kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Та?ырыбы: «Елбасы – руханият тірегі» 1 желто?сан Президент к?ніне арнал?ан кеш

Нажмите, чтобы узнать подробности

 Ма?саты: О?ушылар?а ?аза?стан Республикасыны? Т???ыш Президенті туралы толы?  

                   м?лімет беру.  ?з  еліне, ту?ан жеріне деген с?йіспеншілік сезімдерін арттыру,

                   Отанын с?юге, ?ор?ау?а, са?тау?а, ??рметтеуге т?рбиелеу.
 

1 - ж?ргізуші.

 ??рметті музей ?ызметкерлері,мектеп м?ражайшылары, о?ушылар !          

 1991 жылы 1 желто?санда ал?аш рет ?аза? ССР Президентіні? жалпыхалы?ты? сайлауы ?тіп, ол сайлауда Н?рс?лтан ?біш?лы Назарбаев ел Президенті болып сайлан?аны баршамыз?а м?лім. Я?ни, ?з та?дырын ?зі ай?ындау?а ал?аш?ы ?адам жаса?ан ?аза?стан ?шін 1 желто?сан – мемлекеттілік тарихыны? мерейлі к?ні саналу?а орны лайы?ты.
2 -ж?ргізуші.

 Жо?ары Парламентті? бекітуімен 2012 жылы 1 желто?сан ?аза?станда ал?аш рет – Т???ыш Президент к?ні мемлекеттік мереке ретінде аталып ?тіп, б?л баршамыз ?шін ?уанышты о?и?а болды. Елбасына деген ел ??рметін айры?ша ай?а?тау?а арнал?ан б?л мерекені? д?ст?рлік іс - шара?а айналу?а орны бар екенін шынайы сезіммен айтып ?туге тура келеді. Биыл міне, та?ы да осы мерекені тойла?алы отырмыз.

Елі ?шін к?теріп нар ж?гін де,
Сенімі ны? сезілетін ?нінде.
Аты оз?ан д?ниедегі д?бірде
Н?рс?лтанмен кім ма?танбас б?гінде?!

1 -ж?ргізуші.

 ?аза?стан Мемлекетіні? Т???ыш Президенті к?ніне арнал?ан мерекелік салтанатты жиын ашы? деп жарияланады.    Г И М Н

2- ж?ргізуші.

 Бар ?лемге шын танылды? міне, біз,
Елін с?йген Елбасы деп білеміз.
Те? аталып ?аза?стан - Н?рс?лтан
Н?рс?лтан мен ?аза?стан т?р егіз.

К?нге беттеп бара жатыр к?ш ж?ріп,
Елді? да??ы бар жа?ан?а естіліп.
Елбасыны ??рметтейтін ерекше
Армысыздар, а? пейілді к?пшілік!

1 -ж?ргізуші.

 Азатты? пен елге ?онды тос?ан ба?,
?аза? елін мойындауда дос та?дап.
Елбасыны? е?бегімен н?рлана
?аза?ымны? мерейі т?р аспандап.

Елі ?шін олжа салып ?иырдан,
Ы?па?ан еш ауыртпалы?, ?иыннан.
Мереке?із ??тты болсын к?пшілік
Елбасыны? ??рметіне жиыл?ан!

2 -ж?ргізуші.

 Азатты?, те?дік ?лемі,
Шатты??а елді б?леді.
Та?дыры тарих ?релі
К?к туды? желбірегені!

?н:  «Астана» - орындайтын  Орынбасаров Бект?р
 

1 – ж?ргізуші:

«?аза?стан Президенті Н?рс?лтан Назарбаев халы?ты? ?з ішінен шы?ты» дегенде, м?ны поэтикалы? - ас?а? м?нде де, тура ма?ынасында да т?сінген абзал. Н?рс?лтан Назарбаев ?арапайым ауыл отбасында туып - ?сті. Оны? балалы? ша?ы ауыртпалы?ы мол со?ыс ж?не со?ыстан со??ы жылдармен т?стас келді. Ел алапат со?ыстан кейін ?айта е?се тіктеп жат?ан еді, е? ?ажетті н?рселер жетіспеді, адамдар ?немі аш??рса? болатын.

 Экраннан Елбасыны? анасы мен балалы? ша?ы туралы «Ел анасы»  атты деректі фильмді тамашалайы?.  
2 – ж?ргізуші:

Жас Назарбаев соны? б?рін басынан ?ткеріп, б?рін же?е білді, ?те жа?сы білім алып, «от - жалынды» маманды?ты игеріп, азамат ?атарына ?осылды. Елмен ж?мыс ж?ргізетін басшылы? ?ызметтерге сатылап жо?арылады. Т?уелсіз ?аза?станны? Т???ыш Президенті болды.
1 – ж?ргізуші:

Сонды?тан Н?рс?лтан Назарбаевты тек «халы? арасынан шы?ты» деп айту аз. Ол халы?ты? ?з ?анынан жарал?ан бір б?лшегі болатын ж?не солай болып ?ала береді, сонымен ?атар ол б?рын - со?ды ?аза? жерінде ту?ан е? дара ?лдарыны? бірі екені с?зсіз.
Халы?пен осынау т?ра?ты, айнымас рухани ж?не тікелей байланыс к?п жа?дайда оны? б?кіл ??мырыны? ба?ыты мен м?рат - ма?сатын ай?ындап берді.
2 – ж?ргізуші:

Т?уелсіздік жылдары Президентті? барлы? ?ызметі, барлы? ?леуметтік - экономикалы? реформалар тек халы?ты? игілігі ?шін жасалды деп батыл айту?а болады. ?аза?станда барлы? де?гейдегі жа?а о?у орындары, ауруханалар салу жал?асуда, ?аза?станды?тарды? ?мірі сапасын жа?сарту?а ба?ыттал?ан бір?атар ?леуметтік ба?дарламалар ж?зеге асуда. Ж?йелі т?рде халы?пен кездесулер ?ткізіп, алуан т?рлі адамдармен ж?здесе ж?ріп, Н?рс?лтан Назарбаев ?немі «ел тамырыны? б?лкілін» тап басып, танып отырады. ?аза?станны? бірде - бір ??ірін, бірде - бір ірі к?сіпорнын назарынан тыс ?алдырмайды, республиканы? барлы? т?йткілді м?селелері туралы біледі.
1 – ж?ргізуші:

 Оны? халы? ?амын ойлауы жалпыхалы?ты? ??рмет пен с?йіспеншілік ретінде ?зіне ?айтты деуге болады. Т?уелсіздік жылдарында елімізді? азаматтары Мемлекетімізді? басшысына тере? ??рметі мен берік сенімін к?рсетті. С?йтіп, 2011 жыл?ы ?аза?стан Президентіні? сайлауында Н?рс?лтан Назарбаев сайлаушылар даусыны? 95%- дан астамына ие болып, ай?ын же?іске жетті.
 2 – ж?ргізуші

Халы?ты? осындай ?уатты ?олдауы мен сенімі ар?асында Президент ?аза?станды дамы?ан экономикасы, ?леуметтік кепілдіктері ж?не ?о?амда?ы т?ра?тылы?ы бар озы? к?шбасшы мемлекеттер ?атарына шы?ара отырып, ?з идеялары мен бастамаларын табысты ж?зеге асырып келеді.
1 – ж?ргізуші

?н мен к?йді т?гілтіп,
Інжу – маржан шашайы?.
?она?тарды та?дантып,
?нерден к?мбез жасайы?.


2 – ж?ргізуші

 1991  жылдан бері ?аза?станны? Президенті болып, елімізді к?ркейтіп, б?кіл д?ние ж?зіне ?аза?стан елін танытты десе болады. Н. ?. Назарбаев?а арнап о?ушыларымыз  ?з ?лендерін арнайды.
1 – о?ушы
Елбасы сен ?аза?станны?
Барлы? елмен дос бол?ан
Болма?ан д?шпан еш?ашан
?аза? елін г?лдендірген
Тірі ж?рші елбасы а?а
2 – о?ушы
Отаным ?аза?стан,
Желбіреген туы бар.
Отаным ?аза?стан,
Егеменді елі бар.
Отаным ?аза?стан
М?лдіреген ?зені
Отаным ?аза?стан
Жайна?ан жасыл орманы
Суреттеуге с?з жетпейтін бір са?ан
Жасай бер Отаным ?аза?стан
3 – о?ушы

Ке? байта? далалы жеріміз,
А? к??іл ?она?жай еліміз.
?аза? иісі а??ып т?рар ?р жерден,
Алтын, к?мір, м?най байлы? кеніміз.
Байта? жерді бас?аратын ?ам?оршы,
?аза? ?шін аянбайтын к?шбасшы.
Елін с?йген, елі с?йген Президент,
Шуа? шашар елімізге к?н болшы.
Т?уелсіздік алып берген біздерге,
Н?р а?адай Президент бар біздерде.
Бейбітшілік ынтыма?ты са?та?ан,
Ма?тан т?тып, жар саламын сіздерге!
4 – о?ушы
Елімні? атын айтсам – ?аза?стан
Жерімні? атын айтсам – ?аза?стан
?ойнауы ?азына?а толы мекен
Байлы?ым атын айтсам – ?аза?стан
?аза?стан – мені? ма?танышым
?аза?стан – ?зен, к?лдер, те?іздер
?аза?стан – ?ала, жасыл ауылдар
?аза?станны? таби?аты т?н?ан байлы??а.
5 – о?ушы
Елбасы елді ?ор?айды,
Хал?ы оны ?олдайды.
Мен жырлайын,
С?збен ?рнек ?рнейін.
Ба?ытты боп ж?ргенім,
Сені? ар?ан, ?лы Отан.
Бас?ар?ан а?а Н?рс?лтан!
1 – ж?ргізуші:

Еліміз бар, жеріміз бар,
Жер астында кеніміз бар.
Хал?ымыз да к?п ?лтты,
Б?гінде олар ба?ытты.

?н «?аза?стан» орындайтын   Са?тапбергенов  Н?ржан

1 – о?ушы

То?сан бірде Президентті сайлады?,
Еркіндікке белді бекем байлады?.
А? киізге Н?р а?аны к?теріп,
Тілек айтып, шатты? тойын тойлады?.
2 - о?ушы

Кемуді білмес кенішті ??ір,
??рса?ы ??тты сахара демін
Перзенті болат, ?ор?асын, к?мір
?аза?стан республикам мені?!
3 – о?ушы

Бойымда жігер, т?р?анда сенім,
Жалындап ?тем, жолы?да сені?.
?зі?сі? м??гі ба?ытым барым
Аяулы отан, арда?ты елім.
Бойымда ?айрат, т?р?анда сенім
??рбаны? болам жолы?да сені?,
??лпырып м??гі жасай бер, жаса
С?йікті отан, с?йікті елім!
4 - о?ушы

?аза?ты? да болады арыстаны
«Менмін деп президент» ?арыспады
Абыржып, жаута?дап, сас?ала?тап
Оз?ан кейбір елдерменен жарыспады
5 – о?ушы

?р?ашан да а?ылшысын ты?да?ан
Же?ілсе де, са?ы ешбір сын

ба?ан
«Асы?па?ан арбамен ?оян алар»
Деген с?зді? т?біне жетпей ты?ба?ан
6 – о?ушы

?ажырлы арыстанды са?тайы?
?рбір ісін ?олдап ма?тайы?
7 – о?ушы

Елбасымыз Н?р а?а
Сал?ызып Алтын орда.
К?ркейтіп елін ?аза?ты?,
К?рсетпей ?мір азабын.
Би «Боз інген»  Сембаев Динара

8 – о?ушы

Жасай берсін елбасы
?олдап – ?ор?ап ел – ж?ртын.
?анша жыл елді бас?арып,
Т?уелсіздікті ?ол?а алып.
9 – о?ушы

Жасай бер елім,
?аза?ым!
Жасай бер а?ам,
Елбасым!
10 – о?ушы  

?аза?стан байлы?ына ?ол жетпейді,
Келген адам б?л елден бос кетпейді.
Байта? елім анамсы? ?ой ке? ??ша?ын,
Алыс кетсем са?ындырып сен т?расын.
11 – о?ушы

?аза?стан Республикам ту?ан елім,
?лпештеген анамдайсын сен мені?.
Емдейді самал лебін жан, т?л?аны,
Сенсі? ?ой ?р халы?ты? бар арманы.
12 – о?ушы

??рметтейміз, сыйлаймыз біз де сені,
С?лулы?ына тамсанамыз ?рі – бері.
Ал?а ?ой?ан арманы?ды ас?а?татып,
?рмелей бер биік шы??а да??ты ататып!
13 – о?ушы

Жолбарыстай азуды ай?а біледік,
К?ллі ?лем таны?ан біз ел едік. 
?зге ?лт?а ?лгі бол?ан елімні?
Болаша?ы жар?ынына сенелік.

14 – о?ушы

?аза? жері ?азаны толы? дара,
Суы мол, тауы биік, ке? байта? ел,
Байта? елді? ?нуі, ?ркендеуі,
Президентті? к?шбасшылы? дарынынан.
?демі ?алалар бар ?лкемізде,
?скемен, Тараз, Алматы, Семейлерім.
Б?йтерегі биіктеп Астанамда,
Та? ?алды ?лем ж?рт, к?рші аума?та.
Халы?ты? та?дауынан ?ткен дара,
?иынды?пен, белестерге жеткен дана.
Хал?ымызды? жа?дайын жа?сартатын,
Елбасымыз ?рдайым ас?а?тасын.
Т?уелсіз елімізбен ма?танайы?,
?лемге «Алаш» атымен танылайы?.
Жиырма екі жылды? тола?ай табысымен,
Аманды?ын тілеймін Елбасыны?!

15 – о?ушы

Желто?санда ?арлы боран жауындат?ан,
Жастарын жас алашты? ?рып со??ан.
?ан?а бояп, тая?пен ?рып - со?ып,
Аруларды? шашын ж?лып, ?ансырат?ан.
Т?уелсіздік аламыз деп жа??ырады,
Жанарынан ?л – ?ыздарды? от жанады.
Шеруге шы??ан алаш ?рендері,
«?айран елім, ?аза?ым» - деп жар салады.
Егемендік орнады елімізге,
Т?уелсіздік жай?асты т?рімізге.
Бірлігімні? б?зылмады ?айма?ы,
Бейбіт к?нде желбіреді байра?ы
Осы к?нге жеткізген Елбасымны?,
Тілеймін ?р?ашан да аманды?ын.
16 – о?ушы

Т?уелсіздік о?аймен келген емес,
Оны ешкім ала ?ой деп берген емес.
?анша адамны? басына п?ле т?ніп,
Б?л с?мды?ты? бол?аны елес емес.
Ресейге де т?уелді болды емес пе,
Т?уелсіздік арман боп келді емес пе?!
Те?дік ?шін ?зілді ?айрат, Л?ззат,
?ыршын ?мір жау?азындай солды емес пе,
Ба?ыт ??сы ?аза??а ?онды емес пе?!
?р елді? ж?регіне жол тап?ан,
Елбасымыз кеме?гер, дана емес пе!
2 – ж?ргізуші:

Бізді? ?аза?стан
Анамыздай тілеуі а?.
Отан бізге біреу – а?
Ол – бізді? ?аза?стан!
Жастан с?йе а?са?ан
Т?тті к?й мен к?усар ?н. Дей келе кезекті ?нге берейік.

« Ту?ан жер »  орындайтын  Жамалова Айс?лу

Елбасына арнау О?итын:Н?рпейсов Айкен

2 – ж?ргізуші:

?орытынды. Н?рс?лтан Назарбаевты? «Біз т?уелсіздікке а?сап, зары?ып, жеттік. Енді сол т?уелсіздікті? ?асиетті белгілерін де, ерекше ?адірлеуіміз, ?астерлеуіміз керек» - деген с?зін ?рбір азамат ж?регіні? тере? т?рпіріне са?тап, ?ашанда жадында ?стау керек. Б?л баршамызды? ту?ан ел алдында?ы перзенттік борышымыз.
Т?уелсіздігіміз т??ырлы, еліміз е?селі бол?ай?
Ту тігілді хал?ымны? б?гін ба?ына,
Жас ?рендер, желбіретіп, ны? ?ста!
?асырлар?а жал?астырып елдікті,
Да? т?сірме ата – баба рухына.
?лгі бізге аталарды? ерлігі,
?ла?аты, ?негесі, е?бегі.
Т?уелсіздік туын ?стап жо?ары,
Б?гінгі ?рпа? – болар елді? ерте?
Т???ыш Президент к?ні барша?ыз?а ??тты болсын! Т?уелсіздік туы ?рдайым биікте желбірей бергей! Осымен салтанатты кешімізді  ая?тай келе

Кешімізді ?орытындылау ?шін  с?з кезегін  Музей ?ызметкері  Сейілова Г?лсара  апай?а береміз.

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«Та?ырыбы: «Елбасы – руханият тірегі» 1 желто?сан Президент к?ніне арнал?ан кеш »

+6 орта мектебі
Тақырыбы: Елбасы – руханият

тірегі


( )

Өткізген: №6 орта мектебінің

мұрағатшысы Ә.Диярова

2014-2015 оқу жылы

Мақсаты: Оқушыларға Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті туралы толық

мәлімет беру. Өз еліне, туған жеріне деген сүйіспеншілік сезімдерін арттыру,

Отанын сүюге, қорғауға, сақтауға, құрметтеуге тәрбиелеу.

1 - жүргізуші.

Құрметті музей қызметкерлері,мектеп мұражайшылары, оқушылар !

1991 жылы 1 желтоқсанда алғаш рет Қазақ ССР Президентінің жалпыхалықтық сайлауы өтіп, ол сайлауда Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев ел Президенті болып сайланғаны баршамызға мәлім. Яғни, өз тағдырын өзі айқындауға алғашқы қадам жасаған Қазақстан үшін 1 желтоқсан – мемлекеттілік тарихының мерейлі күні саналуға орны лайықты.
2 -жүргізуші.

Жоғары Парламенттің бекітуімен 2012 жылы 1 желтоқсан Қазақстанда алғаш рет – Тұңғыш Президент күні мемлекеттік мереке ретінде аталып өтіп, бұл баршамыз үшін қуанышты оқиға болды. Елбасына деген ел құрметін айрықша айғақтауға арналған бұл мерекенің дәстүрлік іс - шараға айналуға орны бар екенін шынайы сезіммен айтып өтуге тура келеді. Биыл міне, тағы да осы мерекені тойлағалы отырмыз.

Елі үшін көтеріп нар жүгін де,
Сенімі нық сезілетін үнінде.
Аты озған дүниедегі дүбірде
Нұрсұлтанмен кім мақтанбас бүгінде?!

1 -жүргізуші.

Қазақстан Мемлекетінің Тұңғыш Президенті күніне арналған мерекелік салтанатты жиын ашық деп жарияланады. Г И М Н

2- жүргізуші.

Бар әлемге шын танылдық міне, біз,
Елін сүйген Елбасы деп білеміз.
Тең аталып Қазақстан - Нұрсұлтан
Нұрсұлтан мен Қазақстан тұр егіз.

Күнге беттеп бара жатыр көш жүріп,
Елдің даңқы бар жаһанға естіліп.
Елбасыны құрметтейтін ерекше
Армысыздар, ақ пейілді көпшілік!

1 -жүргізуші.

Азаттық пен елге қонды тосқан бақ,
Қазақ елін мойындауда дос таңдап.
Елбасының еңбегімен нұрлана
Қазағымның мерейі тұр аспандап.

Елі үшін олжа салып қиырдан,
Ықпаған еш ауыртпалық, қиыннан.
Мерекеңіз құтты болсын көпшілік
Елбасының құрметіне жиылған!

2 -жүргізуші.

Азаттық, теңдік әлемі,
Шаттыққа елді бөледі.
Тағдыры тарих өрелі
Көк тудың желбірегені!

Ән: «Астана» - орындайтын Орынбасаров Бектұр


1 – жүргізуші:

«Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаев халықтың өз ішінен шықты» дегенде, мұны поэтикалық - асқақ мәнде де, тура мағынасында да түсінген абзал. Нұрсұлтан Назарбаев қарапайым ауыл отбасында туып - өсті. Оның балалық шағы ауыртпалығы мол соғыс және соғыстан соңғы жылдармен тұстас келді. Ел алапат соғыстан кейін қайта еңсе тіктеп жатқан еді, ең қажетті нәрселер жетіспеді, адамдар үнемі ашқұрсақ болатын.

Экраннан Елбасының анасы мен балалық шағы туралы «Ел анасы» атты деректі фильмді тамашалайық.
2 – жүргізуші:

Жас Назарбаев соның бәрін басынан өткеріп, бәрін жеңе білді, өте жақсы білім алып, «от - жалынды» мамандықты игеріп, азамат қатарына қосылды. Елмен жұмыс жүргізетін басшылық қызметтерге сатылап жоғарылады. Тәуелсіз Қазақстанның Тұңғыш Президенті болды.
1 – жүргізуші:

Сондықтан Нұрсұлтан Назарбаевты тек «халық арасынан шықты» деп айту аз. Ол халықтың өз қанынан жаралған бір бөлшегі болатын және солай болып қала береді, сонымен қатар ол бұрын - соңды қазақ жерінде туған ең дара ұлдарының бірі екені сөзсіз.
Халықпен осынау тұрақты, айнымас рухани және тікелей байланыс көп жағдайда оның бүкіл ғұмырының бағыты мен мұрат - мақсатын айқындап берді.
2 – жүргізуші:

Тәуелсіздік жылдары Президенттің барлық қызметі, барлық әлеуметтік - экономикалық реформалар тек халықтың игілігі үшін жасалды деп батыл айтуға болады. Қазақстанда барлық деңгейдегі жаңа оқу орындары, ауруханалар салу жалғасуда, қазақстандықтардың өмірі сапасын жақсартуға бағытталған бірқатар әлеуметтік бағдарламалар жүзеге асуда. Жүйелі түрде халықпен кездесулер өткізіп, алуан түрлі адамдармен жүздесе жүріп, Нұрсұлтан Назарбаев үнемі «ел тамырының бүлкілін» тап басып, танып отырады. Қазақстанның бірде - бір өңірін, бірде - бір ірі кәсіпорнын назарынан тыс қалдырмайды, республиканың барлық түйткілді мәселелері туралы біледі.
1 – жүргізуші:

Оның халық қамын ойлауы жалпыхалықтық құрмет пен сүйіспеншілік ретінде өзіне қайтты деуге болады. Тәуелсіздік жылдарында еліміздің азаматтары Мемлекетіміздің басшысына терең құрметі мен берік сенімін көрсетті. Сөйтіп, 2011 жылғы Қазақстан Президентінің сайлауында Нұрсұлтан Назарбаев сайлаушылар даусының 95%- дан астамына ие болып, айқын жеңіске жетті.
2 – жүргізуші

Халықтың осындай қуатты қолдауы мен сенімі арқасында Президент Қазақстанды дамыған экономикасы, әлеуметтік кепілдіктері және қоғамдағы тұрақтылығы бар озық көшбасшы мемлекеттер қатарына шығара отырып, өз идеялары мен бастамаларын табысты жүзеге асырып келеді.
1 – жүргізуші

Ән мен күйді төгілтіп,
Інжу – маржан шашайық.
Қонақтарды таңдантып,
Өнерден күмбез жасайық.


2 – жүргізуші

1991 жылдан бері Қазақстанның Президенті болып, елімізді көркейтіп, бүкіл дүние жүзіне Қазақстан елін танытты десе болады. Н. Ә. Назарбаевқа арнап оқушыларымыз өз өлендерін арнайды.
1 – оқушы
Елбасы сен Қазақстанның
Барлық елмен дос болған
Болмаған дұшпан ешқашан
Қазақ елін гүлдендірген
Тірі жүрші елбасы аға
2 – оқушы
Отаным Қазақстан,
Желбіреген туы бар.
Отаным Қазақстан,
Егеменді елі бар.
Отаным Қазақстан
Мөлдіреген өзені
Отаным Қазақстан
Жайнаған жасыл орманы
Суреттеуге сөз жетпейтін бір саған
Жасай бер Отаным Қазақстан
3 – оқушы

Кең байтақ далалы жеріміз,
Ақ көңіл қонақжай еліміз.
Қазақ иісі аңқып тұрар әр жерден,
Алтын, көмір, мұнай байлық кеніміз.
Байтақ жерді басқаратын қамқоршы,
Қазақ үшін аянбайтын көшбасшы.
Елін сүйген, елі сүйген Президент,
Шуақ шашар елімізге күн болшы.
Тәуелсіздік алып берген біздерге,
Нұр ағадай Президент бар біздерде.
Бейбітшілік ынтымақты сақтаған,
Мақтан тұтып, жар саламын сіздерге!
4 – оқушы
Елімнің атын айтсам – Қазақстан
Жерімнің атын айтсам – Қазақстан
Қойнауы қазынаға толы мекен
Байлығым атын айтсам – Қазақстан
Қазақстан – менің мақтанышым
Қазақстан – өзен, көлдер, теңіздер
Қазақстан – қала, жасыл ауылдар
Қазақстанның табиғаты тұнған байлыққа.
5 – оқушы
Елбасы елді қорғайды,
Халқы оны қолдайды.
Мен жырлайын,
Сөзбен өрнек өрнейін.
Бақытты боп жүргенім,
Сенің арқан, Ұлы Отан.
Басқарған аға Нұрсұлтан!
1 – жүргізуші:

Еліміз бар, жеріміз бар,
Жер астында кеніміз бар.
Халқымыз да көп ұлтты,
Бүгінде олар бақытты.

Ән «Қазақстан» орындайтын Сақтапбергенов Нұржан

1 – оқушы

Тоқсан бірде Президентті сайладық,
Еркіндікке белді бекем байладық.
Ақ киізге Нұр ағаны көтеріп,
Тілек айтып, шаттық тойын тойладық.
2 - оқушы

Кемуді білмес кенішті өңір,
Құрсағы құтты сахара демін
Перзенті болат, қорғасын, көмір
Қазақстан республикам менің!
3 – оқушы

Бойымда жігер, тұрғанда сенім,
Жалындап өтем, жолыңда сенің.
Өзіңсің мәңгі бақытым барым
Аяулы отан, ардақты елім.
Бойымда қайрат, тұрғанда сенім
Құрбаның болам жолыңда сенің,
Құлпырып мәңгі жасай бер, жаса
Сүйікті отан, сүйікті елім!
4 - оқушы

Қазақтың да болады арыстаны
«Менмін деп президент» қарыспады
Абыржып, жаутаңдап, сасқалақтап
Озған кейбір елдерменен жарыспады
5 – оқушы

Әрқашан да ақылшысын тыңдаған
Жеңілсе де, сағы ешбір сын

баған
«Асықпаған арбамен қоян алар»
Деген сөздің түбіне жетпей тыңбаған
6 – оқушы

Қажырлы арыстанды сақтайық
Әрбір ісін қолдап мақтайық
7 – оқушы

Елбасымыз Нұр аға
Салғызып Алтын орда.
Көркейтіп елін қазақтың,
Көрсетпей өмір азабын.
Би «Боз інген» Сембаев Динара

8 – оқушы

Жасай берсін елбасы
Қолдап – қорғап ел – жұртын.
Қанша жыл елді басқарып,
Тәуелсіздікті қолға алып.
9 – оқушы

Жасай бер елім,
Қазағым!
Жасай бер ағам,
Елбасым!
10 – оқушы

Қазақстан байлығына қол жетпейді,
Келген адам бұл елден бос кетпейді.
Байтақ елім анамсың ғой кең құшағын,
Алыс кетсем сағындырып сен тұрасын.
11 – оқушы

Қазақстан Республикам туған елім,
Әлпештеген анамдайсын сен менің.
Емдейді самал лебін жан, тұлғаны,
Сенсің ғой әр халықтың бар арманы.
12 – оқушы

Құрметтейміз, сыйлаймыз біз де сені,
Сұлулығына тамсанамыз әрі – бері.
Алға қойған арманыңды асқақтатып,
Өрмелей бер биік шыңға даңқты ататып!
13 – оқушы

Жолбарыстай азуды айға біледік,
Күллі әлем таныған біз ел едік.
Өзге ұлтқа үлгі болған елімнің
Болашағы жарқынына сенелік.

14 – оқушы

Қазақ жері қазаны толық дара,
Суы мол, тауы биік, кең байтақ ел,
Байтақ елдің өнуі, өркендеуі,
Президенттің көшбасшылық дарынынан.
Әдемі қалалар бар өлкемізде,
Өскемен, Тараз, Алматы, Семейлерім.
Бәйтерегі биіктеп Астанамда,
Таң қалды әлем жұрт, көрші аумақта.
Халықтың таңдауынан өткен дара,
Қиындықпен, белестерге жеткен дана.
Халқымыздың жағдайын жақсартатын,
Елбасымыз әрдайым асқақтасын.
Тәуелсіз елімізбен мақтанайық,
Әлемге «Алаш» атымен танылайық.
Жиырма екі жылдық толағай табысымен,
Амандығын тілеймін Елбасының!

15 – оқушы

Желтоқсанда қарлы боран жауындатқан,
Жастарын жас алаштың ұрып соққан.
Қанға бояп, таяқпен ұрып - соғып,
Арулардың шашын жұлып, қансыратқан.
Тәуелсіздік аламыз деп жаңғырады,
Жанарынан ұл – қыздардың от жанады.
Шеруге шыққан алаш өрендері,
«Қайран елім, қазағым» - деп жар салады.
Егемендік орнады елімізге,
Тәуелсіздік жайғасты төрімізге.
Бірлігімнің бұзылмады қаймағы,
Бейбіт күнде желбіреді байрағы
Осы күнге жеткізген Елбасымның,
Тілеймін әрқашан да амандығын.
16 – оқушы

Тәуелсіздік оңаймен келген емес,
Оны ешкім ала ғой деп берген емес.
Қанша адамның басына пәле төніп,
Бұл сұмдықтың болғаны елес емес.
Ресейге де тәуелді болды емес пе,
Тәуелсіздік арман боп келді емес пе?!
Теңдік үшін үзілді Қайрат, Ләззат,
Қыршын өмір жауқазындай солды емес пе,
Бақыт құсы қазаққа қонды емес пе?!
Әр елдің жүрегіне жол тапқан,
Елбасымыз кемеңгер, дана емес пе!
2 – жүргізуші:

Біздің Қазақстан
Анамыздай тілеуі ақ.
Отан бізге біреу – ақ
Ол – біздің Қазақстан!
Жастан сүйе аңсаған
Тәтті күй мен кәусар ән. Дей келе кезекті әнге берейік.

Ән « Туған жер » орындайтын Жамалова Айсұлу

Елбасына арнау Оқитын:Нұрпейсов Айкен

2 – жүргізуші:

Қорытынды. Нұрсұлтан Назарбаевтың «Біз тәуелсіздікке аңсап, зарығып, жеттік. Енді сол тәуелсіздіктің қасиетті белгілерін де, ерекше қадірлеуіміз, қастерлеуіміз керек» - деген сөзін әрбір азамат жүрегінің терең түрпіріне сақтап, қашанда жадында ұстау керек. Бұл баршамыздың туған ел алдындағы перзенттік борышымыз.
Тәуелсіздігіміз тұғырлы, еліміз еңселі болғай?
Ту тігілді халқымның бүгін бағына,
Жас өрендер, желбіретіп, нық ұста!
Ғасырларға жалғастырып елдікті,
Дақ түсірме ата – баба рухына.
Үлгі бізге аталардың ерлігі,
Ұлағаты, өнегесі, еңбегі.
Тәуелсіздік туын ұстап жоғары,
Бүгінгі ұрпақ – болар елдің ертең
Тұңғыш Президент күні баршаңызға құтты болсын! Тәуелсіздік туы әрдайым биікте желбірей бергей! Осымен салтанатты кешімізді аяқтай келе

Кешімізді қорытындылау үшін сөз кезегін Музей қызметкері Сейілова Гүлсара апайға береміз.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Внеурочная работа

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 8 класс

Скачать
Та?ырыбы: «Елбасы – руханият тірегі» 1 желто?сан Президент к?ніне арнал?ан кеш

Автор: Диярова ?лия Махатай?ызы

Дата: 03.03.2015

Номер свидетельства: 181820

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства