kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Квадрат Тендеулер

Нажмите, чтобы узнать подробности

«Бекітемін»

Мектеп директорыны? о?у ісі ж?ніндегі орынбасары:                    .емисенова

 

4-апта.

II то?сан.  5-к?н

 3-Саба?

Саба?ты? аты /та?ырыбы/

Топты? ж?мысты ?йымдастыру, ?р топ ?з ережелерін жазады. Топты? ж?мыс о?ушыларды? на?ты идея ?алыптастыруына ы?пал етеді ж?не топпен есеп шы?ару да?дыларын ?алыптастырады. Квадрат те?деуді? т?бірлерін шешу формуласы ж?не Виет теоремасы бойынша есеп шы?ару да?дылары ?алыптасады.

Жалпы ма?саты

Ынталандыру стратегияларын ?олдану жолдары

Тиімді саба?ты сипаттайтын 6 принцп (Ричард Дарант сынып жетекші туралы мысалы)

Виет теоремасын пайдалана отырып квадрат те?деуді? т?бірлерін таба білуге ?алаптасады. Есеп шы?ару барысында о?ушылар ойлана отырып жауап беруге тырысады. Ойлау ?абілеттері артады, негізгі идеяларын айту?а тырысады.

Сілтеме

8 сынып. Алгебра, А.?біл?асымова, И.Бекбоев, А.Абдиев, З.Ж?ма??лова. Алматы «Мектеп» 2008

О?ыту н?тижесі

О?улы?та берілген есептерді шешу ар?ылы ж?не ?осымша есептерді шы?ару ар?ылы о?ушыларды? ойлану ?абілеттері артады, сонымен ?атар санды? ма?алдарды Виет теоремасына келтіре отырып квадрат те?деуді ??ру ар?ылы ойлау ?абілеттері дамиды, осы ар?ылы математика?а деген ?ызы?ушылы?тары оянады. Ойлана отырып жауап беру ар?ылы п?нге деген ?ызы?ушылы?тары артады. С?ра?тар ?ою ар?ылы ?з ойларын т?жырымдай алатын болады. Топты? ж?мыс ар?ылы о?ушыларды? на?ты, т?йінді идеяларын ашып айта білуге ?йренеді

Негізгі идеялар

Выготскиді? «Жа?ын арада?ы даму айма?ын» басшылы??а алу.

Топты? ж?мысты? м?ні ?арым-?атынас жасайды, пікірлеседі, т?йінді идеяларын айта білу ар?ылы д?рыс шешім ?абылдай білетін болады

Тапсырма к?здері

Cpm порталын ?арау

Ма?саты

Топпен ж?мыс ж?ргізу стратегиялары. Сыни т?р?ыдан ойлауды? стратегияларын ?олдану ар?ылы о?ушыларды? топпен ж?мыс жасау да?дыларын ?алыптастыру.

Квадрат те?деу т?бірлеріні? формулалары ж?не Виет теоремасы та?ырыбы бойынша ал?ан  білімдерін жалпылау ж?не ж?йелеу; Квадрат те?деу т?бірлеріні? формулаларын есеп шы?аруда ?олдану да?дыларын жетілдіру; О?ушыны? а?ыл ойын,  ?жымды? ой е?бегі м?дениетін, Танымды? ж?не шы?армашылы? белсенділігін, Логикалы? ойлау, есте са?тау ?абілетін дамыту. Жауапкершілікке, е?бек с?йгіштікке, ?зара к?мекке ?йрету; Рухани ?олдау, математикалы? м?дениетке ?йрету;  Отанын с?юге баулу,патриотты? сезімдерін ояту.

Саба? бойынша жазбалар

Сыныбы: 8 «Б»

Та?ырыбы: квадрат те?деулерді? т?бірлерін табу?а ж?не т?бірлерді? ?асиеттерін ?олданып есептер шы?арту

П?ні: Алгебра

О?улы?: 8 сынып. Алгебра о?улы?ы, А.?біл?асымова, И.Бекбоев, А.Абдиев, З.Ж?ма??лова. Алматы «Мектеп» 2008

Жабды?тар: саба??а ?ажетті ресурстар (флипчарт, маркер, таратпа материалдары, ба?алау пара?ы ж?не презентация, видеоролик)

Саба? бойынша жатты?улар

Топтастыру с?ті:

«Ма?ан уа?ытымды саясат пен те?деуге б?луге тура келеді. Алайда мені?ше те?деу саясаттан ана??рлым ма?ызды. Себебі саясат осы уа?ытты? ?ана, ал те?деу м??гілік.» - деген, ??лама -  Альберт Эйнштейнмен келіспеуге болмас, дегенмен мен елімде болып жат?ан саяси о?и?алар?а бейжай ?арай алмаймын, ал сендерше кеше ?ана ?андай к?нді атап ?ттік.
(О?ушы пікірі)

Сыныпты ?ш топ?а б?лу. Топты? атын, ережелерін жазу, топпен орындалатын тапсырмалар беру.

?те жа?сы, ендеше елімізде болып жат?ан тарихи о?и?алардан да ?алыс ?алма?анымыз ж?н деп ойлаймын, ж?не ?здері? айт?андай Т???ыш Президентімізді? к?нін атап ?ткендіктен б?гінгі саба?ымда сендерді топ?а б?лу ?шін осы Елбасамызды? «Жан шуа?ы» атты жыр жина?ында?ы хал?ына арна?ан ?ле?і ??растыру ар?ылы б?луді ж?н к?рдім. Ендеше мына жерде жат?ан ?иындылард алып, ?ле?ді ??растыры?дар

Т?уелсіздін! бар ма м???

Тал?йлі болсын тал?амы?!

?ркені? ?ссін ?аза?ты? ,

Осы - мені? арманым!

 К?н т?р?анда т?ратын,

Ж?рты сайран ??ратын.

?ала болсын Астана,

Осы - мені? м?ратым!

О, А?орда, А?шатыр,

Уысымда ба? шатыр.

Баянды болсын азатты?,

Осы - мені? ма?сатым!

Хал?ым - мені? тірегім,

??рбан жаным, ж?регім!

Атымыз озсын б?йгеден,

Осы - мені? тілегім.

енді саба?ымыз?а келсек, б?гінгі саба?ты? за?ы бойынша, ба?а алма?ан о?ушы болмау керек. Білімдері? ?здері?е таныс ?діс бойынша ба?аланады. ?рбір д?рыс жауап ?шін  ?паймен ?ойып, ?орытынды ба?асын шы?арамыз. Ал, ендеше іске с?т!
Ж?мылдыру с?ті

?й тапсырмасын тексеру ?шін та?тада к?рсету. Есепті? шы?арылу жолдарын та?тада к?рсету

№159

4) x2+2x+1=0

Шешуі: x1+x2=-2; x1x2=1; x1=-1   x2=-1(д?рыс) т?бірлеріні? та?басы теріс сан болады

5) x2+9x-22=0

Шешуі: x1+x2=-9; x1x2=-22; x1=2   x2=-11(д?рыс) т?бірлеріні? та?басы о? ж?не теріс сандар

6) x2-20x-300=0

Шешуі: x1+x2=20; x1x2=-300; x1=-10   x2=30 (д?рыс) т?бірлеріні? та?басы теріс ж?не о? сандар

№160

2) 3x2+8x=4

Шешуі: x1+x2=- ; x1x2= ; x1=-3   x2=   (д?рыс) т?бірлеріні? та?басы теріс ж?не о? сандар

4) 8x2-1=2x 8x2-2x-1=0

Шешуі: x1+x2= ; x1x2= ; x1=   x2=  (д?рыс) т?бірлеріні? та?басы теріс ж?не о? сандар

6) 4x2+9x+2=0

Шешуі: x1+x2= ; x1x2= ; x1=-2   x2=  (д?рыс) т?бірлеріні? та?басы теріс ж?не о? сандар

Сыни т?р?ыдан ойлау?а ?йрету модулі.

1-тапсырма.

Квдрат те?деу дегеніміз не, т?бірлерін табу ережелері ж?не Виет теоремасы бойынша о?ушыларды? ойларын білу, флипчарт?а т?сірту

Стикер ар?ылы «?ш ж?лдызша, бір тілек» формативті ба?алайды

2-тапсырма. О?ушыларды? жас ерекшеліктеріне с?йкес білім беру ж?не о?ыту

«Зерде». (М?нда ма?ал – м?телдер айтылады. Оны? ішіндегі екі сан есім квадрат те?деуді? т?бірлері ж?не те?деу беріледі, я?ни Виет теоремасы, Виет теоремасына кері теорема бойынша квадрат те?деу ??ру керек. ?р те?деуге 3 ?пай)
1. Білімді мы?ды жы?ады,
Білекті бірді жы?ады.

x1=1000, x2=1,   Жауабы:x2-1001x+1000=0
2. Жеті рет ?лшеп, бір рет кес.

x1=7, x2=1; Жауабы:x2-8x+7=0
3. Бір тал кессе?, он тал ек.

x1=1, x2=10; Жауабы:x2-11x+10=0
4. x2-9x+8=0

x1=1, x2=8; Жауабы: Жігіт бір сырлы, сегіз ?ырлы
5.
x2-14x+49=0
x1=7, x2=7; Жауабы:  Жеті ж?ртты? тілін біл,
                                        Жеті т?рлі білім ал.

6. x2-10x+24=0
 

x1=6, x2=4; Жауабы: Алтау ала болса ауызда?ы кетеді.
                                    Т?ртеу т?гел болса т?бедегі жетеді.

Білім беру ?шін ба?алау о?ытуды ба?алау

О?улы?пен ж?мыс

№162. ?рбір д?рыс шешілген те?деуге 1 балл

Берілген х1 т?бірі бойынша квадрат те?деуді? екінші т?бірін табы?дар:

 1. x2+x-12=0; x1=-4  
 2.  
 3.  
 4.  

-4*3=-12; -4+3=-1

 1. 6x2-5x+1=0; x1=

 

 1. ; x1*x2=

;

 1. 12x2+5x-2=0; x1=

 

 1. ; x1*x2=

 

 = =

Стикерге ?з ойларын жазу ар?ылы топ бір-бірін ба?алайды.

Топ басшылары да сынып ж?мысы бойынша  ба?алап отырады. Топ м?шелерін топ басшылары ба?алап отырады.. Сынып ж?мысы бойынша топ басшылары ба?алап отырады

3-тапсырма. Білім беру мен білім алуда?ы жа?а т?сілдер «Диалог негізінде о?ыту?» ж?не АКТ модулі (есептерді? д?рыс жауаптарын экраннан к?рсету)

Кестені толтыр. «Квадрат те?деулер т?рлері».  ?рбір д?рыс жауап  1 ?пай

Топ

Толы?

Толымсыз

Келтірілген

Келтірілген емес

1. x2+8x+3=0

2. 6x2+9=0

3. x2-3x=0

4. –x2-2x+4=0

5. 3x+6x2+7=0

6. -2-5x2+x=0

+

 

 

+

+

+

 

+

+

+

 

+

 

+

 

+

+

+

Сергіту жатты?уы.

4-тапсырма. Талантты ж?не дарынды балаларды о?ыту. Виет теоремасын ж?не квадрат те?деуді? т?бірлерін табу формуласын пайдаланып есептерді шы?ар. ?рбір д?рыс жауап  1 ?пай

І топ

ІІ топ

ІІІ топ

x2-6x+5=0

x2+4x-5=0

12x2+5x-2=0

x2+20x+19=0

x2+2x+1=0

3x2-5x-2=0

Білім берудегі бас?ару ж?не к?шбасшылы?.

Топты? ж?мыста топта ?зіні? к?шбасшылы?ын к?рсете білген о?ушыны та?та?а ша?ырып   «Ысты? орынды??а» отыр?ызып с?ра?тарды о?ушылар ?ояды.

Б?л к?шбасшылы?ты аны?тау топ м?шелерінен с?ралады, е? жа?сы идея айт?ан о?ушыларды ?ш топтан ?ш о?ушыны «ысты? орынды??а» отыр?ызу. Осы к?шбасшы бол?ан о?ушылар?а тапсырмалар беру, я?ни Ю.А.Гагарин атында?ы орта мектепті? математика п?ні м??алімі ?лімжанова Жанна апайды? дайында?ан. (видеода ар?ылы к?рсету)

Саба?ты ?орытындылау

?орытындылау. ?р топ мына с?йлемді жал?астыруы керек: Рефлексия
1. Мен та??алдым .................       2. Мен ойланып ?алдым ..............        3. Менде с?ра? бар ...............

?йге тапсырма

Шы?амын десе? биік шы?ны? басына,

Адал досы? – Білімі?ді ал ?асы?а.

Зула, топ жар! Б?йгеге т?с, бекем бол,

Тула, тол?ы, тебірен біра? тасыма!

Кейінгі о?у

Квадрат те?деу,  квадрат те?деуді? т?бірлерін табу формуласы ж?не Виет теоремасы, Виет теоремасына кері теоремаларды ?айталау

 

 

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«квадрат те__деу Жанна»

«Бекітемін»

Мектеп директорының оқу ісі жөніндегі орынбасары: .емисенова


4-апта.

II тоқсан. 5-күн

3-Сабақ

Сабақтың аты /тақырыбы/

Топтық жұмысты ұйымдастыру, әр топ өз ережелерін жазады. Топтық жұмыс оқушылардың нақты идея қалыптастыруына ықпал етеді және топпен есеп шығару дағдыларын қалыптастырады. Квадрат теңдеудің түбірлерін шешу формуласы және Виет теоремасы бойынша есеп шығару дағдылары қалыптасады.

Жалпы мақсаты

Ынталандыру стратегияларын қолдану жолдары

Тиімді сабақты сипаттайтын 6 принцп (Ричард Дарант сынып жетекші туралы мысалы)

Виет теоремасын пайдалана отырып квадрат теңдеудің түбірлерін таба білуге қалаптасады. Есеп шығару барысында оқушылар ойлана отырып жауап беруге тырысады. Ойлау қабілеттері артады, негізгі идеяларын айтуға тырысады.

Сілтеме

8 сынып. Алгебра, А.Әбілқасымова, И.Бекбоев, А.Абдиев, З.Жұмағұлова. Алматы «Мектеп» 2008

Оқыту нәтижесі

Оқулықта берілген есептерді шешу арқылы және қосымша есептерді шығару арқылы оқушылардың ойлану қабілеттері артады, сонымен қатар сандық мақалдарды Виет теоремасына келтіре отырып квадрат теңдеуді құру арқылы ойлау қабілеттері дамиды, осы арқылы математикаға деген қызығушылықтары оянады. Ойлана отырып жауап беру арқылы пәнге деген қызығушылықтары артады. Сұрақтар қою арқылы өз ойларын тұжырымдай алатын болады. Топтық жұмыс арқылы оқушылардың нақты, түйінді идеяларын ашып айта білуге үйренеді

Негізгі идеялар

Выготскидің «Жақын арадағы даму аймағын» басшылыққа алу.

Топтық жұмыстың мәні қарым-қатынас жасайды, пікірлеседі, түйінді идеяларын айта білу арқылы дұрыс шешім қабылдай білетін болады

Тапсырма көздері

Cpm порталын қарау

Мақсаты

Топпен жұмыс жүргізу стратегиялары. Сыни тұрғыдан ойлаудың стратегияларын қолдану арқылы оқушылардың топпен жұмыс жасау дағдыларын қалыптастыру.

Квадрат теңдеу түбірлерінің формулалары және Виет теоремасы тақырыбы бойынша алған  білімдерін жалпылау және жүйелеу; Квадрат теңдеу түбірлерінің формулаларын есеп шығаруда қолдану дағдыларын жетілдіру; Оқушының ақыл ойын, Ұжымдық ой еңбегі мәдениетін, Танымдық және шығармашылық белсенділігін, Логикалық ойлау, есте сақтау қабілетін дамыту. Жауапкершілікке, еңбек сүйгіштікке, өзара көмекке үйрету; Рухани қолдау, математикалық мәдениетке үйрету; Отанын сүюге баулу,патриоттық сезімдерін ояту.

Сабақ бойынша жазбалар

Сыныбы: 8 «Б»

Тақырыбы: квадрат теңдеулердің түбірлерін табуға және түбірлердің қасиеттерін қолданып есептер шығарту

Пәні: Алгебра

Оқулық: 8 сынып. Алгебра оқулығы, А.Әбілқасымова, И.Бекбоев, А.Абдиев, З.Жұмағұлова. Алматы «Мектеп» 2008

Жабдықтар: сабаққа қажетті ресурстар (флипчарт, маркер, таратпа материалдары, бағалау парағы және презентация, видеоролик)

Сабақ бойынша жаттығулар

Топтастыру сәті:

«Маған уақытымды саясат пен теңдеуге бөлуге тура келеді. Алайда меніңше теңдеу саясаттан анағұрлым маңызды. Себебі саясат осы уақыттық қана, ал теңдеу мәңгілік.» - деген, ғұлама -  Альберт Эйнштейнмен келіспеуге болмас, дегенмен мен елімде болып жатқан саяси оқиғаларға бейжай қарай алмаймын, ал сендерше кеше ғана қандай күнді атап өттік.
(Оқушы пікірі)

Сыныпты үш топқа бөлу. Топтың атын, ережелерін жазу, топпен орындалатын тапсырмалар беру.

Өте жақсы, ендеше елімізде болып жатқан тарихи оқиғалардан да қалыс қалмағанымыз жөн деп ойлаймын, және өздерің айтқандай Тұңғыш Президентіміздің күнін атап өткендіктен бүгінгі сабағымда сендерді топқа бөлу үшін осы Елбасамыздың «Жан шуағы» атты жыр жинағындағы халқына арнаған өлеңі құрастыру арқылы бөлуді жөн көрдім. Ендеше мына жерде жатқан қиындылард алып, өлеңді құрастырыңдар

Тәуелсіздін! бар ма мұң?

Таләйлі болсын талғамың!

Өркенің өссін қазақтың ,

Осы - менің арманым!

Күн тұрғанда тұратын,

Жұрты сайран құратын.

Қала болсын Астана,

Осы - менің мұратым!

О, Ақорда, Ақшатыр,

Уысымда бақ шатыр.

Баянды болсын азаттық,

Осы - менің мақсатым!

Халқым - менің тірегім,

Құрбан жаным, жүрегім!

Атымыз озсын бәйгеден,

Осы - менің тілегім.

енді сабағымызға келсек, бүгінгі сабақтың заңы бойынша, баға алмаған оқушы болмау керек. Білімдерің өздеріңе таныс әдіс бойынша бағаланады. Әрбір дұрыс жауап үшін ұпаймен қойып, қорытынды бағасын шығарамыз. Ал, ендеше іске сәт!
Жұмылдыру сәті

Үй тапсырмасын тексеру үшін тақтада көрсету. Есептің шығарылу жолдарын тақтада көрсету

159

4) x2+2x+1=0

Шешуі: x1+x2=-2; x1x2=1; x1=-1 x2=-1(дұрыс) түбірлерінің таңбасы теріс сан болады

5) x2+9x-22=0

Шешуі: x1+x2=-9; x1x2=-22; x1=2 x2=-11(дұрыс) түбірлерінің таңбасы оң және теріс сандар

6) x2-20x-300=0

Шешуі: x1+x2=20; x1x2=-300; x1=-10 x2=30 (дұрыс) түбірлерінің таңбасы теріс және оң сандар

160

2) 3x2+8x=4

Шешуі: x1+x2=-; x1x2=; x1=-3 x2= (дұрыс) түбірлерінің таңбасы теріс және оң сандар

4) 8x2-1=2x8x2-2x-1=0

Шешуі: x1+x2=; x1x2=; x1= x2= (дұрыс) түбірлерінің таңбасы теріс және оң сандар

6) 4x2+9x+2=0

Шешуі: x1+x2=; x1x2=; x1=-2 x2= (дұрыс) түбірлерінің таңбасы теріс және оң сандар

Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету модулі.

1-тапсырма.

Квдрат теңдеу дегеніміз не, түбірлерін табу ережелері және Виет теоремасы бойынша оқушылардың ойларын білу, флипчартқа түсірту

Стикер арқылы «үш жұлдызша, бір тілек» формативті бағалайды

2-тапсырма. Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес білім беру және оқыту

«Зерде». (Мұнда мақал – мәтелдер айтылады. Оның ішіндегі екі сан есім квадрат теңдеудің түбірлері және теңдеу беріледі, яғни Виет теоремасы, Виет теоремасына кері теорема бойынша квадрат теңдеу құру керек. Әр теңдеуге 3 ұпай)
1. Білімді мыңды жығады,
Білекті бірді жығады.

x1=1000, x2=1, Жауабы:x2-1001x+1000=0
2. Жеті рет өлшеп, бір рет кес.

x1=7, x2=1; Жауабы:x2-8x+7=0
3. Бір тал кессең, он тал ек.

x1=1, x2=10; Жауабы:x2-11x+10=0
4. x2-9x+8=0

x1=1, x2=8; Жауабы: Жігіт бір сырлы, сегіз қырлы
5.
x2-14x+49=0
x1=7, x2=7; Жауабы: Жеті жұрттың тілін біл,
Жеті түрлі білім ал.

6. x2-10x+24=0

x1=6, x2=4; Жауабы: Алтау ала болса ауыздағы кетеді.
Төртеу түгел болса төбедегі жетеді.

Білім беру үшін бағалау оқытуды бағалау

Оқулықпен жұмыс

162. әрбір дұрыс шешілген теңдеуге 1 балл

Берілген х1 түбірі бойынша квадрат теңдеудің екінші түбірін табыңдар:

 1. x2+x-12=0; x1=-4

x1+x2=-1; x1*x2=-12

-4+x2=-1

x2=-1+4=3

-4*3=-12; -4+3=-1

 1. 6x2-5x+1=0; x1=

x1+x2=; x1*x2=

;

 1. 12x2+5x-2=0; x1=

x1+x2=; x1*x2=

==

Стикерге өз ойларын жазу арқылы топ бір-бірін бағалайды.

Топ басшылары да сынып жұмысы бойынша бағалап отырады. Топ мүшелерін топ басшылары бағалап отырады.. Сынып жұмысы бойынша топ басшылары бағалап отырады

3-тапсырма. Білім беру мен білім алудағы жаңа тәсілдер «Диалог негізінде оқыту?» және АКТ модулі (есептердің дұрыс жауаптарын экраннан көрсету)

Кестені толтыр. «Квадрат теңдеулер түрлері». Әрбір дұрыс жауап 1 ұпай

Топ

Толық

Толымсыз

Келтірілген

Келтірілген емес

1. x2+8x+3=0

2. 6x2+9=0

3. x2-3x=0

4. –x2-2x+4=0

5. 3x+6x2+7=0

6. -2-5x2+x=0

++

+

+


+

+

+


+


+


+

+

+

Сергіту жаттығуы.

4-тапсырма. Талантты және дарынды балаларды оқыту. Виет теоремасын және квадрат теңдеудің түбірлерін табу формуласын пайдаланып есептерді шығар. әрбір дұрыс жауап 1 ұпай

І топ

ІІ топ

ІІІ топ

x2-6x+5=0

x2+4x-5=0

12x2+5x-2=0

x2+20x+19=0

x2+2x+1=0

3x2-5x-2=0

Білім берудегі басқару және көшбасшылық.

Топтық жұмыста топта өзінің көшбасшылығын көрсете білген оқушыны тақтаға шақырып «Ыстық орындыққа» отырғызып сұрақтарды оқушылар қояды.

Бұл көшбасшылықты анықтау топ мүшелерінен сұралады, ең жақсы идея айтқан оқушыларды үш топтан үш оқушыны «ыстық орындыққа» отырғызу. Осы көшбасшы болған оқушыларға тапсырмалар беру, яғни Ю.А.Гагарин атындағы орта мектептің математика пәні мұғалімі Әлімжанова Жанна апайдың дайындаған. (видеода арқылы көрсету)

Сабақты қорытындылау

Қорытындылау. Әр топ мына сөйлемді жалғастыруы керек: Рефлексия
1. Мен таңғалдым ................. 2. Мен ойланып қалдым .............. 3. Менде сұрақ бар ...............

Үйге тапсырма

Шығамын десең биік шыңның басына,

Адал досың – Біліміңді ал қасыңа.

Зула, топ жар! Бәйгеге түс, бекем бол,

Тула, толқы, тебірен бірақ тасыма!

Кейінгі оқу

Квадрат теңдеу, квадрат теңдеудің түбірлерін табу формуласы және Виет теоремасы, Виет теоремасына кері теоремаларды қайталауПросмотр содержимого презентации
«саба__ 8 сынып кв тендеу»

« Маған уақытымды саясат пен теңдеуге
 • « Маған уақытымды саясат пен теңдеуге бөлуге тура келеді . Алайда мені ң ше теңдеу саясаттан анағұрлым маңызды . Себебі саясат осы уақыттық қана , ал теңдеу мәңгілік

ғұлама Альберт Эйнштейн

Елбасамыздың «Жан шуағы» атты жыр жинағындағы халқына арнаған өлеңі Тәуелсізбін! Бар ма мұң? Таләйлі болсын талғамың! Өркенің өссін қазақтың , Осы - менің арманым! Күн тұрғанда тұратын, Жұрты сайран құратын. Қала болсын Астана, Осы - менің мұратым! Күн тұрғанда тұратын, Жұрты сайран құратын. Қала болсын Астана, Осы - менің мұратым! Күн тұрғанда тұратын, Жұрты сайран құратын. Қала болсын Астана, Осы - менің мұратым! О, Ақорда, Ақшатыр, Уысымда бақ шатыр. Баянды болсын азаттық, Осы - менің мақсатым! Халқым - менің тірегім, Құрбан жаным, жүрегім! Атымыз озсын бәйгеден, Осы - менің тілегім. Халқым - менің тірегім, Құрбан жаным, жүрегім! Атымыз озсын бәйгеден, Осы - менің тілегім. Халқым - менің тірегім, Құрбан жаным, жүрегім! Атымыз озсын бәйгеден, Осы - менің тілегім.

Елбасамыздың «Жан шуағы» атты жыр жинағындағы халқына арнаған өлеңі

Тәуелсізбін! Бар ма мұң?

Таләйлі болсын талғамың!

Өркенің өссін қазақтың ,

Осы - менің арманым!

Күн тұрғанда тұратын,

Жұрты сайран құратын.

Қала болсын Астана,

Осы - менің мұратым!

 • Күн тұрғанда тұратын, Жұрты сайран құратын. Қала болсын Астана, Осы - менің мұратым!
 • Күн тұрғанда тұратын, Жұрты сайран құратын. Қала болсын Астана, Осы - менің мұратым!

О, Ақорда, Ақшатыр,

Уысымда бақ шатыр.

Баянды болсын азаттық,

Осы - менің мақсатым!

Халқым - менің тірегім,

Құрбан жаным, жүрегім!

Атымыз озсын бәйгеден,

Осы - менің тілегім.

 • Халқым - менің тірегім, Құрбан жаным, жүрегім! Атымыз озсын бәйгеден, Осы - менің тілегім.
 • Халқым - менің тірегім, Құрбан жаным, жүрегім! Атымыз озсын бәйгеден, Осы - менің тілегім.

Үй тапсырмасы:  1 дұрыс есеп - 1 балл № 159 4) x 2 +2x+1=0 Шешуі: x 1 +x 2 =-2; x 1 x 2 =1; x 1 = -1 x 2 =-1 түбірлерінің таңбасы теріс сан болады 5) x 2 +9x-22=0 Шешуі: x 1 +x 2 =-9; x 1 x 2 =-22; x 1 =2 x 2 =-11 түбірлерінің таңбасы оң және теріс сандар 6) x 2 -20x-300=0 Шешуі: x 1 +x 2 =20; x 1 x 2 =-300; x 1 =-10 x 2 =30 түбірлерінің таңбасы теріс және оң сандар № 160 2) 3x 2 +8x=4 Шешуі: x 1 +x 2 =-( 8/3 ) ; x 1 x 2 = -(4/3) ; түбірлерінің таңбасы теріс және оң сандар 4) 8x 2 -1=2x ; x 2 -2x -1=0 Шешуі: x 1 +x 2 =2; x 1 x 2 =-1; түбірлерінің таңбасы теріс және оң сандар 6) 4x 2 +9x+2=0 Шешуі: x 1 +x 2 = -( 9/4 ) ; x 1 x 2 = 1/2 ; түбірлерінің таңбасы теріс және оң сандар

Үй тапсырмасы: 1 дұрыс есеп - 1 балл

159

4) x 2 +2x+1=0

Шешуі: x 1 +x 2 =-2; x 1 x 2 =1; x 1 = -1 x 2 =-1 түбірлерінің таңбасы теріс сан болады

5) x 2 +9x-22=0

Шешуі: x 1 +x 2 =-9; x 1 x 2 =-22; x 1 =2 x 2 =-11 түбірлерінің таңбасы оң және теріс сандар

6) x 2 -20x-300=0

Шешуі: x 1 +x 2 =20; x 1 x 2 =-300; x 1 =-10 x 2 =30 түбірлерінің таңбасы теріс және оң сандар

160

2) 3x 2 +8x=4

Шешуі: x 1 +x 2 =-( 8/3 ) ; x 1 x 2 = -(4/3) ; түбірлерінің таңбасы теріс және оң сандар

4) 8x 2 -1=2x ; x 2 -2x -1=0

Шешуі: x 1 +x 2 =2; x 1 x 2 =-1; түбірлерінің таңбасы теріс және оң сандар

6) 4x 2 +9x+2=0

Шешуі: x 1 +x 2 = -( 9/4 ) ; x 1 x 2 = 1/2 ; түбірлерінің таңбасы теріс және оң сандар

Топтарға тапсырма:

Топтарға тапсырма:

 • Квадрат теңдеу туралы не білеміз?
 • Виет теоремасы ?
 • (“Үш пікір, бір ұсыныс”)
Мақал – мәтелдер айтылады . Оның ішіндегі екі сан есім квадрат теңдеудің түбірлері , яғни Виет теоремасына кері теорема бойынша квадрат теңдеу құру керек . ( Әр теңдеуге 3 ұпай ) Бір тал кессең , он тал ек .

Мақал мәтелдер айтылады . Оның ішіндегі екі сан есім квадрат теңдеудің түбірлері , яғни Виет теоремасына кері теорема бойынша квадрат теңдеу құру керек .

( Әр теңдеуге 3 ұпай )

Бір тал кессең , он тал ек .

ЖАРАЙСЫҢ!!! Есеп дұрыс

ЖАРАЙСЫҢ!!!

Есеп дұрыс

ЖАРАЙСЫҢ!!! Есеп дұрыс

ЖАРАЙСЫҢ!!!

Есеп дұрыс

ЖАРАЙСЫҢ!!! Есеп дұрыс

ЖАРАЙСЫҢ!!!

Есеп дұрыс

Мұна есепте берліген теңдеу арқылы түбірлерін тауып , яғни Виет теоремасы бойынша түбірлеріндегі сан арқылы мақал мәтел құру керек. Әр теңдеуге 3 ұпай ) x 2 -14x+49=0  x 2 -9x+8=0 x 2 -10 x +24=0

Мұна есепте берліген теңдеу арқылы түбірлерін тауып , яғни Виет теоремасы бойынша түбірлеріндегі сан арқылы мақал мәтел құру керек.

Әр теңдеуге 3 ұпай )

x 2 -14x+49=0

x 2 -9x+8=0

x 2 -10 x +24=0

Кестен і толтырыңдар Әрбір дұрыс жауап 1 балл Топ Толық 1. x 2 +8x+3=0 Толымсыз 2. 6x 2 +9=0 Келтірілген 3. x 2 -3x=0 Келтірілген емес 4. –x 2 -2x+4=0 5. 3x+6x 2 +7=0

Кестен і толтырыңдар Әрбір дұрыс жауап 1 балл

Топ

Толық

1. x 2 +8x+3=0

Толымсыз

2. 6x 2 +9=0

Келтірілген

3. x 2 -3x=0

Келтірілген емес

4. –x 2 -2x+4=0

5. 3x+6x 2 +7=0

Кестен і толтырыңдар Топ Толық 1. x 2 +8x+3=0 Толымсыз + 2. 6x 2 +9=0 Келтірілген 3. x 2 -3x=0 4. –x 2 -2x+4=0 + + Келтірілген емес + + 5. 3x+6x 2 +7=0 + 6. -2- 5x 2 +x=0 + + + +

Кестен і толтырыңдар

Топ

Толық

1. x 2 +8x+3=0

Толымсыз

+

2. 6x 2 +9=0

Келтірілген

3. x 2 -3x=0

4. –x 2 -2x+4=0

+

+

Келтірілген емес

+

+

5. 3x+6x 2 +7=0

+

6. -2- 5x 2 +x=0

+

+

+

+

Сергіту сәті Жаңбыр қалай жауады?

Сергіту сәті

Жаңбыр қалай жауады?

Егер есепті өзің түсініп, өз бетіңмен шығарсаң – 5 балл Егер есепті біреудің көмегімен түсініп, өзің шығарса ң – 4 балл Егер есепті біреудің көмегімен шығарсаң – 3 балл  І топ ІІ топ x 2 -6x+5=0 ІІІ топ x 2 +4x-5=0 x 2 +20x+19=0 x 2 +2x+1=0 12x 2 +5x-2=0 3x 2 -5x-2=0

Егер есепті өзің түсініп, өз бетіңмен шығарсаң – 5 балл

Егер есепті біреудің көмегімен түсініп,

өзің шығарса ң – 4 балл

Егер есепті біреудің көмегімен шығарсаң – 3 балл 

І топ

ІІ топ

x 2 -6x+5=0

ІІІ топ

x 2 +4x-5=0

x 2 +20x+19=0

x 2 +2x+1=0

12x 2 +5x-2=0

3x 2 -5x-2=0

“ Ыстық орындық”

“ Ыстық орындық”

Әр топ мүшелері мына сөйлемді жалғастыруы керек:

Әр топ мүшелері мына сөйлемді жалғастыруы керек:

 • Мен таңғалдым .................
 • Мен ойланып қалдым ..............
 • Менде с ұ рақ бар ...............
Бағалау критерийлері

Бағалау критерийлері

 • 14-31 – «3»
 • 32-42 – «4»
 • 43-48 – «5»
Шығамын десең биік шыңның басына, Адал досың – Біліміңді ал қасыңа. Зула, топ жар! Бәйгеге түс, бекем бол, Тула, толқы, тебірен бірақ тасыма!

Шығамын десең биік шыңның басына,

Адал досың – Біліміңді ал қасыңа.

Зула, топ жар! Бәйгеге түс, бекем бол,

Тула, толқы, тебірен бірақ тасыма!

Тыңдағандарыңызға рахмет 

Тыңдағандарыңызға рахмет


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Математика

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 8 класс

Скачать
Квадрат Тендеулер

Автор: Демисенова Гульнар Сеиловна

Дата: 28.11.2014

Номер свидетельства: 136589

Похожие файлы

object(ArrayObject)#863 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(75) "Квадрат тендеуге келтірілетін тендеулер"
  ["seo_title"] => string(45) "kvadrattiendieughiekieltirilietintiendieulier"
  ["file_id"] => string(6) "323413"
  ["category_seo"] => string(10) "matematika"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1461908117"
 }
}
object(ArrayObject)#885 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(94) "келтірілген квадрат те?деу та?ырыбына саба? жоспары"
  ["seo_title"] => string(59) "kieltirilghien-kvadrat-tien-dieu-tak-yrybyna-sabak-zhospary"
  ["file_id"] => string(6) "281270"
  ["category_seo"] => string(10) "matematika"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1453486410"
 }
}
object(ArrayObject)#863 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(33) "Квадрат тендеулер"
  ["seo_title"] => string(20) "kvadrat_tiendieulier"
  ["file_id"] => string(6) "447748"
  ["category_seo"] => string(7) "algebra"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1515007232"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

Распродажа видеоуроков!
ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства