылардың тілін дамытуда, өздік жұмыс жасау, өз дағдыларын қалыптастыруда өз ойларын еркін жеткізе алуға баулу.

Жаңа технолияны меңгеру- мұғалімнің кәсіптік , адамгершілік, рухани, азаматтық және басқа да көптеген өзін- өзі дамытып оқу- тәрбие үрдісін тиімді ұйымдастыруға көмектеседі.Жаңа ғасырға жаңа бағдарламалар, жаңа оқулықтар, технологиялар соған сәйкес тапсырмалар негізделіп беріледі.

Мен өз сабақтарымда оқушыларға сапалы білім беруде СТО технологиясын пайдаланып жүрмін.Мысалы : ана тілі пәнінен мәтіннің тақырыптық идеясын ашу

толығымен ашу үшін оқып , әңгімелеумен шектеліп қоймай , қосымша мәтіндегі ұнаған көрінісіне сурет салу, жағымды, жағымсыз кейіпкерлерге мінездеме жазуды «эссе» арқылы жүзеге асыруға,топтастыру стратегиясы,5 жолды өлең, инсерт әдісі, Венн диаграммасы, семантикалық картамен жұмыс, тест сұрақтарына жауап бере отырып , әрбір сабақты қызықты да тартымды етіп өткізуге тырысамын. Өлең ұйқасын табу, өлең ұйқасына салып өлең құрау сияқты шығармашылық жұмыстар істеуді, сұлулық пен әсемдік туралы шығарма жазуды, оқушылардың сөздік қорын дамыту үшін ертегі құрау ойыны, сөзден сөз тудыру, ойдан өтірік өлең құрау т.б ойындар жүргіземін.Осындай шығармашылық жұмыстарды ойдағыдай атқару үшін мұғалімдердің оқушыға берер әсері мол болу керек. Ол үшін балада сенім қалыптастыру үшін «сен білесің», «сенің қолыңнан келеді», «үйренесің» деген сөздермен оқушы жетістігін жиі бағалап , мадақтап, көтермелеп отыру қажет. Нәтижесінде бала ойлай отырып, елестетеді, қиялдайды, болжам жасайды.Сабақтың қызықты, сапалы өтуі тікелей мұғалімнің шеберлігіне байланысты болады. «Шеберліктің белгісі- түрлі әдісте болу» деген белгілі ғалым А. Байтұрсынұлы.бір сабақтың әр кезеңдерін , түрлі әдістерді орынды пайдалану арқылы көп нәтижеге жетуге болады.Оқушы санасына білімді жүйелі түрде меңгеруіне және қабілет деңгейлерін дамытуға ықпал етеді.

Математика пәні сабағында оқушылардың өздігінен жұмыс істеуінің олардың ақыл- ойы қалыптасуына үлкен мәні бар. Сынып оқушыларын шағын топтарға бөлу арқылы берілген тапсырмалардың да пайдасы өте зор.Әрбір шағын топ оқушылары берілген тапсырмаларды ақылдаса отырып орындайды,бір- біріне түсіндіре отырып шығарады.Топпен тапсырмалар орындау арқылы оқушыларды адалдыққа тәрбиелеуге, адамгершілік қасиеттерінің артуына көмегін тигізеді.Уақыт үнемделеді, өз бетімен жұмыс жасау арқылы ойлау қабілеттері дамиды.Математика сабағында көп жағдайда оқушыны тақтаға есеп шығартуға тырыспаймын.Тек қандайда бір есепті талқылағанда ,жеке оқушылардың шығармашылық тапсырмаларын көрсету мақсатында ғана тақтаны пайдаланамын . Себебі ,есепті тақтаға бір оқушы шығарса , көптеген оқушылар өздігінен ойлауды тоқтатып ,дайын есепті көшіруге тырысады.

Есеп шығарған кезде оқушыларға есептің шартын түсіндіру керек.

Математика сабағында оқушылардың ой еңбегі мен қабілетін арттыру және дамытудың тиімді әдістерін қалыптастыра білу де үлкен ізденісті талап етеді.Оқушылардың қызығушылығын арттыру мақсатында ойын түрлерін пайдалану керек.Әр оқушы өздігінен жұмыс істеуге дағдыланады. Олай болса жаңа технологияның әдіс- тәсілдерін пайдалану білім сапасын арттырудың бірден –бір жолы.Оқу үрдісіне оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу деп білім беру жүйесін одан әрі дамыту міндеттері көзделеді.Бұл мұғалімнің күнделікті ізденісі арқылы барлық жаңалықтарға жол ашады.Сондықтан сабақты жаңаша ұйымдастыру қажет. Оқушының пәнге деген қызығушылығы мен ынтасын арттыру қажет деп есептеймін. Әр сабаққа дайындық – мұғалімнің ізденісінің нәтижесі, сабақты ыңғайына қарай түрлендіре түссе ,әр сабақта жаңа әдіс- тәсілдерді қолданса, сабақтың мазмұны ашылады. Өз ісінің маманы, шебері ғана жоғары жетістіктерге жетеді деп есептеймін.

Қазақ тілінен түрлендіре өткізген бір сабағыма тоқталайын.

Сабақтың тақырыбы: Сөз және оның мағынасы.

Сабақтың мақсаты:

Білімділігі: әр сөздің мағынасы болатындығымен таныстыру, сөздердің мағынасын

білуге дағдыландыру, сөздерді орынды, дұрыс қолдана білуге үйрету.

дамытушылығы: оқушылардың сөздерді дұрыс қолдана білу қабілетін дамыту,

сөздерден сөйлем құрау дағдысын жетілдіру.

тәрбиелігі: әдемілікке , жинақылыққа тәрбиелеу.

Түрі: жаңа білім беру сабағы.

Әдісі: сұрақ- жауап, түсіндіру.

Көрнекілігі: кестелер, топтамалар.

Сабақтың барысы: 1. Ұйымдастыру кезеңі.

2.Үй тапсырмасын тексеру.

3.Жаңа сабақ.

Қызығушылықты ояту.

-Әлемдегі бар дүние түрлі нәрселерден құралады.Мысалы:бұлттар су тамшыларынан, орман ағаштардан тұрады.Біздің сөйлеу тіліміз сөйлемдерден, ал сөйлем неден құралады?.Ең алдымен ,оқушылардың сөз туралы не білетіндіктерін тексеріп, бұрын айтылған ұғымдарды еске түсіріледі.

Қазір мен сендерге бір қызық өлең оқимын,сендер бір сұраққа жауап бересіңдер.

Теңіз де тартылады,

Мұхит та сарқылады.

Жер болып тау шөгеді,

Жайқалған бау семеді.

Құлайды орман- тоғай,

Қирайды орда-сарай.

Көз жастан қақ қалады----

Сонда не сақталады?

Мәңгілік --- қалады. Ол сөз екен.Мәңгі өлмейтін тек сөз екен.

2.Дидактикалық ойын: Сөз құра, тез құра.

-Өздерің көріп отырған сағаттағы 12 әріптен 21 сөз шығады.Ол үшін сағат тілі бойынша белгілі бір жүйемен ешқандай әріпті аттамастан рет- ретімен сөз құрап оқиды.

3.Бекіту.Оқушылардың бұл ойын арқылы ойлары жинақталып қорытынды жасалады.

-дыбыстар сөз жасайды;

-сөздер белгілі бір мағынада айтылады;

-сөз- белгілі бір заттың атауы;

-сөздерден сөйлем құралады.Ендеше сөз дегеніміз заттың , сапаның, қимылдың атауы.

4.Оқулықпен жұмыс.

 1. жаттығу.Сөздің мағынасын ашу, суреттегі заттардың атауын атайды,дыбыстық талдау жасайды.

 2. жаттығу.Көп нүктенің орнына қажетті сөздерді қою.

3-жаттығу.Берілген жұмбақтың шешуін тапқаннан кейін жар, кірді, ашады сөздерінің мағынасын түсіндіру.

4-жаттығу. Берілген сөздерді мағынасына қарай топтап жазу.

5.Қ әрпіне қатысты сөзжұмбақ шешу.

1.Көл жағасында өсетін шөп. Құрақ

2.Адамның дене мүшесі. Құлақ

3Сүттен жасалатын тағам. Қатық

4Ыдыс . Қасық.

6.Үлестірмелі қағаздармен жұмыс.

1.Көп нүктенің орнына төменде берілген сөздердің тиістісін қойып, сөйлемдерді өлеңді көшіріп жаз.

Еңбек сүйгіш --------құмырсқа

Ерте шығып.........жұмысқа

Жазда астық ...........тасиды

Толтырады ас..........үйді

Қыстай тыныш...............жатады

Рахатқа ..................батады

2.Төмендегі берілген сөздерді қатыстырып ,үш сөйлем құра.

Келді, ала, өрістен, бұзау,, мал, мөңіреді,, шықты,, Қанат, алдынан, малдың.

3.Төмендегі сөйлемдердің тиісті жеріне жақша ішіндегі сөзді қойып, төрт сөзден тұратын сөйлем құрап жаз.

1.Жадыраның көйлегі бар. қызыл

2Далада жел соқты. қатты

3Бағдаршамның көзі бар. үш

Сабақты қорытындылау.

Тақтаға бірнеше сөздер жазылады. Оқушылар ол сөздердің мағынасын түсіндіреді. Мысалы: қадірлі, орашолақ, қолапайсыз, сүйкімді, ауыл- аймақ, т.б.

Үйге тапсырма: 5- жаттығу.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Планирование

Целевая аудитория: 3 класс

Скачать
Бастауыш кластарда жа?а технологияны ?олдану жолдары.

Автор: Тажкенова Калима сарсенгаликызы

Дата: 27.01.2016

Номер свидетельства: 284112

Похожие файлы

object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(103) "Бастауыш кластарда жа?а технологияны ?олдану жолдары.docx."
  ["seo_title"] => string(66) "bastauysh-klastarda-zhan-a-tiekhnologhiiany-k-oldanu-zholdary-docx"
  ["file_id"] => string(6) "282899"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "planirovanie"
  ["date"] => string(10) "1453741611"
 }
}
object(ArrayObject)#884 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(147) "Стандарт емес о?ыту т?сілдерін ?ндіру ар?ылы саба?ты? о? н?тижесін арттыру жолдары."
  ["seo_title"] => string(91) "standart-iemies-ok-ytu-t-sildierin-ondiru-ark-yly-sabak-tyn-on-n-tizhiesin-arttyru-zholdary"
  ["file_id"] => string(6) "250770"
  ["category_seo"] => string(7) "zavuchu"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1447139146"
 }
}


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства