kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Конспект уроков на тему "О?УШЫЛАРДЫ? САЛАУАТТЫ ?МІР САЛТЫН ?АЛЫПТАСТЫРУДА?Ы ЖА?А ИННОВАЦИЯЛЫ? ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ? ТИІМДІЛІГІ"

Нажмите, чтобы узнать подробности

Баяндама

Та?ырыбы:О?УШЫЛАРДЫ? САЛАУАТТЫ ?МІР САЛТЫН ?АЛЫПТАСТЫРУДА?Ы ЖА?А ИННОВАЦИЯЛЫ? ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ? ТИІМДІЛІГІ

                                                                         І. Кіріспе 
Салауатты ?мір салты м?дениетін ?алыптастыру 
Зерттеуді? к?кейкестілігі. ?азіргі кезде білім беру мекемелеріні? алдында т?р?ан міндеттерді? бірі – жас ?рпа?ты? салауатты ?мір с?руге к?з?арасын ?алыптастыру, оларды? денсаулы?ын са?тау?а, ?орша?ан ортасын таза ?стау?а ж?не жо?ары, сапалы білім алып, сол білімді келешектегі ?мірінде пайдалана білуге т?рбиелеу. [1.4] ?мір салты мен денсаулы? арасында?ы ?зара байланыс салауатты ?мір салты ??ымын ??растырады. Салауатты ?мір салтын насихаттауда, салауатты ?мір с?ру м?дениетін ?алыптастыру м?селелерін жетілдіретін, осы салада?ы басымдылы?тарды аны?тайтын ?ылым да, ?скеле? ?рпа?ты о?ыту, т?рбиелеу формалары мен жа?а ?дістерді ?станатын білім де ?ажет. Мектеп о?ушыларыны? салауатты ?мір салтын ?алыптастыру туралы ал?ан білімдері болаша? азаматтарды? денсаулы?ын са?тап ?алу?а берік тірек болады. 
Зерттеуді? ма?саты: Мектеп о?ушыларыны? салауатты ?мір с?ру м?дениетін ?алыптастыру б?л:[3.4] 
- Біріншіден, жеке т?л?аны? ?зін ?орша?ан жансыз ж?не жанды таби?и ортамен жан – жа?ты ?йлесім тауып, ?з ??мырын Отаны, елі, отбасы ж?не ?зі ?шін барынша пайдалы ?ткізу да?дысын ?алыптастыру; 
- Екіншіден, салауатты ?мір салты – ол денсаулы?ты? ?йлесімді дамып, са?талуы мен орны?уын ?амтамасыз ету ма?сатында денсаулы?ты ны?айту?а ба?ыттал?ан іс – шараларды ж?ргізу. 
Мектептегі о?ушы денсаулы?ын са?тау мен ?алыптастыруды? басты ма?саты: т?л?аны? психологиялы?, дене – ?имыл ?рекеттеріні? м?мкіндіктері мен жас ерекшеліктерін ескеріп, гигиеналы? ??ымдарды, салауатты ?мір салтыны? у?ждамаларын, жеке бас тазалы?ын жете т?сіндіру; 
Оларды? мінез – ??л?ында белгілі гигиеналы? т?ра?тылы?ты ?алыптастыру, ?зіне - ?зі ?ызмет ету, денсаулы?ын са?тау, ны?айту, м?дени – гигиеналы? мінез – ??лы? да?дыларын ?алыптастыру болып табылады. 
Салауатты ?мір салтын ?алыптастыру ?шін ?андай жа?дайлар?а назар аудару керек? 
?мір салты дегеніміз не? 
Б?л жеке адамны? тіршілік етуге ба?ыттал?ан м?мкіндіктерін ?алыптастыру. бізді?ше, адамны? ?леуметтік – психологиялы? ж?не 
биологиялы? жа?тан салауатты ?мір салтын ?алыптастыру?а мына жа?дайлар негіз бола алады: 
- белсенді ?оз?алыс н?тижесінде организмді шыны?тыру дене т?рбиесі немесе спортпен ш??ылдану; 
физикалы? е?бекті? гигиеналы? талаптарын ж?зеге асыру; 
- жеке ж?не ?леуметтік гигиеналы? талаптарын ж?зеге асыру; 
- ?арым – ?атынас ж?не экологиялы? м?дениетке жету; 
- д?рыс жынысты? т?рбие алу; 
- зиянды ?деттерден аула? болу. 
Зерттеуді? міндеттері: Салауатты ?мір салтыны? б?гінгі ма?ызды м?селелеріні? бірі – жас?спірімдер арасында?ы ішімдіке салыну десек, ?азіргі зерттеулерге ?ара?анда, о?ан салынуды? ?леуметтік – патологиялы? дамуы мына себептерге байланысты екені белгілі болып отыр: 
- ?леуметтік – экономикалы? жа?дай; 
- отбасында?ы психологиялы? орта; 
- ж?мыссызды?, ма?сатсызды? немесе шектен тыс бос уа?ыт, т.б. 
Зерттеуді? ?ылыми болжамы: Сонды?тан балаларды жасынан салауатты ?мір салтына ?алыптастыру?а к?ш салып, зиянды ?деттерден са?тандыруымыз керек. Денсаулы? т?рбиесі – орта? м?селе. Халы? саныны? ?суі, оны? сапасы, денні? саулы?ы мемлекет ?л – ау?атыны? дамуына м?рынды? болады. Сонды?тан да ?аза?стан Республикасыны? Президенті Н.?.Назарбаев «?аза?станны? егемен мемлекет ретінде ?алыптасуы мен дамуыны? стратегиясы» деген е?бегінде соны? 4 негізгі к?шін атап к?рсетті. Оны? бірі – жер ?стіндегі байлы? деп отыр?анымыз – адам, оны? білімі мен іскерлігі, таланты мен м?дениеті, денсаулы?ы деген еді.[2] 
Зерттеуді? жетекші идеясы: Жалпы білім беретін орта мектептерде болаша? ?рпа?ты заман талабына сай о?ыту - к?сіби даярлы?тарын жетілдіруді? ??рамдас бір б?лігі болып табылады. 
Зерттеу ж?мысыны? ?діснамалы? ж?не теориялы? негіздері: Таным теориясыны? физиологиялы? негізі ж?не о?ан жеке т?л?аны? даму т?р?ысынан келу; орта білім беру ж?йесін жа?аша ?дсі – т?сілдерін ??ру т?жырымдамасы; орта білім беру орындарында о?ыту ж?не білім беру процесін ?йымдастыру теориясы мен практикасы. 


                                                          ІІ. Негізгі б?лім 
Дене т?рбиесі саба?ында жа?а инновациялы? технологияларды? тиімділігі 
Білім-?о?амды т?ра?тандыратын, рухани м?раны са?тайтын, ?рпа?ты ?рпа??а саба?тастыратын ??рал. ?олда бар м?мкіндікті пайдаланып о?ытуды? жа?а ?діс-т?сілдерін тиімді ?олдану, жа?а технологияны ?ркімні? ?з саба?ында пайдалану ар?ылы о?ушы жастарды халы?ты? д?ст?р ?рдісінде адамгершілікке, салауатты ?мір с?руге баулу дені сау ?рпа? т?рбиелеу дене т?рбиесі п?ні м??алімдеріні? басты міндеті. Олай болса, о?ыту мен т?рбиелеуді? ой елегінен ?тетін ?діс-т?сілдерін, жа?ашаыл педагогтарды? тап?ан ?дістемелерін біліп ?ана ?ою жеткіліксіз, оны ?ркім ?з м?мкіндігінше к?нделікті саба?та пайдалану ?ажет. ?зімні? 9-сыныптар?а ?ткізген «Акробатикалы? жатты?улар» атты саба?ымда алдымен о?ушылар?а ?ткен та?ырытар?а байланысты с?ра?тар бере отырып, б?гінгі жа?а саба?ты? ?андай та?ырыпта ?ткелі т?р?анын ашып алдым. Саба? барысында о?ушылар?а же?ілдетілген логикалы? с?ра?тар беріп, кейін к?рделі с?ра?тарды тапсырма ретінде бередім. С?ра?тар?а байланысты жауабын тап?ан о?ушы, сол жерде практикалы? т?рде орындап к?рсетеді. Саба? кезінде о?ушыны? ішкі позициялы? к?з ?арасы мен ба?ыты ай?ын к?рініс бере алады. Сонда ?ана саба? н?тижелі болып, білім сапасы артады. Осы ба?ыттарда ?рбір м??алімні? о?ыту?а, ?йретуге ?з т??ырнамасы болуы ?ажет. [3.5] 
Олар- ?р о?ушыны? білім де?гейін, ?абілетін, м?мкіншілігін т?сіну; 
- О?ушыны? бойында?ы жетістіктері мен кемшіліктерін ?абылдау; 
- О?ушылар?а ?иынды?тарды же?уге, кемшіліктерден арылу?а к?мектесу; 
Дене шыны?тыру п?ніні? бас?а п?ндерге ?ара?анда к?птеген ерекшеліктері бар. М?нда негізінен о?ушыны? ?абілеті, бейімділігі баса назарда болуы керек. Дегенмен де о?ушыларды бейімдеу, ?абілетін дамыту, спорт?а деген ?ызы?ушылы?ын арттыру жа?сы ?йымдастырыл?ан саба??а байланысты. Сонды?тан о?ушыларды? п?нге ?ызы?ушылы?тарын арттыру ма?сатында саба?та та?ырып?а байланысты спорт т?рлеріні? шы?у тарихын, спорт т?рлері дамы?ан елдерді спортты? ?р саласында?ы белгілі спортшылар ?мірін алу?а болады. Сонды?тан да м??алім саба?ты тартымды етіп теория мен практиканы ?штастыруында жа?а инновациялы? технологияларды? тиімділігі баса назарда болуы ?ажет. Б?л м??алім мен о?ушы арасында?ы ?арым-?атынас, саба?ты жа?сы о?итын, спорт?а бейім о?ушылармен белсенді ж?мыс істеп ?ана ?оймай, барлы? баланы? дамуы ?шін ?олайлы жа?сы ойлар ту?ызып, ?абілеті жеткен жерге дейін е?бек етуін ойластыру. 
Барлы? о?ушылар ?з ?абілетін е? т?менгі же?іл тапсырмаларды орындаудан бастайды да, оларды міндетті т?рде толы? орындап бол?аннан кейін ?ана, келесі к?рделі де?гейдегі жатты?уларды орындау?а к?шіп отырады. Б?л о?ушылар арасында?ы б?секелестікті ж?не ?р о?ушыны? ?з ?абілетіне, ?ызыметіне с?йкес жо?ары де?гейге к?терілуіне толы? жа?дай жасалады. Осылай ойын элементтерін, ?дістерін де?гейлеп орындату ар?ылы о?ушыларды? тапсырмаларды орындауда жина?ан ?пайларын «даму мониторингі» кестесіне белгілей отырып, о?ушы біліміне талдау жасап отыру ?ажет. ?тілетін та?ырыптар?а байланысты ?ызы?ты сергіту ойындарын ойнатуды? да саба? барысыны? сапасын арттыру?а ы?палы к?п. Атап айтсам: «Кім шапша??», «К??ілді ойындар!», «Мен чемпион!», сонымен ?атар ?оз?алмалы ойындар ж?не ?лтты? ойындарды саба?та т?рлендіріп ?ткізуге машы?тандыру. Дене шыны?тыру п?нінде жа?а инновациялы? технологияларды ?олдануды? орны ораса? болары ха?. О?ушыларды? п?нге деген ?ызы?ушылы?ын арттырып, білім сапасын к?теруге сыныптан тыс спортты? шараларды? да ма?ызы зор. Соны? ішінде ?аза?ты? ?лтты? ойындары мен ?оз?алмалы ойындарын, ?р т?рлі жарыстарын, то?ыз??мала?, ар?ан тартыс, аударыспа? сынды ойын т?рлерін ?ткізіп отыру керек. Осындай ж?мыстарды ж?ргізу н?тижесінде о?ушыларды? белсенділігі артып, спорт?а деген бейімділігі ?алыптасады. О?ушыларды? танымды? ?абілеттерін артырып, салауатты ?мір с?ру, адам денсаулы?ы осы спорт?а байланысты екендігін т?сінеді. Н?тижесінде о?ушыларды? білім сапасы артып, о?у то?сандарында жо?ары сапа?а ?ол жеткізуге болады. Жа?аша ?дсітерді саба?тарда ?немі ?олданыс?а енгізуде теория мен практиканы? ?штасуына м?н бергенде ?ана ж?мысты? мазм?ндылы?ы к?ріне алады. Осы ба?ыттарда сын т?р?ысынан ойлау ж?не де?гейлеп о?ыту технологияларыны? тиімді ?дістерін дене шынгы?тыру п?нінде ?олдануды ?сынамын. Алдымен «Дене шыны?тыру п?ні не береді?» –деген с?ра??а:» ?имыл ?оз?алысты береді. Машы?тандыру. Дене м?дениетін ?алыптастыру. Денені шыны?тыру, т?рбиелеу. Жалпы дамыту жатты?уларын ме?гертеді. Мемлекеттік стандартты? ба?дарламаны жоспарлай білуді, нормативтік тест жатты?уларды игертуді береді. 
?зімні? 5 сынып?а ?ткізген саба?ымды ?сынамын: 
Саба?ты? та?ырыбы: Эстафеталы? ж?гірулер 


Ма?саты: а) Ж?гіру элементтері бар эстафета ойындарын о?ушылар?а орындату. Ж?гіру кезінде ?осымша жатты?улар орындау?а ?йрету. 
?) ?ауіпсіздік ережесін м??ият са?тау?а, ??ыптылы??а, ?йымшылды??а т?рбиелеу. 
б) К?ш пен ептілікті? дамуын арттыру. ?имыл ?оз?алысыны? жалпы ?йлесімділігін жа?сарту. 
Саба?ты? т?рі:        Жа?а саба? 
Саб. ?тетін орны:        Спорт зал 
Саба??а керек ??ралдар:      Доп, жалауша,ше?бер, секіртпе, кедергілер, ?лкен доп, асы?, ?оржын. 
Саба?ты? барысы: жатты?уды? орындалу уа?ыты 
?йымдастыру, ?дістемелік н?с?ау 
                                     І.?йымдастыру б?лімі 
1.Сыныпты сап?а т?р?ызу. 
М?лімдеме ?абылдау 
2.Сапты? жатты?улар. 
3.Жалпы дамыту жатты?уы. 
а)ж?ру,ж?гіру жатты?улары 
?)??ралсыз орындалатын 
дамыту жатты?улары. 
                                           ІІ. Негізгі б?лім 
Саба?ты? та?ырыбы. Эстафеталы? ж?гірулер. 
1.О?ушыларды? ?здеріне таныс эстафеталы? ойын т?рлерін с?рау. (Тола?ай. Намыс дода) 
Барлы? эстафеталы? ойындар адам денсаулы?ы ?шін ма?ызды ?рі к??ілді. 
О?ушы тез, тура ж?гіру кезінде бар к?шін салу?а да?дыланады. Шапша? епті ?имылдау?а ?йренеді. ?йымшыл болып, команда м?ддесі ?шін жа?сы н?тиже к?рсетуге тырысады. Айналаны ба?дарлап аз уа?ытта ?зіні? ж?не ?арсыласыны? ?рекетін бай?ап ?лгереді. Сонымен ?атар ойыншыны? икемділігі мен т?зімділік ?абілеттері арта т?седі. 
2.Сыныпты екі топ?а б?лу, 
Эстафеталы? ж?гірулерді? т?рлерін таныстыру. 
(?р ойыннан кейін сергіту жатты?уы ойнатылып т?рылады) 
Команда болып ж?гіру( пойыз) 
Кедергілер ар?ылы ж?гіру 
Доп тасу ойыны 
«Ба?алар» ойыны 
Секіртпемен ж?гіру ойыны 
«Допты ?ста» ойыны 
«?ос ая?тар» ойыны 
«Те?ге алу» ойыны 
«Мергендер» ойыны 15 минут 
Сынып о?ушыларыны? саба??а дайынды?ын ба?ылау. 
Жатты?уларды ?атесіз орындату. 
О?ушыларды? зейінін саба??а аудару. 
О?ушыларды с?ра? ?ою ар?ылы саба??а тарту. 
Екі топта?ы ойыншыларды? те?дігін ба?ылау. 
Ойын кезіндегі ?ауіпсіздік ережесін ескерту. 
М??алімні? орындап к?рсеткен жатты?у элементтерін, ойын т?рлерін м??ият ба?ылап, ты?дауын ?ада?алау. 
?р ойынды ба?алап,?оржын?а асы? салынып т?рады. 
Саба?ты? барысы Жатты?уды? орынд.уа?ыты ?йымдастыру, 
?дістемелік н?с?ау 
ІІІ. ?орытынды 
?р ?оржында?ы асы?тар санын ?осып, же?імпаз топты аны?тап,мада?тау. 
?йге тапсырма: Эстафеталы? ойындарды т?рлендіру. 
Саба??а жа?сы ?атынас?ан о?ушыларды ба?алау. Ойын кезіндегі кемшіліктерді ескертіп т?зету. 
Саба?ты ?орытындылау


            

  Пайдаланыл?ан ?дебиеттер:                                

1. Г. Икіманова. Саулы? пен сымбат. - Алматы: ?айнар, 1991. 
2. «?аза?стан – 2030» стратегиясы 
3.«?аза?стан мектебі» журналы, №4, 2006ж. 
4 Дене м?дениеті – о?ушыларды о?ыту мен т?рбиелеу ж?йесінде. Ізденіс-Поиск. 2009ж. №2(2) -Б.262-264. 
5. Е. Уа?баев. ?аза?станда дене т?рбиесі ж?йесіні? дамуы. - Алматы: Санат, 2000ж.

Просмотр содержимого документа
«конспект уроков на тему "О?УШЫЛАРДЫ? САЛАУАТТЫ ?МІР САЛТЫН ?АЛЫПТАСТЫРУДА?Ы ЖА?А ИННОВАЦИЯЛЫ? ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ? ТИІМДІЛІГІ" »

Ақтөбе облысы Шалқар қаласы

5 орта мектептің

дене шынықтыру пәнінің мұғалімі Аспантаева Нағира Алтынбайқызы

Адрес: Жалмағанбетов №20 тел: 87133527312 сот:87011818168
Баяндама


Тақырыбы:ОҚУШЫЛАРДЫҢ САЛАУАТТЫ ӨМІР САЛТЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ ЖАҢА ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ ТИІМДІЛІГІ


І. Кіріспе 
Салауатты өмір салты мәдениетін қалыптастыру 
Зерттеудің көкейкестілігі. Қазіргі кезде білім беру мекемелерінің алдында тұрған міндеттердің бірі – жас ұрпақтың салауатты өмір сүруге көзқарасын қалыптастыру, олардың денсаулығын сақтауға, қоршаған ортасын таза ұстауға және жоғары, сапалы білім алып, сол білімді келешектегі өмірінде пайдалана білуге тәрбиелеу. [1.4] Өмір салты мен денсаулық арасындағы өзара байланыс салауатты өмір салты ұғымын құрастырады. Салауатты өмір салтын насихаттауда, салауатты өмір сүру мәдениетін қалыптастыру мәселелерін жетілдіретін, осы саладағы басымдылықтарды анықтайтын ғылым да, өскелең ұрпақты оқыту, тәрбиелеу формалары мен жаңа әдістерді ұстанатын білім де қажет. Мектеп оқушыларының салауатты өмір салтын қалыптастыру туралы алған білімдері болашақ азаматтардың денсаулығын сақтап қалуға берік тірек болады. 
Зерттеудің мақсаты: Мектеп оқушыларының салауатты өмір сүру мәдениетін қалыптастыру бұл:[3.4] 
- Біріншіден, жеке тұлғаның өзін қоршаған жансыз және жанды табиғи ортамен жан – жақты үйлесім тауып, өз ғұмырын Отаны, елі, отбасы және өзі үшін барынша пайдалы өткізу дағдысын қалыптастыру; 
- Екіншіден, салауатты өмір салты – ол денсаулықтың үйлесімді дамып, сақталуы мен орнығуын қамтамасыз ету мақсатында денсаулықты нығайтуға бағытталған іс – шараларды жүргізу. 
Мектептегі оқушы денсаулығын сақтау мен қалыптастырудың басты мақсаты: тұлғаның психологиялық, дене – қимыл әрекеттерінің мүмкіндіктері мен жас ерекшеліктерін ескеріп, гигиеналық ұғымдарды, салауатты өмір салтының уәждамаларын, жеке бас тазалығын жете түсіндіру; 
Олардың мінез – құлқында белгілі гигиеналық тұрақтылықты қалыптастыру, өзіне - өзі қызмет ету, денсаулығын сақтау, нығайту, мәдени – гигиеналық мінез – құлық дағдыларын қалыптастыру болып табылады. 
Салауатты өмір салтын қалыптастыру үшін қандай жағдайларға назар аудару керек? 
Өмір салты дегеніміз не? 
Бұл жеке адамның тіршілік етуге бағытталған мүмкіндіктерін қалыптастыру. біздіңше, адамның әлеуметтік – психологиялық және 
биологиялық жақтан салауатты өмір салтын қалыптастыруға мына жағдайлар негіз бола алады: 
- белсенді қозғалыс нәтижесінде организмді шынықтыру дене тәрбиесі немесе спортпен шұғылдану; 
физикалық еңбектің гигиеналық талаптарын жүзеге асыру; 
- жеке және әлеуметтік гигиеналық талаптарын жүзеге асыру; 
- қарым – қатынас және экологиялық мәдениетке жету; 
- дұрыс жыныстық тәрбие алу; 
- зиянды әдеттерден аулақ болу. 
Зерттеудің міндеттері: Салауатты өмір салтының бүгінгі маңызды мәселелерінің бірі – жасөспірімдер арасындағы ішімдіке салыну десек, қазіргі зерттеулерге қарағанда, оған салынудың әлеуметтік – патологиялық дамуы мына себептерге байланысты екені белгілі болып отыр: 
- әлеуметтік – экономикалық жағдай; 
- отбасындағы психологиялық орта; 
- жұмыссыздық, мақсатсыздық немесе шектен тыс бос уақыт, т.б. 
Зерттеудің ғылыми болжамы: Сондықтан балаларды жасынан салауатты өмір салтына қалыптастыруға күш салып, зиянды әдеттерден сақтандыруымыз керек. Денсаулық тәрбиесі – ортақ мәселе. Халық санының өсуі, оның сапасы, деннің саулығы мемлекет әл – ауқатының дамуына мұрындық болады. Сондықтан да Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев «Қазақстанның егемен мемлекет ретінде қалыптасуы мен дамуының стратегиясы» деген еңбегінде соның 4 негізгі күшін атап көрсетті. Оның бірі – жер үстіндегі байлық деп отырғанымыз – адам, оның білімі мен іскерлігі, таланты мен мәдениеті, денсаулығы деген еді.[2] 
Зерттеудің жетекші идеясы: Жалпы білім беретін орта мектептерде болашақ ұрпақты заман талабына сай оқыту - кәсіби даярлықтарын жетілдірудің құрамдас бір бөлігі болып табылады. 
Зерттеу жұмысының әдіснамалық және теориялық негіздері: Таным теориясының физиологиялық негізі және оған жеке тұлғаның даму тұрғысынан келу; орта білім беру жүйесін жаңаша әдсі – тәсілдерін құру тұжырымдамасы; орта білім беру орындарында оқыту және білім беру процесін ұйымдастыру теориясы мен практикасы. 
ІІ. Негізгі бөлім 
Дене тәрбиесі сабағында жаңа инновациялық технологиялардың тиімділігі 
Білім-қоғамды тұрақтандыратын, рухани мұраны сақтайтын, ұрпақты ұрпаққа сабақтастыратын құрал. Қолда бар мүмкіндікті пайдаланып оқытудың жаңа әдіс-тәсілдерін тиімді қолдану, жаңа технологияны әркімнің өз сабағында пайдалану арқылы оқушы жастарды халықтың дәстүр үрдісінде адамгершілікке, салауатты өмір сүруге баулу дені сау ұрпақ тәрбиелеу дене тәрбиесі пәні мұғалімдерінің басты міндеті. Олай болса, оқыту мен тәрбиелеудің ой елегінен өтетін әдіс-тәсілдерін, жаңашаыл педагогтардың тапқан әдістемелерін біліп қана қою жеткіліксіз, оны әркім өз мүмкіндігінше күнделікті сабақта пайдалану қажет. Өзімнің 9-сыныптарға өткізген «Акробатикалық жаттығулар» атты сабағымда алдымен оқушыларға өткен тақырытарға байланысты сұрақтар бере отырып, бүгінгі жаңа сабақтың қандай тақырыпта өткелі тұрғанын ашып алдым. Сабақ барысында оқушыларға жеңілдетілген логикалық сұрақтар беріп, кейін күрделі сұрақтарды тапсырма ретінде бередім. Сұрақтарға байланысты жауабын тапқан оқушы, сол жерде практикалық түрде орындап көрсетеді. Сабақ кезінде оқушының ішкі позициялық көз қарасы мен бағыты айқын көрініс бере алады. Сонда ғана сабақ нәтижелі болып, білім сапасы артады. Осы бағыттарда әрбір мұғалімнің оқытуға, үйретуге өз тұғырнамасы болуы қажет. [3.5] 
Олар- Әр оқушының білім деңгейін, қабілетін, мүмкіншілігін түсіну; 
- Оқушының бойындағы жетістіктері мен кемшіліктерін қабылдау; 
- Оқушыларға қиындықтарды жеңуге, кемшіліктерден арылуға көмектесу; 
Дене шынықтыру пәнінің басқа пәндерге қарағанда көптеген ерекшеліктері бар. Мұнда негізінен оқушының қабілеті, бейімділігі баса назарда болуы керек. Дегенмен де оқушыларды бейімдеу, қабілетін дамыту, спортқа деген қызығушылығын арттыру жақсы ұйымдастырылған сабаққа байланысты. Сондықтан оқушылардың пәнге қызығушылықтарын арттыру мақсатында сабақта тақырыпқа байланысты спорт түрлерінің шығу тарихын, спорт түрлері дамыған елдерді спорттың әр саласындағы белгілі спортшылар өмірін алуға болады. Сондықтан да мұғалім сабақты тартымды етіп теория мен практиканы ұштастыруында жаңа инновациялық технологиялардың тиімділігі баса назарда болуы қажет. Бұл мұғалім мен оқушы арасындағы қарым-қатынас, сабақты жақсы оқитын, спортқа бейім оқушылармен белсенді жұмыс істеп қана қоймай, барлық баланың дамуы үшін қолайлы жақсы ойлар туғызып, қабілеті жеткен жерге дейін еңбек етуін ойластыру. 
Барлық оқушылар өз қабілетін ең төменгі жеңіл тапсырмаларды орындаудан бастайды да, оларды міндетті түрде толық орындап болғаннан кейін ғана, келесі күрделі деңгейдегі жаттығуларды орындауға көшіп отырады. Бұл оқушылар арасындағы бәсекелестікті және әр оқушының өз қабілетіне, қызыметіне сәйкес жоғары деңгейге көтерілуіне толық жағдай жасалады. Осылай ойын элементтерін, әдістерін деңгейлеп орындату арқылы оқушылардың тапсырмаларды орындауда жинаған ұпайларын «даму мониторингі» кестесіне белгілей отырып, оқушы біліміне талдау жасап отыру қажет. Өтілетін тақырыптарға байланысты қызықты сергіту ойындарын ойнатудың да сабақ барысының сапасын арттыруға ықпалы көп. Атап айтсам: «Кім шапшаң?», «Көңілді ойындар!», «Мен чемпион!», сонымен қатар қозғалмалы ойындар және ұлттық ойындарды сабақта түрлендіріп өткізуге машықтандыру. Дене шынықтыру пәнінде жаңа инновациялық технологияларды қолданудың орны орасаң болары хақ. Оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттырып, білім сапасын көтеруге сыныптан тыс спорттық шаралардың да маңызы зор. Соның ішінде қазақтың ұлттық ойындары мен қозғалмалы ойындарын, әр түрлі жарыстарын, тоғызқұмалақ, арқан тартыс, аударыспақ сынды ойын түрлерін өткізіп отыру керек. Осындай жұмыстарды жүргізу нәтижесінде оқушылардың белсенділігі артып, спортқа деген бейімділігі қалыптасады. Оқушылардың танымдық қабілеттерін артырып, салауатты өмір сүру, адам денсаулығы осы спортқа байланысты екендігін түсінеді. Нәтижесінде оқушылардың білім сапасы артып, оқу тоқсандарында жоғары сапаға қол жеткізуге болады. Жаңаша әдсітерді сабақтарда үнемі қолданысқа енгізуде теория мен практиканың ұштасуына мән бергенде ғана жұмыстың мазмұндылығы көріне алады. Осы бағыттарда сын тұрғысынан ойлау және деңгейлеп оқыту технологияларының тиімді әдістерін дене шынгықтыру пәнінде қолдануды ұсынамын. Алдымен «Дене шынықтыру пәні не береді?» –деген сұраққа:» Қимыл қозғалысты береді. Машықтандыру. Дене мәдениетін қалыптастыру. Денені шынықтыру, тәрбиелеу. Жалпы дамыту жаттығуларын меңгертеді. Мемлекеттік стандарттық бағдарламаны жоспарлай білуді, нормативтік тест жаттығуларды игертуді береді. 
Өзімнің 5 сыныпқа өткізген сабағымды ұсынамын: 
Сабақтың тақырыбы: Эстафеталық жүгірулер 
Мақсаты: а) Жүгіру элементтері бар эстафета ойындарын оқушыларға орындату. Жүгіру кезінде қосымша жаттығулар орындауға үйрету. 
ә) Қауіпсіздік ережесін мұқият сақтауға, ұқыптылыққа, ұйымшылдыққа тәрбиелеу. 
б) Күш пен ептіліктің дамуын арттыру. Қимыл қозғалысының жалпы үйлесімділігін жақсарту. 
Сабақтың түрі: Жаңа сабақ 
Саб. Өтетін орны: Спорт зал 
Сабаққа керек құралдар: Доп, жалауша,шеңбер, секіртпе, кедергілер, үлкен доп, асық, қоржын. 
Сабақтың барысы: жаттығудың орындалу уақыты 
Ұйымдастыру, әдістемелік нұсқау 
І.Ұйымдастыру бөлімі 
1.Сыныпты сапқа тұрғызу. 
Мәлімдеме қабылдау 
2.Саптық жаттығулар. 
3.Жалпы дамыту жаттығуы. 
а)жүру,жүгіру жаттығулары 
ә)құралсыз орындалатын 
дамыту жаттығулары. 
ІІ. Негізгі бөлім 
Сабақтың тақырыбы. Эстафеталық жүгірулер. 
1.Оқушылардың өздеріне таныс эстафеталық ойын түрлерін сұрау. (Толағай. Намыс дода) 
Барлық эстафеталық ойындар адам денсаулығы үшін маңызды әрі көңілді. 
Оқушы тез, тура жүгіру кезінде бар күшін салуға дағдыланады. Шапшаң епті қимылдауға үйренеді. Ұйымшыл болып, команда мүддесі үшін жақсы нәтиже көрсетуге тырысады. Айналаны бағдарлап аз уақытта өзінің және қарсыласының әрекетін байқап үлгереді. Сонымен қатар ойыншының икемділігі мен төзімділік қабілеттері арта түседі. 
2.Сыныпты екі топқа бөлу, 
Эстафеталық жүгірулердің түрлерін таныстыру. 
(Әр ойыннан кейін сергіту жаттығуы ойнатылып тұрылады) 
Команда болып жүгіру( пойыз) 
Кедергілер арқылы жүгіру 
Доп тасу ойыны 
«Бақалар» ойыны 
Секіртпемен жүгіру ойыны 
«Допты ұста» ойыны 
«Қос аяқтар» ойыны 
«Теңге алу» ойыны 
«Мергендер» ойыны 15 минут 
Сынып оқушыларының сабаққа дайындығын бақылау. 
Жаттығуларды қатесіз орындату. 
Оқушылардың зейінін сабаққа аудару. 
Оқушыларды сұрақ қою арқылы сабаққа тарту. 
Екі топтағы ойыншылардың теңдігін бақылау. 
Ойын кезіндегі қауіпсіздік ережесін ескерту. 
Мұғалімнің орындап көрсеткен жаттығу элементтерін, ойын түрлерін мұқият бақылап, тыңдауын қадағалау. 
Әр ойынды бағалап,қоржынға асық салынып тұрады. 
Сабақтың барысы Жаттығудың орынд.уақыты Ұйымдастыру, 
әдістемелік нұсқау 
ІІІ. Қорытынды 
Әр қоржындағы асықтар санын қосып, жеңімпаз топты анықтап,мадақтау. 
Үйге тапсырма: Эстафеталық ойындарды түрлендіру. 
Сабаққа жақсы қатынасқан оқушыларды бағалау. Ойын кезіндегі кемшіліктерді ескертіп түзету. 
Сабақты қорытындылау
Пайдаланылған әдебиеттер: 

1. Г. Икіманова. Саулық пен сымбат. - Алматы: Қайнар, 1991. 
2. «Қазақстан – 2030» стратегиясы 
3.«Қазақстан мектебі» журналы, №4, 2006ж. 
4 Дене мәдениеті – оқушыларды оқыту мен тәрбиелеу жүйесінде. Ізденіс-Поиск. 2009ж. №2(2) -Б.262-264. 
5. Е. Уақбаев. Қазақстанда дене тәрбиесі жүйесінің дамуы. - Алматы: Санат, 2000ж.Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Физкультура

Категория: Прочее

Целевая аудитория: Прочее.
Урок соответствует ФГОС

Автор: Аспантаева На?ира Алтынбай?ызы

Дата: 26.03.2015

Номер свидетельства: 192056

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства