kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Застосування мультимедійних презентацій в навчальному процесі

Нажмите, чтобы узнать подробности

Інформаційно-комп’ютерні технології – це досить потужні механізми, які мають багато можливостей. Але вони є тільки інструментом у руках викладача. Причому таким інструментом, який є  потужним у своїх функціях, і має дуже великий ресурс використання. 

Просмотр содержимого документа
«Застосування мультимедійних презентацій в навчальному процесі»

Застосування мультимедійних презентацій в навчальному процесі

Реформування шкільної освіти має на меті зробити її більш якісною шляхом забезпечення широких можливостей для розвитку, навчання та виховання творчої особистості, в результаті яких вона буде підготовлена до активного, самостійного життя в суспільстві. Таке складне завдання можна вирішити шляхом використання інноваційних технологій навчання, серед яких чільне місце займають мультимедійні технології. Вони відкривають нові, ще недостатньо досліджені можливості вдосконалення навчальної діяльності.

Випускник сучасної школи, який буде жити і працювати в новому тисячолітті в постіндустріальному суспільстві, повинен уміти самостійно, активно діяти, приймати рішення, гнучко адаптуватися до умов життя, що змінюються, володіти високим рівнем толерантності. Одним із найважливіших завдань, що стоять перед освітою, є оволодіння інформаційними та телекомунікаційними технологіями для формування загальноосвітніх і загальнокультурних навичок роботи з інформацією[1]. Цілком очевидно, що, використовуючи лише традиційні методи навчання, розв’язати це завдання неможливо, у школі необхідно створити і вже створюються умови, які здатні забезпечити такі необхідні можливості:

  залучення кожного учня до активного пізнавального процесу;

  спільна робота у співпраці для вирішення різноманітних

проблем;

  широке спілкування з однолітками з інших шкіл, регіонів;

  вільний доступ до необхідної інформації в інформаційних

центрах усього світу з метою формування власної незалежної

аргументованої думки.

Це є не стільки завданням змісту освіти, скільки задачею застосовуваних технологій навчання. Тому нині виникла необхідність реорганізації процесу навчання на основі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, де джерелом інформації найчастіше є електронні засоби [4;9].

Сучасна система освіти постійно оновлюється, зазнає змін. Важливим фактором, що визначає характер змін у системі освіти, є науково-технічний прогрес, який не мислиться без комп'ютерних технологій [9;10;13].

Основні напрямки застосування комп’ютерної техніки на уроках математики:

• підготовка друкованих роздаткових матеріалів (контрольні,

самостійні роботи, дидактичні картки для індивідуальної

роботи);

• мультимедійний супровід пояснення нового матеріалу

(презентації, аудіо-, відеозаписи реальних лекцій, навчальні

відеоролики, комп’ютерні моделі фізичних експериментів);

• інтерактивне навчання в індивідуальному режимі;

• обробка учнями експериментальних даних (побудова таблиць,

графіків, створення звітів);

• контроль рівня знань з використанням тестових завдань;

• використання на уроках і при підготовці до них інтернет-

ресурсів.

Найсучаснішим комп’ютерним засобом навчання є мультимедіа, що ґрунтується на спеціальних апаратних і програмних засобах. Мультимедіа (у перекладі – багатоваріантне середовище) є новою інформаційною технологією, тобто сукупністю прийомів, методів, способів продукування, обробки, зберігання й передавання аудіовізуальної інформації, заснованої на використанні компакт-дисків. Це дає змогу поєднати в одному програмному продукті текст, графіку, аудіо- та відеоінформацію, анімацію. Комп’ютери, оснащені мультимедіа, можуть відтворювати одночасно кілька видів інформації самого різноманітного характеру, що впливає на перспективи розвитку та форми сучасного процесу навчання. Важливою властивістю мультимедіа також є інтерактивність, що дає змогу користувачеві отримати зворотний зв’язок.

Комп'ютерні технології постійно вдосконалюються, стають більш доступними, гнучкими. У навчальний процес шкіл України все частіше впроваджуються мультимедійні засоби навчання[2].

Мультимедійні засоби можна використовувати в різних ситуаціях:

 • під час вивчення нового матеріалу;

 • для узагальнення та систематизації знань;

 • для повторення;

 • для контролю засвоєного матеріалу;

 • семінари, вікторини, позаурочні заходи.

Однією з беззаперечних переваг засобів мультимедіа є можливість розроблення на їх основі інтерактивних комп’ютерних презентацій з математики.

Презентація - досить ефективний вид застосування інформаційних технологій. Інформація подана у формі презентації, дуже добре запам’ятовується, завдяки візуалізації , яскравим слайдам, та ефектним звуковим переходам, що в загальному результаті, впливаючи на органи чуттів і тому добре запам’ятовується. Презентація - це набір послідовно змінюючих одна одну сторінок - слайдів, на кожній з яких можна розмістити будь - який текст, малюнки, схеми, відео - аудіо фрагменти, анімацію, 3D - графіку, звуковий супровід, елементи самоконтролю,  технологічні картки,  використовуючи при цьому різні елементи оформлення.     Ця мультимедійна форма дозволяє подати матеріал як систему яскравих опорних образів, наповнених вичерпною структурованою інформацією в алгоритмічному порядку. Мета такого подання навчальної інформації, перш за все, у формуванні у школярів системи образного мислення[7].

Аналіз науково-методичної літератури та періодичних видань показав, що мультимедійні презентації здатні реалізувати багато проблем у процесі навчання, а саме:

 • використовувати передові інформаційні технології;

 • змінювати форми навчання та види діяльності в межах одного уроку;

 • полегшувати підготовку вчителя до уроку та залучати до цього процесу  учнів;

 • розширювати можливості ілюстративного супроводу уроку, подавати історичні відомості про видатних вчених, тощо;

 • реалізувати ігрові методи на уроках;

 • здійснювати роботу в малих групах або індивідуальну роботу;

 • дають можливість роздруківки плану уроку та внесення в нього заміток та коментарів;

 • проводити інтегровані уроки, забезпечуючи посилення міжпредметних зв’язків;

 • організовувати інтерактивні форми контролю знань, вмінь та навичок;

 • організовувати самостійні, дослідницькі, творчі роботи, проекти, реферати на якісно новому рівні з можливістю виходу в глобальний інформаційний простір.

Презентація виконує різні функції: учителя, робочого інструменту, об'єкта навчання, що співпрацює з колективом.

Серед методологічних завдань, що реалізуються шляхом застосування мультимедійних презентацій, можна виділити [5]:

комунікативні: оптимізувати вміння спілкуватися, вчити

творчому застосуванню в нових ситуаціях набутих знань,

учитись конспектувати, висловлювати свою думку, давати

оцінку фактам і процесам;

  навчальні: поглиблювати і систематизувати знання з теми,

реалізувати міжпредметні зв’язки (математика та

інформатика);

  виховні: вчити самостійній роботі та роботі в групах з

урахуванням інтересів і можливостей співучасників процесу;

прогресивні: розвивати пам’ять, логіку, мислення, формувати

об’єктивність самооцінки.

У ході розробки навчальних мультимедійних презентацій необхідно враховувати, з одного боку, дидактичні принципи створення навчальних програм, вимоги до психологічних особливостей сприйняття інформації з екрану, ергономічні вимоги, а з іншого, – максимально скористатись можливостями програмних засобів телекомунікаційних мереж і сучасних інформаційних технологій. Причому, визначальними є дидактичні та пізнавальні цілі й завдання, оскільки засоби інформаційних технологій – це лише інструмент дидактичних завдань[7].

Перед початком роботи над презентацією необхідно досягти повного розуміння того, про що йтиметься. Презентація повинна бути короткою, доступною і композиційно завершеною. Її тривалість за сценарієм повинна складати не більше 20-30 хвилин при кількості 20-25 слайдів, причому демонстрація одного слайду займає близько 1 хвилину.

Етапи підготовки мультимедійної навчальної презентації[3]:

  структуризація навчального матеріалу;

  складання сценарію реалізації;

  розробка дизайну презентації;

  підготовка медіафрагментів (тексти, ілюстрації, відео-, запис

аудіофрагментів);

  підготовка музичного супроводу;

  тест-перевірка готової презентації.

Важливим моментом є розподіл навчального матеріалу на слайдах: він повинен подаватися порціями, зручними для сприйняття. Нелогічно на одному слайді розміщувати багато інформації, навіть якщо вона має відношення до суті питання, що викладається на ньому.

Отже, мультимедійна інформація відрізняється чіткістю, лаконічністю, доступністю. У процесі роботи з нею учні вчаться аналізувати, висловлювати власну думку, вдосконалюють уміння працювати на комп'ютері. Якщо застосування мультимедійних технологій добре продумане, заняття буде образним, наочним, цікавим, життєвим, дозволить розвивати уміння учнів працювати в парах і групах.  

Таким чином, ефективність мультимедійних презентацій значною мірою залежить від якості використаних матеріалів, а також від майстерності педагога. Тому педагогічна, змістовна організація мультимедійних презентацій (як на етапі проектування, так і в процесі її використання) є пріоритетною. Звідси важливість концептуальних педагогічних положень, на

яких базується сучасний урок із використанням мультимедійних

презентацій.

Під час створення мультимедійних презентацій необхідно враховувати такі вимоги:

   мотивація – необхідна складова процесу навчання, що

фігурує протягом усього уроку. Необхідна чітко сформована

мета, що ставиться перед учнями. Слід врахувати, що

мотивація різко падає, якщо рівень поставленої мети не

відповідає рівню підготовки аудиторії;

   навчальна мета – чітке формулювання навчальних цілей і

завдань;

   створення передумов для сприйняття навчального

матеріалу - використання допоміжних матеріалів

(підручники, довідники тощо);

   викладення навчального матеріалу – стратегія подання

матеріалу визначається залежно від поставлених навчальних

завдань. Важливим є оформлення кадрів на екрані дисплею –

необхідно дотримуватись загальновизнаних принципів

наочності й ефективності сприйняття;

   закріплення та перевірка знань – організація комунікації

«учень – учитель – учень», дискусії, тестування.

Кожен навчальний мультимедійний засіб має відповідати всім дидактичним вимогам, що й традиційні посібники, а саме науковості, систематичності, послідовності, доступності, зв’язку із практикою, наочності. Проте під час створення мультимедійної презентації необхідно враховувати не тільки відповідні принципи класичної дидактики, але й специфічні підходи використання комп’ютерних мультимедійних презентацій.

Необхідно визначитися з доцільністю їх використання. Малоефективним є створення статичних презентацій, їх цілком можуть замінити традиційні плакати. Якщо ж слайд містить динамічні фрагменти, що полегшують роботу вчителя і підвищують ефективність процесу засвоєння нових знань учнями, то їх присутність на уроці є цілком виправданою. Слід застерегти, що під час створення мультимедійного продукту є помилковою «суха» демонстрація текстів, надто схожих на тексти підручника. Величезні однорідні масиви друкованої інформації нецікаві, не дають можливості сфокусуватися на найважливішому, не концентрують, а навпаки, розсіюють увагу.

Важливим моментом є розподіл навчального матеріалу на слайдах: він повинен подаватися порціями, зручними для сприйняття. Нелогічно на одному слайді розміщувати багато інформації, навіть якщо вона має відношення до суті питання, що викладається на ньому.

У разі використання нових технологій як наочного посібника важливою є оптимальність впливу на зір і слух, що дозволяє закласти інформацію в пам’ять учнів не тільки в фактографічній, але й у асоціативній формі. У зв’язку з цим, частина інформації має виноситись на демонстраційний слайд, а частина пояснюватись учителем, що, без сумніву, підвищує продуктивність уроку. Використання мультимедійних засобів дозволяє вчителю збільшити обсяг матеріалу, що викладається на уроці, без шкоди для сприйняття нових знань учнями. Так, на уроках математики продуктивна робота підвищується за рахунок скорочення часу на «переписування» схем та формул спочатку на дошку, а потім у зошити учнів. У результаті швидше проходить повторення опорних знань і розв’язується більша кількість завдань.

Використання Microsoft Power Point вносить необхідну новизну в плани старих уроків та посилює мотивацію учнів тільки в тому випадку, коли вчитель грамотно поєднує ресурси програми відповідно до навчального плану. Динамічні елементи на слайдах підвищують наочність, сприяють кращому розумінню та запам'ятовуванню навчального матеріалу. Створення презентацій з такими фрагментами є зручнішим за допомогою більш складних та сучасних програмних засобів, таких як My Slide Show, Quick Slide Show тощо. Для вдалого створення навчальної мультимедійної презентації доцільно скористатися планом, що передбачає таку послідовність мотиваційних дій [3;7;10]:

    розбивка уроку на невеликі смислові частини – модулі;

     підбір для кожного модуля відповідної форми вираження і

подання учням заголовку розділу, текстів, малюнків,

таблиць, графіків, звукового та відеоряду тощо (згідно

змісту);

    моделювання пізнавальної діяльності учнів під час вивчення

розділу і використання результатів у його складанні;

  проектування способів закріплення знань і навичок у

здійсненні зворотного зв’язку (підбір задач, контрольних

запитань, завдань для моделювання, розробка способів

аналізу відповідей, реплік на типові неправильні відповіді,

створення підказок (help));

    складання текстів, розробка малюнків, таблиць, схем,

відеоряду згідно з вимогами ергономіки; компонування

модулів кожного розділу уроку з ергономічної точки зору;

   дотримання єдиного стилю подання інформації для всього

уроку; кожен слайд повинен бути необхідною ланкою

розповіді і працювати на загальну ідею презентації;

   уніфікація структури і форм подання навчального матеріалу

(уніфікація інтерфейсу користувача, використання

графічних елементів, створення шаблонів уроків);

   використання стандартних шрифтів, причому обмежитись

використанням двох чи трьох шрифтів для всієї презентації;

 використання різних «маркерів» для виділення елементів

тексту (марковані тексти);

   оптимальне використання кольору; найбільш ефективно

виділяти окремі шматки тексту кольором або окремі

комірки таблиць; вся презентація виконується в одній

кольоровій палітрі, зазвичай, на базі одного шаблону;

   застосування стислого інформаційного стилю викладу

матеріалу;

  головний принцип: помістити максимум інформації в

мінімум тексту, привернути й утримати увагу учнів.

Використання комп’ютерних технологій у навчальному процесі з математики сприяє успішному розв’язанню методичних проблем, активізує самостійно-пізнавальну діяльність учнів, відкриває нові можливості їх творчого розвитку. Разом з тим, новітні технології неодмінно мають гармонійно поєднуватися зі звичною методикою викладання предмету. Практика показує, що мультимедійні засоби є ефективними на будь-яких етапах навчально-виховного процесу, проте на різних за структурою та дидактичною метою уроках методика застосування їх повинна відрізнятись.

Інтенсивність комп’ютеризації уроків математики визначається їх спрямованістю: ті, що проводяться з елементами мультимедіа та цілком комп’ютеризовані. Для перших характерним є епізодичне звертання до комп’ютерних засобів для розв’язування окремих завдань уроку: перевірка знань з попередньої теми, набуття нових умінь та знань, виконання тренувальних вправ, контролю тощо [13].

Повністю комп’ютеризований урок (мультимедійний урок-лекція) – для досягнення навчальних цілей під час вивчення нового матеріалу. Шкільна лекція – це форма навчального заняття, яка будується на основі інформаційно-монологічного методу і передбачає систематичний виклад навчального матеріалу вчителем, продуманий і підготовлений завчасно із застосуванням способів і прийомів активізації пізнавальної діяльності учнів, зокрема, мультимедійних засобів. На лекції вчитель здійснює ґрунтовний виклад значного за обсягом нового матеріалу, використовуючи при цьому наочність, емоційні відступи, окремі запитання-звернення до учнів. Завданням учнів є первинне усвідомлення і сприймання матеріалу, його конспектування [15].

Уроки відпрацювання навичок і вмінь характеризуються, перш за все, значним ступенем самостійності учнів у набутті й застосуванні знань. Тому під час проведення таких уроків доцільно застосовувати мультимедійні презентації.

Уроки узагальнення і систематизації знань характеризуються активною самостійною діяльністю учнів в урочний час і плануються та проводяться таким чином, що безпосередньо на них досягається головна дидактична мета. На таких уроках здійснюється усна перевірка здобутих знань та їх практичне застосування в процесі виконання письмових тренувальних вправ, розв’язуванні розрахункових задач.

Структура уроку узагальнення і систематизації знань, що проводиться з метою закріплення і вдосконалення знань, навичок і вмінь, логічно має три взаємопов’язані частини[6]:

  корегуюча – стосується усної перевірки знань учнів;

відбувається уточнення, доповнення, а для окремих учнів і

первинне формування фонду теоретичних знань;

  навчаюча – забезпечення міцного і свідомого засвоєння

базових знань, передбачених темою уроку та формування

конкретних навчальних умінь;

  контролююча – заключний контроль й оцінювання

результатів навчання на даному уроці.

Урок у формі презентації готується вчителем з урахуванням нової інформації, одержаної на попередньому уроці. Доцільність використання презентацій саме на такому уроці обумовлена можливістю швидшого подання варіативних запитань та завдань і, як наслідок, підвищення інтенсивності дискусії та ефективності оцінювання результатів діяльності.

Одним із прикладів педагогічних технологій, що використовуються на різних уроках та мають багатий потенціал, є метод проектів. Метод проектів у школі реалізується не тільки за допомогою традиційних засобів: книг, довідників, енциклопедій тощо, але й завдяки використанню новітніх інформаційних технологій, зокрема мультимедійних презентацій.

Створення презентацій з різних тем пройденого матеріалу та позапрограмних тем як форма самостійної роботи учнів може стати новітнім надзвичайно ефективним методологічним підходом для узагальнення та систематизації отриманих знань. Головною особливістю такої форми навчання є досягнення конкретної практичної мети – наочна демонстрація результату роботи: малюнки, графіки, діаграми, виконані за допомогою комп’ютера. Робота з пошуку, аналізу та компонування інформації, добору ілюстрацій – основна, найважливіша частина процесу підготовки завдання. Основною метою є створення творчої роботи, яка має елементи власного бачення, здогадок і фантазії. Окрім цього, у рамках проектної діяльності учні працюють над технічним виконанням презентації, використовуючи знання і навички, отримані не тільки на уроках математики, але й інформатики [3;4;11;12].

Застосування технології проектного навчання дозволяє розв’язати завдання формування творчого мислення, забезпечує розвиток ініціативи та самостійності учнів, вони набувають комунікативних умінь, працюючи в групі, що дозволяє застосувати знання, отримані в процесі навчання, у вирішенні практичних завдань. У викладанні математики метод проектів є однією з форм урочної та позаурочної діяльності з предмету.

У методі проектів можна виділити кілька етапів:

  визначення актуальної для учнів проблеми, над якою протягом

певного часу, індивідуально або в групі, вони працюватимуть.

На цьому етапі формується вміння виявляти проблему.

  постановка задачі та складання плану роботи розвиває вміння

шукати можливі шляхи вирішення обраної проблеми,

визначати об’єкти дослідження;

  виконання проекту відповідно до поставлених завдань навчає

висувати гіпотези, систематизувати та узагальнювати

результати, аналізувати інформацію, отриману з різних

джерел;

  підведення підсумків роботи дає можливість розвинути вміння

робити аргументовані висновки, обробляти дані

експериментальної і дослідної роботи, оформляти результати,

розв’язувати пізнавальні і творчі завдання, працювати у

співпраці;

  підготовка захисту роботи. Учні самостійно готують

мультимедійну презентацію проекту, вибудовують систему

аргументів та доказів;

  презентація проекту демонструє результат діяльності, вчить

донести до громадськості проблему, способи її вирішення,

довести правильність і раціональність рішення. На цьому етапі

розвивається вміння володіти мистецтвом і культурою

комунікації.

Отже, використовуючи мультимедійні засоби, зокрема презентації, учитель інтенсифікує процес навчання, робить його більш наочним і динамічним. Ефективне використання комп’ютера на уроці, уміле поєднання педагогічної майстерності та можливостей комп’ютерної техніки дозволяє вчителю підвищити якість знань учнів [9].

Цінністю застосування мультимедійних презентацій на уроках математики є:

  інтенсифікація всіх рівнів навчально-виховного процесу;

  багатоаспектний розвиток школяра;

  ефективніше використання навчального часу;

  можливість зворотного зв’язку з кожним учнем;

  наочність поданого навчального матеріалу;

  можливість розвитку просторового мислення з предметів

природничо-математичного циклу;

  оперативність одержуваної інформації;

  підсилення мотивації навчання шляхом активного діалогу

учня з комп’ютером.

Отже, на сучасному етапі розвитку шкільної освіти проблема застосування комп’ютерних технологій на уроках математикики набуває дуже великого значення. Комп’ютер з мультимедіа в руках учителя стає дуже ефективним технічним засобом навчання. Одночасно впливаючи на зоровий та слуховий аналізатори він оперативно відповідає на дії користувача, підтримуючи справжній зворотний зв'язок, тобто працює в інтерактивному режимі [4;13;14]. Все це дозволяє:

• вивести сучасний урок на якісно новий рівень;

• підвищувати статус вчителя;

• впроваджувати в навчальний процес інформаційні технології;

• розширювати можливості ілюстративного супроводу уроку;

• використовувати різні форми навчання та види діяльності в

межах одного уроку;

• ефективно організовувати контроль знань, вмінь та навичок

учнів;

• полегшувати та вдосконалювати розробку творчих робіт,

проектів, рефератів.

Проведення уроків при комплексному застосуванні традиційних та мультимедійних технологій забезпечує набуття учнями не тільки глибоких та міцних знань, а й вміння розвивати інтелектуальні, творчі здібності, самостійно набувати нових знань та працювати з різними джерелами інформації.

Реформа сучасної освіти реально може бути здійснена лише за умови створення електронних джерел освітньої інформації. Цілеспрямований пошук нового життєвого досвіду за допомогою інформаційних технологій сприяє тому, що у свідомості учнів настає якісний продуктивний прорив на шляху розвитку просторових уявлень. Слід також врахувати той факт, що застосування сучасних технологій на уроках веде до створення умов для розвитку вмінь і навичок самоосвіти шляхом організації творчо-дослідницької навчальної роботи учнів, спрямованої на інтеграцію та актуалізацію знань з різних предметів, а також підвищує статус учителя, який іде в ногу не лише з часом, але й з учнями.

Перспективою подальших пошуків у цьому напрямку є активне різнопланове впровадження мультимедійних презентацій у навчальний процес та дослідження ефективності цих новацій; використання різноманітних складніших мультимедійних засобів (комп’ютерного моделювання тощо) у створенні навчальних презентацій для уроків математики.

Хочеться зауважити, що інформаційно-комп’ютерні технології – це досить потужні механізми, які мають багато можливостей. Але вони не заміняють викладача, а можуть бути тільки інструментом у руках викладача. Причому таким інструментом, який є  потужним у своїх функціях, і має дуже великий ресурс використання. Список використаних джерел

 1. Андрєєва В.М., Григораш В.В. Настільна книга педагога.// Х.: Основа, 2006, 352ст.

 2. Бученко І. В. Комп’ютеризація навчання – свідчення професійної майстерності педагога. Інститут післядипломної педагогічної освіти. – К., 2007. – Режим доступу: http://ippo.org.ua . – Назва з екрану.

 3. Джей Э. Эффективная презентация/ Пер. с англ. Т.А.Сиваковой. – Минск:Амалфея, 1997. – 208с.

 4. Кирмайер Г.Мультимедиа. – М.: Малип. – 1994. – 256 с.

 5. Макарова Н.В. Информационные технологии обучения//Информатика и образование. – 1998. – №2. – С.7.

 6. Наволокова Н.П., Андрєєва В.М. Практична педагогіка для вчителя. //Основа, Х.:, 2009, 120ст.

 7. Новиков С. П. Применение новых информационных технологий в образовательном процессе // Педагогика. – 2003. – № 9. – С.32-38.

 8. Оконь В. Введение в общую дидактику. – М.:Высш.шк., 1990. – 382с.

 9. Окопелов О.П. Процесс обучения в виртуальном образовательном пространстве//Информатика и образование. – 2001. – №3. – С.12-14.

 10. Пометун О.І., Пироженко Л.В. Сучасний урок.

Інтерактивні технології навчання: Наук. метод. посіб. – К.:

Видавництво А.С.К., 2004. – 192 с.

11. Садкіна В.І. 101цікава ідея.//Основа, Х.:, 2009, 88ст.

 1. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. – М.:Народное образование, 1998. – 256с.

 2. Смолянинова О.Г. Мультимедиа в образовании (теоретические основы и методика использования) – Красноярск:КрГУ. – 2003. – 140с.

 3. Шарко В.Д. Сучасний урок. //К.: 2006, 224ст.

 4. Ярошенко О.Г. Групова навчальна діяльність школярів: теорія і методика (на матеріалі вивчення хімії). – К.: Партнер, 1997. – 206 с.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Математика

Категория: Прочее

Целевая аудитория: Прочее

Скачать
Застосування мультимедійних презентацій в навчальному процесі

Автор: Бутенко Наталія Олексіївна

Дата: 27.02.2020

Номер свидетельства: 541308

Похожие файлы

object(ArrayObject)#850 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(151) "Використанням мультимедійних засобів навчання при проведенні уроків математики. "
  ["seo_title"] => string(86) "vikoristanniam-mul-timiediinikh-zasobiv-navchannia-pri-proviedienni-urokiv-matiematiki"
  ["file_id"] => string(6) "181404"
  ["category_seo"] => string(10) "matematika"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1425330021"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства