kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

М.Шаханов ?мірі мен шы?армашы?ы «Танак?з» поэмасы, «?ашы?тар ?аламаты» ?ле?і 11 сынып

Нажмите, чтобы узнать подробности

П?н м??алімі

Жамбыл облысы Т.Рыс??лов ауданы

Б.Момыш?лы атында?ы орта мектеп

 

1

Сынып

11 «А»

 

2

Та?ырыбы

М.Шаханов ?мірі мен шы?армашы?ы

«Танак?з» поэмасы, «?ашы?тар ?аламаты» ?ле?і

 

3

Ма?саты

М?хтар Шахановты? ?мірі туралы ма?л?мат бере отырып, а?ынны? шы?армашылы? зертханасына ??ілу,  автор шы?армашылы?ында?ы тарихи о?и?аларды? р?лін баяндау.

 

4

Міндеттері

А?ын шы?армаларын игерте отырып о?ушыларды ?лтты? ??ндылы?тарды бойыны сі?іруге , ?з ?лтыны? патриоты болу?а  т?рбиелеу.

О?ушыларды? д?ниетанымын ке?ейту, ?деби с?йлеу тілін ?алыптастыра отырып к?ркем с?йлеуге бейімдеу , ойлау ?абілеттерін дамыту.

 

 

Саба?ты? типі

Іздендіру - зерттеу саба?ы

 

 

Саба?ты? т?рі

Жа?а саба?ты ме?герту

 

 

Саба?ты? формасы

Топты? ж?мыс, ж?пты? ж?мыс, жеке ж?мыс

 

 

Саба?ты? о?ыту технологиясы

О?у мен жазуды сын т?р?ысынан ойлау технологиясы

 

 

Саба?та пайдаланылатын ресурстар

Бейнебаян , кері байланыс пара?шалары (ж?рекшелер) т?рлі т?сті маркер, постер , ба?алау пара?шалары, ?уен.

 

 

П?наралы? байланыс

Тарих , музыка, ?аза? тілі

 

 

К?тілетін н?тиже

-   М.Шахановты? ?мірі мен шы?армашылы?ын біледі

- «?ашы?тар ?аламаты» ?ле?іні? мазм?ны мен ??рылымына талдау жасай алады

- «Танак?з» поэмасында?ы ?ашы?тар бейнесіндегі досты? пен адалды?ты? жырлануын ашып, суреттейді.

- Кейіпкерлерге ба?а бере алады

- С?йлеу м?дениеті ?алыптасады , ?з бетінше ізденіп шешім ?абылдайды,  ?з пікірін д?лелдейді.

- ?зін-?зі ба?айлайды.

- Топта бірлесіп, топтасып ж?мыс істейді

 

Саба? кезе?дері

 

М??алім іс-?рекеті

О?ушыны? іс- ?рекеті

Ой ?оз?ау

Саба?ты? барысы

1. ?йымдастыру кезе?і

2. Психологиялы? ахуал ту?ызу

3. Топ?а б?лу 2 минут

 

 

 

 

 

4. «К?ПІР» тапсырмалары ?ткен та?ырыптар бойынша жа?а саба?ты ме?геруге негіз болатын ?айталау тапсырмалары

2 - минут 

1. О?ушыларды , о?у ??ралдарын т?гендеу, о?ушыларды? саба??а зейінін аудару. 

2. «Жер асты  патшалы?ына» ойша саяхат жасай отырып   сыныпта жа?ымды психологиялы? ахуал ?алыптастыру. (?уенді терапия)

3. М.Шахановты? т?рт ?ле? жолын жина?та?ан о?ушылар «А?ындар» тобы, драмалы?  шы?армасынан берілген ?зіндіні жина?та?ан о?ушылар «?нертанушылар» тобы, ол туралы айтыл?ан ой пікірді жина?та?ан топ «Зерттеушілер» тобы  болып ?ш топ?а  топтастырылады.

4.

1. ?адыр Мырза ?лі   ?андай а?ын ?

2. А?ынны? к?ркем аударма саласында?ы е?бегі туралы не білесіз?

3. ?адыр Мырза ?ліні? ?ле?іне жазыл?ан ?андай ?ндер бар?

 

О?ушылар  к?здерін ж?мып , ?иял?а беріледі, алтын балы??а а?са?ан армандарын айтады. 

 

 

 

 

 

 

Ма?ынаны тану

 

5. Ма?сат ?ою кезе?і

Жа?а материалды т?сіндіру кезе?і  

       .......?ткізбеймін ешкімге зорлы?ымды,

             Т?сірмеймін ешкімге к?ле?кемді

              Заманымнан ал?анша ?лесімді,

             То?татпаймын та?дырмен к?ресімді.

        Б?л с?з – ?асырды? ?аламат а?ыны ?аза?станны? халы? жазушысы, ?о?ам ?айраткері М.Шахановты? ?станымы, кредосы. Б?гінгі саба?ымыз ?аза?ты? біртуар ?лы, ?лемге аты ?йгілі а?ын, ?лт жанашыры, ?о?ам ?айраткері, саясаткер осындай жан – жа?ты ?зіндік ?ырымен ерекшеленіп ж?рген М?хтар Шаханов?а арналма?. М.Шаханов шы?армашылы?ын ке? ау?ымда т?сіндіру ?шін, о?ушылар?а алдын ала а?ынны? ?мірі мен шы?армаларын ?з беттерінше о?ып іздену ж?мыстары берілген.

Ты?дайды ,  ойланады.

 

 

 

 

 

 

О?ушылар ?здері та?да?ан тапсырмалар бойынша  топтар?а топтасады.

 

А.  «Ой ашар» ?р топ ?здеріне   берілген пікірді ?ор?айды 5 минут

?р топ?а а?паратты? коммуникативті дерек к?здерін пайдаланып (?ялы телефон ар?ылы интернет желісіне кіруге м?мкіндік беру)  «А?ындар»   тобына «М.Шаханов - ?лтжанды а?ын» деген пікірді ,  «?нертанушылар» тобына  «М.Шаханов- драматург а?ын» деген пікірді,  «Зерттеушілер»  тобына  «?лем таны?ан М?хтар» деген пікірді д?лелдеу  ?сынамын. Ал енді, алда?ы сыннан с?рінбей ?тулері?е М?хтар Шахановты? «Жігерлендіру» ?ле?ін с?ттілік тілегі ретінде ?абыл алы?дар.

1-топ   «А?ындар»   «М.Шаханов - ?лтжанды а?ын» деген пікірді д?лелдейді.

2-топ   «?нертанушылар» «М.Шаханов- драматург а?ын» деген пікірді д?лелдейді.

3-топ   «Зерттеушілер»   «?лем таны?ан М?хтар»

 

Б. «Мен айтамын сен жал?астыр»

Кластер ??ру 8 минут

 

Жа?а саба?ты топты? ж?мыс барысында о?ушыларды? ?з бетімен ме?геруіне жа?дай жасау.   «А?ындар» тобына «?ашы?тар ?аламаты» ?ле?іні? мазм?ны мен ??рылымын талдау жасау,

2- топ м?шелері «Танак?з»  поэмасында?ы ?ашы?тар бейнесіндегі досты? пен адалды?ты? жырлануын ашып, суреттеу, 3 - топ м?шелері  махаббат та?ырыбында ?алам тарт?ан а?ындар жыр топтамасында?ы ??састы?тарды ай?ындап,  кластер  ??ру ?сынылады. М??алім ?р топты? ж?мысына сырттай ба?ылау жасап, формативті ба?алайды. О?ушылар ж?мыстарыны? д?рыс ж?не ?ате т?старына то?талып,  ба?ыт- ба?дар береді, ба?ылаушы р?лін ат?арады. (музыка В.А.Моцарт «Періштелер» ?уені ты?датамын)

Топ м?шелері ал?ашында жеке одан кейін ж?ппен жаз?андарын, т?йгендерін орта?а салып, бір ?й?арым?а келіп ?орытынды жасайды. 

1 топ «?ашы?тар ?аламаты» ?ле?іні? мазм?ны мен ??рылымын талдау жасайды

2 топ «Танак?з» поэмасында?ы ?ашы?тар бейнесіндегі досты? пен адалды?ты? жырлануын ашып, суреттейді.

3 топ Махаббат та?ырыбында ?алам тарт?ан а?ындар жыр топтамасында?ы ??састы?тарды ай?ындайды.

 

В. « Танымал т?л?аларды

ты?даймыз» 8 мннут

«Ж?рекжарды» ба?дарламасында М.Шахановты? с??батын ж?не ол туралы айт?ан  ?.Р. халы? ?ртісі Н.Н?сіпжановты?, Ш.Айтматовты? ой пікірлерін бейнебаяннан к?рсету. Бейнебаянды тамашалап бол?аннан кейін с?ра?тары о?ушыны? жо?арыда берген жауаптарына оларды тере?дету  ?шін т?мендегі с?ра?тар ?ойылады

1. Неліктен М.Шаханов шы?армалары ?мірше??

2. Неліктен Шы??ыс Айтматов  М.Шаханов туралы «?аза? поэзиясында б?рын-со?ды м?ндай ?уатты д?ниені кездестірген емеспін», - дейді?

3. Неліктен М.Шаханов ?з шы?армаларында тіл, діл, рухты жо?ары ба?ала?ан?

 

 

Г. Саба?ты бекіту

«Талантымен табындыр?ан   ас?а? а?ын,

  ?н жырымен хал?ына болды жа?ын....»   5 минут

Ар?алы а?ынды халы??а біртабан жа?ындат?ан оны? ?ндері десек ?ателеспейміз. Б?л к?нде М?хановты? жыр жина?ын ?ндеріні? легі басып оз?андай. М.Шахановты? сырлы ?ле?деріне жазыл?ан ?демі ?уендер де жетіп артылады. Ал си?ырлы с?зді сазбен ?рлеуден оны? ?зі де ??р ала?ан ?ал?ан жо?. О?ан к?міс к?мей ?ншілерді біріктерген ?н кештеріне осы отыр?ан біріміз  ку? болып ж?рміз.  Шы?армашылы? тапсырма 1-топ м?шелеріне М.Шахановты? «Г?лд?урен» ?нін орындауды,  2- топты? м?шесі а?ын о?ушы?а ?зіні? арнау ?ле?ін о?уды, 3- топ м?шелеріне «Келешекке кемел хат» б?гінгі саба?тан ал?ан ?серлерін суреттеп ойтол?ау жазуды ?сынамын.

1- топ Вальсты? королі атан?ан Ш?мші ?ндеріне ?ле?дері ?йыт?ы болып, кешегі а?а буын а?алар мен апаларды? к??ілдеріне серпін беріп,  саналарын селт еткізгені баршамыз?а аян. Сонды?тан а?ын ?ле?дері ?мірше? ?асыр к?шімен ілесіп,  келер ?рпа??а ой салары с?зсіз.  «Г?лд?урен» ?нін орындайды.                         

2 - топ  

«?ауырсын ?аламынан жыр тол?айды,

  Бауырмал, ас?а? а?ын ?зі? жайлы...»   

  а?ын о?ушы арнау ?ле?ін о?иды.

3 - топ     «Келешекке кемел хат» б?гінгі саба?тан ал?ан ?серлерін суреттеп ойтол?ау жазады.

Ба?алау

 

Ба?алауды топты? спикері балды? ж?йемен ба?алайды

 

 

 

?й тапсырмасы

««?лемдегі бар жа?сылы? махаббат ар?ылы келеді»,  «Досты? ?ымбат ?мірде», «?ашы?ты? – азап, азабы ?ажап» та?ырыбында эссе жазу. 

Рефлекция

Саба?тан ал?ан ?серлері бойынша кері байланыс пара?шаларды жазып, та?тада ілінген а? бос ж?рекке ?здеріні? ізгі тілектерін ?ызыл ж?рекшелермен жабыстырады.

 

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«М.Шаханов ?мірі мен шы?армашы?ы «Танак?з» поэмасы, «?ашы?тар ?аламаты» ?ле?і 11 сынып »


Пән мұғалімі

Жамбыл облысы Т.Рысқұлов ауданы

Б.Момышұлы атындағы орта мектеп


1

Сынып

11 «А»


2

Тақырыбы

М.Шаханов өмірі мен шығармашығы

«Танакөз» поэмасы, «Ғашықтар ғаламаты» өлеңі


3

Мақсаты

Мұхтар Шахановтың өмірі туралы мағлұмат бере отырып, ақынның шығармашылық зертханасына үңілу, автор шығармашылығындағы тарихи оқиғалардың рөлін баяндау.


4

Міндеттері

Ақын шығармаларын игерте отырып оқушыларды ұлттық құндылықтарды бойыны сіңіруге , өз ұлтының патриоты болуға тәрбиелеу.

Оқушылардың дүниетанымын кеңейту, әдеби сөйлеу тілін қалыптастыра отырып көркем сөйлеуге бейімдеу , ойлау қабілеттерін дамыту.Сабақтың типі

Іздендіру - зерттеу сабағыСабақтың түрі

Жаңа сабақты меңгертуСабақтың формасы

Топтық жұмыс, жұптық жұмыс, жеке жұмысСабақтың оқыту технологиясы

Оқу мен жазуды сын тұрғысынан ойлау технологиясыСабақта пайдаланылатын ресурстар

Бейнебаян , кері байланыс парақшалары (жүрекшелер) түрлі түсті маркер, постер , бағалау парақшалары, әуен.Пәнаралық байланыс

Тарих , музыка, қазақ тіліКүтілетін нәтиже

- М.Шахановтың өмірі мен шығармашылығын біледі

- «Ғашықтар ғаламаты» өлеңінің мазмұны мен құрылымына талдау жасай алады

- «Танакөз» поэмасындағы ғашықтар бейнесіндегі достық пен адалдықтың жырлануын ашып, суреттейді.

- Кейіпкерлерге баға бере алады

- Сөйлеу мәдениеті қалыптасады , өз бетінше ізденіп шешім қабылдайды, өз пікірін дәлелдейді.

- Өзін-өзі бағайлайды.

- Топта бірлесіп, топтасып жұмыс істейді


Сабақ кезеңдері


Мұғалім іс-әрекеті

Оқушының іс- әрекеті

Ой қозғау

Сабақтың барысы

1. Ұйымдастыру кезеңі

2. Психологиялық ахуал туғызу

3. Топқа бөлу 2 минут


4. «КӨПІР» тапсырмалары өткен тақырыптар бойынша жаңа сабақты меңгеруге негіз болатын қайталау тапсырмалары

2 - минут

1. Оқушыларды , оқу құралдарын түгендеу, оқушылардың сабаққа зейінін аудару.

2. «Жер асты патшалығына» ойша саяхат жасай отырып сыныпта жағымды психологиялық ахуал қалыптастыру. (әуенді терапия)

3. М.Шахановтың төрт өлең жолын жинақтаған оқушылар «Ақындар» тобы, драмалық шығармасынан берілген үзіндіні жинақтаған оқушылар «Өнертанушылар» тобы, ол туралы айтылған ой пікірді жинақтаған топ «Зерттеушілер» тобы болып үш топқа топтастырылады.

4.

1. Қадыр Мырза Әлі қандай ақын ?

2. Ақынның көркем аударма саласындағы еңбегі туралы не білесіз?

3. Қадыр Мырза Әлінің өлеңіне жазылған қандай әндер бар?


Оқушылар көздерін жұмып , қиялға беріледі, алтын балыққа аңсаған армандарын айтады.Мағынаны тану


5. Мақсат қою кезеңі

Жаңа материалды түсіндіру кезеңі

.......Өткізбеймін ешкімге зорлығымды,

Түсірмеймін ешкімге көлеңкемді

Заманымнан алғанша үлесімді,

Тоқтатпаймын тағдырмен күресімді.

Бұл сөз – ғасырдың ғаламат ақыны Қазақстанның халық жазушысы, қоғам қайраткері М.Шахановтың ұстанымы, кредосы. Бүгінгі сабағымыз қазақтың біртуар ұлы, әлемге аты әйгілі ақын, ұлт жанашыры, қоғам қайраткері, саясаткер осындай жан – жақты өзіндік қырымен ерекшеленіп жүрген Мұхтар Шахановқа арналмақ. М.Шаханов шығармашылығын кең ауқымда түсіндіру үшін, оқушыларға алдын ала ақынның өмірі мен шығармаларын өз беттерінше оқып іздену жұмыстары берілген.

Тыңдайды , ойланады.Оқушылар өздері таңдаған тапсырмалар бойынша топтарға топтасады.


А. «Ой ашар» әр топ өздеріне берілген пікірді қорғайды 5 минут

Әр топқа ақпараттық коммуникативті дерек көздерін пайдаланып (ұялы телефон арқылы интернет желісіне кіруге мүмкіндік беру) «Ақындар» тобына «М.Шаханов - ұлтжанды ақын» деген пікірді , «Өнертанушылар» тобына «М.Шаханов- драматург ақын» деген пікірді, «Зерттеушілер» тобына «Әлем таныған Мұхтар» деген пікірді дәлелдеу ұсынамын. Ал енді, алдағы сыннан сүрінбей өтулеріңе Мұхтар Шахановтың «Жігерлендіру» өлеңін сәттілік тілегі ретінде қабыл алыңдар.

1-топ «Ақындар» «М.Шаханов - ұлтжанды ақын» деген пікірді дәлелдейді.

2-топ «Өнертанушылар» «М.Шаханов- драматург ақын» деген пікірді дәлелдейді.

3-топ «Зерттеушілер» «Әлем таныған Мұхтар»


Б. «Мен айтамын сен жалғастыр»

Кластер құру 8 минут

Жаңа сабақты топтық жұмыс барысында оқушылардың өз бетімен меңгеруіне жағдай жасау. «Ақындар» тобына «Ғашықтар ғаламаты» өлеңінің мазмұны мен құрылымын талдау жасау,

2- топ мүшелері «Танакөз» поэмасындағы ғашықтар бейнесіндегі достық пен адалдықтың жырлануын ашып, суреттеу, 3 - топ мүшелері махаббат тақырыбында қалам тартқан ақындар жыр топтамасындағы ұқсастықтарды айқындап, кластер құру ұсынылады. Мұғалім әр топтың жұмысына сырттай бақылау жасап, формативті бағалайды. Оқушылар жұмыстарының дұрыс және қате тұстарына тоқталып, бағыт- бағдар береді, бақылаушы рөлін атқарады. (музыка В.А.Моцарт «Періштелер» әуені тыңдатамын)

Топ мүшелері алғашында жеке одан кейін жұппен жазғандарын, түйгендерін ортаға салып, бір ұйғарымға келіп қорытынды жасайды.

1 топ «Ғашықтар ғаламаты» өлеңінің мазмұны мен құрылымын талдау жасайды

2 топ «Танакөз» поэмасындағы ғашықтар бейнесіндегі достық пен адалдықтың жырлануын ашып, суреттейді.

3 топ Махаббат тақырыбында қалам тартқан ақындар жыр топтамасындағы ұқсастықтарды айқындайды.


В. « Танымал тұлғаларды

тыңдаймыз» 8 мннут

«Жүрекжарды» бағдарламасында М.Шахановтың сұқбатын және ол туралы айтқан Қ.Р. халық әртісі Н.Нүсіпжановтың, Ш.Айтматовтың ой пікірлерін бейнебаяннан көрсету. Бейнебаянды тамашалап болғаннан кейін сұрақтары оқушының жоғарыда берген жауаптарына оларды тереңдету үшін төмендегі сұрақтар қойылады

1. Неліктен М.Шаханов шығармалары өміршең?

2. Неліктен Шыңғыс Айтматов М.Шаханов туралы «Қазақ поэзиясында бұрын-соңды мұндай қуатты дүниені кездестірген емеспін», - дейді?

3. Неліктен М.Шаханов өз шығармаларында тіл, діл, рухты жоғары бағалаған?Г. Сабақты бекіту

«Талантымен табындырған асқақ ақын,

Ән жырымен халқына болды жақын....» 5 минут

Арқалы ақынды халыққа біртабан жақындатқан оның әндері десек қателеспейміз. Бұл күнде Мұхановтың жыр жинағын әндерінің легі басып озғандай. М.Шахановтың сырлы өлеңдеріне жазылған әдемі әуендер де жетіп артылады. Ал сиқырлы сөзді сазбен әрлеуден оның өзі де құр алақан қалған жоқ. Оған күміс көмей әншілерді біріктерген ән кештеріне осы отырған біріміз куә болып жүрміз. Шығармашылық тапсырма 1-топ мүшелеріне М.Шахановтың «Гүлдәурен» әнін орындауды, 2- топтың мүшесі ақын оқушыға өзінің арнау өлеңін оқуды, 3- топ мүшелеріне «Келешекке кемел хат» бүгінгі сабақтан алған әсерлерін суреттеп ойтолғау жазуды ұсынамын.

1- топ Вальстың королі атанған Шәмші әндеріне өлеңдері ұйытқы болып, кешегі аға буын ағалар мен апалардың көңілдеріне серпін беріп, саналарын селт еткізгені баршамызға аян. Сондықтан ақын өлеңдері өміршең ғасыр көшімен ілесіп, келер ұрпаққа ой салары сөзсіз. «Гүлдәурен» әнін орындайды.

2 - топ

«Қауырсын қаламынан жыр толғайды,

Бауырмал, асқақ ақын өзің жайлы...»

ақын оқушы арнау өлеңін оқиды.

3 - топ «Келешекке кемел хат» бүгінгі сабақтан алған әсерлерін суреттеп ойтолғау жазады.

Бағалау


Бағалауды топтың спикері балдық жүйемен бағалайды
Үй тапсырмасы

««Әлемдегі бар жақсылық махаббат арқылы келеді», «Достық қымбат өмірде», «Ғашықтық – азап, азабы ғажап» тақырыбында эссе жазу.


Рефлекция


Сабақтан алған әсерлері бойынша кері байланыс парақшаларды жазып, тақтада ілінген ақ бос жүрекке өздерінің ізгі тілектерін қызыл жүрекшелермен жабыстырады.


Бағалау парағы


Оқушының аты жөні

«КӨПІР» тапсырмаларынының орындалуы
1 балл

Тақырып

ты аша білу

2 балл

Жобаны қорғау


2 балл

Дәлелді пікір

айта білу

2 балл

Кейіпкерлер

дің

іс-әрекетіне

талдау жасай

алу


1 балл

Әдеби теорияны

анықтай білу
1 балл

Шығарма

шылық

тапсырманы орындау
1 балл


Әдеби және

мәдени тілде

сөйлей білу


1 балл

Өмірмен байланыс

тыра алу

1 балл

Қорытынды баға10 - 12 балл - «5»

7 - 9 балл - «4»

4 - 8 балл - «3»


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Всем учителям

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 11 класс

Скачать
М.Шаханов ?мірі мен шы?армашы?ы «Танак?з» поэмасы, «?ашы?тар ?аламаты» ?ле?і 11 сынып

Автор: Касенова Аида Арынгазиевна

Дата: 26.01.2015

Номер свидетельства: 161912

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

Распродажа видеоуроков!
ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства