kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Елбасы - ел тірегі

Нажмите, чтобы узнать подробности

                               ЕЛБАСЫ - ЕЛ ТІРЕГІ

К?нтізбелік мерекелер бойынша биыл біз елімізде Т???ыш Президент к?нін  мерекелеп отырмыз.  2011 жылы Парламент 1991 жыл?ы 1 желто?санда ?ткен Т???ыш Президентті? сайлауына ?атысты осындай шешім ?абылда?ан болатын. Ел Т?уелсіздігіні? 20 жылды?ы ?арса?ында депутаттар 1 желто?санды Т???ыш Президент к?ні ретінде мемлекеттік мерекелер санатына ?осу туралы бастама к?терді. Депутаттар ?з ?сыныстарыны? м?нін Т???ыш Президентті? д?л сол 1 желто?санда сайланып, ?аза?стан Республикасында президенттік институт?а ?адам д?л осы к?ні басыл?анымен т?сіндірген еді. Осылайша «?аза?стан Республикасында?ы мерекелер туралы» За??а тиісті ?осымша енгізіліп, 1 желто?сан ресми негізде Т???ыш Президент  к?ні болып белгіленсе, жалпы м?ны? ?лемде бар ?рдіс болып табылатынын айры?ша атап к?рсеткен орынды.

Д?л осы уа?ытта 2012 жылды? 1 желто?саны елімізде ал?аш рет Т???ыш Президент к?ні ретінде атап ?тілуде. Б??ан Н?рс?лтан Назарбаевты? жа?а т?уелсіз мемлекетті? негізін ?алаушы, оны? бірлігін ?амтамасыз етуші, ел Конституциясын, адам мен азаматты? ???ы мен бостанды?ын ?ор?аушы ретіндегі р?лі негіз етіп алын?ан. Шын м?нінде, Елбасыны? елімізді ая?ынан ны? т?р?ызып, ?лемге танытуда?ы е?бегі ?шан-те?із.

Іргелі идеялар на?ты жобалар?а айналып, «?аза?стан-2030» стратегиялы? даму ба?дарламасы, б?секеге ?абілетті ?аза?стан, интеллектуалды? ?лт, «М?дени м?ра», индустриялы?-инновациялы? даму ел болаша?ын ай?ындады. Еуропада?ы ?ауіпсіздік ж?не ынтыма?тасты? ?йымына, Ислам Конференциясы ?йымына ?аза?станны? т?ра?алы?ымен Н?рс?лтан ?біш?лы Назарбаевты? ?лшеусіз е?бегі д?йектелді. Халы?аралы? саяси арена?а осындай к?рсеткіштермен шы??ан дамушы елдер ?ыс?а уа?ытта м?ндай саяси табыстар?а жеткен емес.

Тарихтан саба? ала отырып, тере?іне ??ілген болжауды?, да?дарыс?а душар бол?ан ?о?амды ал?а жетелеуді?, ?ркендеуге апаратын жолдар мен іс-?рекет ж?йесін табуды? к?рделілігі мен ?зектілігін к?рсеткен Елбасыны? сали?алы саясаты ?аза?станды г?лденуді? жолына салып берді.

?аза?стан ?з егемендігіні? ал?аш?ы жылдары саясат саласында?ы стратегиялы? ма?сат?а к?шті президенттік республика ??руды жат?ыз?ан болатын. Б?кілхалы?ты? президент сайлауы т???ыш рет 1991 жыл?ы 1 желто?санда ?тіп, ел тарихында т???ыш рет демократиялы? жолмен ?зіні? к?шбасшысын сайлады.

Ата За?ымыз бойынша, Президент – мемлекет басшысы, мемлекетiмiздi? iшкi ж?не сырт?ы саясатыны? негiзгi ба?ытын аны?таушы ж?не ?аза?станды ел iшi мен халы?аралы? ?атынаста к?рсетушi е? жо?ары ?ызмет иесi бола отырып, бiрiншiден, халы? пен мемлекеттiк билiктi? бiрлiгiн бейнелейдi, Конституцияны? мыз?ымасты?ыны?, адам ж?не азамат ???ы?тары мен бостанды?тарыны? нышаны ?рі кепiлi болып табылады, екiншiден, мемлекеттiк билiк тарма?тарыны? ?зара ?йлесiмдi т?рде ?рекет етуiн, билiк органдарыны? ?аза?стан хал?ы алдында жауапкершiлiктi са?тауын ?амтамасыз ететін т?л?а?а айналды.

Б?гінде елімізді? ішкі саясатта?ы т?ра?тылы?ы мен сырт?ы саясатта?ы табыстарымыз?а ?згелер ?ызы?а ?арайтын д?режеге жеттік. Бірнеше ?лт пен ?лысты? тату т?тті мекеніне айнал?ан елімізде дінаралы? татулы?, ?зара т?сінушілік, ?згені? ?адір-?асиетіне сыйласты?пен ?арауды? ерекше ?лгісін к?рсетуде.

?аза?стан аума?ты? т?тасты? пен тиіспеушілік кепілдігіне ие болды, сырт?ы саяси-экономикалы? саясатта «ТМД», «Азия-Тыны? м?хит айма?ы», «Азия», «Еуропа», «Америка» ба?ыттары даму ?стінде, ?алыптас?ан шекараларды? б?зылмауы ж?нінде іргелес мемлекеттермен ресми келісім-шарт?а ?ол жетті, беделді халы?аралы? ?йымдар мен бизнес алпауыттары елімізбен санасып отыр.

Елбасы Н.?. Назарбаев 1993 жылы Ордабасы жерінде Т?ле би, ?азыбек би, ?йтеке би т?різді дана билерімізді еске алу кезінде:  «Біз мына д?ниені? е? ?уатты ?оз?аушы к?ші- м?дде екенін, негізгі тарихи ?адамдарымызды? сол м?дде орта?тасты?ы ?а?идасына сай жасалу керектігін де ерте ??ынып, ерте ж?зеге асыра алды?. Б?л а?и?ат ?а?иданы да санамыз?а сі?ірген осы билеріміз еді» деп аттап ?тті. Даналы?ты? м?йегінен, тарихты? тере?інен та?ылым ал?ан Елбасы ?аза?станны? басты м?ддесі сырт?а саясатта?ы ?ріптестік пен ішкі саясатта?ы т?ра?тылы? екеніне то?талды. Мемлекетті? ?ркендеуі жолында?ы баянды ?азынасы да осы екі м?дде екені аны?. Заман к?шінде ?аза?стан ?зіні? саяси жолын та?дап алды. ?лемдік ?ауымдасты? алдында б?л жол ?аза?стан жолы деген атпен белгілі. ?аза?стан жолы – конфессияаралы? келісім, ?лтаралы? татулы?,  халы?ты? бірлігі,  экономикалы? т?ра?тылы?, азаматтарды? ???ы?ы мен бостанды?тары, халы?аралы? ?ріптестік секілді ке? ау?ымды ?амтиды. ?лем алдында ?аза?стан б?л талаптар?а толы? жауап беретін алатын демократиялы? мемлекетке айналды. М?ны? барлы?ы ?аза?станны? тарихи та?дауы болатын. Дамы?ан мемлекеттерді? де ж?ріп ?ткен жолы да осы. ?аза?стан б?л жолмен ж?ре отырып, ?згеге ?лгі боларлы?тай ?з с?рлеуін сала білді.  

Хал?ыны? ?л-ау?аты мен ?мір с?ру сапасын арттыруды ?аза?стан ?лемдік талаптар?а сай етуде. Осыдан жиырма жыл б?рын?ы ?аза?станды б?гінгі жа?ар?ан жа?а ?лемдегі ?аза?станмен салыстыру?а келмейді. Алма?айып кезе?дерді бастан ?ткере отырып, еліміз ?ткен к?ндерді? барлы?ын ?зіне саба? етіп, болаша??а жар?ын ?адамдарын жасады. Экономикалы? дамуды? к?рсеткіші бойынша Орта Азия мемлекеттері ішінен к?ш бастап, ТМД-?ы алды??ы ?атарлы елдерді? ?атарына ?осылды. Ендігі меже елулік. Д?ниені? дамы?ан елу еліні? ?атарына ?осылып, бай ?уатты ?аза?стан атану біз ?шін ?лкен ма?сат. Б?л істе де еліміз белсенді т?рде ?рекет етіп келеді. Егемендігімізді? 20 жылы ішінде жан басына ша??анда?ы жиынты? ?нім О?т?стік Кореяда 3 есе ?л?айса, Малайзияда – 2 есе, Сингапурде 4 есе ?скен екен, ал бізде ол 16 есе к?бейді. ?аза?стан т?уелсіздігіні? 20 жылды? салтанатында Елбасымыз Н. Назарбаев айт?андай, «д?ние ж?зі тарихында ешбір мемлекет азатты?ыны? ал?аш?ы 20 жылында осыншама ?ар?ынды ?рлеу ?лгісін к?рсете ал?ан емес». Расында да, аз уа?ытты? ішінде осындай тола?ай табыс?а ?ол жеткізу ?лем экономикасыны? тарихында бол?ан емес. Проблема деп т?йы?тала бермей, шырмауын ?зіп шы??ан Елбасыны? к?реген саясаты ?аза?станды?тарды? к??ілінен шы?ты. Елмен а?ыладаса отырып, хал?ына ар?а тіреген Президентке елі ?р?ашан ?олдау білдіре бермек.

К?ні кеше ?ана тойлан?ан Т?уелсіздігімізді? 20 жылы тарих ?шін ?ас-?а?ым с?т ?ана. ?ш ?асыр?а жуы? ?згеге телмірген ?аза?стан ?шін 20 жыл ?асырлар?а бергісіз уа?ыт болып шы?ты. Білгенімізден білмегеніміз к?п егемендікті? ал?аш?ы жылдары-а? алда?ы кезе?ді бейбітшілік пен жасампазды? ?дерісіне айналдыру?а болатынын кемелділікпен болжа?ан Н?рс?лтан ?біш?лы Назарбаевты? кеме?гер саясатына та? ?алмас?а шара жо?. Е? бастысы Елбасымыз м?мкіндіктерді уыстан шы?арып алмай, елді? к?шін ?ркениетті? к?шіне ілестіріп берді.

?аза?стан б?гінде ?лемге ?ндірісі жедел дамып келе жат?ан, ішкі саясатында т?ра?тылы??а ?ол жеткізген, бейбіт идеяларды? елі болып танылуда. Еуразия ж?регінде орналас?ан ?сем елордамыз Астана ?аласы ?лемні? саяси картасында бейбітшілік пен келісімні?, рухани дамуды? орталы?ына айналуда. 1997 жылы 10 желто?санда елімізді? астанасын Алматыдан А?мола?а к?шіру туралы Президент Жарлы?ы ?лтты біріктіруге, экономикалы? ж?не саяси т?р?ыдан даму?а ?мтыл?ан ма?ызды ?адам екенін б?ріне т?реші уа?ыт ?зі д?лелдеп берді. Тарихта Астана ?аласы Елбасы Н. ?. Назарбаевты? т?лтуындысы болып ерекше орын алады. ?лт к?шбасшысы ретінде ?лтты біріктіретін ?ала етіп А?мола ?аласын астана етіп та?дап алуы геосаяси т?р?ыдан да ма?ызды екенін уа?ыт к?рсетіп келеді. Астана ?аласы б?гінде к?ркеюі мен хал?ыны? жедел ?сіп келе жат?аны жа?ынан ерекше к?зге т?сіп келеді. Астана хал?ымызды? берекесі мен ?лтымызды? бірлігіні? символына айналды. ?азіргі уа?ытта елімізді? азаматтары Астана ?аласына ерекше с?йсіпеншілікпен, патриотты? сезіммен, ас?ан ынтазарлы?пен ?арайды. На?ыз патриоттар ?шін б?л жазылма?ан за?дылы?. Астана ?аласы елімізді? бас?ару элитасыны? орталы?ына ?ана емес, рухани бірлігіні? ордасына айналды. ?алада жыл сайын емес, тіпті ай сайын емес, к?н сайын бой к?теріп жатыр?ан бизнес орталы?тары, м?дени кешендер, ?ол жетімді ба?ада?ы т?р?ын ?йлер  мен саясына келешек ?рпа? тыныстайтын саяба?тар, ба?жолдары секілді ма?ызды ??рылыстар осыны? ай?а?ы. ?лем к?зімен ?арайтын болса?, Астана – Азияда?ы саяси-іскерлік орталы?ы,  бейбітшілік бесігі, жасампаз хал?ы бар, бірлігі жарас?ан мемлекетті? астанасы. Т?ркі д?ниесі Астана ?аласын рухани ?аламыз деп біледі. Т?ркі мемлекеттеріні? ма?ызды іс-шараларын ?ткізу Астана?а сеніп тапсырылып, ?з ба?асын алуда. М?сылман ?лемі Астана ?аласын Ислам елдері ішіндегі саяси т?ра?тылы? орын ал?ан мемлекетті? астанасы деп ?арайды. Елімізге сеніп тапсырыл?ан халы?аралы? де?гейдегі Ислам конференциясына т?ра?алы? ???ы?ы осыны? ай?а?ы. К?рі ??рлы? елдері Астананы Азия мен Еуропа арасында?ы алтын к?пір деп санайды. Еуразия ж?регіндегі б?л ?аланы? бас с?улетшісі Н?рс?лтан ?біш?лы Назарбаевты? идеялары мен жетістіктерін ??рметтейді. Ерекше ма?ыз бере отырып, табыстарына сараптама жасап, ?ызы?ушылы? танытудан Батыс елдері ?сте жалы??ан емес. 2011 жылы  Е??Ы-?а Т?ра?алы? ???ы?ын берер алдында Елбасымен ол бас?арып отыр?ан елді? саяси-экономикалы? жетістіктерімен ?атар, гуманистік т?р?ыдан да дамуын зерделеді. Бір ауыздан ?аза?стан Республикасына Т?ра?алы? ету тапсырылды. М?ны? б?рін Елбасыны? ?лемдік ?ауымдасты? алдында?ы же?ісі деп білеміз. ?зіні? белсенді ?рекетін хал?ыны? берекелі тіршілігіне ?ластыр?ан кеме?гер басшыны? ісін ??птау?а ?бден т?рарлы?.

?аза?стан хал?ыны? дамуы мен г?лденуі жолында ?ыруар е?бек ат?ар?ан Елбасыны? е?бегін б?кілхалы?ты? де?гейде ба?алау со??ы жылдары аны? к?рініс бере бастады. Алыпты? ?уатын халы?тан, халы?ты? ?уатын бірліктен к?ретін еліміз ?шін Елбасыны? ?ыруар е?бегін ба?алау, ерекше атап ?ту ма?ызды болып табылды. Б?л ?олдау – елімізді? Т???ыш Президентіні? мемлекеттілікті ны?айту, ?аза?станны? серпінді ?леуметтік-экономикалы? дамуын ?амтамасыз ету ж?не оны? халы?аралы? беделін арттыру?а ба?ыттал?ан к?реген саясатын ш?б?сіз мойындау болып табылады. Елбасыны? ?ыруар е?бегі біржа?ты т?р?ыдан ?ана ба?аланып ?оймайды. Халы? даналы?ында?ы ханда ?ыры? кісіні? а?ылы болады деген с?з текке айтылмаса керек. Еліні? дамуы, т?ра?тылы?ы, ?лы к?штен ?алмауы ?шін небір ?иынды?тарды ?ткеріп келе жат?ан Н.Назарбаевты? е?бегін хал?ы аса жо?ары ба?алайды. Туа біткен ?асиетіне ж?ре біткен сапасын то?ыстыр?ан елін с?йген азамат ретіндегі болмысы ?андай ??рметке болса да лайы?. Жа?сыны? жа?сысын айтып, н?рын тасытатын хал?ымыз б?л орайда жа?ыл?ан жо?. А? киізге к?теріп сайла?ан Т???ыш Президентіне сол к?нді м??гі есте ?алдыру ма?сатында желто?санны? ал?аш?ы к?нін мереке етіп берді.  

Азаматты? ?станымы жо?ары, ?з келешегіне бейжай ?арамайтын барша отандастарымыз?а осы орайда ризашылы?ымызды білдіреміз. Сондай-а?, халы?ты? бастамасын белсенді, ?рі жан-жа?ты ?олда?ан Парламент депутаттарына ал?ыстан бас?а айтарымыз жо?.

Барша ?аза?станды?тарды ал?аш тойланып отыр?ан Т???ыш Президент к?німен ж?не алда келе жатыр?ан Т?уелсіздік к?німен ??тты?тай отырып, егемен елімізді? г?лденуі мен т?ра?тылы?ы жолында?ы ?ызметтерінде табыстан табыс?а жете берулеріне тілек білдіргіміз келеді.

Просмотр содержимого документа
«Елбасы - ел тірегі»

ЕЛБАСЫ - ЕЛ ТІРЕГІ

Күнтізбелік мерекелер бойынша биыл біз елімізде Тұңғыш Президент күнін мерекелеп отырмыз. 2011 жылы Парламент 1991 жылғы 1 желтоқсанда өткен Тұңғыш Президенттің сайлауына қатысты осындай шешім қабылдаған болатын. Ел Тәуелсіздігінің 20 жылдығы қарсаңында депутаттар 1 желтоқсанды Тұңғыш Президент күні ретінде мемлекеттік мерекелер санатына қосу туралы бастама көтерді. Депутаттар өз ұсыныстарының мәнін Тұңғыш Президенттің дәл сол 1 желтоқсанда сайланып, Қазақстан Республикасында президенттік институтқа қадам дәл осы күні басылғанымен түсіндірген еді. Осылайша «Қазақстан Республикасындағы мерекелер туралы» Заңға тиісті қосымша енгізіліп, 1 желтоқсан ресми негізде Тұңғыш Президент  күні болып белгіленсе, жалпы мұның әлемде бар үрдіс болып табылатынын айрықша атап көрсеткен орынды.

Дәл осы уақытта 2012 жылдың 1 желтоқсаны елімізде алғаш рет Тұңғыш Президент күні ретінде атап өтілуде. Бұған Нұрсұлтан Назарбаевтың жаңа тәуелсіз мемлекеттің негізін қалаушы, оның бірлігін қамтамасыз етуші, ел Конституциясын, адам мен азаматтың құқы мен бостандығын қорғаушы ретіндегі рөлі негіз етіп алынған. Шын мәнінде, Елбасының елімізді аяғынан нық тұрғызып, әлемге танытудағы еңбегі ұшан-теңіз.

Іргелі идеялар нақты жобаларға айналып, «Қазақстан-2030» стратегиялық даму бағдарламасы, бәсекеге қабілетті Қазақстан, интеллектуалдық ұлт, «Мәдени мұра», индустриялық-инновациялық даму ел болашағын айқындады. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына, Ислам Конференциясы Ұйымына Қазақстанның төрағалығымен Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың өлшеусіз еңбегі дәйектелді. Халықаралық саяси аренаға осындай көрсеткіштермен шыққан дамушы елдер қысқа уақытта мұндай саяси табыстарға жеткен емес.

Тарихтан сабақ ала отырып, тереңіне үңілген болжаудың, дағдарысқа душар болған қоғамды алға жетелеудің, өркендеуге апаратын жолдар мен іс-әрекет жүйесін табудың күрделілігі мен өзектілігін көрсеткен Елбасының салиқалы саясаты Қазақстанды гүлденудің жолына салып берді.

Қазақстан өз егемендігінің алғашқы жылдары саясат саласындағы стратегиялық мақсатқа күшті президенттік республика құруды жатқызған болатын. Бүкілхалықтық президент сайлауы тұңғыш рет 1991 жылғы 1 желтоқсанда өтіп, ел тарихында тұңғыш рет демократиялық жолмен өзінің көшбасшысын сайлады.

Ата Заңымыз бойынша, Президент – мемлекет басшысы, мемлекетiмiздiң iшкi және сыртқы саясатының негiзгi бағытын анықтаушы және Қазақстанды ел iшi мен халықаралық қатынаста көрсетушi ең жоғары қызмет иесi бола отырып, бiрiншiден, халық пен мемлекеттiк билiктiң бiрлiгiн бейнелейдi, Конституцияның мызғымастығының, адам және азамат құқықтары мен бостандықтарының нышаны әрі кепiлi болып табылады, екiншiден, мемлекеттiк билiк тармақтарының өзара үйлесiмдi түрде әрекет етуiн, билiк органдарының Қазақстан халқы алдында жауапкершiлiктi сақтауын қамтамасыз ететін тұлғаға айналды.

Бүгінде еліміздің ішкі саясаттағы тұрақтылығы мен сыртқы саясаттағы табыстарымызға өзгелер қызыға қарайтын дәрежеге жеттік. Бірнеше ұлт пен ұлыстың тату тәтті мекеніне айналған елімізде дінаралық татулық, өзара түсінушілік, өзгенің қадір-қасиетіне сыйластықпен қараудың ерекше үлгісін көрсетуде.

Қазақстан аумақтық тұтастық пен тиіспеушілік кепілдігіне ие болды, сыртқы саяси-экономикалық саясатта «ТМД», «Азия-Тынық мұхит аймағы», «Азия», «Еуропа», «Америка» бағыттары даму үстінде, қалыптасқан шекаралардың бұзылмауы жөнінде іргелес мемлекеттермен ресми келісім-шартқа қол жетті, беделді халықаралық ұйымдар мен бизнес алпауыттары елімізбен санасып отыр.

Елбасы Н.Ә. Назарбаев 1993 жылы Ордабасы жерінде Төле би, Қазыбек би, Әйтеке би тәрізді дана билерімізді еске алу кезінде:  «Біз мына дүниенің ең қуатты қозғаушы күші- мүдде екенін, негізгі тарихи қадамдарымыздың сол мүдде ортақтастығы қағидасына сай жасалу керектігін де ерте ұғынып, ерте жүзеге асыра алдық. Бұл ақиқат қағиданы да санамызға сіңірген осы билеріміз еді» деп аттап өтті. Даналықтың мәйегінен, тарихтың тереңінен тағылым алған Елбасы Қазақстанның басты мүддесі сыртқа саясаттағы әріптестік пен ішкі саясаттағы тұрақтылық екеніне тоқталды. Мемлекеттің өркендеуі жолындағы баянды қазынасы да осы екі мүдде екені анық. Заман көшінде Қазақстан өзінің саяси жолын таңдап алды. Әлемдік қауымдастық алдында бұл жол Қазақстан жолы деген атпен белгілі. Қазақстан жолы – конфессияаралық келісім, ұлтаралық татулық,  халықтың бірлігі,  экономикалық тұрақтылық, азаматтардың құқығы мен бостандықтары, халықаралық әріптестік секілді кең ауқымды қамтиды. Әлем алдында Қазақстан бұл талаптарға толық жауап беретін алатын демократиялық мемлекетке айналды. Мұның барлығы Қазақстанның тарихи таңдауы болатын. Дамыған мемлекеттердің де жүріп өткен жолы да осы. Қазақстан бұл жолмен жүре отырып, өзгеге үлгі боларлықтай өз сүрлеуін сала білді.  

Халқының әл-ауқаты мен өмір сүру сапасын арттыруды Қазақстан әлемдік талаптарға сай етуде. Осыдан жиырма жыл бұрынғы Қазақстанды бүгінгі жаңарған жаңа әлемдегі Қазақстанмен салыстыруға келмейді. Алмағайып кезеңдерді бастан өткере отырып, еліміз өткен күндердің барлығын өзіне сабақ етіп, болашаққа жарқын қадамдарын жасады. Экономикалық дамудың көрсеткіші бойынша Орта Азия мемлекеттері ішінен көш бастап, ТМД-ғы алдыңғы қатарлы елдердің қатарына қосылды. Ендігі меже елулік. Дүниенің дамыған елу елінің қатарына қосылып, бай қуатты Қазақстан атану біз үшін үлкен мақсат. Бұл істе де еліміз белсенді түрде әрекет етіп келеді. Егемендігіміздің 20 жылы ішінде жан басына шаққандағы жиынтық өнім Оңтүстік Кореяда 3 есе ұлғайса, Малайзияда – 2 есе, Сингапурде 4 есе өскен екен, ал бізде ол 16 есе көбейді. Қазақстан тәуелсіздігінің 20 жылдық салтанатында Елбасымыз Н. Назарбаев айтқандай, «дүние жүзі тарихында ешбір мемлекет азаттығының алғашқы 20 жылында осыншама қарқынды өрлеу үлгісін көрсете алған емес». Расында да, аз уақыттың ішінде осындай толағай табысқа қол жеткізу әлем экономикасының тарихында болған емес. Проблема деп тұйықтала бермей, шырмауын үзіп шыққан Елбасының көреген саясаты қазақстандықтардың көңілінен шықты. Елмен ақыладаса отырып, халқына арқа тіреген Президентке елі әрқашан қолдау білдіре бермек.

Күні кеше ғана тойланған Тәуелсіздігіміздің 20 жылы тарих үшін қас-қағым сәт қана. Үш ғасырға жуық өзгеге телмірген Қазақстан үшін 20 жыл ғасырларға бергісіз уақыт болып шықты. Білгенімізден білмегеніміз көп егемендіктің алғашқы жылдары-ақ алдағы кезеңді бейбітшілік пен жасампаздық үдерісіне айналдыруға болатынын кемелділікпен болжаған Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың кемеңгер саясатына таң қалмасқа шара жоқ. Ең бастысы Елбасымыз мүмкіндіктерді уыстан шығарып алмай, елдің көшін өркениеттің көшіне ілестіріп берді.

Қазақстан бүгінде әлемге өндірісі жедел дамып келе жатқан, ішкі саясатында тұрақтылыққа қол жеткізген, бейбіт идеялардың елі болып танылуда. Еуразия жүрегінде орналасқан әсем елордамыз Астана қаласы әлемнің саяси картасында бейбітшілік пен келісімнің, рухани дамудың орталығына айналуда. 1997 жылы 10 желтоқсанда еліміздің астанасын Алматыдан Ақмолаға көшіру туралы Президент Жарлығы ұлтты біріктіруге, экономикалық және саяси тұрғыдан дамуға ұмтылған маңызды қадам екенін бәріне төреші уақыт өзі дәлелдеп берді. Тарихта Астана қаласы Елбасы Н. Ә. Назарбаевтың төлтуындысы болып ерекше орын алады. Ұлт көшбасшысы ретінде ұлтты біріктіретін қала етіп Ақмола қаласын астана етіп таңдап алуы геосаяси тұрғыдан да маңызды екенін уақыт көрсетіп келеді. Астана қаласы бүгінде көркеюі мен халқының жедел өсіп келе жатқаны жағынан ерекше көзге түсіп келеді. Астана халқымыздың берекесі мен ұлтымыздың бірлігінің символына айналды. Қазіргі уақытта еліміздің азаматтары Астана қаласына ерекше сүйсіпеншілікпен, патриоттық сезіммен, асқан ынтазарлықпен қарайды. Нағыз патриоттар үшін бұл жазылмаған заңдылық. Астана қаласы еліміздің басқару элитасының орталығына ғана емес, рухани бірлігінің ордасына айналды. Қалада жыл сайын емес, тіпті ай сайын емес, күн сайын бой көтеріп жатырған бизнес орталықтары, мәдени кешендер, қол жетімді бағадағы тұрғын үйлер  мен саясына келешек ұрпақ тыныстайтын саябақтар, бақжолдары секілді маңызды құрылыстар осының айғағы. Әлем көзімен қарайтын болсақ, Астана – Азиядағы саяси-іскерлік орталығы,  бейбітшілік бесігі, жасампаз халқы бар, бірлігі жарасқан мемлекеттің астанасы. Түркі дүниесі Астана қаласын рухани қаламыз деп біледі. Түркі мемлекеттерінің маңызды іс-шараларын өткізу Астанаға сеніп тапсырылып, өз бағасын алуда. Мұсылман әлемі Астана қаласын Ислам елдері ішіндегі саяси тұрақтылық орын алған мемлекеттің астанасы деп қарайды. Елімізге сеніп тапсырылған халықаралық деңгейдегі Ислам конференциясына төрағалық құқығы осының айғағы. Кәрі құрлық елдері Астананы Азия мен Еуропа арасындағы алтын көпір деп санайды. Еуразия жүрегіндегі бұл қаланың бас сәулетшісі Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың идеялары мен жетістіктерін құрметтейді. Ерекше маңыз бере отырып, табыстарына сараптама жасап, қызығушылық танытудан Батыс елдері әсте жалыққан емес. 2011 жылы  ЕҚҰЫ-ға Төрағалық құқығын берер алдында Елбасымен ол басқарып отырған елдің саяси-экономикалық жетістіктерімен қатар, гуманистік тұрғыдан да дамуын зерделеді. Бір ауыздан Қазақстан Республикасына Төрағалық ету тапсырылды. Мұның бәрін Елбасының әлемдік қауымдастық алдындағы жеңісі деп білеміз. Өзінің белсенді әрекетін халқының берекелі тіршілігіне ұластырған кемеңгер басшының ісін құптауға әбден тұрарлық.

Қазақстан халқының дамуы мен гүлденуі жолында қыруар еңбек атқарған Елбасының еңбегін бүкілхалықтық деңгейде бағалау соңғы жылдары анық көрініс бере бастады. Алыптың қуатын халықтан, халықтың қуатын бірліктен көретін еліміз үшін Елбасының қыруар еңбегін бағалау, ерекше атап өту маңызды болып табылды. Бұл қолдау – еліміздің Тұңғыш Президентінің мемлекеттілікті нығайту, Қазақстанның серпінді әлеуметтік-экономикалық дамуын қамтамасыз ету және оның халықаралық беделін арттыруға бағытталған көреген саясатын шүбәсіз мойындау болып табылады. Елбасының қыруар еңбегі біржақты тұрғыдан ғана бағаланып қоймайды. Халық даналығындағы ханда қырық кісінің ақылы болады деген сөз текке айтылмаса керек. Елінің дамуы, тұрақтылығы, Ұлы көштен қалмауы үшін небір қиындықтарды өткеріп келе жатқан Н.Назарбаевтың еңбегін халқы аса жоғары бағалайды. Туа біткен қасиетіне жүре біткен сапасын тоғыстырған елін сүйген азамат ретіндегі болмысы қандай құрметке болса да лайық. Жақсының жақсысын айтып, нұрын тасытатын халқымыз бұл орайда жаңылған жоқ. Ақ киізге көтеріп сайлаған Тұңғыш Президентіне сол күнді мәңгі есте қалдыру мақсатында желтоқсанның алғашқы күнін мереке етіп берді.  

Азаматтық ұстанымы жоғары, өз келешегіне бейжай қарамайтын барша отандастарымызға осы орайда ризашылығымызды білдіреміз. Сондай-ақ, халықтың бастамасын белсенді, әрі жан-жақты қолдаған Парламент депутаттарына алғыстан басқа айтарымыз жоқ.

Барша қазақстандықтарды алғаш тойланып отырған Тұңғыш Президент күнімен және алда келе жатырған Тәуелсіздік күнімен құттықтай отырып, егемен еліміздің гүлденуі мен тұрақтылығы жолындағы қызметтерінде табыстан табысқа жете берулеріне тілек білдіргіміз келеді.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Классному руководителю

Категория: Планирование

Целевая аудитория: 8 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Елбасы - ел тірегі

Автор: Омарова Сабира Юлдашбековна

Дата: 02.12.2015

Номер свидетельства: 260877

Похожие файлы

object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(37) "Елін баста?ан-Елбасы"
  ["seo_title"] => string(23) "ielin-bastag-an-ielbasy"
  ["file_id"] => string(6) "274218"
  ["category_seo"] => string(10) "vneurochka"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1452347410"
 }
}
object(ArrayObject)#884 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(35) "Елін с?йген - Елбасы"
  ["seo_title"] => string(24) "ielin-suighien-ielbasy-3"
  ["file_id"] => string(6) "303670"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1457586723"
 }
}
object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(77) "Конспект урока на тему «Елбасы- ел тірегі»"
  ["seo_title"] => string(45) "konspiekt_uroka_na_tiemu_ielbasy_iel_tirieghi"
  ["file_id"] => string(6) "427603"
  ["category_seo"] => string(7) "prochee"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1504865450"
 }
}
object(ArrayObject)#884 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(48) "«Елбасы – елімнің тірегі»"
  ["seo_title"] => string(25) "ielbasy_ielimnin_tirieghi"
  ["file_id"] => string(6) "454552"
  ["category_seo"] => string(8) "istoriya"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1517721211"
 }
}
object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(147) "Та?ырыбы: «Елбасы – руханият тірегі»  1 желто?сан Президент к?ніне арнал?ан кеш "
  ["seo_title"] => string(88) "tak-yryby-ielbasy-rukhaniiat-tirieghi-1-zhieltok-san-priezidient-kuninie-arnalg-an-kiesh"
  ["file_id"] => string(6) "181820"
  ["category_seo"] => string(10) "vneurochka"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1425398336"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства