kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

«?арым – ?атынас м?дениеті»

Нажмите, чтобы узнать подробности

Та?ырып:  10 саба? «?арым – ?атынас м?дениеті»

??ндылы?: д?рыс ?рекет жасау

?асиеттер: ?р н?рсені ?з уа?ытында істеу, ?згелерді жамандамау, ?діл болу.

М??алiм: Бакитжанова Альбина Галымжановна

Класс: 7

Саба? ма?саты: ?арым-?атынас жасау барысында д?рыс ?рекет ??ндылы?ын ашу.

Міндеттері:

 • О?ушылар?а жауапкершілік ма?ызын т?сіндіру;
 • ?орша?ан ортада ?арым-?атынас кезінде ?діл болу?а дамыту.
 • ?згелерді жамандамау?а т?рбиелеу

Ресурстар:

(к?нделік, о?улы?, ж?мыс д?птері, ?аламсап, ?арындаш)

Саба? барысы:

?йымдастыру кезе?i. 5Т. 5 ж?мыс ??ралын т?гендеу, к?нделік, о?улы?, ж?мыс д?птері, ?аламсап, ?арындаш.

 Тынышты? с?тi. «Су асты патшалы?ына саяхат»(баяу ?уен,к?зімізді ж?мамыз)

Су асты патшалы?ына ойша саяхат. (О?ушылардан ше?бер ??рып отыруды, ?олдарын тізесіне немесе ?стел ?стіне ?оюды, ая?тарын ай?астырмауды ?тіні?із. Ар?аларын тік ?стауын ?ада?ала?ыз. Жайлы, баяу музыка ?ойы?ыз).

М??алім: К?зі?ізді ж?мы?ыз ж?не бірнеше рет  тере? тыныста?ыз; денеі?ізді босаты?ыз. Бірнеше секундтан со? те?із т?біне саяхат жасаймыз.

Те?із жа?асымен келе жат?аны?ызды елестеті?із. Тол?ындарды? же?іл шалпылына, ша?алаларды? шуылына ??ла? т?рі?із. Жала? ая?тары?ызбен ??мды сезіні?із. Шал?айдан ?ара н?кте к?ріп т?рсыз: ол жа?ында?ан кезде дельфин екенін т?сінді?із. Ол сізді те?із т?біне алып кету ?шін келді. Ол ?те ?депті ж?ндік, сізді шыдамдылы?пен к?тіп т?р. Жайлап оны? ар?асына отыры?ыз, мы?тап ?стап, жол?а шы?ы?ыз. Дельфинні? ар?асында жайланып отырып, ?зі?ді ?ауіпсіз сезіну, су астында ж?зу ?андай керемет. Жан-жа?ы?ыз?а ?ара?ыз: м?нда кемпір?оса? т?різді арлы-берлі жар?ырай ?ал?ы?ан ?сем балы?тар ?аншама. Те?із т?біне бойла?ан сайын айнала ?алайша ?згереді, суда тербелген ?аншама ?ажайып балдырлар. ?ара?ызшы, ?андай орасан зор балы?тар, ал енді анау жа??а к?з таста?ыз. б?л орасан зор сегізая?. Су асты неткен ?ызы?ты ?рі ?ажап ?лем. Сіз бір н?рсені бай?ады?ыз ба? М?нда неткен т???иы?, толы? тынышты?. Осы тынышты? к?йде болы?ыз.(М??алім бірнеше секунд ?нсіз ?алады).

Ал ?азір жо?ары?а,  ?з ?лемімізге кері ?айту?а дайындалы?ыз. Айнала?а жіті ?ара?ыз. ?ажап т?стерге та?ы бір рет ?ара?ыз ж?не тынышты??а ??ла? т?рі?із. Осындай тынышты? сізге самалдай ?сер береді. Енді дельфин кері ?арай жол?а шы?ты. Сіз су бетіне шы?ты?ыз, жа?а?а жа?ындады?ыз. Дельфинні? ар?асынан т?сі?із, оны сипала?ыз ж?не осындай ?ажап саяхат?а апар?аны ?шін ризашылы? білдірі?із.

Сынып?а оралы?ыз ж?не ?з орны?ыз?а келі?із. Бірнеше секундтан со? к?зі?ізді ашы?ыз, осы т?йсінген тынышты?ты ?з бойы?ызда са?тау?а тырысы?ыз.

 • ?андай ?сер алдыныз?
 • К?з алдары?а ?андай бейнелер елестеді?

         ?й тапсырмасын тексеру

10 саба?

О?улы?тан Даниэль Дефоны? “Робинзон Крузо” романынан ?зінді о?у.

(?арлы кесек ?дісі ар?ылы балалар?а с?ра? ?ою)

 • Адам ?мірін жал?ыз ?ткізе ала ма?
 • Адам жауапты болу ?шін ?андай ?асиеттері болу керек?
 • Шы?арманы о?ы?анда ?андай сезімде болды?дар?
 • Кейіпкерді? са?ынышыны? сыры неде?

Саба? барысын тал?ылау:

5 мин

6 мин

Д?йек с?з.

?мір-те?із, ж?зем онда деме?із,

Ізгіліктен жасалмаса кеме?із. /Рудаки/

1.Ізгілік дегенді ?алай т?сінесіз?

2.?мірде ?ділсіздік жаса?ан кезі?із болдыма?

3.?орша?ан ортамен ?алай ?арым-?атынас жасайсыз?

6 мин

??гiмелеу.                   

А?ыз ??гіме:

“Жан жарасы жазылмайды”

                                                          
Ертеде ?арияны? ашуша?, ?стамсыз баласы болыпты. Бір к?ні ?ария баласына бір ?апшы? шеге беріп:
- ?зі?ді ашу ?ыс?ан сайын а?аш ба?ан?а шеге ?а?ып, ашуы? басыл?ан кезде, суырып аларсы?, - дейді.
Бала бірінші к?ні - а? ба?ан?а он ша?ты шеге ?а?ыл?анын бай?ап, ?зін - ?зі ?стау?а, ашу?а бой бермеуге тырысты. ?а?ыл?ан шегені? саны к?нбе-к?н азая бастады. Бала ба?ан?а шеге ?а?ыл?аннан г?рі ашуын бас?ан же?іл екенін т?сінді. А?ырында ба?ан?а бір шеге ?а?па?ан к?нге де жетті. Сонда ?кесі баласын ба?ан?а жетелеп келіп:
- Жарайсы?, балам! Біра? ба?анны? ш?ры?-ш?ры? бол?анын к?ріп т?р?ан шы?арсы?? Ол еш?ашанда бастап?ы ?алпына келе алмайды. Адам?а ж?регіне ауыр тиетін с?з айтса?, оны? к??іліне жара саласы?, оны? жан д?ниесі осы ба?ан сия?ты ш?ры?-ш?ры? болады. Одан кейін ?анша кешірім с?раса? да, жан - жарасы жазылмайды. Ашуы?ды а?ыл?а же?гізе біл, балам,- дейді.

 • ?кесі баласын ?алай ?стамдылы??а ?йретті?
 • “Ашуды а?ыл?а же?гізе біл” дегенді ?алай т?сінесі?дер?
 • Сіз сол баланы? орында болса?ыз, ашулан?ан кезде ?зге туралы жаманды? айтасызба?

http://www.zharar.com/kz/ertegi/4655-nan.html

8мин

Шы?армашылы?, топты? ж?мыс.

«Адамгершілік, с?йіспеншілік, ?дептілік» ?асиеттері жазыл?ан карточкалар ар?ылы о?ушыларды 3 топ?а б?лемін.

О?ушылар ?ш топ?а б?лініп. ?р топ «Ойлан-Ж?птас-Б?ліс» ?дісі бойынша берілген ?асиеттерді топта талдап, та?па? шы?арады. Жауаптарын сынып?а жариялайды.

10 мин

Топпен ?н айту

«Мейірімді болайы?шы а?айын»

С?зі: С.?али. ?ні ?.Махан

К?ктем етіп к?ркейтсе де ма?айын, 

 К?ріп ж?рміз ?кпешілді? талайын, 

 ?шігуді ?ояйы?шы ?згеге, 

 Кешірімді болайы?шы, а?айын! 

 К?к н?серін к?л етсе де жауындар, 

 К?к пен жерді сел етсе де дауылдар, 

 Пейілдерді пенделікпен тарылтпай, 

 Мейірімді болайы?шы, бауырлар! 

 Болаша??а ?ол ?стасып барайы?, 

 А?и?атты? ауылын іздеп табайы?, 

 Кішірейіп кетпес ?азиз басымыз, 

 Кішіпейіл болайы?шы, халайы?! 

 Ел бол?анмен емеспіз ?ой онша к?п, 

 Сонда да?ы б?лінумен шаршап ек, 

 ?зімізге ?алайт??ын н?рсені, 

 Тілейікші ?згеге де болса деп. 

 ?лтты? ?амын ж?ректермен ??ынып, 

 Ж?ртты? ж?гін к?терейік ж?мылып, 

 ?аратайы? ?ыбыла?а ж?здерді, 

 Таратайы? адамзат?а жылылы?! 

5 мин

?й тапсырмасы.

«Теректі? ас?а?ты?ы» ?сиет ??гіме. 46-48 бет

2 мин

Саба?ты? со?ында?ы тынышты? с?тi.

Баяу ?уен ?ойылады. О?ушылар денесін, басын тік ?стап, к?зін ж?мып отырады.

М??алім жай дауыспен:

«Б?гінгі саба?ымызды есімізге т?сірейікші. Жа?сыны естіп, айтып б?рімізді? к??іл –к?йіміз к?терілді. Ісіміз де с?зіміз бен ойымыздай, болатынына сенемін. Саба?та жа?сы к?рініс тап?ан жа?сы ?асиеттер ж?ректерімізде са?талып, іс ж?зінде асырылсын. Жа?сы ой ойлайы?, жа?сы с?з сойлейік, жа?сы іс жасайы?! Осындай тынышты?та с?л отыра т?райы?. Енді жайлап к?здері?ізді ашу?а болады. »

Рахмет.Сау болы?ыздар!

3 мин

Просмотр содержимого документа
««?арым – ?атынас м?дениеті»»

Бакитжанова Альбина Ғалымжанқызы

Өзін-өзі тану пәні мұғалімі

Батыс Қазақстан облысы

Бөрлі ауданы

Қызылтал жалпы орта білім беретін мектебі

Өзiн-өзi тану сабағының жоспары


Мектеп: Қызылтал жалпы орта білім беретін мектебі

Күні:

Тақырып: 10 сабақ «Қарым – қатынас мәдениеті»

Құндылық: дұрыс әрекет жасау

Қасиеттер: әр нәрсені өз уақытында істеу, өзгелерді жамандамау, әділ болу.

Мұғалiм: Бакитжанова Альбина Галымжановна

Класс: 7

Сабақ мақсаты: Қарым-қатынас жасау барысында дұрыс әрекет құндылығын ашу.

Міндеттері:

 • Оқушыларға жауапкершілік маңызын түсіндіру;

 • Қоршаған ортада қарым-қатынас кезінде әділ болуға дамыту.

 • Өзгелерді жамандамауға тәрбиелеу

Ресурстар:

(күнделік, оқулық, жұмыс дәптері, қаламсап, қарындаш)

Сабақ барысы:

Ұйымдастыру кезеңi. 5Т. 5 жұмыс құралын түгендеу, күнделік, оқулық, жұмыс дәптері, қаламсап, қарындаш.

Тыныштық сәтi. «Су асты патшалығына саяхат»(баяу әуен,көзімізді жұмамыз)

Су асты патшалығына ойша саяхат. (Оқушылардан шеңбер құрып отыруды, қолдарын тізесіне немесе үстел үстіне қоюды, аяқтарын айқастырмауды өтініңіз. Арқаларын тік ұстауын қадағалаңыз. Жайлы, баяу музыка қойыңыз).

Мұғалім: Көзіңізді жұмыңыз және бірнеше рет терең тыныстаңыз; денеіңізді босатыңыз. Бірнеше секундтан соң теңіз түбіне саяхат жасаймыз.

Теңіз жағасымен келе жатқаныңызды елестетіңіз. Толқындардың жеңіл шалпылына, шағалалардың шуылына құлақ түріңіз. Жалаң аяқтарыңызбен құмды сезініңіз. Шалғайдан қара нүкте көріп тұрсыз: ол жақындаған кезде дельфин екенін түсіндіңіз. Ол сізді теңіз түбіне алып кету үшін келді. Ол өте әдепті жәндік, сізді шыдамдылықпен күтіп тұр. Жайлап оның арқасына отырыңыз, мықтап ұстап, жолға шығыңыз. Дельфиннің арқасында жайланып отырып, өзіңді қауіпсіз сезіну, су астында жүзу қандай керемет. Жан-жағыңызға қараңыз: мұнда кемпірқосақ тәрізді арлы-берлі жарқырай қалқыған әсем балықтар қаншама. Теңіз түбіне бойлаған сайын айнала қалайша өзгереді, суда тербелген қаншама ғажайып балдырлар. Қараңызшы, қандай орасан зор балықтар, ал енді анау жаққа көз тастаңыз... бұл орасан зор сегізаяқ. Су асты неткен қызықты әрі ғажап әлем. Сіз бір нәрсені байқадыңыз ба? Мұнда неткен тұңғиық, толық тыныштық. Осы тыныштық күйде болыңыз.(Мұғалім бірнеше секунд үнсіз қалады).

Ал қазір жоғарыға, өз әлемімізге кері қайтуға дайындалыңыз. Айналаға жіті қараңыз. Ғажап түстерге тағы бір рет қараңыз және тыныштыққа құлақ түріңіз. Осындай тыныштық сізге самалдай әсер береді. Енді дельфин кері қарай жолға шықты. Сіз су бетіне шықтыңыз, жағаға жақындадыңыз. Дельфиннің арқасынан түсіңіз, оны сипалаңыз және осындай ғажап саяхатқа апарғаны үшін ризашылық білдіріңіз.

Сыныпқа оралыңыз және өз орныңызға келіңіз. Бірнеше секундтан соң көзіңізді ашыңыз, осы түйсінген тыныштықты өз бойыңызда сақтауға тырысыңыз.

 • Қандай әсер алдыныз?

 • Көз алдарыңа қандай бейнелер елестеді?

         Үй тапсырмасын тексеру

10 сабақ

Оқулықтан Даниэль Дефоның “Робинзон Крузо” романынан үзінді оқу.

(қарлы кесек әдісі арқылы балаларға сұрақ қою)

 • Адам өмірін жалғыз өткізе ала ма?

 • Адам жауапты болу үшін қандай қасиеттері болу керек?

 • Шығарманы оқығанда қандай сезімде болдыңдар?

 • Кейіпкердің сағынышының сыры неде?

Сабақ барысын талқылау:







5 мин

































6 мин


Дәйек сөз.

Өмір-теңіз, жүзем онда демеңіз,

Ізгіліктен жасалмаса кемеңіз. /Рудаки/

 1. Ізгілік дегенді қалай түсінесіз?

 2. Өмірде әділсіздік жасаған кезіңіз болдыма?

 3. Қоршаған ортамен қалай қарым-қатынас жасайсыз?        

6 мин

Әңгiмелеу.

Аңыз әңгіме:

“Жан жарасы жазылмайды”


Ертеде қарияның ашушаң, ұстамсыз баласы болыпты. Бір күні қария баласына бір қапшық шеге беріп:
- Өзіңді ашу қысқан сайын ағаш бағанға шеге қағып, ашуың басылған кезде, суырып аларсың, - дейді.
Бала бірінші күні - ақ бағанға он шақты шеге қағылғанын байқап, өзін - өзі ұстауға, ашуға бой бермеуге тырысты. Қағылған шегенің саны күнбе-күн азая бастады. Бала бағанға шеге қағылғаннан гөрі ашуын басқан жеңіл екенін түсінді. Ақырында бағанға бір шеге қақпаған күнге де жетті. Сонда әкесі баласын бағанға жетелеп келіп:
- Жарайсың, балам! Бірақ бағанның шұрық-шұрық болғанын көріп тұрған шығарсың? Ол ешқашанда бастапқы қалпына келе алмайды. Адамға жүрегіне ауыр тиетін сөз айтсаң, оның көңіліне жара саласың, оның жан дүниесі осы баған сияқты шұрық-шұрық болады. Одан кейін қанша кешірім сұрасаң да, жан - жарасы жазылмайды. Ашуыңды ақылға жеңгізе біл, балам,- дейді.

 • Әкесі баласын қалай ұстамдылыққа үйретті?

 • “Ашуды ақылға жеңгізе біл” дегенді қалай түсінесіңдер?

 • Сіз сол баланың орында болсаңыз, ашуланған кезде өзге туралы жамандық айтасызба?

http://www.zharar.com/kz/ertegi/4655-nan.html



8мин

Шығармашылық, топтық жұмыс.

«Адамгершілік, сүйіспеншілік, әдептілік» қасиеттері жазылған карточкалар арқылы оқушыларды 3 топқа бөлемін.

Оқушылар үш топқа бөлініп. Әр топ «Ойлан-Жұптас-Бөліс» әдісі бойынша берілген қасиеттерді топта талдап, тақпақ шығарады. Жауаптарын сыныпқа жариялайды.


10 мин

Топпен ән айту

«Мейірімді болайықшы ағайын»

Сөзі: С.Қали. Әні Қ.Махан

Көктем етіп көркейтсе де маңайын, 

 Көріп жүрміз өкпешілдің талайын, 

 Өшігуді қояйықшы өзгеге, 

 Кешірімді болайықшы, ағайын! 

 

 Көк нөсерін көл етсе де жауындар, 

 Көк пен жерді сел етсе де дауылдар, 

 Пейілдерді пенделікпен тарылтпай, 

 Мейірімді болайықшы, бауырлар! 

 

 Болашаққа қол ұстасып барайық, 

 Ақиқаттың ауылын іздеп табайық, 

 Кішірейіп кетпес ғазиз басымыз, 

 Кішіпейіл болайықшы, халайық! 

 

 Ел болғанмен емеспіз ғой онша көп, 

 Сонда дағы бөлінумен шаршап ек, 

 Өзімізге қалайтұғын нәрсені, 

 Тілейікші өзгеге де болса деп. 

 

 Ұлттың қамын жүректермен ұғынып, 

 Жұрттың жүгін көтерейік жұмылып, 

 Қаратайық Қыбылаға жүздерді, 

 Таратайық адамзатқа жылылық! 

5 мин

Үй тапсырмасы.

«Теректің асқақтығы» өсиет әңгіме. 46-48 бет

2 мин

Сабақтың соңындағы тыныштық сәтi.

Баяу әуен қойылады. Оқушылар денесін, басын тік ұстап, көзін жұмып отырады.

Мұғалім жай дауыспен:

«Бүгінгі сабағымызды есімізге түсірейікші. Жақсыны естіп, айтып бәріміздің көңіл –күйіміз көтерілді. Ісіміз де сөзіміз бен ойымыздай, болатынына сенемін. Сабақта жақсы көрініс тапқан жақсы қасиеттер жүректерімізде сақталып, іс жүзінде асырылсын. Жақсы ой ойлайық, жақсы сөз сойлейік, жақсы іс жасайық! Осындай тыныштықта сәл отыра тұрайық. Енді жайлап көздеріңізді ашуға болады. »

Рахмет .Сау болыңыздар!


3 мин



Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Всем учителям

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 7 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
«?арым – ?атынас м?дениеті»

Автор: Бакитжанова Альбина ?алымжан?ызы

Дата: 19.11.2015

Номер свидетельства: 255560

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

Распродажа видеоуроков!
ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства