kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

?лт руханияты-?рпа? аманаты.?зін-?зі тану саба? жоспары

Нажмите, чтобы узнать подробности

?зін-?зі тану саба?ыны? жоспары                                     К?ні:

Мектеп  Жамбыл атында?ы орта мектеп                            

Та?ырыбы: ?лт руханияты-?рпа? аманаты

??ндылы?: д?рыс ?рекет   

?асиеттер: ?ана?ат,  парыз, ынтыма?тасты?

М??алім: Сады?ова Ж.?    сыныбы: 11                               О?ушы саны:24

Саба?ты? ма?саты: о?ушылар?а  ?лтты? ??ндылы?тарды бойына сі?іре отырып,д?рыс ?рекет  ету ??ндылы?ын  ?алыптастыру.

 Саба?ты? міндеттері:

 • О?ушыларды? ?ана?ат сезім туралы білімдерін ке?ейту.
 • О?ушыларды? бойында?ы ризашылы? ж?не парыз ?асиеттерін дамыту
 • О?ушыларды ынтыма?тасты??а, татулы??а, ауызбірлікке, досты??а т?рбиелеу.

Ресурстар (материалдар дерекк?здер)

Саба?тын барысы:

 1. ?йымдастыру кезені. Саба?ты?ы жа?ымды к?йге келу.

Тынышты? с?ті 

Ы??айлап отыры?ыздар, денелері?ізді т?зу ?ста?ыздар. Ая? ?олы?ызды ай?астырма?ыздар. ?олы?ызды тізе?ізге немесе ?стелге ?ою?а болады. К?здері?ізді ж?мулары?ызды ?тінеміз.

Елестетіп к?рі?із: К?н н?ры сізді? т?бе?ізден ?тіп, кеуде?ізге ?арай бойлап барады.Кеуде?ізді? орта т?сында г?л т?йнегі орналас?ан.Г?лді? т?йнегі н?рдан баяу ашылып келеді.Бал?ын ж?не таза ?сем г?л сізді? ?р ойы?ызды,?р сезімі?ізді,эмоция?ызбен тілек-?алауы?ызды шайып,ж?регі?ізді? ?ауызын ашты.

Н?р с?улесі сізді? бойы?ыз?а а?ырын тарай баста?анын елестеті?із.Ол біртіндеп к?шейе т?суде.Оймен осы н?рды ?олдары?ыз?а т?сірі?із.Сізді? ?олдары?ыз н?р?а б?леніп,с?уле шашуда.?олымыз тек жа?сы,ізгі істер істейді ж?не барша?а к?мектеседі.Н?р ая?тары?ыз?а тарады.Ая?тары?ыз н?р с?улесін шашуда.Олар сізді тек жа?сылы? жасау ?шін жа?сы жерлерге апарады.Олар н?р мен махаббат ??ралына айналды.

Одан ?рі н?р сізді? аузы?ыз?а, тілі?ізге тарады.Тілі?із тек шынды?ты ж?не жа?сы, ізгі с?здер ?ана айтады.Н?рды ??ла?тары?ыз?а ба?ытта?ыз,??ла?тары?ыз тек жа?сы с?з бен ?сем ?уенді ?ана естиді.Н?р к?здерімізге де жетті,к?зіміз тек жа?сы?а ?арап, б?рінен жа?сылы?ты ?ана к?реді. Сізді? басы?ыз т?гелдей н?р?а б?леніп, басы?ыз?а тек ізгі, с?улелі ой келеді.

Н?р бірте-бірте ?ар?ын ж?не ш??ылана бастайды,сізді? дене?ізден шы?ып, жан-жа?ы?ыз?а с?уле шашады.Осы н?рды туыс?андары?ыз?а, м??алімдері?ізге,достары?ыз?а, таныстары?ыз?а ба?ытта?ыз.Н?рды уа?ытша т?сініспей, ренжісіп ж?рген адамдар?а да ба?ытта?ыз, оларды? да ж?регі н?р?а толсын.

Осы н?р б?кіл ?лемге: барлы? адамдар?а, жан-жануарлар?а,?сімдіктерге, барлы? тірі жан?а таралсын. ?аламны? барлы? т?пкір-т?пкіріне н?р ба?ытта?ыз.Ойша айты?ыз: «Мен н?рлымын.Н?р мені? ішімде.Мен Н?рмын».

Осындай Н?р, Махаббат ж?не Тынышты? к?йінде отыра т?ры?ыз.

Енді осы Н?рды ж?регі?ізге орналастыры?ыз.

Н?р?а толы б?кіл ?лем сізді? ж?регі?ізде.оны осындай ?сем ?алыпта са?та?ыз.Жаймен к?зі?ізді ашу?а болады.

РАХМЕТ!

1.?андай ?сер алды?ыздар?

Ескертулер

?дістемелік ??рал.

 1. ?й тапсырмасын тексеру.

«?лт руханияты-?скеле? ?рпа?ты? ?асиетті парызы» атты эссе жазу.

 1. ?лтты? сана, ?лтты? ??ым дегенді ?алай т?сінесі?дер?
 2. ?аза?ты? ?андай ?нерін бас?а елге ма?тан ете аласы?дар?
 3. ?андай ата-салт д?ст?рлерді білесі?дер?

 

 1. Жа?ымды ой – пікір (д?йекс?з).

«Д?ниені? к?зі, т?т?асы т?п негізі- затты? н?рсе емес, рухани д?ние»

                                                                        Платон

 1. Рухани д?ние дегенді ?алай т?сінесі?дер?
 2. Затты? н?рсе дегенді ?алай т?сінесі?дер?
 3. Руханият бізге не береді?

Та?та?а жазу

М??алімдерге арнал?ан ?дісемелік ??рал. 10сынып,

?зін-?зі тану.34б

 1. О?и?а айту (??гіме). 3мин

?лтты? рух

     ?азір барлы? елдер мен мемлекеттер біркіндікті жа?андану жа?дайында ?мір с?руге бейімделу ?стінде. Негізгі кіндігі еркін та?дау ж?не жеке бастама жасай алатын жеке адам бостанды?ы идеясына негізделген Батыс ?ркениеті болып отыр. Со??ы жылдары жа?андануды? бір тетігі ретіндегі батыстану – б?л тек батыс­ты? технология­лы? жетістіктерін, экономи­калы? ?ндірісті ?йымдастыру т?жірибелері мен ?ылыми-техникалы? м?дениетін ?абылдау ?ана емес, сонымен бірге ?леумет­тік реттеуді? (адам ???ы?ы, жеке адамны? т?л?алы? т?рпаты, діни сенімі, ?лтты? т?зім­ділік, ?дептілік, т.б.) м?дени-?ркениеттік ?алыптар кешенін де ?абылдау екенін т?сінген д?ст?рлі ?о?амды жа?таушыларды? табанды ?арсылы?ына тап болуда. Б?л т?р?ыда негізгі келіспеушілік ?ркениеттерді? ?зара кірігуі мен ?штасып кетуіне ?арсылы?­та болып т?р. Аны?ыра? айт?анда, жа?ан­дану барысында Батыс м?дени ??ндылы?­тарыны? басымды? танытуы жергілікті халы?ты? байыр?ы т?лтумалы? сипатыны? жо?алуына т?рткі болуы м?мкін деген ?ауіп­ке ?келіп тірейді. ?йткені, ?ткен ?асырды? орта шенінен айтыла баста?ан ?ркениет б?секесі ?азір шын м?нінде а?и?ат?а айнала бастады. Б?секе б?гінгі к?ні экономикада, саясатта, идеологияда, м?­дениетте, білімде, а?паратта, технологияда, та?ы бас?а салалар­да ?ызу ?ар?ынмен ж?ріп жатыр. Рас, Батысты? білімі, ?ылымы, техникасы, тех­нологиясы, біздер ?шін ?те ?ажет, алайда, Батыс ?ркениетіні? ?ор­ша?ан орта?а тек пайда табу к?зі деп ?арау­?а ?йретуі, оны технологиялы? т?р?ыдан б?лшектеп сату т?рінде т?сіндіруі, б?л м?­селеде бізге ?лгі бола алмайды. Сонды?тан Батыс ?ркение­тіне шамадан тыс еліктеуші­лік жа?сылы?ты? нышаны емес. Та?ы да ?айталап айтуды? реті келіп т?р, батысты? технологиялы? жа?алы?ына ?мтылу, экономикалы? ?ндіріс­ті ?йымдастыруда?ы жетістіктерін игеру – ?ажеттілік, ал одан керісінше б?гінгі к?нде рухани тапшылы??а айналып отыр?ан ізгілік, кісілік, адамгершілік, бауырмалды?, ?дептілік, т?рбиелік мазм?н іздеу – бос ?урешілік. ?лтты? т?рбие туралы идея б?гінгі к?н талабы мен ?мірлік ?ажеттіліктен туындап отыр. ?аза? еліні? ?лемдік ке?істікте ?з жолын та?дауы ?рбір ?аза?ты? емін-еркін ?мір с?руіні? кепілі. Ол с?зсіз ?рпа?тар ?амы деген ??ыммен ?ндеседі. Ел болу, мемлекет ??ру сонау т?ркі заманынан желісі ?зілмей келе жат?ан ?лтты? арман-а?сар. Ел болу – болаша??а ашыл?ан да??ыл жол. Сол болаша??а ашыл?ан да??ыл жолды ?лтты? т?рбие ар?ылы ж?руді ?йренсек, ешкімнен кем болмайтынымыз аны?. Б?дан шы?атын ?орытынды – ?лтты? т?рбие идеясы ата-бабалар алдында?ы – ?арыз бен ?кшебасар ?рпа?ты? алдында?ы – парыз деп т?сінуіміз керек. Я?ни, парыз бен ?арызды? т?йісер т?сы осы ?лтты? т?рбие деп білеміз. Сонды?тан м?нда алдымен мемлекет жасау?а ?йыт?ы болып отыр?ан этнос пен мемле­кетті? м?ддесі ?атар т?ру?а тиіс. ?йткені, біз б?дан былай?ы кезе?де б?кіл адамзат баласы жаса?ан ?ркениет­термен ?атар даму?а тиіс м?дениетті? (?аза? м?дениетіні?) м?шесі болып саналамыз. Ендеше, адамзат баласыны? осы уа?ыт?а дейін жаса?ан озы? т?жірибелері мен жетістіктерін ?олдан кел­генше т?гел игеріп, ?ажетімізге пайдалануы­мыз керек. Сондай-а?, а?ымда?ы уа?ытты? талабы мен с?ранысын ?ана?аттандырып отыру да ?лтты? т?рбиедегі негізгі ?а?ида­ны? біріне айналу?а тиіс. Б?л ?шін ?аза? ?лтын ?ай т?р?ыдан да жа?а д?режеге, жа?а интел­лектуалды сапа?а к?теріп алу тиімді.

Б?гінгі ?аза? ?лты – б?рын?ы к?шпенді т?рмыс?а бейімделген дала хал?ы емес. Б?гінгі ?аза? ?лты – б?рын?ы “?ызыл идеологияны?” ?ыспа?ында?ы бодан халы? та емес; б?гінгі ?аза? ?лты – ?ркениет орталы?ы саналатын ?ала хал?ына айналып, сапалы? жа?ынан к?п ілгеріледі, б?тіндей аграрлы? жа?дайдан г?рі, индустриялы?-инновациялы? мемлекет ??ру?а к?шіп отыр. Сонымен бірге “М??гі ел” ?лтты? идеясы­мен ?арулан?ан т?уелсіз халы?. ?азіргі кезде ?лем ж?ртшылы?ы ?лы реформатор, ?лт лидері деп таны?ан Президентіміз Н?рс?лтан ?біш?лы Назарбаевты? тікелей бастама­сымен ?кімет осы ба?ытта ?лкен мемлекет­тік ба?дарлама жасап, барлы? де?­гейдегі билік ?кілдері елді? индустриялы?-иннова­циялы? даму жолына т?суін ?ата? ба?ы­лауына алып, жіті ?ада?алап отыр. Т?сінген адам?а м?ны? т?пкі астарында да мемле­кеттік идеядан туында?ан ?лтты? м?дде, ?лтты? ?стап жатыр. Елбасыны? ?л-Фараби атында?ы ?аза? ?лтты? универси­тетіні? 75 жылды? мерейтойына орай атал­?ан жо?ары о?у орныны? профессор-о?ытушылары мен студенттеріне арнап о?ы?ан “?аза?стан да?дарыстан кейінгі д?ниеде: болаша??а интеллектуалды? секіріс” атты д?рісінде осы м?селені жан-жа?ты талдап, келешегімізге ?андай жолмен баруымыз керектігін та?ы бір ай?ындап берді.Біра?, біз экономикасы т?ра?ты дамы­?ан елдер клубына ?теміз десек, б?л жет­кі­ліксіз. Оны? сыртында аса озы? техноло­гияларын бізге ешкім де ?ншейін бере салмайды. ?аза?стан?а бізді? ?лтымызды? ?леуетін ояту?а ж?не ж?зеге асыру?а жа?дай жасайтын интеллектуалды т??керіс ?ажет”. Міне, Н?рс?лтан ?біш?лыны? осы бір ой-тол?амы т?йіндеп отыр?андай, б?гінгі жа?а ?лемдегі жа?а ?аза?станды, оны? жа?а ?рпа?ын ?алыптастыруда интеллектуалды? секіріс с?зсіз ?ажет. Олай болса, сол интел­лек­туалды?ты? ?зі ?лтты? т?рбиемен келетін жеміс екенін ?мытпа­?анымыз абзал.

С?ра?.

1.?лтты? сана, ?лтты? ??ым дегенді ?алай т?сінесі??

2.?аза? хал?ын кімдер,  ?алай ?лемге танытты деп ойлайсы?дар?

3.Рузаният бізге не береді?

«?аза? елі»деректі сериал (4мин)

Авторы: Серік Піралиев, Абай атында?ы ?аза? ?лтты? педагогикалы? университетіні? ректоры, педагогика ?ылымдарыны? докторы, профессор

htpp//www.atazholy.kz

 1. Шы?армашылы? ж?мыс, топты? ж?мыс.

Руханиятты? басты т?рлерін, оларды? м?ні мен у?ждерін к?рсетіп кесте жасау тапсырылады. Осы айтыл?андарды? н?тижесі есебінде руханиятты? т?рлерін, оны? мазм?нын, себебін ?ш т?рлі ?атар?а тізіп кесте ??рады. Ойды жина?тап, ?тымды жеткізуге да?дыланады.

 

 •  
 •  
 •  
 •  
 1.  
 •  

Адамны? ?атынас ??ралыны? негізі

байланыс ??ралы

 1.  
 •  
 1.  
 •  
 1.  
 •  
 1.  

?лтты? ойын

11сынып.?дістеелік н?с?ау.160б

 1. Топпен ?н айту.

 

?АЗА?СТАН

 

Бабалар б?л жерде елін ?ор?ап терлеген 
Батырлар б?л жерде намыс ?олдан бермеген 
Жерін ?ор?ап ?аза? жау?а ?ылыш сермеген 
?аза?станым, ?аза?станым 

Ал ?азір ма?таныш бізге ?аза? даласы 
Байлы?ы мол, та?ы бар жауж?рек баласы 
Арман?а баста?ан б?рыл?ан к?п ?аласы 
?аза?станым, ?аза?станым 

Ал?а ?аза?стан, ?аза?стан! 
Сам?а ?аза?стан, ?аза?стан! 
Жаса ?аза?стан, ?аза?стан! 
Байла?ым мені?, т?уелсіз елім. 

Ал?а ?аза?стан, ?аза?стан! 
Сам?а ?аза?стан, ?аза?стан! 
Жаса ?аза?стан, ?аза?стан! 
Байла?ым мені?, т?уелсіз елім. 

Барша?а танулы ?лан байта? жерім бар

Егемен т?уелсіз ?азыналы елім бар 
Ашы? к?к аспан, ас?арлы тау к?лім бар 
?аза?станым, ?аза?станым 

Жасасын ?аза?ым жаса, батыр жастарым 
Желбіретіп туды, же?іске жол баста?ан 
Елбасы, тарихы болсын м??гі дастаным 
?аза?станым, ?аза?станым 

Ал?а ?аза?стан, ?аза?стан! 
Сам?а ?аза?стан, ?аза?стан! 
Жаса ?аза?стан, ?аза?стан! 
Байла?ым мені?, т?уелсіз елім. 

Ал?а ?аза?стан, ?аза?стан! 
Сам?а ?аза?стан, ?аза?стан! 
Жаса ?аза?стан, ?аза?стан! 
Байла?ым мені?, т?уелсіз елім.

Kivvi.kz

 1. ?й тапсырмасы

«Алтын емес, салтым ?ымбат» та?ырыбында шы?арма жазу

 1. Саба?ты?  ?орытынды с?ті.

(Баяу ?уен ?осылады) о?ушылар к?здерін ж?мып, ы??айланып отырады.Сендерді? ж?ректері?-сендерді? кішкене жар?ыра?ан к?ндері?. Ол сендерді  к?н сия?ты жылытады. Сендерді? к?ндері? сендерге жылулы? береді. ?здері?ні? жа?сылы?тары?мен адамдармен б?лісесі?дер. Ал, к?не жа?сылы? сезімдерімізді ?здерімізді? ?ке-шешемізге, а?а-?пкелерімізге, ?здерімізді? достарымыз?а, барлы? адамзат?а, келген ?она?тар?а, ма?ан ж?не ?зімізді? кішкене ?ана ?демі жер шарымыз?а, б?ріне-б?ріне жіберейік, жа?сылы? тілейік. Ал, енді к?здері?ді ашы?дар, жымиы?дар ж?не осы сезімдері?ді, ?уаныштары?ды к?ні бойы са?тау?а тырысы?дар.

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«?лт руханияты-?рпа? аманаты.?зін-?зі тану саба? жоспары»

Өзін-өзі тану сабағының жоспары Күні:

Мектеп Жамбыл атындағы орта мектеп

Тақырыбы: Ұлт руханияты-ұрпақ аманаты

Құндылық: дұрыс әрекет

Қасиеттер: қанағат, парыз, ынтымақтастық

Мұғалім: Садықова Ж.Қ сыныбы: 11 Оқушы саны:24

Сабақтың мақсаты: оқушыларға ұлттық құндылықтарды бойына сіңіре отырып,дұрыс әрекет ету құндылығын қалыптастыру.

Сабақтың міндеттері:

 • Оқушылардың қанағат сезім туралы білімдерін кеңейту.

 • Оқушылардың бойындағы ризашылық және парыз қасиеттерін дамыту

 • Оқушыларды ынтымақтастыққа, татулыққа, ауызбірлікке, достыққа тәрбиелеу.Ресурстар (материалдар дереккөздер)

Сабақтын барысы:

 1. Ұйымдастыру кезені. Сабақтығы жағымды күйге келу.

Тыныштық сәті 

Ыңғайлап отырыңыздар, денелеріңізді түзу ұстаңыздар. Аяқ қолыңызды айқастырмаңыздар. Қолыңызды тізеңізге немесе үстелге қоюға болады. Көздеріңізді жұмуларыңызды өтінеміз.

Елестетіп көріңіз: Күн нұры сіздің төбеңізден өтіп, кеудеңізге қарай бойлап барады.Кеудеңіздің орта тұсында гүл түйнегі орналасқан.Гүлдің түйнегі нұрдан баяу ашылып келеді.Балғын және таза әсем гүл сіздің әр ойыңызды,әр сезіміңізді,эмоцияңызбен тілек-қалауыңызды шайып,жүрегіңіздің қауызын ашты.

Нұр сәулесі сіздің бойыңызға ақырын тарай бастағанын елестетіңіз.Ол біртіндеп күшейе түсуде.Оймен осы нұрды қолдарыңызға түсіріңіз.Сіздің қолдарыңыз нұрға бөленіп,сәуле шашуда.Қолымыз тек жақсы,ізгі істер істейді және баршаға көмектеседі.Нұр аяқтарыңызға тарады.Аяқтарыңыз нұр сәулесін шашуда.Олар сізді тек жақсылық жасау үшін жақсы жерлерге апарады.Олар нұр мен махаббат құралына айналды.

Одан әрі нұр сіздің аузыңызға, тіліңізге тарады.Тіліңіз тек шындықты және жақсы, ізгі сөздер ғана айтады.Нұрды құлақтарыңызға бағыттаңыз,құлақтарыңыз тек жақсы сөз бен әсем әуенді ғана естиді.Нұр көздерімізге де жетті,көзіміз тек жақсыға қарап, бәрінен жақсылықты ғана көреді. Сіздің басыңыз түгелдей нұрға бөленіп, басыңызға тек ізгі, сәулелі ой келеді.

Нұр бірте-бірте қарқын және шұғылана бастайды,сіздің денеңізден шығып, жан-жағыңызға сәуле шашады.Осы нұрды туысқандарыңызға, мұғалімдеріңізге,достарыңызға, таныстарыңызға бағыттаңыз.Нұрды уақытша түсініспей, ренжісіп жүрген адамдарға да бағыттаңыз, олардың да жүрегі нұрға толсын.

Осы нұр бүкіл әлемге: барлық адамдарға, жан-жануарларға,өсімдіктерге, барлық тірі жанға таралсын... Ғаламның барлық түпкір-түпкіріне нұр бағыттаңыз.Ойша айтыңыз: «Мен нұрлымын...Нұр менің ішімде...Мен Нұрмын».

Осындай Нұр, Махаббат және Тыныштық күйінде отыра тұрыңыз...

Енді осы Нұрды жүрегіңізге орналастырыңыз.

Нұрға толы бүкіл әлем сіздің жүрегіңізде.оны осындай әсем қалыпта сақтаңыз.Жаймен көзіңізді ашуға болады.

РАХМЕТ!

1.Қандай әсер алдыңыздар?


Ескертулер

Әдістемелік құрал.

 1. Үй тапсырмасын тексеру.

«Ұлт руханияты-өскелең ұрпақтың қасиетті парызы» атты эссе жазу.

 1. Ұлттық сана, ұлттық ұғым дегенді қалай түсінесіңдер?

 2. Қазақтың қандай өнерін басқа елге мақтан ете аласыңдар?

 3. Қандай ата-салт дәстүрлерді білесіңдер? 1. Жағымды ой – пікір (дәйексөз).

«Дүниенің көзі, тұтқасы түп негізі- заттық нәрсе емес, рухани дүние»

Платон

 1. Рухани дүние дегенді қалай түсінесіңдер?

 2. Заттық нәрсе дегенді қалай түсінесіңдер?

 3. Руханият бізге не береді?

Тақтаға жазу


Мұғалімдерге арналған әдісемелік құрал. 10сынып,

Өзін-өзі тану.34б
 1. Оқиға айту (әңгіме). 3мин

Ұлттық рух

Қазір барлық елдер мен мемлекеттер біркіндікті жаһандану жағдайында өмір сүруге бейімделу үстінде. Негізгі кіндігі еркін таңдау және жеке бастама жасай алатын жеке адам бостандығы идеясына негізделген Батыс өркениеті болып отыр. Соңғы жылдары жаһанданудың бір тетігі ретіндегі батыстану – бұл тек батыс­тың технология­лық жетістіктерін, экономи­калық өндірісті ұйымдастыру тәжірибелері мен ғылыми-техникалық мәдениетін қабылдау ғана емес, сонымен бірге әлеумет­тік реттеудің (адам құқығы, жеке адамның тұлғалық тұрпаты, діни сенімі, ұлттық төзім­ділік, әдептілік, т.б.) мәдени-өркениеттік қалыптар кешенін де қабылдау екенін түсінген дәстүрлі қоғамды жақтаушылардың табанды қарсылығына тап болуда. Бұл тұрғыда негізгі келіспеушілік өркениеттердің өзара кірігуі мен ұштасып кетуіне қарсылық­та болып тұр. Анығырақ айтқанда, жаһан­дану барысында Батыс мәдени құндылық­тарының басымдық танытуы жергілікті халықтың байырғы төлтумалық сипатының жоғалуына түрткі болуы мүмкін деген қауіп­ке әкеліп тірейді. Өйткені, өткен ғасырдың орта шенінен айтыла бастаған өркениет бәсекесі қазір шын мәнінде ақиқатқа айнала бастады. Бәсеке бүгінгі күні экономикада, саясатта, идеологияда, мә­дениетте, білімде, ақпаратта, технологияда, тағы басқа салалар­да қызу қарқынмен жүріп жатыр. Рас, Батыстың білімі, ғылымы, техникасы, тех­нологиясы, біздер үшін өте қажет, алайда, Батыс өркениетінің қор­шаған ортаға тек пайда табу көзі деп қарау­ға үйретуі, оны технологиялық тұрғыдан бөлшектеп сату түрінде түсіндіруі, бұл мә­селеде бізге үлгі бола алмайды. Сондықтан Батыс өркение­тіне шамадан тыс еліктеуші­лік жақсылықтың нышаны емес. Тағы да қайталап айтудың реті келіп тұр, батыстың технологиялық жаңалығына ұмтылу, экономикалық өндіріс­ті ұйымдастырудағы жетістіктерін игеру – қажеттілік, ал одан керісінше бүгінгі күнде рухани тапшылыққа айналып отырған ізгілік, кісілік, адамгершілік, бауырмалдық, әдептілік, тәрбиелік мазмұн іздеу – бос әурешілік. Ұлттық тәрбие туралы идея бүгінгі күн талабы мен өмірлік қажеттіліктен туындап отыр. Қазақ елінің әлемдік кеңістікте өз жолын таңдауы әрбір қазақтың емін-еркін өмір сүруінің кепілі. Ол сөзсіз ұрпақтар қамы деген ұғыммен үндеседі. Ел болу, мемлекет құру сонау түркі заманынан желісі үзілмей келе жатқан ұлттық арман-аңсар. Ел болу – болашаққа ашылған даңғыл жол. Сол болашаққа ашылған даңғыл жолды ұлттық тәрбие арқылы жүруді үйренсек, ешкімнен кем болмайтынымыз анық. Бұдан шығатын қорытынды – ұлттық тәрбие идеясы ата-бабалар алдындағы – қарыз бен өкшебасар ұрпақтың алдындағы – парыз деп түсінуіміз керек. Яғни, парыз бен қарыздың түйісер тұсы осы ұлттық тәрбие деп білеміз. Сондықтан мұнда алдымен мемлекет жасауға ұйытқы болып отырған этнос пен мемле­кеттің мүддесі қатар тұруға тиіс. Өйткені, біз бұдан былайғы кезеңде бүкіл адамзат баласы жасаған өркениет­термен қатар дамуға тиіс мәдениеттің (қазақ мәдениетінің) мүшесі болып саналамыз. Ендеше, адамзат баласының осы уақытқа дейін жасаған озық тәжірибелері мен жетістіктерін қолдан кел­генше түгел игеріп, қажетімізге пайдалануы­мыз керек. Сондай-ақ, ағымдағы уақыттың талабы мен сұранысын қанағаттандырып отыру да ұлттық тәрбиедегі негізгі қағида­ның біріне айналуға тиіс. Бұл үшін қазақ ұлтын қай тұрғыдан да жаңа дәрежеге, жаңа интел­лектуалды сапаға көтеріп алу тиімді.

Бүгінгі қазақ ұлты – бұрынғы көшпенді тұрмысқа бейімделген дала халқы емес. Бүгінгі қазақ ұлты – бұрынғы “қызыл идеологияның” қыспағындағы бодан халық та емес; бүгінгі қазақ ұлты – өркениет орталығы саналатын қала халқына айналып, сапалық жағынан көп ілгеріледі, бүтіндей аграрлық жағдайдан гөрі, индустриялық-инновациялық мемлекет құруға көшіп отыр. Сонымен бірге “Мәңгі ел” ұлттық идеясы­мен қаруланған тәуелсіз халық. Қазіргі кезде әлем жұртшылығы ұлы реформатор, ұлт лидері деп таныған Президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың тікелей бастама­сымен Үкімет осы бағытта үлкен мемлекет­тік бағдарлама жасап, барлық дең­гейдегі билік өкілдері елдің индустриялық-иннова­циялық даму жолына түсуін қатаң бақы­лауына алып, жіті қадағалап отыр. Түсінген адамға мұның түпкі астарында да мемле­кеттік идеядан туындаған ұлттық мүдде, ұлттық ұстап жатыр. Елбасының әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық универси­тетінің 75 жылдық мерейтойына орай атал­ған жоғары оқу орнының профессор-оқытушылары мен студенттеріне арнап оқыған “Қазақстан дағдарыстан кейінгі дүниеде: болашаққа интеллектуалдық секіріс” атты дәрісінде осы мәселені жан-жақты талдап, келешегімізге қандай жолмен баруымыз керектігін тағы бір айқындап берді.Бірақ, біз экономикасы тұрақты дамы­ған елдер клубына өтеміз десек, бұл жет­кі­ліксіз. Оның сыртында аса озық техноло­гияларын бізге ешкім де әншейін бере салмайды. Қазақстанға біздің ұлтымыздың әлеуетін оятуға және жүзеге асыруға жағдай жасайтын интеллектуалды төңкеріс қажет”. Міне, Нұрсұлтан Әбішұлының осы бір ой-толғамы түйіндеп отырғандай, бүгінгі жаңа әлемдегі жаңа Қазақстанды, оның жаңа ұрпағын қалыптастыруда интеллектуалдық секіріс сөзсіз қажет. Олай болса, сол интел­лек­туалдықтың өзі ұлттық тәрбиемен келетін жеміс екенін ұмытпа­ғанымыз абзал.


Сұрақ.

1.Ұлттық сана, ұлттық ұғым дегенді қалай түсінесің?

2.Қазақ халқын кімдер, қалай әлемге танытты деп ойлайсыңдар?

3.Рузаният бізге не береді?


«Қазақ елі»деректі сериал (4мин)

Авторы: Серік Піралиев, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің ректоры, педагогика ғылымдарының докторы, профессор

htpp//www.atazholy.kz

 1. Шығармашылық жұмыс, топтық жұмыс.

Руханияттың басты түрлерін, олардың мәні мен уәждерін көрсетіп кесте жасау тапсырылады. Осы айтылғандардың нәтижесі есебінде руханияттың түрлерін, оның мазмұнын, себебін үш түрлі қатарға тізіп кесте құрады. Ойды жинақтап, ұтымды жеткізуге дағдыланады.


Атауы

Мазмұны

Себебі

1

Тіл

Адамның қатынас құралының негізі

байланыс құралы

2

Дін3

Айтыс4

Салт-дәстүр5

Ұлттық ойын

11сынып.Әдістеелік нұсқау.160б

 1. Топпен ән айту.

ҚАЗАҚСТАН


Бабалар бұл жерде елін қорғап терлеген 
Батырлар бұл жерде намыс қолдан бермеген 
Жерін қорғап қазақ жауға қылыш сермеген 
Қазақстаным, Қазақстаным 

Ал қазір мақтаныш бізге қазақ даласы 
Байлығы мол, тағы бар жаужүрек баласы 
Арманға бастаған бұрылған көп қаласы 
Қазақстаным, Қазақстаным 

Алға Қазақстан, Қазақстан! 
Самға Қазақстан, Қазақстан! 
Жаса Қазақстан, Қазақстан! 
Байлағым менің, тәуелсіз елім. 

Алға Қазақстан, Қазақстан! 
Самға Қазақстан, Қазақстан! 
Жаса Қазақстан, Қазақстан! 
Байлағым менің, тәуелсіз елім. 

Баршаға танулы ұлан байтақ жерім бар

Егемен тәуелсіз қазыналы елім бар 
Ашық көк аспан, асқарлы тау көлім бар 
Қазақстаным, Қазақстаным 

Жасасын қазағым жаса, батыр жастарым 
Желбіретіп туды, жеңіске жол бастаған 
Елбасы, тарихы болсын мәңгі дастаным 
Қазақстаным, Қазақстаным 

Алға Қазақстан, Қазақстан! 
Самға Қазақстан, Қазақстан! 
Жаса Қазақстан, Қазақстан! 
Байлағым менің, тәуелсіз елім. 

Алға Қазақстан, Қазақстан! 
Самға Қазақстан, Қазақстан! 
Жаса Қазақстан, Қазақстан! 
Байлағым менің, тәуелсіз елім.Kivvi.kz

 1. Үй тапсырмасы

«Алтын емес, салтым қымбат» тақырыбында шығарма жазу 1. Сабақтың қорытынды сәті.

(Баяу әуен қосылады) оқушылар көздерін жұмып, ыңғайланып отырады.Сендердің жүректерің-сендердің кішкене жарқыраған күндерің. Ол сендерді күн сияқты жылытады. Сендердің күндерің сендерге жылулық береді. Өздеріңнің жақсылықтарыңмен адамдармен бөлісесіңдер. Ал, кәне жақсылық сезімдерімізді өздеріміздің әке-шешемізге, аға-әпкелерімізге, өздеріміздің достарымызға, барлық адамзатқа, келген қонақтарға, маған және өзіміздің кішкене ғана әдемі жер шарымызға, бәріне-бәріне жіберейік, жақсылық тілейік. Ал, енді көздеріңді ашыңдар, жымиыңдар және осы сезімдеріңді, қуаныштарыңды күні бойы сақтауға тырысыңдар.Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Всем учителям

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 11 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
?лт руханияты-?рпа? аманаты.?зін-?зі тану саба? жоспары

Автор: Сады?ова Ж?лды? ?али?ызы

Дата: 16.02.2016

Номер свидетельства: 294013


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

Распродажа видеоуроков!
ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства