kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

4 нче сыйныф К.Тимбикова "Бану ?би тел?ге"

Нажмите, чтобы узнать подробности

Класс:                4

Предмет: ?д?би уку

Д?рес т?ре: я?а теманы ?йр?н? д?ресе

Тема: К.Тимбикова  “Бану ?би сабагы”

Максат: К. Тимбикованы? “Бану ?би сабагы” ?с?рен анализлау аша ?д?би ?с?рне? телен тоярга ?йр?н?. 

Бурычлар: 1) С?йл?м телл?рен баету, а?лап уку к?некм?л?ре формалаштыру;  2) татар халык ашлары турында м?гъл?мат бир?; 3) ?би,бабайларга ярд?м ит?,аларны? ки??шл?рен ист? тотып, халкыбызны? гореф- гад?тл?рен? х?рм?т т?рбиял??.

Предмет буенча н?ти??л?р : ?д?би ?с?рд? ориентлаша ??м текстны? т?п фикерен ачыклый бел?.

Метапредмет н?ти??л?ре: уку м?сь?л?сен кабул ит?, ист? калдыру; уку материалы эчт?леген с?йл?п а?лату, акыл эшч?нлеген к?ч?йт?; кир?кле м?гъл?матны укытучы ярд?менд? билгел??; т?п вакыйгаларны? эзлеклелеген билгел??; берд?м эшч?нлект? уртак кызыксынулар табып, уртак фикерг? кил?.ысул ??м ?з гам?ле?не? н?ти??сен аерып алу, д?реслеген б?ял??;

Ш?хеск? кагылышлы н?ти??л?р: д?рест? ?з фикере?не башкаларга ?иткер? ?чен к?з?теп б?я бир?; укуга, милли кыймм?тл?рне а?лауга ?з ш?хси фикерен, м?н?с?б?тен к?рс?т? бел?е формалашу.

Т?п т?шенч?л?р: ярд?мчеллек, кайгырту,  берд?млек, к?м?к к?ч, сакчыл караш,сабырлык,тырышлык,???тлек.                           

Уку даир?се булдыру: фронталь, индивидуаль, т?ркемн?рд? эш, парларда эш

Чыганаклар: ?д?би уку, 4 класс, 2 нче кис?к, 67-81 б,методик ?сбап, к?рс?тм? материал, МКТ

?и?азлау: Презентация Power Point – “Татар халык ашлары.”

Предметара б?йл?неш:  татар теле, ?д?би уку, математика, ?йл?н?-тир? д?нья.

КУУГ – коммунникатив универсаль уку гам?лл?ре

ШУУГ -  ш?хеск? кагылышлы универсаль уку гам?лл?ре

ТБУУГ – танып - бел? универсаль уку гам?лл?ре

РУУГ – регулятив универсаль уку гам?лл?ре

Д?ресне? этаплары ??м эш т?рл?ре

Чыганаклар

Укучыны? эшч?нлеге

 (Уку эшч?нлегене? т?ре)

Уку эшч?нлегене? формалары

Д?рес материалыны? эчт?леге

Формалаштырылырга тешле УУГ

(универсаль уку гам?лл?ре)

1

I Д?ресне оештыру.

Слайд

??г?м?.

фронталь

Ис?нл?ш?.

У?ай психологик хал?т тудыру. 

Н?ти??: Сабыр т?бе – сары алтын.

КУУГ: классташлар ??м укытучы бел?н уку эшч?нлеген оештыруда хезм?тт?шлек ит?

ШУУГ: ?змаксат кую

2

II.Актуальл?штер?. Я?а материалны ?зл?штер?г? ихтыя? тудыру.

Слайд

Р?семн?р

1.Хик?яне? эчт?леге буенча ??г?м?.

2.Уйлау.Эзл??

Д?реск? максат куялар, н?ти?? ясыйлар

Парларда эш

1нче бирем

Н.Сладковны? “Тыштан ялтырый, эчт?н калтырый” хик?ясене?  эчт?леген иск? т?шер?.

2нче бирем

Татар халык  аваз  и?атында татар халык ашлары чагылышы.(табышмаклар) (Б?леш)Тар авызлы, ки? т?пле. (Сумса яки п?р?м?ч) Табышмагым табы юк,
Кашыгымны? сабы юк.

Н?ти??: Кунакларны ипи-тоз,ч?к-ч?к бел?н каршы алу.

ТБУУГ: танып бел? м?сь?л?сен м?ст?кыйль ачыклау ??м максат кую

РУУГ: кагыйд?, инструкуциял?рне ист? тоту ??м аларга ияреп гам?лл?р кылу

КУУГ:коллектив фикер алышуда катнашу

3

III.

Танып-бел? эшч?нлеге. Уку м?сь?л?сен чиш?.

Д?реслек 

1.?д?би ?с?рне   беренчел кабул ит?. ?с?рне? эчт?леге буенча ??г?м?.

2.Укытучыны ты?лыйлар, укытучы сораулары буенча ??г?м?.

3.Д?реслект?н сораулар буенча ?зекне табып укыйлар

фронталь

3нче бирем К. Тимбикованы?”Бану ?би сабагы”?с?рен уку)

Д?реслекне? 67 битен ачыгыз.

  • Ничек уйлыйсыз ул н?рс? турында?
  •  

2.Укытучыны? ?рн?к укуы.        Н?ти??. Игътибар бел?н ты?лау       

4 нче бирем

?с?р эчт?леген а?лау

-?с?р сезд? нинди т?эсирл?р калдырды?

-Ни ?чен?

-?с?рд?ге т?п катнашучыларны табыгыз.

-Бану ?би кем ул?

-?н?с ни ?чен д?реск? со?га калган?

-Укытучы а?а шелт? белдерг?нме?

-Укытучы балаларга нинди ки??ш бир??

-Сез ?й ?ыештыра, тузан с?рт? бел?сезме?

-Кызлар ид?н юганда,?би нилект?н ы?гыраша?

-Ничек уйлыйсыз,?би чынлап та авырдымы ик?н?

-Бану ?би кызлардан  нинди ризыклар пешертк?н ?

-Ни ?чен ул шулай эшл?г?н?

-?би пешертк?н ризыкларны нинди исемлекк? кертеп булыр иде?

  • Н?ти??: Эшл?г?не? иле?? яхшы,

?йр?нг?не? ?зе?? яхшы.

ТБУУГ: уку м?сь?л?сен чиш?д? логик фикерл??, т?п билгел?рнеаерып алу нигезенд?

кагыйд? формалаштыру

КУУГ: ?з фикере?не тулы ??м т?г?л итеп ?йт? бел?

РУУГ: ?з эшч?нлеге?не    контрольг? алу

4

IV. Я?а белемн?рне ныгыту, м?ст?кыйль куллану.

Р?семн?р

М?ст?кыйль эш д?фт?ре

карточка

1.Укучылар пышылдап укыйла, с?нгатьле укырга ?зерл?н?л?р.

2.К?з?т?, сайлап алу.

3.?с?рне? темасын ачу, ??г?м?г? кушылу.

4.??г?м?. И?ади эш – хик?я т?з?.

Фронталь

5нче бирем

1.С?нгатьле итеп уку.

2.Хик?яд?н р?семн?рг? туры килг?н юлларны табып уку.

3.Сорауларга ?авап бир?.

-?биг? булышу балаларга н?рс? бирг?н?

Бану ?би ?з алдына нинди максат куйган дип уйлыйсыз? -Ул максатына ирешк?нме?

-Бу кайсы юллардан к?рен?? Табып куегыз.

Н?ти??.

Уйларга, эзл?рг? ?йр?н!

6нчы бирем

Биремн?рне башкару.

Н?ти??. Эшл?г?не? кеше ?чен булса,?йр?нг?не? ?зе? ?чен.

4.”Мин ничек ярд?м иттем”.

Тормышта сезне? бел?н булган шундый очрак – дусларча ярд?м ит? турында с?йл?гез.

Н?ти??:Тормышта кыен х?лд? калганда дусларча ярд?мл?ш?.

7нче бирем ?с?рд?н м?кальл?рг? туры килг?н урыннарны табу, м?гън?сен а?лату.

РУУГ: ?зконтроль, биремн?рне ?т??не? д?реслеген тикшер?

ШУУГ: к?рше?? ярд?м ит?д? танып бел? инициативасы к?рс?т?

ТБУУГ: я?а м?гъл?мат туплауда ?ст?м? ?д?бият куллану

КУУГ: м?гъл?мат туплауда ?зара хезм?тт?шлек инициативасы к?рс?т?, ипт?ше?не? гам?лл?рен б?ял??

5

V.

Рефлексия.

Уку эшч?нлеген? н?ти??.

?йг? эш.

Сигнал карточка

1.Хезм?т т?бе – х?зин?

т?шенч?сен ачыклыйлар.

8нчы бирем. Рефлексив кабатлау ?чен сораулар.

Д?рес сезг?

ошадымы?

Аеруча да н?рс? кызыклы булды?

Нинди я?алык белдегез?

Матур ?авапларыгыз, т?пле фикерл?регез ?чен р?хм?т“Светофор “(Хатасы булмаса –кызыл,1 хата-сары,2 хата-яшел)

Чынлап тотынса?,??р эшне д? ?и?еп була” диг?н темага и?ади эш.

ШУУГ: ?з у?ышлары? у?ышсызлыклары? с?б?пл?ре турында фикер й?рт?

РУУГ: ?з эшч?нлеге?не контрольг? алу

Н?ти??

Н?ти??: Тырышкан табар,ташка кадак кагар.

Просмотр содержимого документа
«4 нче сыйныф К.Тимбикова "Бану ?би тел?ге" »

“Казан (Идель буе) федераль университеты”

федераль дәүләт автономияле югары һөнәри белем бирү мәгариф учреждениесе

Идел буе төбәкара мәгариф хезмәткәрләренең квалификациясен күтәрү һәм яңадан әзерләү үзәге

Проект эше

4 нче сыйныфта әдәби укудан дәрес эшкәртмәсе.

Тема: К.Тимбикова “Бану әби сабагы”

Эшне башкардылар:

Гатауллина Гөлйөзем Рәис кызы, Алексеевск муниципаль районы, Кыр Шунталы урта мәктәбе

Гимадеева Гүзәлия Хәниф кызы, Алексеевск муниципаль районы, Урта Тигәнәле урта мәктәбе


Фәнни җитәкче:

Идел буе төбәкара мәгариф

хезмәткәрләренең белемен күтәрү

һәм яңадан әзерләү үзәгенең өлкән укытучысы

Җамалетдинова Зәлфирә Исхак кызы


Проект эше яклауга рөхсәт ителә:

Дата


Казан – 2015


4 нче сыйныфта әдәби уку дәресенә аннотация.

Проектта 4 нче сыйныфта К. Тимбикованың “Бану әби сабагы” темасына технологик карта тәкъдим ителә. Технологик карта ФДББС таләпләрен истә тотып “Перспектива” УМК тына нигезләнеп төзелгән. Дәрес башлангыч сыйныф укытучыларына тәкъдим ителә.

Актуальлелек.

Теманың актуальлеге шунда: башлангыч мәктәптә гомуми белем бирүдә яңа федераль дәүләт стандартларының төп максаты һәм бурычы булып балаларда белем алырга кызыксыну һәм теләк уяту, мөстәкыйль уйларга, алган белемнәрен практикада куллана белергә өйрәтү тора. Бүгенге көндә педагогик фәндә һәм укыту-тәрбия процессында зур үзгәрешләр бара. Белем эчтәлеге яңа күнекмәләр белән баетыла, мәгълүмат белән эш итү сәләте үстерелә, шәхесне рухи яктан тәрбияләүгә, кешенең әхлакый йөзен формалаштыруга зур әһәмият бирелә. Конкуренциягә сәләтле, заман таләпләреннән чыгып эш итә белә торган, рухи һәм физик яктан камил шәхес тәрбияләү - дәресләрнең төп максаты булып тора. Ә татар теле укытучысы алдында татар телен камил белгән, татар халкының милли традицияләрен таныган, хөрмәт иткән, аны үстерүгә әзер булган балалар тәрбияләү бурычы өстәлә. Әлеге максатка ирешүдә татар теле һәм әдәбияты дәресләрендә заманча укыту технологияләрен файдалану тора.

Тормыш таләбе бездән иртәге көн кешесенең үзенә юл сала алучы, мөстәкыйль карар кабул итүче һәм аны үти алучы итеп тәрбияләүне сорый. Шуңа күрә метапредмет эшчәнлек күнекмәләре формалаштыру үз эшчәнлегеңдә кыенлыкны табу, аның сәбәпләрен ачыклау, үз алдыңа максат кую, үз эшеңне планлаштыру, проектлау алым һәм ысулларын сайлау, үзконтроль ясау һәм үзбәя кую башлангыч белем бирүнең пририоритетлары булып тора. Бу таләпләр яңа стандартларның нигезен тәшкил итә.

Белем бирүдә дәресләрне төзегәндә технологик карталардан файдалану балага шәхси якын килеп укытуда нәтиҗәле алымнардан санала. Дәрестә укучылар эшчәнлеге мөстәкыйль фикерләүне үстерү, мәгълүмат таба белү, фаразлау ,стандарт булмаган карарлар кабул итү осталыгына ия булуны күздә тота. Технологик карталар нигезендә дәрес проектлау бүгенге көндә бик актуаль булып тора.

Технологик акрта планлаштырылган нәтиҗәләргә ирешү юлын төгәл чагылдыра.

Проектның максаты: 4 нче сыйныфта әдәби уку дәресендә укучыларның УУГ формалаштырырга юнәлдерелгән К. Тимбикованың “Бану әби сабагы” темасына технологик карта эшләү,дәресне анализлау аша һәм гамәлгә ашыру.

Бурычлар:

  • заманча дәресне оештыруда ФДББС таләпләрен өйрәнү һәм системалы эшчәнлекнең төп принципларын дәресләрдә системалаштыру;

  • заманча МКТ кулланып системалы эшчәнлек нигезендә 4 нче сыйныфта әдәби уку дәресендә “Бану әби сабагы” темасы буенча технологик картаның эчтәлеген ачыклау;

  • дәреснең системалы ресурслы тәэмин ителеше;

  • 4 нче сыйныфта дәресне үткәрү һәм аның нәтиҗәсен ФДББС таләпләреннән чыгып бәяләү.

Класс: 4

Предмет: әдәби уку

Дәрес төре: яңа теманы өйрәнү дәресе

Тема: К.Тимбикова “Бану әби сабагы”

Максат: К. Тимбикованың “Бану әби сабагы” әсәрен анализлау аша әдәби әсәрнең телен тоярга өйрәнү.

Бурычлар: 1) Сөйләм телләрен баету, аңлап уку күнекмәләре формалаштыру; 2) татар халык ашлары турында мәгълүмат бирү; 3) әби,бабайларга ярдәм итү,аларның киңәшләрен истә тотып, халкыбызның гореф- гадәтләренә хөрмәт тәрбияләү .

Предмет буенча нәтиҗәләр : әдәби әсәрдә ориентлаша һәм текстның төп фикерен ачыклый белү.

Метапредмет нәтиҗәләре: уку мәсьәләсен кабул итү, истә калдыру; уку материалы эчтәлеген сөйләп аңлату, акыл эшчәнлеген көчәйтү; кирәкле мәгълүматны укытучы ярдәмендә билгеләү; төп вакыйгаларның эзлеклелеген билгеләү; бердәм эшчәнлектә уртак кызыксынулар табып, уртак фикергә килү.ысул һәм үз гамәлеңнең нәтиҗәсен аерып алу, дөреслеген бәяләү;

Шәхескә кагылышлы нәтиҗәләр: дәрестә үз фикереңне башкаларга җиткерү өчен күзәтеп бәя бирү; укуга, милли кыйммәтләрне аңлауга үз шәхси фикерен, мөнәсәбәтен күрсәтә белүе формалашу.

Төп төшенчәләр: ярдәмчеллек, кайгырту, бердәмлек, күмәк көч, сакчыл караш,сабырлык,тырышлык,үҗәтлек .

Уку даирәсе булдыру: фронталь, индивидуаль, төркемнәрдә эш, парларда эш

Чыганаклар: Әдәби уку, 4 класс, 2 нче кисәк, 67-81 б,методик әсбап, күрсәтмә материал, МКТ

Җиһазлау: Презентация Power Point – “Татар халык ашлары.”

Предметара бәйләнеш: татар теле, әдәби уку, математика, әйләнә-тирә дөнья.

КУУГ – коммунникатив универсаль уку гамәлләре

ШУУГ - шәхескә кагылышлы универсаль уку гамәлләре

ТБУУГ – танып - белү универсаль уку гамәлләре

РУУГ – регулятив универсаль уку гамәлләре

Дәреснең этаплары һәм эш төрләре

Чыганаклар

Укучының эшчәнлеге

(Уку эшчәнлегенең төре)

Уку эшчәнлегенең формалары

Дәрес материалының эчтәлеге

Формалаштырылырга тешле УУГ

(универсаль уку гамәлләре)

1

I Дәресне оештыру.

Слайд

Әңгәмә.

фронталь

Исәнләшү.

Уңай психологик халәт тудыру.

Нәтиҗә: Сабыр төбе – сары алтын.

КУУГ: классташлар һәм укытучы белән уку эшчәнлеген оештыруда хезмәттәшлек итү

ШУУГ: үзмаксат кую

2

II.Актуальләштерү. Яңа материалны үзләштерүгә ихтыяҗ тудыру.


Слайд

Рәсемнәр


1.Хикәянең эчтәлеге буенча әңгәмә.

2.Уйлау.ЭзләүДәрескә максат куялар, нәтиҗә ясыйлар

Парларда эш

1нче бирем

Н.Сладковның “Тыштан ялтырый, эчтән калтырый” хикәясенең эчтәлеген искә төшерү.

2нче бирем

Татар халык аваз иҗатында татар халык ашлары чагылышы.(табышмаклар) (Бәлеш)Тар авызлы, киң төпле. (Сумса яки пәрәмәч) Табышмагым табы юк,
Кашыгымның сабы юк.

Нәтиҗә: Кунакларны ипи-тоз,чәк-чәк белән каршы алу.

ТБУУГ: танып белү мәсьәләсен мөстәкыйль ачыклау һәм максат кую

РУУГ: кагыйдә, инструкуцияләрне истә тоту һәм аларга ияреп гамәлләр кылу

КУУГ:коллектив фикер алышуда катнашу

3

III.

Танып-белү эшчәнлеге. Уку мәсьәләсен чишү.
Дәреслек
1.Әдәби әсәрне беренчел кабул итү. Әсәрнең эчтәлеге буенча әңгәмә.


2.Укытучыны тыңлыйлар, укытучы сораулары буенча әңгәмә.
3.Дәреслектән сораулар буенча өзекне табып укыйлар


фронталь

3нче бирем К. Тимбикованың”Бану әби сабагы”әсәрен уку)

Дәреслекнең 67 битен ачыгыз.

  • Ничек уйлыйсыз ул нәрсә турында?

2.Укытучының үрнәк укуы. Нәтиҗә. Игътибар белән тыңлау

4 нче бирем

Әсәр эчтәлеген аңлау

-Әсәр сездә нинди тәэсирләр калдырды?

-Ни өчен?

-Әсәрдәге төп катнашучыларны табыгыз.

-Бану әби кем ул?

-Әнәс ни өчен дәрескә соңга калган?

-Укытучы аңа шелтә белдергәнме?

-Укытучы балаларга нинди киңәш бирә?

-Сез өй җыештыра, тузан сөртә беләсезме?

-Кызлар идән юганда ,әби нилектән ыңгыраша?

-Ничек уйлыйсыз,әби чынлап та авырдымы икән?

-Бану әби кызлардан нинди ризыклар пешерткән ?

-Ни өчен ул шулай эшләгән?

-Әби пешерткән ризыкларны нинди исемлеккә кертеп булыр иде?

  • Нәтиҗә: Эшләгәнең илеңә яхшы,

Өйрәнгәнең үзеңә яхшы.


ТБУУГ: уку мәсьәләсен чишүдә логик фикерләү, төп билгеләрнеаерып алу нигезендә

кагыйдә формалаштыру

КУУГ: үз фикереңне тулы һәм төгәл итеп әйтә белү

РУУГ: үз эшчәнлегеңне контрольгә алу

4

IV. Яңа белемнәрне ныгыту, мөстәкыйль куллану.


Рәсемнәр

Мөстәкыйль эш дәфтәре

карточка

1.Укучылар пышылдап укыйла, сәнгатьле укырга әзерләнәләр.

2.Күзәтү, сайлап алу.3.Әсәрнең темасын ачу, әңгәмәгә кушылу.4.Әңгәмә. Иҗади эш – хикәя төзү.
Фронталь

5нче бирем

1.Сәнгатьле итеп уку.

2.Хикәядән рәсемнәргә туры килгән юлларны табып уку.

3.Сорауларга җавап бирү.

-Әбигә булышу балаларга нәрсә биргән?

Бану әби үз алдына нинди максат куйган дип уйлыйсыз? -Ул максатына ирешкәнме?

-Бу кайсы юллардан күренә? Табып куегыз.

Нәтиҗә.

Уйларга, эзләргә өйрән!

6нчы бирем

Биремнәрне башкару.

Нәтиҗә. Эшләгәнең кеше өчен булса ,өйрәнгәнең үзең өчен.

4.”Мин ничек ярдәм иттем”.

Тормышта сезнең белән булган шундый очрак – дусларча ярдәм итү турында сөйләгез.

Нәтиҗә:Тормышта кыен хәлдә калганда дусларча ярдәмләшү.

7нче бирем Әсәрдән мәкальләргә туры килгән урыннарны табу, мәгънәсен аңлату.

РУУГ: үзконтроль, биремнәрне үтәүнең дөреслеген тикшерү

ШУУГ: күршеңә ярдәм итүдә танып белү инициативасы күрсәтү

ТБУУГ: яңа мәгълүмат туплауда өстәмә әдәбият куллану

КУУГ: мәгълүмат туплауда үзара хезмәттәшлек инициативасы күрсәтү, иптәшеңнең гамәлләрен бәяләү

5

V.

Рефлексия.

Уку эшчәнлегенә нәтиҗә.

Өйгә эш.


Сигнал карточка

1.Хезмәт төбе – хәзинә

төшенчәсен ачыклыйлар.8нчы бирем. Рефлексив кабатлау өчен сораулар.

Дәрес сезгә

ошадымы?

Аеруча да нәрсә кызыклы булды?

Нинди яңалык белдегез?

Матур җавапларыгыз, төпле фикерләрегез өчен рәхмәт“Светофор “(Хатасы булмаса –кызыл,1 хата-сары,2 хата-яшел)

Чынлап тотынсаң,һәр эшне дә җиңеп була” дигән темага иҗади эш.

ШУУГ: үз уңышларың уңышсызлыкларың сәбәпләре турында фикер йөртү

РУУГ: үз эшчәнлегеңне контрольгә алуНәтиҗә
Нәтиҗә: Тырышкан табар,ташка кадак кагар.


Йомгаклау.

Шулай итеп, 4нче сыйныфта әдәби уку дәресенә К.Тимбикованың “Бану әби сабагы” темасы буенча технологик карта төзелде. Әлеге методик эшкәртмә “Перспектива” УМК ты дәреслеге авторлары Г. М. Сафиуллина, Ә.Г. Мөхөммәтҗанова, Ф. Ф. Хәсәнованың 4 нче сыйныф өчен “Бану әби сабагы” темасы буенча эшләнгән технологик картага багышланган. Ул башлангыч сыйныфларның ФДББС на туры килә. Технологик картаның өстенлеге - универсальлелек, чөнки аны бөтен эшчәнлекне гамәлгә ашыра торган төрле дидактик системаларда проектлау өчен кулланырга мөмкин. Нәтиҗәдә шундый йомгак ясалды – технологик карта уку эшчәнлеген үстерешле якын килүгә нигезләнгән. Әлеге процесста укытучының бурычы: һәрбер укучының эшчәнлеген активлаштыру, иҗади уку процессында иҗади активлык өчен ситуацияләр тудыру. Яңа информацион технологияләр куллану, уку процессын җанландырып һәм төрләндереп кенә калмыйча, укыту кысаларын киңәйтергә мөмкинлек бирә, укуның индивидуальләштерү принципларына туры килә. Бу тәкъдим иткән технологик карта укучыларның мотивацияләренең үзгәрү дәрәҗәсен индивидуаль һәм төркемдә эшләү формаларының сыйфатлы үзгәрүен анализларга ярдәм итә. Безнең тарафтан тәкъдим ителгән дәреснең технологик картасының характерикасы аның заманча мәктәпнең укыту процесында ФДББС ның төп таләпләре үтәлүен күрсәтә. Бу материал башлангыч сыйныф укытучылары өчен дәрес кулланмасы була ала.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Всем учителям

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 4 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
4 нче сыйныф К.Тимбикова "Бану ?би тел?ге"

Автор: Гимадеева Гюзелия Ханифовна

Дата: 12.04.2015

Номер свидетельства: 200623

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

Распродажа видеоуроков!
ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства