kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Волейбол ойыныны? ерекшеліктері ашы? саба?

Нажмите, чтобы узнать подробности

Саба?ты? та?ырыбы: Волейбол ойыныны? ерекшеліктері.  8-сынып

Саба?ты? ма?саты: Волейбол ойыныны? теориялы? негіздерін ??ындыру, т?сініктерін молайту, немесе ке?ейту.

Саба?ты? міндеттері: 1.Волейбол ойыныны?  тарихы, ойынны? ма?саты, ойнау ережелері мен шарттары ж?нінде а?параттарды о?ушылармен бірлесе отырып, талдау?а ?йрету. 2.О?ушыларды топпен, ж?ппен ж?мыс жасай  білуге да?дыландыру.

3. Спортты?  денсаулы??а  пайдасын т?сіндіре отырып, салауатты ?мір салтын ?стану?а жетелеу.

Саба?   б?лімдері:№ Блумны? о?у ма?саттар ж?йесі (де?гей) Саба?ты? тапсырмалары ?йымдастыру  ?дісі.

1. Білу 1. Саба?ты? ма?сатын аны?тау 

1.1. Ма?сат ?ою 

а) – Балалар б?ріміз экран?а назарымызды аударып, бейнет?сірілімнен ?зінді к?рейік.

б) – Біз ?андай ?зінді к?рдік, ?ай топты? ойыншылары?

в) ?алай ойлайсыздар, б?гінгі саба?ымызды? та?ырыбы ?андай?

г) Сонда б?л та?ырып бойынша не т?сінгілері?із келеді? (С?ра? ?оя отырып, проблемалы? с?ра?тар ?ою ар?ылы саба?ты? ма?сат, міндеттерін о?ушылармен бірлесе отырып шешу.) АКТ-ны  ?олданып,  бейнет?сірілімнен ?зінді к?рсету. 

Шолу жасау 

1.2. Т?сіну  «Волейбол »

1-топ Топтастыру

Волейбол туралы не білеміз? 

1.Спортты? ойын т?рі        

2.Ала?да ойналады                             

3.Екі  топтан  ??ралады 

4.Доп пен тор ?ажет       

 5.Т?реші керек 

6. Ойыншы ережені білу керек 

7.Спортты? киім киіп ойнау керек

2-топ  Волейболды?  адам денсаулы?ына пайдасы 

1.Денсаулы?ты жа?сартады. 2.?кпені? д?рыс тыныс алуына к?мектеседі. 3.Б?лшы? еттерді ?атайтады. 4.?имыл ?рекетте тез ойлау?а к?мектеседі.5.Ми ?ызметін реттуге к?мектеседі.

6.Мінез-??лы?ты реттеуге к?мектеседі.

7.Топ м?шелерімен жа?сы ?арым ?атынас орнату?а, психологиялы? ахуал ту?ызу?а к?мектеседі.

3-топ. Волейбол ойыны мен баскетбол ойыныны? айырмашылы?ы

А)Волейбол- екі топ ала?ны? екі жа?ында, ?з б?лігінде ойнайды, ойыншылар орнын ауыстырып отырады, ойын?а арнал?ан тор ала?ны? ортасында жо?ар?а бекітіледі, ?р топта 6 адам. 

Б)Баскетбол –екі жа?ты ойын, ойыншылар  ала?да ?немі  ?оз?алыста  болады, 5 ойыншы болады,ала?ны? екі шетінде екі себет  тор болады.

Топты? ж?мыс 

2. Т?сіну 2. Жа?а та?ырыпты  т?сініп, ?абылдау

а) О?улы?та?ы м?тінмен танысу   

 Волейболды ?р?айсысы 6 адамнан т?ратын  екі топ ойнайды. Бір топты?  ойыншылары допты ала? ?стінде  керілген тордан  асырып, ?арсыласын ?з жиегіне шы?атындай етіп немесе ойын т?ртібін  б?здыратын ма?сатта екінші топ?а ?арай  ба?ыттайды. Ала?  тормен екі б?лікке те?  б?лінген, ?зынды?ы-18м, ені-9м  болатын  т?ртб?рышты болады. Ала?ны? ?р б?лігінде  3метр ?ашы?ты?та?ы орта ж?не о?ан параллель шабуыл  жиектері сызылады. Ойын ала?  жиегінен тыс  т?р?ан  ойыншыны?  допты  жіберуімен басталады.?р топ допты  жерге  т?сітмейтіндей  етіп бір-біріне 3 реттен асырмай беруден кейін  ?арсыласыны?  жа?ына  ?айтара жіберуі керек. Ойыншы доп?а екі ?айтара ?ол тигізе алмайды. Ойын 3 немесе 5 партиядан т?рады.Партияны 25 ?пай  ал?ан  топ же?ген  деп есептеледі.Ойын топ ?арсыласынан екі ?пай арты? жина?ан?а дейін созылады. ?р партиядан кейін  топ ала?дарымен ауысады. 

б) ?зара о?ыту ( ?зара о?ып ж?бына т?сіндіру)

Ж?пты? ж?мыс

О?ытуда?ы к?шбасшылы?

3. ?олдану 1.Волейбол ойыны ж?нінде  жеке с?ра?тар дайындаймыз.

2. Топ?а о?имыз.

3.Топпен бірлесіп,  ма?ызды с?ра?тарды аны?талды.

Келесі топ?а осы с?ра?тар ?ойылады.

 4.С?ра??а д?рыс жауап берген  о?ушы  «ж?лдызшамен » ба?аланады.

Волейбол ойыны неше топтан т?рады?

?р топ неше ойыншыдан ??рал?ан?

Ойын ойналу ?шін ?андай ??ралдар керек?

Волейбол ала?ыны? ауданы, ?зынды?ы, ені  ?андай болу керек?

Ойынны?  ма?саты не?

Ойын ?алай басталады?

?р топ ?з б?лігінде бір-біріне неше рет доп ла?тыра алады?

Ойын неше партиядан т?рады?

Партияны неше ?пай ал?аннан кейін же?ген деп есептелінеді?

Б?л ойынды кімдер ойнай алады? (Кез келген жаста?ы адамдар, тіпті м?гедек адамдар да арнайы тренажерларды? к?мегімен ойнау  м?мкіндігі бар) 

Берілген  тапсырмалар?а,   о?ушылар топтасып бір- бірімен ой б?ліседі,  я?ни топта тал?ылап, бір шешімге келеді, білетіндерін постерге жазып,?ор?ап,

 бір – біріні?  жаса?ан ж?мыстарын  ба?алайды. 

4. Анализ «Денсаулы?-зор байлы? »??гімесі бойынша ой б?ліс

 « Сіз 12 м?ше?із  сау, денсаулы?ы мы?ты адамсыз.  Егер сізге ауру?а ?шыра?ан к?мекке з?ру  адам  сізден ?тініп, бір б?йрегі?ізді сатуын с?раса берер ме еді?із? ?анша?а сатар еді?із? Немесе к?зі?ізді, тіпті ая?-?олы?ызды сіз ?мір бойы ?аражат тапшылы?ына ?шырамай, м??тажды??а  ?шырамайтын ?те ?ымбат   ба?а?а сат деп ?тінсе сатар ма еді?із?»

-Ендеше осы  отыр?ан ?р-біріміз миллионерміз, 12 м?шеміз сау, денсаулы?ымыз т?зу жандармыз. Сонды?тан денсаулы?ымызды к?тіп, ба?а жетпес байлы?ымызды са?тайы?.

Ол ?шін не істеуіміз керек?

-Д?рыс айтасыздар. Д?рыс тама?тану, киініп таза ж?ру, зиянды ?деттерден аула? болу, е? ма?ыздысы- ?немі жатты?у жасап, денені шыны?тыру екен. 

Сергіту с?ті: Мектепті? дене шыны?тыру залы.   Сыни т?р?ыдан ойлау?а арнал?ан тапсырма. 

 топта тал?ылап, бір шешімге келеді, ?з ойларын жина?тап,пікірлерін білдіреді,?здері д?лелдер келтіреді

5. Синтез Ойынны? негізгі  т?сілдері:

1)Допты жо?ары ж?не т?меннен екі ?олмен ?абылдауды ме?герту.       

* О?ушылар бір-біріне бетпе-бет ?арап ара ?ашы?ты? 

6-7 м, допты жо?ары ла?тырып, ?айтадан ?абылдап, ары ?арай ?арсыласына к?теріп беру.

* Бір о?ушы допты жо?ары к?теріп, ?арама-?арсы ??рбысына береді. ??рбысы допты ?олын к?теріп ?абылдап, ?айта береді. Ара ?ашы?ты? 7-8м. Допты ?арсыласыны? ?олына д?л беру керек.

* О?ушы допты еденге ?рып ??рбысына береді, ??рбысы допты жо?арыдан ?абылдап, ?стап ?айта береді.

2)Допты т?меннен ?абылдауды ме?герту. 

*  Ойыншыны? екі ?олмен т?меннен допты ?абылдау т?рысын ?йрету. ?ол т?зу тізені б?ге сол немесе о? ая?ты жарты ?адам ал?а.

*  Бір о?ушы ??рбысыны? ?олына береді, ол допты т?меннен екі ?олмен ?абылдап, ?айта береді.Допты д?рыс ?абылдауын ?ада?алау.

*  Ара?ашы?ты? 8-10 м о?ушылар ?арама-?арсы т?рып, бірінші номерлі о?ушылар допты жо?арыдан ?абылдап, екінші номерлі о?ушылар допты т?меннен ?абылдау.

3)Т?менгі тікелей беру. 

*Бастаушы волейбол торына ?арап т?рып, салма? орталы?ын ая?  арт?ы жа?та т?р?ан ая??а ауысытырады.

*Допты ?ратын ?ол шынта?ыны? буынынан  б?гілген тура арт?а жіберіледі.

*Келесі  ?олында  допты беліні? де?гейінде   ?стап т?рады.

*Допты 20-30см биіктікке жо?ары ла?тыра сермеп, со??ы береді. 

?йретілген ?дістер бойынша жатты?у ойыны  

Ба?алау пара?ы

О?ушыны? аты-ж?ні Ойын ережесін

Білу. 

5   Допты жо?ары ж?не т?меннен екі ?олмен ?абылдауы

4 Допты т?меннен ?абылдауы

3 Допт.екі ?олмен т?менге тікелей беру. 

2 Белгі

 бойынша то?тау,

?абылдауды ме?геру

1 Барлы?ы 

Куанов

Жеке ж?не топты? ж?мыс. 

О?ушылар ба?алау критерийлерін ескере отырып, жа?сы ба?алану?а ?мтылады. Белсенді ?атысады. Саба?ты? ма?сатына жетеді. 

6. Ба?алау 1.Жеке ж?мыс,топ ж?мысын ба?алау 

2.«Волейбол ойыныны? ма?ызы»та?ырыбында а?парат  дайындап келу. Ба?алау ?р топ  ?зара ба?алайды. Рефлексия: Саба??а ?сыныстарын білдіру смайликтерді ?олдану.Екі т?рлі смайлик ?ойылады, о?ушылар стикерлерге ?з пікірлерін жазып ?алдырады

Шы?ыс ?аза?стан облысы

?ржар ауылы

КММ «Н. К. Крупская атында?ы орта мектеп-балаба?ша»

Дене шыны?тыру п?ніні? м??алімі

Муканбаев Даурен Жаксылыкович

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«Волейбол ойыныны? ерекшеліктері ашы? саба?»

Сабақтың тақырыбы: Волейбол ойынының ерекшеліктері. 8-сынып

Сабақтың мақсаты: Волейбол ойынының теориялық негіздерін ұғындыру, түсініктерін молайту, немесе кеңейту.

Сабақтың міндеттері: 1.Волейбол ойынының  тарихы, ойынның мақсаты, ойнау ережелері мен шарттары жөнінде ақпараттарды оқушылармен бірлесе отырып, талдауға үйрету. 2.Оқушыларды топпен, жұппен жұмыс жасай  білуге дағдыландыру.

3. Спорттың  денсаулыққа  пайдасын түсіндіре отырып, салауатты өмір салтын ұстануға жетелеу.

Сабақ   бөлімдері:№ Блумның оқу мақсаттар жүйесі (деңгей) Сабақтың тапсырмалары Ұйымдастыру  әдісі.

1. Білу 1. Сабақтың мақсатын анықтау 

1.1. Мақсат қою 

а) – Балалар бәріміз экранға назарымызды аударып, бейнетүсірілімнен үзінді көрейік.

б) – Біз қандай үзінді көрдік, қай топтың ойыншылары?

в) Қалай ойлайсыздар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қандай?

г) Сонда бұл тақырып бойынша не түсінгілеріңіз келеді? (Сұрақ қоя отырып, проблемалық сұрақтар қою арқылы сабақтың мақсат, міндеттерін оқушылармен бірлесе отырып шешу.) АКТ-ны  қолданып,  бейнетүсірілімнен үзінді көрсету. 

Шолу жасау 

1.2. Түсіну  «Волейбол »

1-топ Топтастыру

Волейбол туралы не білеміз? 

1.Спорттық ойын түрі        

2 .Алаңда ойналады                             

3 .Екі  топтан  құралады 

4..Доп пен тор қажет       

 5.Төреші керек 

6. Ойыншы ережені білу керек 

7.Спорттық киім киіп ойнау керек

2-топ  Волейболдың  адам денсаулығына пайдасы 

1.Денсаулықты жақсартады. 2.Өкпенің дұрыс тыныс алуына көмектеседі. 3.Бұлшық еттерді қатайтады. 4.Қимыл әрекетте тез ойлауға көмектеседі.5.Ми қызметін реттуге көмектеседі.

6.Мінез-құлықты реттеуге көмектеседі.

7.Топ мүшелерімен жақсы қарым қатынас орнатуға, психологиялық ахуал туғызуға көмектеседі.

3-топ. Волейбол ойыны мен баскетбол ойынының айырмашылығы

А)Волейбол- екі топ алаңның екі жағында, өз бөлігінде ойнайды, ойыншылар орнын ауыстырып отырады, ойынға арналған тор алаңның ортасында жоғарға бекітіледі, әр топта 6 адам. 

Б)Баскетбол –екі жақты ойын, ойыншылар  алаңда үнемі  қозғалыста  болады, 5 ойыншы болады,алаңның екі шетінде екі себет  тор болады.

Топтық жұмыс 

2. Түсіну 2. Жаңа тақырыпты  түсініп, қабылдау

а) Оқулықтағы мәтінмен танысу   

 Волейболды әрқайсысы 6 адамнан тұратын  екі топ ойнайды. Бір топтың  ойыншылары допты алаң үстінде  керілген тордан  асырып, қарсыласын өз жиегіне шығатындай етіп немесе ойын тәртібін  бұздыратын мақсатта екінші топқа қарай  бағыттайды. Алаң  тормен екі бөлікке тең  бөлінген , ұзындығы-18м, ені-9м  болатын  төртбұрышты болады. Алаңның әр бөлігінде  3метр қашықтықтағы орта және оған параллель шабуыл  жиектері сызылады. Ойын алаң  жиегінен тыс  тұрған  ойыншының  допты  жіберуімен басталады.Әр топ допты  жерге  түсітмейтіндей  етіп бір-біріне 3 реттен асырмай беруден кейін  қарсыласының  жағына  қайтара жіберуі керек. Ойыншы допқа екі қайтара қол тигізе алмайды. Ойын 3 немесе 5 партиядан тұрады.Партияны 25 ұпай  алған  топ жеңген  деп есептеледі.Ойын топ қарсыласынан екі ұпай артық жинағанға дейін созылады. Әр партиядан кейін  топ алаңдарымен ауысады. 

б) Өзара оқыту ( өзара оқып жұбына түсіндіру)

Жұптық жұмыс

Оқытудағы көшбасшылық

3. Қолдану 1.Волейбол ойыны жөнінде  жеке сұрақтар дайындаймыз.

2. Топқа оқимыз.

3.Топпен бірлесіп,  маңызды сұрақтарды анықталды.

Келесі топқа осы сұрақтар қойылады.

 4.Сұраққа дұрыс жауап берген  оқушы  «жұлдызшамен » бағаланады.

Волейбол ойыны неше топтан тұрады?

Әр топ неше ойыншыдан құралған?

Ойын ойналу үшін қандай құралдар керек?

Волейбол алаңының ауданы, ұзындығы, ені  қандай болу керек?

Ойынның  мақсаты не?

Ойын қалай басталады?

Әр топ өз бөлігінде бір-біріне неше рет доп лақтыра алады?

Ойын неше партиядан тұрады?

Партияны неше ұпай алғаннан кейін жеңген деп есептелінеді?

Бұл ойынды кімдер ойнай алады? (Кез келген жастағы адамдар, тіпті мүгедек адамдар да арнайы тренажерлардың көмегімен ойнау  мүмкіндігі бар) 

Берілген  тапсырмаларға,   оқушылар топтасып бір- бірімен ой бөліседі,  яғни топта талқылап, бір шешімге келеді, білетіндерін постерге жазып,қорғап,

 бір – бірінің  жасаған жұмыстарын  бағалайды. 

4. Анализ «Денсаулық-зор байлық »әңгімесі бойынша ой бөліс

 « Сіз 12 мүшеңіз  сау, денсаулығы мықты адамсыз.  Егер сізге ауруға ұшыраған көмекке зәру  адам  сізден өтініп, бір бүйрегіңізді сатуын сұраса берер ме едіңіз? Қаншаға сатар едіңіз? Немесе көзіңізді, тіпті аяқ-қолыңызды сіз өмір бойы қаражат тапшылығына ұшырамай , мұқтаждыққа  ұшырамайтын өте қымбат   бағаға сат деп өтінсе сатар ма едіңіз?»

-Ендеше осы  отырған әр-біріміз миллионерміз, 12 мүшеміз сау, денсаулығымыз түзу жандармыз. Сондықтан денсаулығымызды күтіп, баға жетпес байлығымызды сақтайық..

Ол үшін не істеуіміз керек?

-Дұрыс айтасыздар. Дұрыс тамақтану, киініп таза жүру, зиянды әдеттерден аулақ болу, ең маңыздысы- үнемі жаттығу жасап, денені шынықтыру екен. 

Сергіту сәті: Мектептің дене шынықтыру залы.   Сыни тұрғыдан ойлауға арналған тапсырма. 

 топта талқылап, бір шешімге келеді, өз ойларын жинақтап,пікірлерін білдіреді,өздері дәлелдер келтіреді

5. Синтез Ойынның негізгі  тәсілдері:

1)Допты жоғары және төменнен екі қолмен қабылдауды меңгерту.       

* Оқушылар бір-біріне бетпе-бет қарап ара қашықтық 

6-7 м, допты жоғары лақтырып, қайтадан қабылдап, ары қарай қарсыласына көтеріп беру.

* Бір оқушы допты жоғары көтеріп, қарама-қарсы құрбысына береді. Құрбысы допты қолын көтеріп қабылдап, қайта береді. Ара қашықтық 7-8м. Допты қарсыласының қолына дәл беру керек.

* Оқушы допты еденге ұрып құрбысына береді, құрбысы допты жоғарыдан қабылдап, ұстап қайта береді.

2)Допты төменнен қабылдауды меңгерту. 

*  Ойыншының екі қолмен төменнен допты қабылдау тұрысын үйрету. Қол түзу тізені бүге сол немесе оң аяқты жарты қадам алға.

*  Бір оқушы құрбысының қолына береді, ол допты төменнен екі қолмен қабылдап, қайта береді.Допты дұрыс қабылдауын қадағалау.

*  Арақашықтық 8-10 м оқушылар қарама-қарсы тұрып, бірінші номерлі оқушылар допты жоғарыдан қабылдап, екінші номерлі оқушылар допты төменнен қабылдау.

3)Төменгі тікелей беру. 

*Бастаушы волейбол торына қарап тұрып, салмақ орталығын аяқ  артқы жақта тұрған аяққа ауысытырады.

*Допты ұратын қол шынтағының буынынан  бүгілген тура артқа жіберіледі.

*Келесі  қолында  допты белінің деңгейінде   ұстап тұрады.

*Допты 20-30см биіктікке жоғары лақтыра сермеп, соққы береді. 

Үйретілген әдістер бойынша жаттығу ойыны  

Бағалау парағы

Оқушының аты-жөні Ойын ережесін

Білу. 

5   Допты жоғары және төменнен екі қолмен қабылдауы

4 Допты төменнен қабылдауы

3 Допт.екі қолмен төменге тікелей беру. 

2 Белгі

 бойынша тоқтау,

қабылдауды меңгеру

1 Барлығы 

Куанов

Жеке және топтық жұмыс. 

Оқушылар бағалау критерийлерін ескере отырып, жақсы бағалануға ұмтылады. Белсенді қатысады. Сабақтың мақсатына жетеді. 

6. Бағалау 1.Жеке жұмыс,топ жұмысын бағалау 

2.«Волейбол ойынының маңызы»тақырыбында ақпарат  дайындап келу. Бағалау әр топ  өзара бағалайды. Рефлексия: Сабаққа ұсыныстарын білдіру смайликтерді қолдану.Екі түрлі смайлик қойылады, оқушылар стикерлерге өз пікірлерін жазып қалдырадыШығыс Қазақстан облысы

Үржар ауылы

КММ «Н. К. Крупская атындағы орта мектеп-балабақша»

Дене шынықтыру пәнінің мұғалімі

Муканбаев Даурен ЖаксылыковичПолучите в подарок сайт учителя

Предмет: Физкультура

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 8 класс

Скачать
Волейбол ойыныны? ерекшеліктері ашы? саба?

Автор: Муканбаев Даурен Жаксылыкович

Дата: 26.01.2016

Номер свидетельства: 283130

Похожие файлы

object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(73) "Волейбо ойынының шығу тарихы мен маңызы"
  ["seo_title"] => string(45) "volieibo_oiynynyn_shyg_u_tarikhy_mien_man_yzy"
  ["file_id"] => string(6) "416694"
  ["category_seo"] => string(10) "fizkultura"
  ["subcategory_seo"] => string(7) "prochee"
  ["date"] => string(10) "1495115993"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(51) "Допты беруді ?йрету саба?ы "
  ["seo_title"] => string(29) "dopty-bierudi-uirietu-sabag-y"
  ["file_id"] => string(6) "218322"
  ["category_seo"] => string(10) "fizkultura"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1433759980"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(54) "Волейбол. Допты жоғарыдан алу"
  ["seo_title"] => string(31) "volieibol_dopty_zhog_arydan_alu"
  ["file_id"] => string(6) "399795"
  ["category_seo"] => string(10) "fizkultura"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1489409945"
 }
}

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства