kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

"Елін с?йген, елі с?йген - Елбасы"

Нажмите, чтобы узнать подробности

Саба?ты? та?ырыбыЕлі с?йген, елін с?йген –Елбасы

Саба?ты? ма?саты:

Тіл ?йренушілерге  Президентіміз Н.?. Назарбаев  туралы  м?лімет беру, сан ?ырлы талант иесі, ??діретті  т?л?а екенін таныту.

Елімізге е?се тіктетіп, мемлекетімізді мы?ымдап  берген, хал?ымызды  ?лемге танытып, алаш  баласыны?  абыройын ас?а?тат?ан  Елбасыны?  кісілік келбетін  ме?герту.

Отанын с?юге, елжандылы??а, елі с?йген  Елбасынан ?лгі алу?а т?рбиелеу.

Саба?ты? т?рі:  А?паратты?-танымды?  саба?

Саба?ты? ?діс-т?сілдері:Интерактивті ?діс, ой б?лісу, слайдтар к?рсету, бейне материалдар

САБА?ТЫ? БАРЫСЫ

О?ытушыны?  кіріспе  с?зі:

?аза?стан   Республикасыны?  Т???ыш  Президенті  Н?рс?лтан  ?біш?лы  Назарбаев  сия?ты  талантты  т?л?аны, хал?ын  с?йетін  ?лтжанды  азаматты  білмейтін  адам  баласы  жо? шы?ар. Алты  жаста?ы  баладан  алпыс  жаста?ы  ?арт?а  дейін  аманды?ын  тілеп, тілеулес  болып  отырады.
??рметті  ?она?тар,  ты?даушылар  1  желто?сан  Президент к?ніне  арнал?ан  «Елі с?йген, елін с?йген -Елбасы» атты саба?ымызды ашы? деп  жариялаймыз. 1,3,4 слайдтар  

Н?рс?лтан Назарбаев 1940 жылы 6 шілдеде  Алматы облысы, ?аcкеле?  ауданыны?  Шамал?ан ауылында, я?ни Іле Алатауыны? баурайында?ы ?ш?о?ыр жайлауында ?біш пен ?лжан Назарбаевтарды? ша?ыра?ында д?ниеге келді. О?ан ?ке-шешесі Н?рс?лтан деп ат ?ойды. С?биге азан ша?ырып  ат та?дауды? ?зі жат?ан бір хикая?а айналды. Той?а жинал?ан а?айын-туыс т?рлі есімдерді т?с-т?стан айтып жатты. Е? а?ырында жа?а ту?ан ?лды? ?жесі Мырзабала мынадай ?сыныс білдірді: «Мені? с?йікті немерем екі бірдей есімді алып ж?рсін. Оны? аты Н?рс?лтан болсын». ?лемдегі барлы? ?желер секілді Мырзабала да немересіні? азамат болып ?алыптасуына ерекше е?бек сі?ірді.

 О?ытушыны? с?зі:

Енді  бейнесюжетті тамашалайы?.

О?ытушыны? с?зі: Ал енді Н?рс?лтанны? ?кесі  ?біш туралы  ойымызды жал?айы?.

Мырзабаланы? ?лы, Н?рс?лтан Назарбаевты? ?кесі – ?біш 1903 жылы Алатауды? б?ктерінде, Назарбай биді? ша?ыра?ында ?мірге келді.
?біш Назарбаев к??ілді, ?адірлі адам болды. Ол тек ?аза? тілінде ?ана емес, орыс ж?не бас?а тілдерде де еркін с?йлейтін. ?біш ?аза? ж?не орыс ?ндерін беріліп айтатын, ??гімелескен адамын зейін ?ойып ты?дап, пайдалы ке?ес бере білетін.  ?біш Назарбаев 1971 жылы ?айтыс болды.

Анасы ?лжан 1910 жылы Жамбыл облысы ?ордай ауданы ?асы? аулында?ы молданы? отбасында д?ниеге келді.?ш?о?ыр?а жер аударыл?ан ?кесімен бірге келген ?лжан ?бішпен танысады. Ауыл арасында ?н салу мен суырып-салмалы? ?нерден оны? алдына т?сетін ешкім жо? еді. Жар?ын ж?зді ?лжан ?лын ?лкенді ??рметтеуге, сыйлау?а баулыды, оны? ?лтты? д?ст?рлерге, ?н-жырлар?а, салт-??рыптар?а ??штарлы?ын оятты. ?лжан Назарбаева 1977 жылы ?айтыс болды.

Ш?кен Айманов  атында?ы «?аза?фильм» киностудиясында «Балалы?  ша?ымны? аспаны» атты  фильм т?сірілді.  Б?л  кинода Елбасыны?  балалы? ша?ынан  азаматты?  жасына  дейінгі  ?мір жолын ?амтиды.
О?ытушыны?  с?зі:

Енді  бейнесюжетті  тамашалайы?.

О?ытушыны?  с?зі:

Осы  бейнесюжеттен  кішкентай  Н?рс?лтанны?  бойында ?андай  ?асиеттерді?  бар екенін  бай?ады?ыздар?

Ж?байы — Сара  Алпыс?ызы — Халы?аралы?  «Б?бек» балалар ?айырымдылы?  ?орын  бас?арады.

О?ытушыны? с?зі: Ты?далым (В2 26-тапсырма  234 б.)

Ты?да?ыз.

«?аза?стан  Республикасы Президентіне тарту етілген сыйлы?тар» экспозициясы

         К?мбезді залдан іскери кездесулер мен келісс?здер, ресми сапарлар кезінде Мемлекет басшысына тарту етілген сыйлы?тар- кескіндеме, м?сін, с?ндік-?олданбалы ?нер туындыларынан к?ре аласыз.

         Мемлекет  басшылары  арасында?ы сыйлы? алмасу д?ст?рі  адамзат тарихында?ы е? ежелгі  д?ст?рлерді? бірі болып табылады. Сыйлы?- сол заманда да, ?азір де ізгі ниет пен  сенімні? кепілі. Халы?аралы? ж?не мемлекетаралы? с?хбаттарда сыйлы?  алмасу ынтыма?тасты??а деген  ашы?ты?ты,  ?зара ??рмет актісін білдіреді.

         Мемлекет басшысыны? сыйлы?тары  республикамыз  бен Президентімізді? халы?аралы? беделіне к?рсетілген ??рмет пен мойындау  белгісі  болып табылады.  Президентке  тарту етілген  сыйлы?тар  топтамасы  са?там  бірліктеріні?  жалпы  саны жеті мы?нан асады, ал олар ?лемні?  елуден астам елінде дайындал?ан.

  11,12,13,14,15,16,17,18  слайдтар   

1.Іскери кездесулер ?ай  залда  бол?ан?

А) ?ола зал

?) Алтын зал

Б) К?мбезді зал

В) Ша?ыра? зал

2. Елбасына тарту етілген сыйлы?тар

А)  кескіндеме, алтын

?)  м?сін, кескіндеме

Б)  к?міс,  кескіндеме

В) кескіндеме, ескерткіш

3. Сыйлы? алмасу ?ай кезе?нен келе жат?ан д?ст?р?

А) ежелгі кезе?нен

?) ?азіргі кезден  

Б) кешегі  к?ннен

В) б?гінгі к?ннен

4. Сыйлы? беру-нені? кепілі?

А) ізгілік пен сенімні?

?) досты? пен сенімні?

Б) ізгі ниет пен досты?ты?

В) махаббат пен ізгі ниетті?

5. Сыйлы?тарды? саны неше?

А) жеті мы?

?) жеті мы?дай

Б)  жеті мы?нан асады

В)  жеті мы??а жетпейді

6. Сыйлы?тар неше мемлекетте  дайындал?ан ?

А) елу

?) елуден астам

Б)  жетпіске жуы?

В)  алпыстан астам

7. Сыйлы? алмасу ?андай актіні  білдіріп келеді?

А) ??рмет актісін

?) сыйлау актісін

Б)  ізеттілік актісін

В) кішіпейілділік  актісін

8. Сыйлы?тар  кімге тарту етілген?

А) Басшы?а

?) Министрге

Б)  мемлекетке  

В)  Президентке

?ызмет жолы

1960-1969 жж. — ?ара?анды металлургия зауытында ж?мыс істеді.

1969-1973 жж.—?ара?анды облысы Теміртау ?аласында?ы партия-комсомол ж?мыстарында жауапты ?ызметтер ат?арды.

1973-1977 жж. — ?арметкомбинатты? партком хатшысы.

1977-1979 жж. —?ара?анды облысты? партия комитетiнi? хатшысы.

1979-1984 жж. — ?аза?стан  КП  Орталы?  Комитетіні? хатшысы.

1984-1989 жж. — ?аза?  КСР  Министрлер Ке?есiнi?  т?ра?асы.

1989-1991 жж. — ?аза?стан  КП  ОК    бiрiншi хатшысы,

1990 жылы а?пан- с?уір аралы?ында ?аза? КСР Жо?ары  Ке?есiнi? т?ра?асы болды.

1991 жылы  желто?санны? 1-інде т???ыш рет ?аза?стан Республикасы Президентіні?  жалпыхалы?ты?  сайлауы ?тті. Сайлау н?тижесінде Н?рс?лтан  ?біш?лы  Назарбаев  басым дауыспен (98,7 %) же?іске жетті.

1991 жылы 16-желто?санда Елбасымыз Н.?. Назарбаев ?ол ?ой?ан ?аза?станны? мемлекеттік т?уелсіздігі туралы Конституциялы? за? ?абылданды. Т?уелсіз мемлекет болды.

1992 жылы  Мемлекеттік Р?міздер ?абылдан?ан к?н.  

1993  жылы  ?лтты?  т?л  те?геміз  айналым?а т?сті. «Болаша?» ба?дарламасы ?абылданды. 1995 жылы Конституциямыз ?абылданды.

1998 жылы 10 - маусымда жа?а астананы? ресми т?сау кесері болды. ?ала Есіл ?зеніні? о? жа?алауында Сарыар?аны? солт?стік б?лігінде орналас?ан.

Назарбаевты?  бастамасымен  ашыл?ан  о?у орындар

 •   Халы?аралы? а?паратты? технологиялар университеті
 • ?аза?стан менеджмент институты
 • Экономика ж?не болжау институты
 • ?ожа Ахмет Ясауи атында?ы Халы?аралы? ?аза?-Т?рік университеті
 • Н. Гумилев атында?ы Еуразия университеті
 •  ?лтты?  Мемлекеттік за? университеті
 •  Назарбаев Университетi
 •  Назарбаев Зияткерлік Мектебі  бір?атар лицейлер мен колледждер     
 • Президенттік «Болаша?»  ба?дарламасы  іске асуда, ол бойынша жастар  
 • д?ние ж?зіні? ірі о?у орындарында  білім алып жатыр.

Мені? Отаным –?АЗА?СТАН. Т?уелсіздік  елімізде  салтанат  ??р?ан    

береке-бірлікті?,  досты?  пен ынтыма?ты? ай?а?ы.
О?ытушыны? с?зі:

Бейнесюжетті тамашалайы?.  

?аза?станны? жетістіктері  (2 минут  50 сек)

О?ытушыны? с?зі:

Б?гінгі к?нге дейін ?аза?стан  к?птеген жетістіктерге  ?ол жеткізді. Атап кетсе?іздер. 

?аза?стан ?зіні? т?уелсіздігін ал?аннан кейін к?п жетістіктерге жетті. ?аза?стан  Республикасыны?  р?міздері, ата за?ымыз, ?лтты?  валютамыз  ?абылданды. ?аза?станны?  асар тауы, шы?ар биігі алда.

О?ытушыны? с?зі:

С?зж?мба?

1. 2017  жылы  ?аза?станда  ?тетін  ?лкен іс-шара?

2. Н?рс?лтан  ?біш?лы Назарбаевты?  2014  жыл?ы  ?аза?  хал?ына  жолдауы  ?алай  аталады?

3. Елбасыны?  ал?аш?ы  маманды?ы ?андай?

4. 2011 жыл?ы  ?а?тарда  ?андай олимпиада  ойындары  ?тті?

5. Т???ыш  ?ызыны?  есімі?

6. Елбасы ?ай  аспапта  жа?сы ойнайды?

7. Елбасыны? ту?ан  ауданы ?

8. Анасыны?  есімі кім?

9. Конституция   к?ні ?ай  айда тойланады?

Жа?а саба?ты ?орытындылау

Бізді?  Президентіміз – Н?рс?лтан ?біш?лы Назарбаев бас?ар?ан ел – е? бай мемлекет, хал?ы е? ба?ытты халы? дей отыра, б?гінгі саба?ымызды ая?таймыз.  ?н: «Жаса ?аза?стан».

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«"Елін с?йген, елі с?йген - Елбасы"»


Сабақтың тақырыбы:

Елі сүйген, елін сүйген –ЕлбасыСабақтың мақсаты:


Тіл үйренушілерге Президентіміз

Н.Ә. Назарбаев туралы мәлімет беру, сан қырлы талант иесі, құдіретті тұлға екенін таныту.

Елімізге еңсе тіктетіп, мемлекетімізді мығымдап берген, халқымызды әлемге танытып, алаш баласының абыройын асқақтатқан Елбасының кісілік келбетін меңгерту.

Отанын сүюге, елжандылыққа, елі сүйген Елбасынан үлгі алуға тәрбиелеу.


Сабақтың түрі:

Ақпараттық-танымдық сабақ


Сабақтың әдіс-тәсілдері:

Интерактивті әдіс, ой бөлісу, слайдтар көрсету, бейне материалдарСАБАҚТЫҢ БАРЫСЫ


Оқытушының кіріспе сөзі:

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев сияқты талантты тұлғаны, халқын сүйетін ұлтжанды азаматты білмейтін адам баласы жоқ шығар. Алты жастағы баладан алпыс жастағы қартқа дейін амандығын тілеп, тілеулес болып отырады.
Құрметті қонақтар, тыңдаушылар 1 желтоқсан Президент күніне арналған «Елі сүйген, елін сүйген -Елбасы» атты сабағымызды ашық деп жариялаймыз.

1,3,4 слайдтар

Нұрсұлтан Назарбаев 1940 жылы 6 шілдеде Алматы облысы, Қаcкелең ауданының Шамалған ауылында, яғни Іле Алатауының баурайындағы Үшқоңыр жайлауында Әбіш пен Әлжан Назарбаевтардың шаңырағында дүниеге келді. Оған әке-шешесі Нұрсұлтан деп ат қойды. Сәбиге азан шақырып ат таңдаудың өзі жатқан бір хикаяға айналды. Тойға жиналған ағайын-туыс түрлі есімдерді тұс-тұстан айтып жатты. Ең ақырында жаңа туған ұлдың әжесі Мырзабала мынадай ұсыныс білдірді: «Менің сүйікті немерем екі бірдей есімді алып жүрсін. Оның аты Нұрсұлтан болсын». Әлемдегі барлық әжелер секілді Мырзабала да немересінің азамат болып қалыптасуына ерекше еңбек сіңірді.Оқытушының сөзі:

Енді бейнесюжетті тамашалайық.

5 слайд Тұсау кесу 1 минут

Оқытушының сөзі: Ал енді Нұрсұлтанның әкесі Әбіш туралы ойымызды жалғайық.

6 слайд

Мырзабаланың ұлы, Нұрсұлтан Назарбаевтың әкесі – Әбіш 1903 жылы Алатаудың бөктерінде, Назарбай бидің шаңырағында өмірге келді.
Әбіш Назарбаев көңілді, қадірлі адам болды. Ол тек қазақ тілінде ғана емес, орыс және басқа тілдерде де еркін сөйлейтін. Әбіш қазақ және орыс әндерін беріліп айтатын, әңгімелескен адамын зейін қойып тыңдап, пайдалы кеңес бере білетін.  Әбіш Назарбаев 1971 жылы қайтыс болды.
7 слайд

Анасы Әлжан 1910 жылы Жамбыл облысы Қордай ауданы Қасық аулындағы молданың отбасында дүниеге келді.Үшқоңырға жер аударылған әкесімен бірге келген Әлжан Әбішпен танысады. Ауыл арасында ән салу мен суырып-салмалық өнерден оның алдына түсетін ешкім жоқ еді. Жарқын жүзді Әлжан ұлын үлкенді құрметтеуге, сыйлауға баулыды, оның ұлттық дәстүрлерге, ән-жырларға, салт-ғұрыптарға құштарлығын оятты. Әлжан Назарбаева 1977 жылы қайтыс болды.


Шәкен Айманов атындағы «Қазақфильм» киностудиясында «Балалық шағымның аспаны» атты фильм түсірілді. Бұл кинода Елбасының балалық шағынан азаматтық жасына дейінгі өмір жолын қамтиды.
Оқытушының сөзі:

Енді бейнесюжетті тамашалайық.

8 слайд Бәйгедегі алғашқы жеңіс (2 мин. 46 сек.)

Оқытушының сөзі:

Осы бейнесюжеттен кішкентай Нұрсұлтанның бойында қандай қасиеттердің бар екенін байқадыңыздар?

9 слайд
Жұбайы — Сара Алпысқызы — Халықаралық «Бөбек» балалар қайырымдылық қорын басқарады.Оқытушының сөзі: Тыңдалым (В2 26-тапсырма 234 б.)

Тыңдаңыз. 10 слайд

«Қазақстан Республикасы Президентіне тарту етілген сыйлықтар» экспозициясы

Күмбезді залдан іскери кездесулер мен келіссөздер, ресми сапарлар кезінде Мемлекет басшысына тарту етілген сыйлықтар- кескіндеме, мүсін, сәндік-қолданбалы өнер туындыларынан көре аласыз.

Мемлекет басшылары арасындағы сыйлық алмасу дәстүрі адамзат тарихындағы ең ежелгі дәстүрлердің бірі болып табылады. Сыйлық- сол заманда да, қазір де ізгі ниет пен сенімнің кепілі. Халықаралық және мемлекетаралық сұхбаттарда сыйлық алмасу ынтымақтастыққа деген ашықтықты, өзара құрмет актісін білдіреді.

Мемлекет басшысының сыйлықтары республикамыз бен Президентіміздің халықаралық беделіне көрсетілген құрмет пен мойындау белгісі болып табылады. Президентке тарту етілген сыйлықтар топтамасы сақтам бірліктерінің жалпы саны жеті мыңнан асады, ал олар әлемнің елуден астам елінде дайындалған.

11,12,13,14,15,16,17,18 слайдтар

1.Іскери кездесулер қай залда болған?

А) Қола зал

Ә) Алтын зал

Б) Күмбезді зал

В) Шаңырақ зал


2. Елбасына тарту етілген сыйлықтар

А) кескіндеме, алтын

Ә) мүсін, кескіндеме

Б) күміс, кескіндеме

В) кескіндеме, ескерткіш


3. Сыйлық алмасу қай кезеңнен келе жатқан дәстүр?

А) ежелгі кезеңнен

Ә) қазіргі кезден

Б) кешегі күннен

В) бүгінгі күннен


4. Сыйлық беру-ненің кепілі?

А) ізгілік пен сенімнің

Ә) достық пен сенімнің

Б) ізгі ниет пен достықтың

В) махаббат пен ізгі ниеттің


5. Сыйлықтардың саны неше?

А) жеті мың

Ә) жеті мыңдай

Б) жеті мыңнан асады

В) жеті мыңға жетпейді


6. Сыйлықтар неше мемлекетте дайындалған ?

А) елу

Ә) елуден астам

Б) жетпіске жуық

В) алпыстан астам


7. Сыйлық алмасу қандай актіні білдіріп келеді?

А) құрмет актісін

Ә) сыйлау актісін

Б) ізеттілік актісін

В) кішіпейілділік актісін


8. Сыйлықтар кімге тарту етілген?

А) Басшыға

Ә) Министрге

Б) мемлекетке

В) Президентке


Қызмет жолы

19 слайд

1960-1969 жж. — Қарағанды металлургия зауытында жұмыс істеді.

1969-1973 жж.—Қарағанды облысы Теміртау қаласындағы партия-комсомол жұмыстарында жауапты қызметтер атқарды.

1973-1977 жж. — Қарметкомбинаттың партком хатшысы.

1977-1979 жж. —Қарағанды облыстық партия комитетiнiң хатшысы.


1979-1984 жж. — Қазақстан КП Орталық Комитетінің хатшысы.

1984-1989 жж. — Қазақ КСР Министрлер Кеңесiнiң төрағасы.

1989-1991 жж. — Қазақстан КП ОК бiрiншi хатшысы,

1990 жылы ақпан- сәуір аралығында Қазақ КСР Жоғары Кеңесiнiң төрағасы болды.


1991 жылы желтоқсанның 1-інде тұңғыш рет Қазақстан Республикасы Президентінің жалпыхалықтық сайлауы өтті. Сайлау нәтижесінде Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев басым дауыспен (98,7 %) жеңіске жетті.

1991 жылы 16-желтоқсанда Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев қол қойған Қазақстанның мемлекеттік тәуелсіздігі туралы Конституциялық заң қабылданды. Тәуелсіз мемлекет болды.


1992 жылы Мемлекеттік Рәміздер қабылданған күн.


1993 жылы ұлттық төл теңгеміз айналымға түсті. «Болашақ» бағдарламасы қабылданды. 1995 жылы Конституциямыз қабылданды.


1998 жылы 10 - маусымда жаңа астананың ресми тұсау кесері болды. Қала Есіл өзенінің оң жағалауында Сарыарқаның солтүстік бөлігінде орналасқан.


Назарбаевтың бастамасымен ашылған оқу орындар

20,21 слайдтар


 • Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті

 • Қазақстан менеджмент институты

 • Экономика және болжау институты

 • Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университеті

 • Н. Гумилев атындағы Еуразия университеті

 • Ұлттық Мемлекеттік заң университеті

 • Назарбаев Университетi

 • Назарбаев Зияткерлік Мектебі бірқатар лицейлер мен колледждер

 • Президенттік «Болашақ» бағдарламасы іске асуда, ол бойынша жастар

 • дүние жүзінің ірі оқу орындарында білім алып жатыр.


22 слайд

Менің Отаным –ҚАЗАҚСТАН. Тәуелсіздік елімізде салтанат құрған

береке-бірліктің, достық пен ынтымақтың айғағы.

Оқытушының сөзі:

Бейнесюжетті тамашалайық.

Қазақстанның жетістіктері (2 минут 50 сек)

Оқытушының сөзі:

Бүгінгі күнге дейін Қазақстан көптеген жетістіктерге қол жеткізді. Атап кетсеңіздер.

Қазақстан өзінің тәуелсіздігін алғаннан кейін көп жетістіктерге жетті. Қазақстан Республикасының рәміздері, ата заңымыз, ұлттық валютамыз қабылданды. Қазақстанның асар тауы, шығар биігі алда.

23 слайд

Оқытушының сөзі:

Сөзжұмбақ
П


Р

ЕЗ


И


Д

Е


НТ
1. 2017 жылы Қазақстанда өтетін үлкен іс-шара?

2. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 2014 жылғы қазақ халқына жолдауы қалай аталады?

3. Елбасының алғашқы мамандығы қандай?

4. 2011 жылғы қаңтарда қандай олимпиада ойындары өтті?

5. Тұңғыш қызының есімі?

6. Елбасы қай аспапта жақсы ойнайды?

7. Елбасының туған ауданы ?

8. Анасының есімі кім?

9. Конституция күні қай айда тойланады?


Жаңа сабақты қорытындылау

Біздің Президентіміз – Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев басқарған ел – ең бай мемлекет, халқы ең бақытты халық дей отыра, бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Ән: «Жаса Қазақстан».Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Всем учителям

Категория: Уроки

Целевая аудитория: Прочее

Скачать
"Елін с?йген, елі с?йген - Елбасы"

Автор: Оразова Райхан Досымбековна

Дата: 05.05.2016

Номер свидетельства: 324375

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

Распродажа видеоуроков!
ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства