kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Средь шумного бала..

Нажмите, чтобы узнать подробности

Елбасы жолы

                                                                                  Серпігенде боданды?ты? т?манын,

Жетті ?лемге ?раным мен жыр-?нім.

                                                                                ?зі? болды? к?шбасшысы елімні?,

                                                                               ?зі? болды? биік ?ш?ан ?ыраным.

Т.Оразбаев.

Жоспары:

І.Елбасы – тарихи т?л?а

ІІ. а) Елбасы жолы –ел назарында

     ?)Е? асыл м?рат – е?селі ел болу

ІІІ. Т???ыш Президент – мемлекет к?шбасшысы

      Адамзат тарихында?ы ХХІ ?асырды? со?ы ?зіндік аса ма?ызды саяси о?и?алармен ерекшеленеді. Соларды? ішіндегі е? ма?ыздысы - ?лемдік аума?ты? ?штен бірін алып келген д?ниеж?зілік социалистік ж?йені? ыдырап, ??рамында?ы елдерді? т?уелсіздік алып, дербес мемлекеттерді? ??рылуы болды. Т?уелділіктен ??тыл?ан к?п мемлекетті? ішінде  ?аза?стан да бар еді. Т?уелсіздік пен бостанды?ты? игі м?раттарынан баянды етіп, ?ркениетті елдерге т?н ?адамдар жасауда, ел алдында?ы саясаткерлік, ?айраткерлік, азаматты? ж?не перзенттік парызын адал орындап, ?лемдік беделге ие бол?ан. ?аза?стан республикасыны? Т???ыш Президентіні? ел т?уелсіздігін ны?айтуда?ы, халы?аралы? аренада мемлекет беделін к?терудегі ризашылы? білдірген хаттар, т?ртк?л д?ниедегі журналисттер ?ауымы жарыса жа?сылап жазып, ?діл ба?аларын беруде. ?аза?ты? ба?ын жандырушы, алаш балаларыны? ма?дайына біткен «алтын ж?лдыз» іспеттес.            Замана к?шіне дербес ел болып ?осыл?ан ал?аш?ы к?ннен бастап елімізді? алдында к?птеген ма?саттар т?рды. ?аза? елі б?л ма?саттар?а жету жолын ел болып ойласты. Соны? н?тижесінде, еліміз ?лкен жетістіктерге жетті. Осыларды? ?атарынан ана тілімізді? мемлекеттік м?ртебеге ие болуын, р?міздерімізді?, Ата За?ымызды? ?абылданып, ?лтты? валютамызды? айналыс?а енуін ерекше атап ?ткен ж?н болар. ?рине, м?ны? барлы?ы да ж?дыры?тай ж?мыл?ан ж?ртты?, б?рын?ы т?уелсіздікті а?сап ?ткен ата-бабаларымызды? ж?не елбасымыз Н?рс?лтан ?біш?лыны? Назарбаевты? табанды е?бегіні? жемісі. Т???ыш президент – ?ай мемлекет ?шін де тарихи т?л?а.

   Барша ?лтты бауырына бас?ан бауырмал ?аза? халы? біреуді арты?, біреуді кем деп к?рмеген. Татулы? пен досты?та  т?руды ежелден серік еткен. ?аза?стан - ?з ?лты, хал?ы, діні, тілі, м?дениеті, тарихы, салт-д?ст?рі бар ??діретті ел. ?аза??а т?н ата-бабаларымыз ?ал?ан ар-намыс, жігер-?айрат, ?айтпас ?анат м?ра ретінде келешек ?рпа??а дейін жеткен. Тарих?а ??іле отырып: «Кеше кім едік, б?гін кімбіз, ерте? кім боламыз?»- деп ойланса? б?л – ту?ан еліні?, хал?ыны? ?ткені мен келешегіне к?з жіберген ?рбір азаматты? ж?рек т?пкеріндегі с?зі. ?аза? елі т?уелсіз болса деген арман ?ш?ын шашса, б?гінгі та?да ?аза?стан Республикасы ?аза? еліні? т?т?асын ?стап, туын к?терген т?рлаулы да т??ырлы т?л?асы – т???ыш Президентіміз Н.?.Назарбаевты? басшылы?ымен ?лем мойында?ан, жа?ан?а аты жеткен мемлекетке айналды. ?лы даланы? та?дыр-тарихын барлы? дем тынысымен т?сініп, еліні? ендігі тарихын сол ?лылар тарихында одан ?рі жа??ырта, жасарта алып келетін ер, к?зсіз батыр, тап-таза ар-намыстан жарал?ан ?айтпас-?айсар ?айраткер, елін бас?арып, ?ос батырды? ісін істей алатындай ерекше т?л?аны тап басып та?дап, та?дырын ?олына бергенінде жаза басып жа?ыл?ан жо? еді.

         «Ширатып жанды шынай шешен лебізді?,

         «?аза? жігітін ?арашы, шіркін!» дегізді?.

         ?лы хал?ы?ды т?ртк?л д?ниеге танытып,

         Келесіз ?алап жа?а ?о?амны? негізін» - деп а?ын А.К?пжасарова жырла?андай, Н?рс?лтан ?біш?лы – жер бетіне с?зін ?ткізіп, отыр?ан б?гінгі заманны? к?рнекті саясаткері, ?аза?станны? т?уелсіз мемлекетін ??руды? басында т?р?ан, осы жолда?ы не ?илы тар жол, тай?а? кешуде хал?ымен бірге ?тіп, ?иыншылы?тарын б?ліскен, жа?а ?ала т?р?ыз?ан, ?азіргі елді индустрияландыруды? жа?а жобасын ?мірге келтіріп, болаша??а ба?ыттап бара жат?ан ?лы т?л?а, т?рт ??быланы т?гендеп, кемел ойлы, кеме?гер ата-бабаларымызды? жолымен ж?рген, ?аиет дары?ан ?айраткер.

 ?аза?ым сіздей ?лмен ба? тап?асын,

А?ыны? неге с?зін са?тап ?алсын, - деп а?ындар жырына ар?ау бол?ан, ?азір ?лем мемелекеттері тарихын зерттеушілерді? назарын ?зіне аудар?ан. А?ылшын жазушысы ж?не публицсі, саяси биграф Дж. Айткен мырзаны? «Назарбаев ж?не ?аза?станны? ?алыптасып дамуы» атты кітабын жазып, Лондонда оны? т?саукесерін ?ткізгені Елбасымызды?, шын м?нінде, біртуар азамат, елін ?лы к?шке с?йреген к?шбасшысы екендігіні? ай?ын д?лелі. Тарихты? та?дыр-талайы шешуші с?тінде мемлекет басына келіп, шексіз ?лтжандылы?пен рух биіктігін к?рсетіп, елін ?рлеу мен г?лдену жолына т?сіріп, іркілмей бастап келе жат?ан ізгі жан туралы жылы лебіздерді к?птеп келтіруге болады. Соны? бірі Ресейді? байта? бір ?лкесін билеп, хал?ыны? ??рметіне б?леніп отыр?ан ?андасымыз Аман Т?леевті? айт?аны да айры?ша к??іл б?лерлік. Ол: «Н?рс?лтан Назарбаев ?те к?реген, ?ріден ойлайтын саясаткер. Ол жігерлі ?рі айбарлы адам. Мен оны? к?регендігін ?натамын. Ол шебер шахматшы секілді, б?рін де алдын ала есептеп, на?ыз ж?рістерді та?дай алады», - деп ?діл ба?асын берген.

   Ежелден еркіндік а?са?ан ер ?аза?ты? е? асыл м?раты е?селі ел болу еді. Елім деп е?іреген а?ындарымыз  «Егемен болмай ел болмас, етектен кесіп же? болмас» деп жырлайтын еді.  Ар?ы замандарды айтпан?анны? ?зінде, тек кейінгі екі ?асырды? ішінде хал?ымызды? ?з басында?ы жолында екі ж?зден астам ?лт – азатты? к?терілістерге шы??аны осыны? д?лелі.

   Елімізді? дамуы, ?лты? ?ауіпсіздігі ж?не де мемлекеттік бас?ару ж?йесі бар ?лтты? мемлекетімізді? ?алыптасуы мен елімізді? к?ллі ?лемге танылып ?лгеруі Назарбаев есімімен  ты?ыз байланысты. ?аза? б?рын толы??анды мемлекет орнатпа?ан, астана салма?ан ел еді. Ал ?азір, Елордалы, Елбасылы ел болды. Елордамыз – Астана халы?аралы? ?атынастарды? да астанасына айнала бастады.  Астана салу былай т?рсын, ?у та?ыр даламыз да енді б?гін жай?ал?ан орман?а айнала бастады. Байта? даланы орман?а, жасыл елге айналдырамын деген Елбасыны? «Жасыл ел» жобасы байыр?ы ?аза? хал?ыны? «М??гі ел» ел орнатамыз деген асыл м?ратын еске салады. Ал, «Болаша?» ба?дарламасы талай ?аза? баласыны? жо?ар?ы білім алуына ж?не е? бастысы – шетелдерде білімін одан ?рі дамытуына ?лкен к?мегін тигізді. «?аза?стан - 2030» стратегиясыны? ар?асында – ел танымастай болып ?згерді. Халы?ты? жа?дай жа?сартылды. Б?л стратегия бойынша ал?а ?ой?ан міндеттер мерзімінен б?рын орындалып, елімізде «?аза?стан -2050» даму стратегиясы бекітілді. Елордамызда алда?ы уа?ытта «ЭКСПО - 2017» к?рмесіні? ?ткізілуін- елдікті? ерен жемісі десе де болады.  Сонымен ?атар, ?лем мойында?ан, жа?ан?а ата?ы тарал?ан, ?аза? елін ?лемге ?йгілі етіп ж?рген б?гінгі заманны? к?шбасшысы, ту?ан хал?ыны? Б?йтерегі, Кеме?гері. Еліні? аманатын ар?ала?ан тірегі, алтын ді?гегі.

   Ма?ан бірде: «На?ыз к?шбасшы адамдар міндетті т?рде ?натуы керек пе ж?не о?ан ?алай ?ол жеткізуге болады? Егерде ?рбір шешім біреулерге тиімді болып, бас?аларды? м?ддесіне н??сан келтірсе, ондай ?алай болады?» - деген с?ра? берілді. Осы орайда мені? айтарым мынау, бізді? мемлекетімізді? ?міріндегі е? ма?ыздысы - ?те ?иын ж?не ?те ?олайсыз шешімдер болды. Алайда на?ыз к?шбасшы?а адамдарды? мейірімі міндетті т?рде керек. ?р к?шбасшыда ?зі игере алатын белгілі бір биіктік болуы керек, ал айтарлы?тай бірде?е жасау – арман. Егерде ондай арман болмаса, саясат?а баруды?, ел басшылы?ын ?з ?олына алуды? керегі жо?. М?ндай арманды ж?зеге асыру ?шін бойда?ы бары?ды беруі?, тіпті ?з болаша?ы?ды, абырой-беделі?ді б?секе тігуі? ?ажет. Жа?а т?уелсіз мемлекетімізді? ж?не оны? жа?а астанасыны? ??рылысы ж?ніндегі идея, д?л осындай болды.

   Президентіміз белгіленген «?аза?стан-2030»  ба?дарламасы ж?не жыл сайын?ы Жолдауы бізді? адаспайтын жолымыз, ай?ын да ашы? ба?дарымыз. Елбасы ?з жолдауында «?аза?станны? болаша?ы жастарды? ?олында»,- деп бізге ?лкен сенім білдірді. «Хан біреу болса керек, ?ал?андары тіреу болса керек», - деген есті с?з бар. Елбасыны? «Тарих тол?ындары» е?бегі барысында 1999 жылы М?хтар ??л-М?хамедке берген с?хбатында: «Мен Елбасы болсам да, ?аза? деген атасын арда?тап, анасын сыйла?ан, ?руа?ын ?астерлеп, Алласына сыйын?ан елді? бір перзентімін» дейді де Президентімізді? ?лылы?ы мен к?регенділігін ай?ын т?сінгендейміз. Осы с?з кейінгі ?рпа??а ?арапайымдылы? пен ізеттілікті? не екенін ?йретері с?зсіз. Мен осы ізгілікті жадыма са?тай отырып, ел т?уелсіздігі мен Елбасын б?лек ?арау?а болмайтын егіз ??ым екенін т?сіндім.

     «Атан тарт?ан ауыр ж?к мойны?ыз?а артылды,

       Т?сінген жан еді?із д?ст?рім мен салтымды.

       Бір Алла ?зі жар болсын

        Бастай бер, баста, хал?ы?ды!»,- деп а?ындар жырына ар?ау еткен Елбасы ?мірі мен ?ызметі елі мен жері, оны? болаша? дамуына арнал?ан. Б?л жолда ?ойдай ?о?ыр хал?ы?ды от пен су?а т?сірмей ал?а бастай бер, Елбасы, Астананы? ді?гегі мы?ты, м?ртебесі биік бол?ай!

 

 

 

 

 

 

 

   

      

 

      

 

                           

 

 

 

 

 

      

 

      

 

      

 

Просмотр содержимого документа
«Средь шумного бала.. »

Сценарий бала, посвященного 200 – летию со дня рождения М.Ю.Лермонтова.

« Средь шумного бала..»

Цель урока:

Образовательные:

 1. Познакомить учащихся с жизнью и творчеством М.Ю.Лермонтова.

 2. Помочь учащимся проникнуться высоким чувством патриотизма.

Развивающи:

1. Развивать творческие способности учащихся.

2. Развивать воображение учащихся, их фантазию.

Воспитательные:

1. Способствовать формированию нравственных качеству учащихся;

2. Нравственное и эстетическое воспитание учащихся.

Форма организации учащихся:

Индивидуальная, коллективная.

Основной метод обучения:

Метод эвристической беседы.

Тип урока:

Объяснения нового материала.

Оборудование:

Портрет М.Ю.Лермонтова; компьютер, аудиозапись, ( вальсА.Хачатуряна к драме «Маскарад»)

Организационный момент:

Учитель:

Есть писатели и поэты, чьи произведения нам известны и любимы с детского сада. Есть поэты, чьи стихи мы помним и знаем наизусть. А есть еще не знакомые нам, которых мы открываем для себя впервые, прислушиваемся, приглядываемся, пробуем на вкус строки стихов.

Сегодня на уроке мы пригласили вас, дорогие гости на день рожденье великого русского поэта – М.Ю. Лермонтова.

Балл в холле.

Звучит медленная музыка.


Ведущий 1:

Господа! Мы приглашаем вас в эпоху М.Ю.Лермонтова, на бал, где вы

будете не только зрителями, но и участниками восхитительного действия.

Это необычный бал, а бал которым он был в начале 19 века, когда жил

М. Ю.Лермонтов.
Ведущий 2:

Дамы и господа! Вальс! Кавалеры приглашают дам.

Дамы и господа! Приглашаем вас в зал для подробного ознакомления

с жизнью и торжеством великого русского поэта!


Литературно – музыкальная композиция «Музыка сердца»

Видео ( отрывок из кинофильма «М.Ю.Лермонтова»)Ведущий 1:

В зтом году исполняется 200 лет со дня рождения М.Ю.Лермонтова.

Наш литературный поэтический вечер посвящен его памяти.Ведущий 2:

Родился Михаил Юрьевич в Москве, у красных ворот, в 1814 году. Детские

годы провел в имении бабушки Тарханы, в Пензенкой губернии.Ведущий 1: (звучит мелодия)

И вижу я себя ребёнком и кругом

Родные все места: высокий барский дом,

И сад с разрушенной теплицей;

Зелёной сетью трав подернут спящий пруд

А за прудом село дымиться – и встают,

В дали туманы над полями.Ведущий 1:

Давайте с вами перенесёмся на 200лет

назад в Москву, в дом, где родился

маленький Мишель. Как называли

его в семье. Мама умерла очень рано,

и воспитывала будущего поэта бабушка

Елизавета Алексеевна Арсеньева.Дество Лермонтова прошло в имении бабушки – Тарханах, недалеко от г. Пензы. Дом в Тарханах был большой и просторный. Мишель любил рисовать и рисовал он очень хорошо.

Стихи начал писать с 14 лет, учась в университетском пансионе. Лермонтов написал 13 поэм, 3 драмы и около трехсот стихотворений.

Чтец: « Осень »

Листья в поле пожелтели,

И кружаться и летят;

Лишь в бору поникши ели

Зелень мрачную хранят.

Под нависшую скалою,

Уж не любит, меж цветов,

Пахарь отдыхать порою

От полуденных трудов.

Зверь, отважный, поневоле

Скрыться где – нибудь спешит.

Ночью месяц тускл и поле

Сквозь туман лишь серебит.Чтец: « Парус »

Белет парус одинокий

В тумане моря голубом!....

Что ищет он в стране далёкой?

Что кинул он в краю родном?


Играют волны – ветер свищет,

И мачта гнётся и скрипит.....

У вы, - он счастия не ищет

И не от счастия бежит!


Под ним струя светлей лазури,

Над ним луч солнца золотой..

А он, мятежный, просит бури,

Как будто в бурях есть покой!


Чтец: «Утес»


Ночевала тучка золотая

На груди утёса – великана

Утром в путь она умчалась рано,

По лазури весело играя:


Но остался влажный след в морщине

Старого утеса. Одиноко

Он стоит, задумался глубоко,

И тихонько плачет он в пустыне.


Ведущий 2:

В детстве он часто болел, и бабушка возила его несколько раз на Кавказ лечиться.

Ему нравились снежные вершины гор, темные ночи – жители Кавказа. Он посвятил Кавказу: «Демон», «Мцыри», «Беглец».

Лермонтов много читал, говорил по – французки, по – немецки, любил математику, играл на фортепиано. Литературу он знал и любил больше всех поэтов А.С. Пушкина.


Ведущий 1:


За обличительные стихи, написанные на смерть А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтов был сослан на Кавкз.

В 1874 году после смерти Пушкина шеф жандармов доложил императору Николаю I

о черезвычайном происшествии – распространении по столице возмутительных стихов Лермонтова, содержащих прямое обвинение в гибели поэта ближайших сподвижников русского царя.

18 февраля 1837 году был арестован. Лермонтов велел заворачивать хлеб в серую бумагу и на этих клочках с помощью вина, сажи и спички написал несколько стихотворений.Чтец: «Одинок я – нет отрады»

Одинок я – нет отрады:

Стены голые кругом,

Тускло светит луч ломпады

Умирающим огнем;

Только слышно; за дверями,

Звучномерными шагами,

Ходит в тишине ночной

Безответный часовой.


Ведущий 2:


15 июня 1845 года М.Ю.Лермонтов

был убит на дуэли недалеко

от города Пятигорска.

Видео дуэли.


Чтец:

Прощай немытая Россия,

Страна рабов, страна господ,

И вы, мундиры голубые,

И ты, им преданный народ.


Быть может, за стеной Кавказа

Укроюсь от твоих пашей,

От их свевидящего глаза,

От их всеслышащих ушей


( звучит вальс А Хачатуряна к драме М.Ю.Лермонтова «Маскарад»)


Учитель:

Не стало великого поэта, но его произведения живут второе столетие.

Читайте, думайте над строками его стихов и вы поймете, что некоторые из них написаны как будто о вас и для вас. В этом и заключается величие и талант русского поэта

М.Ю.Лермонтова.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Литература

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 8 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Средь шумного бала..

Автор: Намазбаева Гульфайруз Маженовна

Дата: 24.12.2014

Номер свидетельства: 147487

Похожие файлы

object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(106) "К юбилею П. И. Чайковского: кроссворды и другие умные игры. "
  ["seo_title"] => string(64) "k-iubilieiu-p-i-chaikovskogho-krossvordy-i-drughiie-umnyie-ighry"
  ["file_id"] => string(6) "201403"
  ["category_seo"] => string(6) "muzika"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1429034391"
 }
}
object(ArrayObject)#884 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(91) "Внеклассное мероприятие"Любовь волшебная страна""
  ["seo_title"] => string(51) "vnieklassnoiemieropriiatiieliubovvolshiebnaiastrana"
  ["file_id"] => string(6) "307300"
  ["category_seo"] => string(10) "vneurochka"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1458306655"
 }
}
object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(110) "Литературно-музыкальная композиция «Здравствуйте, Пушкин» "
  ["seo_title"] => string(60) "litieraturno-muzykal-naia-kompozitsiia-zdravstvuitie-pushkin"
  ["file_id"] => string(6) "182002"
  ["category_seo"] => string(10) "literatura"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1425450690"
 }
}
object(ArrayObject)#884 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(102) "Классный час "Путешествие со сказкой по разным странам" "
  ["seo_title"] => string(58) "klassnyi-chas-putieshiestviie-so-skazkoi-po-raznym-stranam"
  ["file_id"] => string(6) "224167"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1438533288"
 }
}
object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(27) ""Осень золотая""
  ["seo_title"] => string(16) "osien-zolotaia-1"
  ["file_id"] => string(6) "250995"
  ["category_seo"] => string(21) "doshkolnoeObrazovanie"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "planirovanie"
  ["date"] => string(10) "1447167529"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства