kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

?.Кекілбай Тасба?аны? ш?бі.

Нажмите, чтобы узнать подробности

П?н: Ана тілі

Саба? ?тілетін к?н: 18.02.2015жыл    

Барлы? о?ушы саны-23

?атыс?аны:

4-сынып (10-11 жасар)

Саба? та?ырыбы

?.Кекілбай Тасба?аны? ш?бі.

Сілтеме

К?нтізбелік жоспар, 4-сынып, ана тілі

Жалпы ма?саттар

О?ушылар?а ?.Кекілбайбайды? «Тасба?аны? ш?бі» ??гімесіні? негізгі идеясын ме?герту, ба?ыт-ба?дар бере отырып ?здіктерінен ж?мыс істеуге,сыни т?р?ыдан ойлау?а баулу.

Т?йінді идеялар

 Хал?ымызды? ырым-тыйым с?здерін? ма?ынасын ??ынып ?суге т?рбиеленеді.

?діс-т?сілдер

Т?сілдер : жекелей, ж?пты?, топты? ж?мыс

?дістер: «Бір айналым с?йлем», «Кубизм»,  «Домино», «?абыр?а?а ?арап о?у», синквейн, постер.

К?рнекіліктер

интербелсенді та?та, стикерлер, А-3 форматы, фломастер, маркерлер, т?рлі т?сті ?а?аздар,желім, ?айшы, авторды? суреті, смайликтер, пара?шалар, «Ба?даршам», «Шы?у пара?ы», «Ба?алау пара?ы»,

О?ыту н?тижелері

-С.Жиенбаевты? «?шып келем» шы?армасын талдай алады;

 -?ле?ні? негізгі идеясын ??ынады;

- м?нерлі о?у, байланыстырып с?йлеу да?дылары дамытылады;

- шы?армашылы?пен ж?мыс істеуге ж?мылдырылады;

- с?ра?тар ?оя алады;

- ырым-тиым с?здерді? ма?ынасын т?сінеді

- ?.Кекілбай туралы м?лімет алады

Саба? барысы

М??алімні? іс-?рекеті

О?ушыны? іс-?рекеті

Формативті ба?алау

Саба? кезе?дері:1-кезе?.

?ызы?ушылы?ты ояту: 17 мин

- ?йымдастыру;2 минут

Топ?а б?леді

Саба??а психологиялы? жа?ымды ахуал ту?ызу.

?р о?ушыны? алдында жеке ?з білімін ба?алау пара?ын таратады

(1 минут)

О?ушылар топ?а б?лініп отырады.

Топты? басшысы, спикер, тайм кипер, хатшы, сарапшы та?айындап алады.

?уанамын мен де,

?уанасы? сен де,

?уанайы?, достарым,

Арайлап ат?ан к?нге.

О?ушылар слайдтан о?ып, бір-біріне с?ттілік тілейді.

Жалпы саба??а табыс критерийін ??рату.

(1 минут)

?ткенді еске т?сіру;

-Жа?а саба?ты ме?геру;

-Уа?ытты тиімді пайдалану;

-Шу де?гейін азайту;

-Есі?е са?та:Сен ?андай да бір н?рсені орындай алмауы? м?мкін, біра? топты? ?андай да бір тапсырманы орындамауына м?мкіндік берсе?, б?л д?рыс емес.

?й тапсырмасын тексеру

Ба?алау пара?ын таратып береді.тапсырмалар.

Критерийлерді талдайды.

Дауыстап, жат?а,м?нерлеп о?у.

«?шып келем»?ле?ін ?р топтан бір о?ушы шы?ып м?нерлеп о?иды.

Ба?алау пара?ы бойынша топта талдап отырып, бір-бірін ба?алай-ды.

«Кубизм» стартегиясы ар?ылы

білімдерін жан-жа?ты тексеруге жа?дай жасайды.

Сергіту с?ті т?рінде де  ?ткізіледі.

?р топ м?шелері бір-біріне кубикті ла?тырып ма?ал-м?тел айтады. Отан ?шін от?а т?с, к?ймейсі?.

 ?ркімні? ?з ту?ан жері- Мысыр ша?ары.

 Ту?ан жерді? к?ні де, т?ні де ысты?.

 Атамекен -ту?ан жер: кір-?о?ы?ды жу?ан жер, кіндігі?ді кескен жер, кісі болып ?скен жер.Ту?ан жерді? ауасы да шипа. 

«Екі ж?лдыз, бір тілек»

Топ?а б?лу

Т?рлі- т?сті

?а?аздардан ?здеріне ?на?ан т?сін та?дайды.

О?ушылар ты?далу айма?ына ше?бер ??рып т?рады.  ?а?азды? т?сі ар?ылы топталуды о?ушылар ?здері ойлап табуы ?ажет.Ж?мба?

Бауырын жазып шаба алмас,

Озып б?йге ала алмас.

?стіне киген киімі

Жыртылмас та жамалмас.

                                     Шешуі:тасба?а

Мада?тау

2-кезе?. Ма?ынаны ажырату:

-о?ушылар жеке, ж?ппен, топпен ж?мыс істеу ар?ылы жа?а саба?ты ме?гереді

9 мин

?осымша дерек беріледі.

Дарынды о?ушы ?.Кекілбай туралы о?ушылар?а сызба сызып, интербелсенді та?та ар?ылы м?лімет береді.

Тасба?а туралы жина?тап келген м?ліметтерін орта?а салады.

О?ушылар д?птерге к?нді, м?тінні? та?ырыбын жазып алады.

?.Кекілбай туралы ?ажет деп тап?ан м?ліметтерін т?ртіп алады.

О?ушылар ты?дап отырып, ?здеріне т?сініксіз с?здерді, ?ле? не жайында айтыл?аны жайлы

ойлап отырады.

Екі ж?лдыз, бір тілек

О?улы?пен ж?мыс.

Бірінші топты? ж?мыс.

М?тінді  б?лікке б?ліп,?ш топ?а о?ыту. Топта не туралы о?ы?андары туралы ауызша талдайды. Т?сініксіз с?здер бар болса, ма?ынасын ашады. ?жым?а не туралы о?ы?андарын ?сынады.?зін-?зі ба?алауыСергіту с?ті.

Тасба?а туралы видеоролик к?ру.

Ж?пта бір-бірін ба?алау3-кезе?. Ой- тол?аныс:

19 мин- саба? ?орытындысы

2. Топты? ж?мыс:

 (7 минут)

2. Ж?мыстарын ?жым?а ?сыну. (5 минут)

О?ушылар?а шы?армашылы? тапсырма беріледі.

Ж?ппен ж?мыс.

1-топ:??гімеден тасба?аны суреттеген жерді тауып о?у.

2-топ: «?лі бауыр к?тере ?ойма?ан ?у жусан»дегенді бас?а с?йлеммен ауыстырып жаз.

3-топ: М?тін мазм?ны бойынша сурет сал.

Кестеге ?зі? білетін ырымдарды жаз.

Б?гінгі саба? туралы пікірлерін с?райды. Кері байланыс орнатады.(3)

О?ушылар саба? туралы не ?нады, не ?намады, ?андай ?сыныстары бар екенін айтып шы?ады.

Шы?у пара?ын толтырады.

«Алма» суретіні? бір жа?ына саба?та не ???анын, не ??па?анын жазады. Екінші жа?ына нені білгісі келетіні жайлы ?з пікірін жазады. Топ басшысы жинап береді.

Шы?у пара?ы

?йге тапсырма 1

?йге тапсырма беру

(1)

Барлы?ына: ?ле? жаттау. Т.Айбергенов туралы біліп келу.

?ызыл т?с- мазм?ны бойынша сурет салу

Жасыл т?с- Ту?ан жер туралы 1 ма?ал- м?телді? м?нін ашу

Сары т?с- Ту?ан жер, ?ш?ыш та?ырыбына ?ле? ??растыру.

Ба?алау    2

Ба?алау пара?ы бойынша ба?алату(3)

?р о?ушы ?зін жеке ба?алайды, ?орытынды ба?аны м??алім ?ояды

 М??алімні? жазбасы

Саба?ымды шатты? ше?берде т?румен бастадым.Топ?а б?ліну мен психологиялы? трнинг ?атар ж?рді.Партаны? ?стіне т?рлі- т?сті ?а?аздар тастадым.?р о?ушы ?зіне ?на?ан т?сті та?дады.

?ызыл-белсенділік пен ?мірді?,к?ш-?уатты? т?сі.

Б?л т?сті батыл,табанды,ерік-жігерлі адамдар ?натады.Олар алдынан кезіккен ?андай кедергіден де ?оры?пайды.

Сары-жылу мен жары?ты? т?сі.Сары т?с белсенді,?те к?пшіл,досты??а берік,еркіндікке талпын?ан адамдар.

Жасыл-тынышты? пен т?ра?тылы?ты? т?сі.Б?л адамдар ж?мыс?а беріле кірісіп,барлы? к?ш жігерін ж?мсайды.Осы сия?ты мада?тау с?здермен о?ушыларды? саба??а ?ызы?ушылы?ын,белсенділігін арттырдым.

?йге С.Жиенбаевты?      «?шып келем» ?ле?ін ?р топтан бір о?ушы м?нерлеп жат?а о?ыды.

Жа?а саба?ты ж?мба? шешу ар?ылы аштым.Жа?а м?тінмен таныспас б?рын таспа?а туралы ?йден жина?тап келген м?ліметтерін топтастырды.

М?тінді  б?лікке б?ліп,?ш топ?а о?ыту. Топта не туралы о?ы?андары туралы ауызша талдайды. Т?сініксіз с?здер бар болса, ма?ынасын ашады. ?жым?а не туралы о?ы?андарын ?сынады.

Екінші топты? тапсырма.

1-топ:??гімеден тасба?аны суреттеген жерді тауып о?ыды.

2-топ: «?лі бауыр к?тере ?ойма?ан ?у жусан»дегенді бас?а с?йлеммен ауыстырып жазды.

3-топ: М?тін мазм?ны бойынша сурет салды.

О?ушылар ?ызы?ушылы?пен тапсырманы орындап шы?ты.

 Шы?армашылы? тапсырма.О?ушылар?а пара?шалар таратылып берілді.?р о?ушы ?зі білетін ырымдар жазды ж?не т?сіндірді.

О?ушылар саба? туралы не ?нады, не ?намады, ?андай ?сыныстары бар екенін айтып шы?ады.

«Алма» суретіні? бір жа?ына саба?та не ???анын, не ??па?анын жазады. Екінші жа?ына нені

білгісі келетіні жайлы ?з пікірлерін жазды.

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«?.Кекілбай Тасба?аны? ш?бі. »

Пән: Ана тілі

Сабақ өтілетін күн: 18.02.2015жыл


Барлық оқушы саны-23

Қатысқаны:

4-сынып (10-11 жасар)

Сабақ тақырыбы

Ә.Кекілбай Тасбақаның шөбі.

Сілтеме

Күнтізбелік жоспар, 4-сынып, ана тілі

Жалпы мақсаттар

Оқушыларға Ә.Кекілбайбайдың «Тасбақаның шөбі» әңгімесінің негізгі идеясын меңгерту, бағыт-бағдар бере отырып өздіктерінен жұмыс істеуге,сыни тұрғыдан ойлауға баулу.

Түйінді идеялар

Халқымыздың ырым-тыйым сөздерінң мағынасын ұғынып өсуге тәрбиеленеді.

Әдіс-тәсілдер

Тәсілдер : жекелей, жұптық, топтық жұмыс

Әдістер: «Бір айналым сөйлем», «Кубизм», «Домино», «Қабырғаға қарап оқу», синквейн, постер.


Көрнекіліктер

интербелсенді тақта, стикерлер, А-3 форматы, фломастер, маркерлер, түрлі түсті қағаздар,желім, қайшы, автордың суреті, смайликтер, парақшалар, «Бағдаршам», «Шығу парағы», «Бағалау парағы»,

Оқыту нәтижелері

-С.Жиенбаевтың «Ұшып келем» шығармасын талдай алады;

-өлеңнің негізгі идеясын ұғынады;

- мәнерлі оқу, байланыстырып сөйлеу дағдылары дамытылады;

- шығармашылықпен жұмыс істеуге жұмылдырылады;

- сұрақтар қоя алады;

- ырым-тиым сөздердің мағынасын түсінеді

- Ә.Кекілбай туралы мәлімет алады


Сабақ барысы

Мұғалімнің іс-әрекеті

Оқушының іс-әрекеті

Формативті бағалау

Сабақ кезеңдері:

1-кезең.

Қызығушылықты ояту: 17 мин


- ұйымдастыру;2 минут


Топқа бөледі

Сабаққа психологиялық жағымды ахуал туғызу.

Әр оқушының алдында жеке өз білімін бағалау парағын таратады

(1 минут)

Оқушылар топқа бөлініп отырады.

Топтың басшысы, спикер, тайм кипер, хатшы, сарапшы тағайындап алады.

Қуанамын мен де,

Қуанасың сен де,

Қуанайық, достарым,

Арайлап атқан күнге.

Оқушылар слайдтан оқып, бір-біріне сәттілік тілейді.Жалпы сабаққа табыс критерийін құрату.

(1 минут)

Өткенді еске түсіру;

-Жаңа сабақты меңгеру;

-Уақытты тиімді пайдалану;

-Шу деңгейін азайту;

-Есіңе сақта:Сен қандай да бір нәрсені орындай алмауың мүмкін, бірақ топтың қандай да бір тапсырманы орындамауына мүмкіндік берсең, бұл дұрыс емес.


Үй тапсырмасын тексеру


Бағалау парағын таратып береді.

тапсырмалар.
Критерийлерді талдайды.

Дауыстап, жатқа,мәнерлеп оқу.

«Ұшып келем»өлеңін әр топтан бір оқушы шығып мәнерлеп оқиды.

Бағалау парағы бойынша топта талдап отырып, бір-бірін бағалай-ды.


«Кубизм» стартегиясы арқылы

білімдерін жан-жақты тексеруге жағдай жасайды.Сергіту сәті түрінде де өткізіледі.

Әр топ мүшелері бір-біріне кубикті лақтырып мақал-мәтел айтады. Отан үшін отқа түс, күймейсің.

Әркімнің өз туған жері- Мысыр шаһары.

Туған жердің күні де, түні де ыстық.

Атамекен -туған жер: кір-қоңыңды жуған жер, кіндігіңді кескен жер, кісі болып өскен жер.Туған жердің ауасы да шипа. «Екі жұлдыз, бір тілек»


Топқа бөлу

Түрлі- түсті

Қағаздардан өздеріне ұнаған түсін таңдайды.


Оқушылар тыңдалу аймағына шеңбер құрып тұрады. Қағаздың түсі арқылы топталуды оқушылар өздері ойлап табуы қажет.


Жұмбақ

Бауырын жазып шаба алмас,

Озып бәйге ала алмас.

Үстіне киген киімі

Жыртылмас та жамалмас.

Шешуі:тасбақа


Мадақтау

2-кезең. Мағынаны ажырату:


-оқушылар жеке, жұппен, топпен жұмыс істеу арқылы жаңа сабақты меңгереді

9 мин

Қосымша дерек беріледі.Дарынды оқушы Ә.Кекілбай туралы оқушыларға сызба сызып, интербелсенді тақта арқылы мәлімет береді.

Тасбақа туралы жинақтап келген мәліметтерін ортаға салады.

Оқушылар дәптерге күнді, мәтіннің тақырыбын жазып алады.

Ә.Кекілбай туралы қажет деп тапқан мәліметтерін түртіп алады.

Оқушылар тыңдап отырып, өздеріне түсініксіз сөздерді, өлең не жайында айтылғаны жайлы

ойлап отырады.

Екі жұлдыз, бір тілекОқулықпен жұмыс.

Бірінші топтық жұмыс.

Мәтінді бөлікке бөліп,үш топқа оқыту. Топта не туралы оқығандары туралы ауызша талдайды. Түсініксіз сөздер бар болса, мағынасын ашады. Ұжымға не туралы оқығандарын ұсынады.Өзін-өзі бағалауыСергіту сәті.


Тасбақа туралы видеоролик көру.

Жұпта бір-бірін бағалау3-кезең. Ой- толғаныс:


19 мин- сабақ қорытындысы

2. Топтық жұмыс:

(7 минут)

2. Жұмыстарын ұжымға ұсыну. (5 минут)


Оқушыларға шығармашылық тапсырма беріледі.

Жұппен жұмыс.

1-топ:Әңгімеден тасбақаны суреттеген жерді тауып оқу.

2-топ: «Әлі бауыр көтере қоймаған қу жусан»дегенді басқа сөйлеммен ауыстырып жаз.

3-топ: Мәтін мазмұны бойынша сурет сал.
Кестеге өзің білетін ырымдарды жаз.


Бүгінгі сабақ туралы пікірлерін сұрайды. Кері байланыс орнатады.(3)

Оқушылар сабақ туралы не ұнады, не ұнамады, қандай ұсыныстары бар екенін айтып шығады.

Шығу парағын толтырады.

«Алма» суретінің бір жағына сабақта не ұққанын, не ұқпағанын жазады. Екінші жағына нені білгісі келетіні жайлы өз пікірін жазады. Топ басшысы жинап береді.

Шығу парағы

Үйге тапсырма 1

Үйге тапсырма беру

(1)

Барлығына: Өлең жаттау. Т.Айбергенов туралы біліп келу.

Қызыл түс- мазмұны бойынша сурет салу

Жасыл түс- Туған жер туралы 1 мақал- мәтелдің мәнін ашу

Сары түс- Туған жер, ұшқыш тақырыбына өлең құрастыру.


Бағалау 2

Бағалау парағы бойынша бағалату(3)

Әр оқушы өзін жеке бағалайды, қорытынды бағаны мұғалім қояды
Мұғалімнің жазбасы

Сабағымды шаттық шеңберде тұрумен бастадым.Топқа бөліну мен психологиялық трнинг қатар жүрді.Партаның үстіне түрлі- түсті қағаздар тастадым.Әр оқушы өзіне ұнаған түсті таңдады.

Қызыл-белсенділік пен өмірдің,күш-қуаттың түсі.

Бұл түсті батыл,табанды,ерік-жігерлі адамдар ұнатады.Олар алдынан кезіккен қандай кедергіден де қорықпайды.

Сары-жылу мен жарықтың түсі.Сары түс белсенді,өте көпшіл,достыққа берік,еркіндікке талпынған адамдар.

Жасыл-тыныштық пен тұрақтылықтың түсі.Бұл адамдар жұмысқа беріле кірісіп,барлық күш жігерін жұмсайды.Осы сияқты мадақтау сөздермен оқушылардың сабаққа қызығушылығын,белсенділігін арттырдым.
Үйге С.Жиенбаевтың «Ұшып келем» өлеңін әр топтан бір оқушы мәнерлеп жатқа оқыды.

Жаңа сабақты жұмбақ шешу арқылы аштым.Жаңа мәтінмен таныспас бұрын таспақа туралы үйден жинақтап келген мәліметтерін топтастырды.

Мәтінді бөлікке бөліп,үш топқа оқыту. Топта не туралы оқығандары туралы ауызша талдайды. Түсініксіз сөздер бар болса, мағынасын ашады. Ұжымға не туралы оқығандарын ұсынады.

Екінші топтық тапсырма.

1-топ:Әңгімеден тасбақаны суреттеген жерді тауып оқыды.

2-топ: «Әлі бауыр көтере қоймаған қу жусан»дегенді басқа сөйлеммен ауыстырып жазды.

3-топ: Мәтін мазмұны бойынша сурет салды.

Оқушылар қызығушылықпен тапсырманы орындап шықты.

Шығармашылық тапсырма.Оқушыларға парақшалар таратылып берілді.Әр оқушы өзі білетін ырымдар жазды және түсіндірді.

Оқушылар сабақ туралы не ұнады, не ұнамады, қандай ұсыныстары бар екенін айтып шығады.

«Алма» суретінің бір жағына сабақта не ұққанын, не ұқпағанын жазады. Екінші жағына нені

білгісі келетіні жайлы өз пікірлерін жазды.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Всем учителям

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 4 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
?.Кекілбай Тасба?аны? ш?бі.

Автор: Утесинова Айман Куанышевна

Дата: 19.03.2015

Номер свидетельства: 188717


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

Распродажа видеоуроков!
ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства