kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

"XXI ?асырды? м??алімі ?андай болу керек?!"

Нажмите, чтобы узнать подробности

                                                                    Жай м??алім хабарлайды,

                                                                      Жа?сы м??алім т?сіндіреді,

                                                                      Керемет м??алім к?рсетеді,

 ?лы м??алім шабыттандырады.

 

 

Мектепті? жаны - м??алім. « М??алім ?андай болса, мектебі ??м сондай болма?шы. Мектепке керегі – білімді, педагогика, методикадан хабардар , о?ыта білетін м??алім» деген екен Ахмет  Байт?рсын?лы.

Теориялы? жа?ынан білімді, ?лемдік педагогиканы? озы? ?лгілерін жа?ашылды?пен дамытып ж?рген , ?немі к?сіби шеберлігін шы?дау?а ?мтылатын, т?лім – т?рбие ісінен жалы?пайтын , баланы ?зіне тарта алатын т?лімгер шы?армашылы?та?ы адам - на?ыз ?стаз. О?ушыны? шы?армашылы? ?абілеті оны? ойлауы мен іс ж?зіндегі ?рекеттері ар?ылы дамиды. О?у?а ?йрететін саба?тарды ж?ргізуде, алдымен, м??алім мен о?ушы арасында?ы ынтама?тасты?ты ?алыптастыру ?ажет. М??алім б?л жа?дайда дайын білімді т?сіндіріп ?оюшы, ба?ылаушы емес, танымды? істерді? ?йыт?ысы болу?а тиіс.

?р о?ушыны? ?абілеті мен талантын, ?з-?зіне деген сенімін ны?айту?а жол ашуда б?гінгі білім беру саласыны? алтын ді?гегі – ?стаз. ?стаз міндеті білім берумен шектелмей, т?л?а?а ба?ыттал?ан білім беруде ?р ш?кіртіні? интеллектуалды? даму де?гейін тани білу ?ажеттілігі туындайды.

?р бала – болаша? данышпан десек, егеменді елімізді? иелері ?ай уа?ытта к??ілі ояу, к?кірегі ашы?, кез келген ?згерістерге сыни т?р?ыдан ?арап, ?з ойларын, к?з?арасын білдіріп, шешімін таба білу шарт. Ізденіссіз е?бегі? жемісті болмайды. «Болмаса? да, ??сап ба?» деп Абай атамыз айт?андай, ?з іс – т?жірибемде жа?ашыл ?стаздарды? ?діс-т?сілдерін басшылы??а алып, о?ыту ж?йесін т?рлендіріп ?ткізуді ?стазды? міндетім деп білемін.

?о?ам дамуында білім беруді? е? ма?ызды м?селе екендігі белгілі. ?азіргі кездегі білім берудегі негізгі ма?сат – жан-жа?ты білімді, ?мір с?руге бейім, ой-т?л?асы бар адамгершілігі жо?ары, ?абілетті жеке т?л?аны ?алыптастыру.

   «Келер ?рпа? алдында зор жауапкершілік ж?гін ар?алап келеміз» деген елбасы Н.Назарбаевты? с?зі бекер айтыл?ан жо?. Елімізді? болаша?ы к?ркейіп, ?ркениетті елдер ?атарына ?осылуы б?гінгі ?рпа? бейнесінен к?рінеді. Осыдан барып жас ?рпа?ты? бойында?ы іскерлік ?абілетін ашу ж?не оларды шы?армашылы??а баулу туындайды.

   ?рбір мемлекетті? ?сіп - ?ркендеуіні?, б?секеге ?абілетті болуыны? е? басты оша?ы -  ?стаз берген білім. Сонды?тан да дамуды? е? биік к?кжиегінен к?рінгісі келетін кез келген мемлекет, е? алдымен, білім беру саласын жол?а ?ойып, сапасын к?теруді ма?сат етеді. Ендеше осындай б?скеге ?абілетті, рухы биік ?рпа? т?рбиелеу жа?а формация м??аліміні? еншісіне тиері аны?.

ХХІ ?асыр – ?ылым ?асыры. Сонды?тан жас ?рпа??а, жас буын?а жа?аша білім беру жолында т?бегейлі ?згерістер ж?ріп жатыр. Жеке т?л?а, я?ни, дарынды, шы?армашылы? т?л?а ?алыптастыру білім мен т?рбие берудегі мемлекеттік істі? е? ма?ыздысы. Ма?сатты білім беру – т?л?а дамуын ж?зеге асыратын м?селе. Адамзат баласыны? ?з ?рпа?ын о?ыту т?рбиелеудегі е? озы? тиімді ізденістерін, т?жірибелерін жал?астырып, ты? жолдар іздеу педагогиканы? озы? ?лгілерін жа?ашылды?пен дамыту жал?аса бермек.

Хал?ымызды? арда?ты ?лдарыны? бірі Міржа?ып Дулатов: «Жал?ыз с?йеніш, жал?ыз ?міт – о?уда. Те?дікке жетсек те, ж?ртты?ымызды са?таса? та, д?ниедегі сыба?алы орнымызды алса? та, бір ?ана о?уды? ар?асында аламыз. Жа?сылы??а бастайтын жар?ын ж?лдыз – о?у. Надан ж?ртты? к?ні – ?ара?, келешегі - т?ман»,- деп ?ылым, білім, о?уды? ма?ызын ?ара халы??а к?рсеткен.

Сонды?тан ?о?ам талабына сай шебер м??алім болу заман талабы болып т?р?аны аны?. Ал жа?а формация м??алімі деген кім деген с?ра??а жауап іздейтін болса?, ?аза?стан Республикасыны? жа?а педагогикалы? білім беру т?жырымдамасында:«Жа?а формация м??алімі к?сіби да?ды мен педагогикалы? дарыны ?алыптас?ан жа?алы??а ??мар, рухани д?ниесі бай, шы?армашылы?пен ж?мыс істейтін жеке т?л?а» деп к?рсетілген, я?ни ол ізгілі мол, ?р іске жа?ашылды?пен ?лкен ізденіспен зерттеуші ретінде ?арайтын, а?паратты? технологияны толы? ме?герген, коммуникативті, бір с?збен айт?анда, толы??анда ??зырлы адам.

М??алімні? ма?саты – білім алушыларды? п?нге деген ?ызы?уын арттыра отырып сапалы білім беру болса, ал ?азіргі заман талабына сай білім беруді? жолы – тиімді педагогикалы? технологияны басшылы??а алу. ?аза?стан мемлекеті т?уелсіздік алып, демократиялы  ?о?ам ??ру?а бет ал?алы ?о?амда?ы ?згерістер білім беру саласына да ?з ?серін тигізді.

Білім беру ?рдісінде  ?стаз да, ш?кірт те жеке т?л?а болып ?арастырылатын болды. Жеке т?л?а?а жету ?шін ?р о?ушыны? ?абілетін танып, біліп, дамытып, шы?дап, ж?н сілтеп, адам д?режесіне келтіру керек.  Демек, о?ытуды? жа?а технологияларын пайдалана отырып, білім сапасын арттыру, мазм?нын байыту, о?у ?рдісін жетілдіру, жан-жа?ты дамы?ан, рухани д?ниесі бай жас ?рпа?ты т?рбиелеу – кезек к?ттірмейтін м?селелерді? бірі. Б?ны? ?зі о?ушыларды? ?з бетімен ж?мыс жасау, даму, т?рбиелеу, ?р баланы? ?абілетін, дарынын ашу м??алімдер ?ауымына зор міндеттер ж?ктейді.

?аза?стан Республикасыны? 2015 жыл?а дейінгі білім беруді дамыту т?жырымдамасында: « ... жылдам ?згеріп отыратын д?ние жа?дайларында алын?ан тере? білімні?, к?сіби да?дыны? негізінде еркін ба?дарлай білуге, ?зін-?зі іске асыру?а, ?зін-?зі дамыту?а ж?не ?з бетінше д?рыс адамгершілік т?р?ысынан жауапты шешімдер ?абылдау?а ?абілетті жеке т?л?аны ?алыптастыру»,- деп атап к?рсеткен.

Біздер, ?стаздар, осы за? бойынша жа?а технологиялар?а к?п к??іл б?луіміз керек.

Еліміз болаша?та к?ркейіп ?ркениетті елдер ?атарына ?осылуы б?гінгі ?рпа? бейнесінен к?рінеді. ?азіргі білім беру саласында?ы проблема – ?леуметтік-педагогикалы? ж?не ?йымдастыру т?р?ысынан білім мазм?нына жа?алы? енгізуді? тиімді, жа?а ?дістерін іздестіру, оларды ж?зеге асыру. ?аза?стан Республикасыны? «Орта білім беруді дамыту» т?жырымдамасында:«?рбір баланы? жеке т?л?алы? ?асиеттерін ашу, оны? м?мкіншілігін, ?мірдегі м?нін к?рсету ар?ылы білімге тере?ірек ?мтылуына, сондай-а? ізденісіне, бейімділігіне к?мек беру, жа?дай ту?ызу ж?не о?ан ?мір с?ру ?шін  жа?а рухани к?ш беру- білім беруді? т?пкілікті ма?саты»  екендігі ай?ындал?ан. Осы орайда, Елбасы Назарбаевты?: 

«... Бізге б?рын?ы ?ай кездегіден де білім мен ?ылымны? ба?а жеткіліксіз ?орын барынша арттыру, оны ?азіргі заман?а сай ету ?ажет» - деген с?зі егеменді елімізде білім м?селесіне мемлекет тарапынан ?аншалы?ты к??іл б?лініп отыр?анын д?лелдейді.

 

 

 

Просмотр содержимого документа
«"XXI ?асырды? м??алімі ?андай болу керек?!" »

Жай мұғалім хабарлайды,

Жақсы мұғалім түсіндіреді,

Керемет мұғалім көрсетеді,

Ұлы мұғалім шабыттандырады.


Мектептің жаны - мұғалім. « Мұғалім қандай болса, мектебі һәм сондай болмақшы. Мектепке керегі – білімді, педагогика, методикадан хабардар , оқыта білетін мұғалім » деген екен Ахмет Байтұрсынұлы.

Теориялық жағынан білімді, әлемдік педагогиканың озық үлгілерін жаңашылдықпен дамытып жүрген , үнемі кәсіби шеберлігін шыңдауға ұмтылатын, тәлім – тәрбие ісінен жалықпайтын , баланы өзіне тарта алатын тәлімгер шығармашылықтағы адам - нағыз ұстаз. Оқушының шығармашылық қабілеті оның ойлауы мен іс жүзіндегі әрекеттері арқылы дамиды. Оқуға үйрететін сабақтарды жүргізуде, алдымен, мұғалім мен оқушы арасындағы ынтамақтастықты қалыптастыру қажет. Мұғалім бұл жағдайда дайын білімді түсіндіріп қоюшы, бақылаушы емес, танымдық істердің ұйытқысы болуға тиіс.

Әр оқушының қабілеті мен талантын, өз-өзіне деген сенімін нығайтуға жол ашуда бүгінгі білім беру саласының алтын діңгегі – ұстаз. Ұстаз міндеті білім берумен шектелмей, тұлғаға бағытталған білім беруде әр шәкіртінің интеллектуалдық даму деңгейін тани білу қажеттілігі туындайды.

Әр бала – болашақ данышпан десек, егеменді еліміздің иелері қай уақытта көңілі ояу, көкірегі ашық, кез келген өзгерістерге сыни тұрғыдан қарап, өз ойларын, көзқарасын білдіріп, шешімін таба білу шарт. Ізденіссіз еңбегің жемісті болмайды. «Болмасаң да, ұқсап бақ» деп Абай атамыз айтқандай, өз іс – тәжірибемде жаңашыл ұстаздардың әдіс-тәсілдерін басшылыққа алып, оқыту жүйесін түрлендіріп өткізуді ұстаздық міндетім деп білемін.

Қоғам дамуында білім берудің ең маңызды мәселе екендігі белгілі. Қазіргі кездегі білім берудегі негізгі мақсат – жан-жақты білімді, өмір сүруге бейім, ой-тұлғасы бар адамгершілігі жоғары, қабілетті жеке тұлғаны қалыптастыру.

«Келер ұрпақ алдында зор жауапкершілік жүгін арқалап келеміз» деген елбасы Н.Назарбаевтың сөзі бекер айтылған жоқ. Еліміздің болашағы көркейіп, өркениетті елдер қатарына қосылуы бүгінгі ұрпақ бейнесінен көрінеді. Осыдан барып жас ұрпақтың бойындағы іскерлік қабілетін ашу және оларды шығармашылыққа баулу туындайды.

Әрбір мемлекеттің өсіп - өркендеуінің, бәсекеге қабілетті болуының ең басты ошағы - ұстаз берген білім. Сондықтан да дамудың ең биік көкжиегінен көрінгісі келетін кез келген мемлекет, ең алдымен, білім беру саласын жолға қойып, сапасын көтеруді мақсат етеді. Ендеше осындай бәскеге қабілетті, рухы биік ұрпақ тәрбиелеу жаңа формация мұғалімінің еншісіне тиері анық.

ХХІ ғасыр – ғылым ғасыры. Сондықтан жас ұрпаққа, жас буынға жаңаша білім беру жолында түбегейлі өзгерістер жүріп жатыр. Жеке тұлға, яғни, дарынды, шығармашылық тұлға қалыптастыру білім мен тәрбие берудегі мемлекеттік істің ең маңыздысы. Мақсатты білім беру – тұлға дамуын жүзеге асыратын мәселе. Адамзат баласының өз ұрпағын оқыту тәрбиелеудегі ең озық тиімді ізденістерін, тәжірибелерін жалғастырып, тың жолдар іздеу педагогиканың озық үлгілерін жаңашылдықпен дамыту жалғаса бермек.

Халқымыздың ардақты ұлдарының бірі Міржақып Дулатов: «Жалғыз сүйеніш, жалғыз үміт – оқуда. Теңдікке жетсек те, жұрттығымызды сақтасақ та, дүниедегі сыбағалы орнымызды алсақ та, бір ғана оқудың арқасында аламыз. Жақсылыққа бастайтын жарқын жұлдыз – оқу. Надан жұрттың күні – қараң, келешегі - тұман»,- деп ғылым, білім, оқудың маңызын қара халыққа көрсеткен.

Сондықтан қоғам талабына сай шебер мұғалім болу заман талабы болып тұрғаны анық. Ал жаңа формация мұғалімі деген кім деген сұраққа жауап іздейтін болсақ, Қазақстан Республикасының жаңа педагогикалық білім беру тұжырымдамасында:«Жаңа формация мұғалімі кәсіби дағды мен педагогикалық дарыны қалыптасқан жаңалыққа құмар, рухани дүниесі бай, шығармашылықпен жұмыс істейтін жеке тұлға» деп көрсетілген, яғни ол ізгілі мол, әр іске жаңашылдықпен үлкен ізденіспен зерттеуші ретінде қарайтын, ақпараттық технологияны толық меңгерген, коммуникативті, бір сөзбен айтқанда, толыққанда құзырлы адам.

Мұғалімнің мақсаты – білім алушылардың пәнге деген қызығуын арттыра отырып сапалы білім беру болса, ал қазіргі заман талабына сай білім берудің жолы – тиімді педагогикалық технологияны басшылыққа алу. Қазақстан мемлекеті тәуелсіздік алып, демократиялы  қоғам құруға бет алғалы қоғамдағы өзгерістер білім беру саласына да өз әсерін тигізді.

Білім беру үрдісінде  ұстаз да, шәкірт те жеке тұлға болып қарастырылатын болды. Жеке тұлғаға жету үшін әр оқушының қабілетін танып, біліп, дамытып, шыңдап, жөн сілтеп, адам дәрежесіне келтіру керек.  Демек, оқытудың жаңа технологияларын пайдалана отырып, білім сапасын арттыру, мазмұнын байыту, оқу үрдісін жетілдіру, жан-жақты дамыған, рухани дүниесі бай жас ұрпақты тәрбиелеу – кезек күттірмейтін мәселелердің бірі. Бұның өзі оқушылардың өз бетімен жұмыс жасау, даму, тәрбиелеу, әр баланың қабілетін, дарынын ашу мұғалімдер қауымына зор міндеттер жүктейді.

Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту тұжырымдамасында: « ... жылдам өзгеріп отыратын дүние жағдайларында алынған терең білімнің, кәсіби дағдының негізінде еркін бағдарлай білуге, өзін-өзі іске асыруға, өзін-өзі дамытуға және өз бетінше дұрыс адамгершілік тұрғысынан жауапты шешімдер қабылдауға қабілетті жеке тұлғаны қалыптастыру»,- деп атап көрсеткен.

Біздер, ұстаздар, осы заң бойынша жаңа технологияларға көп көңіл бөлуіміз керек.

Еліміз болашақта көркейіп өркениетті елдер қатарына қосылуы бүгінгі ұрпақ бейнесінен көрінеді. Қазіргі білім беру саласындағы проблема – әлеуметтік-педагогикалық және ұйымдастыру тұрғысынан білім мазмұнына жаңалық енгізудің тиімді, жаңа әдістерін іздестіру, оларды жүзеге асыру. Қазақстан Республикасының «Орта білім беруді дамыту» тұжырымдамасында:«Әрбір баланың жеке тұлғалық қасиеттерін ашу, оның мүмкіншілігін, өмірдегі мәнін көрсету арқылы білімге тереңірек ұмтылуына, сондай-ақ ізденісіне, бейімділігіне көмек беру, жағдай туғызу және оған өмір сүру үшін  жаңа рухани күш беру - білім берудің түпкілікті мақсаты»  екендігі айқындалған. Осы орайда, Елбасы Назарбаевтың: 

«... Бізге бұрынғы қай кездегіден де білім мен ғылымның баға жеткіліксіз қорын барынша арттыру, оны қазіргі заманға сай ету қажет» - деген сөзі егеменді елімізде білім мәселесіне мемлекет тарапынан қаншалықты көңіл бөлініп отырғанын дәлелдейді.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Литература

Категория: Прочее

Целевая аудитория: Прочее

Скачать
"XXI ?асырды? м??алімі ?андай болу керек?!"

Автор: Ергалиева Жулдыз Смагуловна

Дата: 19.10.2014

Номер свидетельства: 120576

Похожие файлы

object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(49) "?ТШТ технологиясыны? ма?ызы"
  ["seo_title"] => string(30) "otshttiekhnologhiiasynynmanyzy"
  ["file_id"] => string(6) "314968"
  ["category_seo"] => string(21) "doshkolnoeObrazovanie"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "planirovanie"
  ["date"] => string(10) "1459793170"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства