kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

О?ушыларды? ?БТ-?а дайынды? сапасын арттыруда?ы ?Б мен м??алімдер ?ызметі.

Нажмите, чтобы узнать подробности

 О?ушыларды? ?БТ-?а дайынды? сапасын арттыруда?ы ?Б мен м??алімдер ?ызметі.

«?аза?стан Республикасында 2020 жыл?а дейінгі білім беруді дамыту т?жырымдамасы» ?з бетімен білім ала алатын ж?не ал?ан білімін ?мірді? т?рлі жа?дайларында ?олдана білетін жеке т?л?аны? ?алыптасуын ?амтамасыз ететін о?ытуды? жа?ар?ан технологияларына к?шу талабын ?ойып отыр. Сапалы білім жолында жа?ашыл  технологияларды ?олдану, инновациялы? ба?ытта ж?мыс жасау заман а?ымына сай талап етілуде. ?аза?ты?    болаша?ын   т?рбиелеу    мен   білім беру   ісінде   ?лемдік    стандарт?а     с?йкес    білім     беруді    темір?азы?    ?ылып      ?станса? ?ателеспеспіз деп ойлаймын.

Білім беруді?  негізгі  міндеті  - білім сапасын  арттыру  екені баршамыз?а м?лім. 

 Елбасы  «Білім дегеніміз – жекелеген адамдар ?шін де, сондай-а?, б?тіндей ел ?шін де е? басты ??ндылы? ж?не табыс?а жетуді? негізі» екенін жыл сайын?ы Жолдауында айры?ша атап ?теді.

Мектепті?  ?стаздары білім беру  жа?дайында о?ушыларды? интелектуалды?  ?абілеттерін, шы?армашылы? дербестігін  дамытуда, ?БТ-?а дайынды? сапасын арттыруда к?п  ?лес  ?осады. Мектеп табалдыры?ын атта?ан  3-4 жасар балалардан бастап оны? психологиялы? дамуына,  ?леуметтік жа?дайына ?атты к??іл б?леміз ж?не білім беру кезінде ?р ?айсыны? ерекшелігін ескере отырып,  де?гейлеп  о?ыту?а баса назар  аударамыз. «Мемлекетімізді? е? басты д?ниесі тек ?ана таби?и байлы? емес, сонымен ?атар жас?спірім ?рпа?ы,?йткені, олар- бізді? болаша?ымызды? айнасы». Олай болса, осы жас ?рпа??а білім мен т?рбие беретін ?стаз міндеті ба?а жетпес-биік.

?р саба??а дайынды? – м??алімні? ізденісіні?   н?тижесі. «М??алім   к?п   ?дісті   білуге    тырысуы   керек.  Оны  ?зіне    с?йеніш,     ?ол?абыс     н?рсе  есебінде   ?олдануы     керек», - деп   заманымызды? ?стазы  Ахмет    Байт?рсынов    айт?андай,   заман талабына сай білім беру м?селесі де о?тайлануда. ?з  ісіні?    шебері     ?ана    жо?ары    жетістіктерге   жетеді  дей келе,  бізді? мектепті? м??алімдері ?з саба?ын жа?аша ?йымдастыру ар?ылы, саба?ты? ы??айына  ?арай   ?р   саба?та  жа?а  ?діс-т?сілдерді т?рлендіре   т?се, саба?ты?    мазм?нын    аша отырып,    о?ушыны? п?нге  деген   ?ызы?ушылы?ы   мен   ынтасын  арттыру  ар?ылы  сапалы н?тижеге жетуде. 

М??алімні? м?ртебесі – мектеп м?ртебесі. Мектеп – мемлекет тірегі, о?ан жауапкершілікпен ?арау – ?стаз міндеті. Осынау ?а?иданы берік ?стан?ан осы киелі ша?ыра?та 600-ден астам о?ушы білім алса, олар?а 90-нан  аса  ?ла?атты, білікті ?стаздар д?ріс береді. ?з о?ушыларына білімді жан – т?німен бере білген, жаманнан жирендіріп, жа?сылы? жолында жол бастар жетекші ?стаздарды? атап айтса:Мукажанов Жанат  Шакенович,Кайырбеков Ерлан Баяканович,Мадьярова Жанат Кактаевна, Ибраева Найля Слямхановна,Айтмурзакова Нургуль Джумагазиновна, Карпуша Галина Ивановна, Бедер Лилия Романовна, Балганбаева Гулия Аргынгасовна е?бектерін ерекше атап ?ткім келеді. Адамзат санасын ж?нге салу?а к?ші жететін  ?ла?атты  ?стаздар?а, осы мектепті? барлы? т?легі ал?ыс білдіруде. Т?уелсіздік туын тіккен елімізді ?ркениетке бастар жолды? бастауы-мектеп  дей  келе 2013-2014   о?у жылында білімдерін к?рсетіп,  биік сатылардан к?рініп, мектебімізді? туын жо?ары ?стап, к?кке желбіреткен о?ушыларымыз да жеткілікті болды.

 ?здері?ізге белгілі былтыр?ы о?у жылы  білім сапасын арттыру жылы болды. Сонды?тан бізді? мектеп  ?стаздары мен  о?ушылары   еселеп е?бек  етіп жо?ары н?тижелерге ?ол жеткізді.      

Білім саласында о?у жетістіктерін т?уелсіз сырт?ы ба?ылау ж?йесі болып табылатын ?БТ-ді? орны ерекше. «2013-2014 о?у жылына т?лектерді ?лтты? біры??ай тестілеуге дайынды? де?гейін ж?не білім беру сапасын арттыруды? ?адамды? іс-?рекет жоспары» бойынша мектеп м??алімдері білім сапасын арттыру ж?не ?лтты? біры??ай тестілеу н?тижесін жа?сарту ба?ытында?ы ж?мыла ж?мыс ат?арды.

 ?Б –те п?н м??алімдері негізгі  4 п?ннен  ж?не физика, биология, химия ж?не география п?ндерінен  о?ушыларды? білім сапасын, педагогтарды? к?сіптік ??зырлылы?ын арттыру ба?ытында ж?йелі т?рде ?БТ-ке дайынды? жоспары ??рылып, ж?мыс ж?ргізілді. 

 Со??ы ?ш жылда ?БТ бойынша  орта бал  71,4; 72,4; 87,4 болды. К?рсеткіш жылдан – жыл?а  к?теріліп  келеді.   ?ткен о?у жылы  мектеп  бітіруші т?лектерді? “Алтын белгі”аттестатына  3 о?ушы-Хасенов Берікбол, ?айыр?азы Мадьяр,?алымбеков Д?улет, ?здік аттестат?а 2 о?ушы- Самарканова Г?лдана, Раханов Ермек ие болды. ?стіміздегі жылы 51 т?лектерді?  23 – і (19 жо?ары о?у орнына,  4-колледжге) грант?а т?сті. ?аза?стан ?лтты? Техникалы? Университеті, Евразия, «Семей» Ш?к?рім атында?ы университет,  мед. академия,  Шы?ыс ?аза?стан техникалы? унивирситет т.б. Б?л   45 пайыз ??райды. ?орыта айт?анда, 2013-2014 о?у жылы Георгиевка орта мектебі ?шін жемісті жыл болды деп айту?а болады.

?аза?ты? біртуар батыры Бауыржан Момыш?лы да ?стаз е?бегіні? м?ртебесін жо?ары ба?ала?ан: «?стазды? – ?лы ??рмет. Себебі ?рпа?тарды ?стаз т?рбиелейді. Болаша?ты? басшысын да, данасын да, ?алымын да, е?бек?ор егіншісін де, кеншісін де ?стаз ?сіреді». ?ай д?уірде болмасын, ?андай заман ?згерсе де, ?стаз е?бегі к?н м?селесінен т?скен емес.  Елімізді? іргесін ?алайтын саналы азамат, білімді ?рпа?ты? та?дыры мектеп м??аліміні? ?олында. Жар?ын болаша? ?шін аянбай тер т?гу басты міндетіміз деп санаймыз!

Барша?ызды  осы мерекемен ??тты?тай отырып, мы?ты денсаулы?, ?уаныш, табыс пен аманды? тілеймін.

25.08.2014

Просмотр содержимого документа
«Баяндама Г.Догалбаева»

Оқушылардың ҰБТ-ға дайындық сапасын арттырудағы ӘБ мен мұғалімдер қызметі.

«Қазақстан Республикасында 2020 жылға дейінгі білім беруді дамыту тұжырымдамасы» өз бетімен білім ала алатын және алған білімін өмірдің түрлі жағдайларында қолдана білетін жеке тұлғаның қалыптасуын қамтамасыз ететін оқытудың жаңарған технологияларына көшу талабын қойып отыр. Сапалы білім жолында жаңашыл технологияларды қолдану, инновациялық бағытта жұмыс жасау заман ағымына сай талап етілуде. Қазақтың болашағын тәрбиелеу мен білім беру ісінде әлемдік  стандартқа сәйкес білім беруді темірқазық қылып ұстансақ қателеспеспіз деп ойлаймын.


Білім берудің негізгі міндеті - білім сапасын арттыру екені баршамызға мәлім.

Елбасы «Білім дегеніміз – жекелеген адамдар үшін де, сондай-ақ, бүтіндей ел үшін де ең басты құндылық және табысқа жетудің негізі» екенін жыл сайынғы Жолдауында айрықша атап өтеді.

Мектептің ұстаздары білім беру жағдайында оқушылардың интелектуалдық қабілеттерін, шығармашылық дербестігін дамытуда, ҰБТ-ға дайындық сапасын арттыруда көп үлес қосады. Мектеп табалдырығын аттаған 3-4 жасар балалардан бастап оның психологиялық дамуына, әлеуметтік жағдайына қатты көңіл бөлеміз және білім беру кезінде әр қайсының ерекшелігін ескере отырып, деңгейлеп оқытуға баса назар аударамыз. «Мемлекетіміздің ең басты дүниесі тек қана табиғи байлық емес, сонымен қатар жасөспірім ұрпағы,өйткені, олар- біздің болашағымыздың айнасы». Олай болса, осы жас ұрпаққа білім мен тәрбие беретін ұстаз міндеті баға жетпес-биік.

Әр сабаққа дайындық – мұғалімнің ізденісінің нәтижесі. «Мұғалім көп әдісті білуге тырысуы керек. Оны өзіне сүйеніш, қолғабыс  нәрсе есебінде қолдануы керек», - деп заманымыздың ұстазы Ахмет Байтұрсынов айтқандай, заман талабына сай білім беру мәселесі де оңтайлануда. Өз ісінің шебері ғана жоғары жетістіктерге жетеді дей келе, біздің мектептің мұғалімдері өз сабағын жаңаша ұйымдастыру арқылы, сабақтың ыңғайына қарай әр сабақта жаңа әдіс-тәсілдерді түрлендіре түсе, сабақтың мазмұнын аша отырып,  оқушының пәнге деген қызығушылығы мен ынтасын арттыру арқылы сапалы нәтижеге жетуде

Мұғалімнің мәртебесі – мектеп мәртебесі. Мектеп – мемлекет тірегі, оған жауапкершілікпен қарау – ұстаз міндеті. Осынау қағиданы берік ұстанған осы киелі шаңырақта 600-ден астам оқушы білім алса, оларға 90-нан аса ұлағатты, білікті ұстаздар дәріс береді. Өз оқушыларына білімді жан – тәнімен бере білген, жаманнан жирендіріп, жақсылық жолында жол бастар жетекші ұстаздардың атап айтса:Мукажанов Жанат Шакенович,Кайырбеков Ерлан Баяканович,Мадьярова Жанат Кактаевна, Ибраева Найля Слямхановна,Айтмурзакова Нургуль Джумагазиновна, Карпуша Галина Ивановна, Бедер Лилия Романовна, Балганбаева Гулия Аргынгасовна еңбектерін ерекше атап өткім келеді. Адамзат санасын жөнге салуға күші жететін  ұлағатты  ұстаздарға, осы мектептің барлық түлегі алғыс білдіруде. Тәуелсіздік туын тіккен елімізді өркениетке бастар жолдың бастауы-мектеп дей келе 2013-2014 оқу жылында білімдерін көрсетіп, биік сатылардан көрініп, мектебіміздің туын жоғары ұстап, көкке желбіреткен оқушыларымыз да жеткілікті болды.

Өздеріңізге белгілі былтырғы оқу жылы білім сапасын арттыру жылы болды. Сондықтан біздің мектеп ұстаздары мен оқушылары еселеп еңбек етіп жоғары нәтижелерге қол жеткізді.

Білім саласында оқу жетістіктерін тәуелсіз сыртқы бақылау жүйесі болып табылатын ҰБТ-дің орны ерекше. «2013-2014 оқу жылына түлектерді ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындық деңгейін және білім беру сапасын арттырудың қадамдық іс-әрекет жоспары» бойынша мектеп мұғалімдері білім сапасын арттыру және ұлттық бірыңғай тестілеу нәтижесін жақсарту бағытындағы жұмыла жұмыс атқарды.

ӘБ –те пән мұғалімдері негізгі 4 пәннен және физика, биология, химия және география пәндерінен оқушылардың білім сапасын, педагогтардың кәсіптік құзырлылығын арттыру бағытында жүйелі түрде ҰБТ-ке дайындық жоспары құрылып, жұмыс жүргізілді.

Соңғы үш жылда ҰБТ бойынша орта бал 71,4; 72,4; 87,4 болды. Көрсеткіш жылдан – жылға көтеріліп келеді. Өткен оқу жылы мектеп бітіруші түлектердің “Алтын белгі”аттестатына 3 оқушы-Хасенов Берікбол, Қайырғазы Мадьяр,Ғалымбеков Дәулет, үздік аттестатқа 2 оқушы- Самарканова Гүлдана, Раханов Ермек ие болды. Үстіміздегі жылы 51 түлектердің 23 – і (19 жоғары оқу орнына , 4-колледжге) грантқа түсті. Қазақстан Ұлттық Техникалық Университеті, Евразия, «Семей» Шәкәрім атындағы университет, мед. академия, Шығыс Қазақстан техникалық унивирситет т.б. Бұл 45 пайыз құрайды. Қорыта айтқанда, 2013-2014 оқу жылы Георгиевка орта мектебі үшін жемісті жыл болды деп айтуға болады.

Қазақтың біртуар батыры Бауыржан Момышұлы да ұстаз еңбегінің мәртебесін жоғары бағалаған: «Ұстаздық – ұлы құрмет. Себебі ұрпақтарды ұстаз тәрбиелейді. Болашақтың басшысын да, данасын да, ғалымын да, еңбекқор егіншісін де, кеншісін де ұстаз өсіреді». Қай дәуірде болмасын, қандай заман өзгерсе де, ұстаз еңбегі күн мәселесінен түскен емес. Еліміздің іргесін қалайтын саналы азамат, білімді ұрпақтың тағдыры мектеп мұғалімінің қолында. Жарқын болашақ үшін аянбай тер төгу басты міндетіміз деп санаймыз!

Баршаңызды осы мерекемен құттықтай отырып, мықты денсаулық, қуаныш, табыс пен амандық тілеймін.

25.08.2014


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Завучу

Категория: Прочее

Целевая аудитория: Прочее

Скачать
О?ушыларды? ?БТ-?а дайынды? сапасын арттыруда?ы ?Б мен м??алімдер ?ызметі.

Автор: Догалбаева Гуля Жумагельдиновна

Дата: 18.03.2016

Номер свидетельства: 307447

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства