kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Сайыс: «Е? ?здік о?ырман-2015»

Нажмите, чтобы узнать подробности

Ма?саты: О?ырмандарды кітап о?у ?неріне, д?ниетаным ке?ейтуге, к?ркем шы?армаларды? тамашалы?ын сезінуге,  о?ы?андарын д?рыс ба?алай алу?а,  ?мірде, е?бекте о?уда, кітапхана?а келген о?ырмандар санын аны?тау,келешек ?рпа?ты? сана-сезімін, рухани ойлау ?абілетін дамыту. Кітапты о?у?а баулу білім к?зі кітапта екенін т?сіндіру.

Ж?ргізуші: ??рметті м??алімдер мен о?ытушылар с?ра?ан та?ырыбы?ды к?мектесіп, библиографиялы? шолулар жасап, ерте?гілік, т?рлі кештер ?йымдастырып тыным таппайтын кітапханашылар е?бегі бір т?бі. Сені? білімі?ді, т?рбиелі, т?ртіпті ?рпа? болып жетілуіне   ?з  ?лесіне  ?осып, атсалысатын  кітапханашылар  мерекесі 23-с?уір б?кіл?лемдік кітап к?ніне орай  білімні? тере?іне бойлап  келе жат?ан жастар  арасында   «Е? ?здік о?ырман-2013» атты  білім сайысын ?ткізіп, ?азынаны? асылы, ?мірді? шыра?ын жа?ар ??нды м?ра  кітапты  ?ызы?а  о?у?а ба?ыттау.

Ойшылдар мен білімпаздар мекені,

Б?ріне аян кітапхана не екені.

Кітапенен дос болу?а баулитын,

Кітапханашы м?нда ?ызмет етеді.

Кітапханашы: білесі? бе, кітап білім ?ясын,

О?ып оны ?мірге азы? жиясы?.

О?ып-біліп, зерттеп кіріп сана?а,

Тере? білім, ой маржаны? ??ясын,-дей  отырып, білімге  ??штар жас о?ырмандар арасында «Е? ?здік о?ырман» білім сайысын ?ткізгелі отырмыз. Б?гінгі кітапхада е? к?п о?итын, е? к?п білетін білімді о?ушылар сайыс?а т?седі. 4 белсенді о?ушымыз ?атыспа?

О?ушылар?а  с?ра?тарымыз сан  т?рлі болма?. Б?л сайыс 7 турдан т?рады.

Бірінші ?діл?азылар ал?асымен танысып ?тейік

 1. Айшолпан кітапхана ме?герушісі
 2. Шынар апай –т?рбие ісіні? ?йымдастырушы

 Ж?ру барысы:

І.«На?тылап ата» б?л турда ?р сайыскерге  екі шы?арманы? аты беріледі, сайыскер авторын атау керек.

ІІ.«Кім сырлы д?ние?».  ?р сайыскерге кітап ?лемінен  с?ра?тар ?ойылады.Д?рыс жауап?а 10 ?пай

ІІІ.«?илы-?илы ?ызы?тар» ?ш б?лімнен т?рады, ?р с?ра??а 10 ?пай

І?.«Кім білгір?» с?ра?-жауап

?.«Тап?ыр болса? тауып к?р» а?ын жазушы шы?армаларынан ?зінді.

?І.Ситуациялы? жа?дай

?ІІ.«Жылдам жарыс». Ма?алды? жал?асын айту

І тур «На?тылап ата»

1-Сайыскер.

1. “?ор?ансызды? к?ні”, “Кім кін?лі?”,”?илы заман”- шы?армаларын  ?аза?ты? ?ай жазушысы жазды? (М.?уезов)

2. “К?шпенділер”, “Алтын Орда” кітаптарыны? авторы кім? (І.Есенберлин)

2-сайыскер.

 1. Белгілі “Дала”, “Б?гінгі дала”, “??лагер” ?ай к?рнекті жазушыны? шы?армасы? (І.Жанс?гіров)
 2. “С?лушаш”, “Адас?андар”,”Ж?мба? жалау”,  “Сырдария” романдарды? авторы кім? (С.М??анов)

3-сайыскер.

 1. “Тар жол, тай?а? кешу” романы, “К?кшетау” поэмаларыны? авторы кім? (С.Сейфуллин)
 2. Белгілі “?алы? мал” романыны? авторы кім? (С.К?беев)

4-сайыскр.

 1. “Кім жазы?ты?”, “?амар с?лу “романыны? авторы кім? (С.Торай?ыров)
 2. “Ба?ытсыз Жамал”, “Оян-?аза?” шы?армасыны? авторы? М.Дулатов)

ІІ. Тур “Кім сырлы д?ние?”

1-сайыскер.

 1. ?аза?ты? к?рнекті жазушыларды? бірі, ?о?ам ?айраткері ?.Н?ршайы?ов “А?и?ат пен а?ыз” кітабы ?аза?ты? ?ай батырына арнап жазыл?ан? (Б.Момыш?лы)
 2. ?аза? хал?ыны? тарихында ?андай билер ?ткен? (?азыбек би, Т?ле би, М??ке би)

2-сайыскер.

 1. К?рнекті жазушыларды? бірі Ш.М?ртазаны? “?ызыл жебе ” кітабы кімге арнап жазыл?ан? (К?рнекті мемлекет ?айраткері Т.Рыс??лов)

2. ?аза? хал?ыны? тарихында ?андай батырлар ?ткен? (Сыпатай,?абанбай, Наурызбай, Б?генбай, Кенесары, Есет)

3- сайыскер.

 1. Белгілі ?алым зерттеуші, т???ыш акадимиг ?.С?тбаев?а арнал?ан  шы?арманы? авторы кім?(М.С?рсекеев)
 2. ?аза?ты? т???ыш ?арышкері кім?(Т.?уб?кіров)

4- сайыскер.

 1. Белгілі ?.М?сіреповты? “?аза? солдаты романы” ?аза?ты? ?ай батыр жауынгеріне арнап жазыл?ан?(?.С?ма??лов?а арнап жазылды)
 2. Жеті жо?ты ата?ыз? (жерде ?лшеуіш жо?, аспанда тіреуіш жо?,таста тамыр жо?, тасба?ада тала? жо?, Аллада бауыр жо?, а??уда с?т жо?, жыл?ыда ?т жо?)

ІІІ. Тур “?илы-?илы ?ызы?тар”

1-сайскер.

К?не д?ние м?раларын зерттейтін ?ылым?(археология)

2-сайыскер.

Халы?ты? шы?у тегін таралуын баяндайтын тарих ?ылымыны? бір тарма?ы ?алай аталады? (Шежіре)

3- сайыскер

“Алтын адам” табыл?ан жер. (Есік ?ор?ан)

4-сайыскер.

Микроскопты тап?ан кім? (?келі  балалы Янсендер)

І?.Тур “Кім білгір?”

1-сайыскер.

 1. ?аза?ты? бес арысын ата? (Ш?к?рім. Міржа?ып, Ма?жан, Ахмет, Ж?сіпбек)
 2. Ш ?ріпінен басталатын ?аза?ты? музыкалы? аспабын ата? (ша??обыз, шертер)

2-сайыскер

 1. ?рі зат атауы, ?рі ?имыл  атауы, ?рі сан атауы. (100)
 2. “Ескендір”, “?зімні? ??гімесі”,”Ма?с?т” поэмаларыны? авторы кім ? (Абай)

3- сайыскер

 1. Абайды ?лемге таныт?ан роман-эпопеяны ата. (Абай жолы)
 2. Жазыл?анда ?рі саны, номерленгенде та?ба саны бірдей сан шы?ады? (0)

4- сайыскер

 1. Желмая?ы мініп, ш?райлы жер іздеумен ?мір кешкен кім?(Асан?ай?ы)

Балаларды жалпы жина?ан балдарын ?діл?азылар есептеп, е? т?мен жина?ан ойыншыларды? екеуі ойынан  шы?арылады. Ойынды екі ойыншы  жал?астырылады. Екі  ойыншымыз ойыннан  шы?ты, екі ойыншымыз ?алды. Енді алда та?ы  3 тур бар

V. «Тап?ыр болса? тауып к?р» а?ын, жазушы шы?армаларынан ?зінді.

1- сайыскер

1. ?ркеш-?ркеш жарас?ан

Шо?ылардай дер едім

Сапырыл?ан к?к те?із

Шомылдырып кемерін!  (Ж.Жабаев)

 ?ай а?ынны? ?ле?і

2.Пайда ойлама, ар ойла,

  Талап ?ыл арты? білуге

Арты? білім кітапта

Ерінбей о?ып к?руге (А.??нанбаев)

2-сайыскер

1.Желбіреген желегі,

Жа?а т?сіп келеді.

Сегізінен б?лек бір дара

А?ылы ас?ан ол дана ?ай ертегі?(Ер т?стік)

2.Барлы?ын да адамзат ?иялда?ан,

?иялдап жер бетіне  сия алма?ан

Ойлап-ойлап, отырып кілемімен

Аспан?а ?шудан да ?ялма?ан. (М.Ма?атаев Фантазия)

?І. Ситуациялы? жа?дай

1-сайыскер.

?йде ешкім жо?. Тек сен ?ана. Есікті? ?о?ырауы со?ылды. Сен барып ?араса? ?аладан келген туыс?аны?. Сені? ана? есікті ешкімге ашпауды тапсыр?ан (сені? ?рекеті?)

2-сайыскер

Сен ?те асы?ыссы?, себебі саба??а ?лгеруі? ?ажет. К?шеде бала жетектеп келе жат?ан  ?арияны ?а?ып кетті?. Ол кісі ??лап т?сті, немересі ?оры??аннан жылап жіберді. (сен не істейсі?, сені? ?рекеті?)

?ІІ. Жылдам жарыс

1- сайыскер:

 1. Аузы?мен айт?аны?ды.. (?олмен істе)
 2. К?рмес.                            (т?йені к?рмес)
 3. О?у-білім б?ла?ы.           (білім -?мір шыра?ы)
 4. Ине ?ткен жерден..          (жіп те ?теді)
 5. ?ына тас?а бітеді..          (білім бас?а бітеді)
 6. Жа?сы бай?ап с?йлер.  (жаман шай?ап с?йлер)

2-сайыскер:

 1. Бас кеспек болса да.      (тіл кеспек жо?)
 2. ?депті бала арлы бала.. (?депсіз бала сорлы бала)
 3. К?п біл.                          (аз с?йле)
 4. ?а?арлы с?з.              (?амал б?зар)
 5. ?лы? болса?..              (кішік бол)
 6. Ата б?йтерек.               (бала жапыра?)

Енді ?діл?азылар ал?асына с?з береміз.

О?улы?ты кірлетпе

К?тіп ?ста  кірлетпе.

Кішілерге табыс ет,

Да? т?сірмей бір бетке!- деп «Е? ?здік о?ырман-2015» интеллектуалды сайысымызды ая?таймыз.

Просмотр содержимого документа
«Сайыс: «Е? ?здік о?ырман-2015»»

Тақырыбы: «Ең үздік оқырман-2015»

Сыныбы: 9-10

Мақсаты: Оқырмандарды кітап оқу өнеріне, дүниетаным кеңейтуге, көркем шығармалардың тамашалығын сезінуге, оқығандарын дұрыс бағалай алуға, өмірде, еңбекте оқуда, кітапханаға келген оқырмандар санын анықтау,келешек ұрпақтың сана-сезімін, рухани ойлау қабілетін дамыту. Кітапты оқуға баулу білім көзі кітапта екенін түсіндіру.

Жүргізуші: Құрметті мұғалімдер мен оқытушылар сұраған тақырыбыңды көмектесіп, библиографиялық шолулар жасап, ертеңгілік, түрлі кештер ұйымдастырып тыным таппайтын кітапханашылар еңбегі бір төбі. Сенің біліміңді, тәрбиелі, тәртіпті ұрпақ болып жетілуіне өз үлесіне қосып, атсалысатын кітапханашылар мерекесі 23-сәуір бүкіләлемдік кітап күніне орай білімнің тереңіне бойлап келе жатқан жастар арасында «Ең үздік оқырман-2013» атты білім сайысын өткізіп, қазынаның асылы, өмірдің шырағын жағар құнды мұра кітапты қызыға оқуға бағыттау.

Ойшылдар мен білімпаздар мекені,

Бәріне аян кітапхана не екені.

Кітапенен дос болуға баулитын,

Кітапханашы мұнда қызмет етеді.

Кітапханашы: білесің бе, кітап білім ұясын,

Оқып оны өмірге азық жиясың.

Оқып-біліп, зерттеп кіріп санаға,

Терең білім, ой маржаның құясын,-дей отырып, білімге құштар жас оқырмандар арасында «Ең үздік оқырман» білім сайысын өткізгелі отырмыз. Бүгінгі кітапхада ең көп оқитын, ең көп білетін білімді оқушылар сайысқа түседі. 4 белсенді оқушымыз қатыспақ

Оқушыларға сұрақтарымыз сан түрлі болмақ. Бұл сайыс 7 турдан тұрады.

Бірінші әділқазылар алқасымен танысып өтейік

 1. Айшолпан кітапхана меңгерушісі

 2. Шынар апай –тәрбие ісінің ұйымдастырушы

Жүру барысы:

І.«Нақтылап ата» бұл турда әр сайыскерге екі шығарманың аты беріледі, сайыскер авторын атау керек.

ІІ.«Кім сырлы дүние?». Әр сайыскерге кітап әлемінен сұрақтар қойылады.Дұрыс жауапқа 10 ұпай

ІІІ.«Қилы-қилы қызықтар» үш бөлімнен тұрады, әр сұраққа 10 ұпай

ІҮ.«Кім білгір?» сұрақ-жауап

Ү.«Тапқыр болсаң тауып көр» ақын жазушы шығармаларынан үзінді.

ҮІ.Ситуациялық жағдай

ҮІІ.«Жылдам жарыс». Мақалдың жалғасын айту

І тур «Нақтылап ата»

1-Сайыскер.

1. “Қорғансыздың күні” , “Кім кінәлі?”,”Қилы заман”- шығармаларын қазақтың қай жазушысы жазды? (М.Әуезов)

2. “Көшпенділер”, “Алтын Орда” кітаптарының авторы кім? (І.Есенберлин)

2-сайыскер.

 1. Белгілі “Дала”, “Бүгінгі дала”, “Құлагер” қай көрнекті жазушының шығармасы? (І.Жансүгіров)

 2. “Сұлушаш”, “Адасқандар”,”Жұмбақ жалау”, “Сырдария” романдардың авторы кім? (С.Мұқанов)

3-сайыскер.

 1. “Тар жол, тайғақ кешу” романы, “Көкшетау” поэмаларының авторы кім? (С.Сейфуллин)

 2. Белгілі “Қалың мал” романының авторы кім? (С.Көбеев)

4-сайыскр.

 1. “Кім жазықты?”, “Қамар сұлу “романының авторы кім? (С.Торайғыров)

 2. “Бақытсыз Жамал”, “Оян-қазақ” шығармасының авторы? М.Дулатов)


ІІ. Тур “Кім сырлы дүние?”

1-сайыскер.

 1. Қазақтың көрнекті жазушылардың бірі, қоғам қайраткері Ә.Нұршайықов “Ақиқат пен аңыз” кітабы қазақтың қай батырына арнап жазылған? (Б.Момышұлы)

 2. Қазақ халқының тарихында қандай билер өткен? (Қазыбек би, Төле би, Мөңке би)

2-сайыскер.

 1. Көрнекті жазушылардың бірі Ш.Мұртазаның “Қызыл жебе ” кітабы кімге арнап жазылған? (Көрнекті мемлекет қайраткері Т.Рысқұлов)

2. Қазақ халқының тарихында қандай батырлар өткен? (Сыпатай,Қабанбай, Наурызбай, Бөгенбай, Кенесары, Есет)

3- сайыскер.

 1. Белгілі ғалым зерттеуші, тұңғыш акадимиг Қ.Сәтбаевқа арналған шығарманың авторы кім?(М.Сәрсекеев)

 2. Қазақтың тұңғыш ғарышкері кім?(Т.Әубәкіров)

4- сайыскер.

 1. Белгілі Ғ.Мүсіреповтың “Қазақ солдаты романы” қазақтың қай батыр жауынгеріне арнап жазылған?(Қ.Сұмағұловқа арнап жазылды)

 2. Жеті жоқты атаңыз? (жерде өлшеуіш жоқ, аспанда тіреуіш жоқ,таста тамыр жоқ, тасбақада талақ жоқ, Аллада бауыр жоқ, аққуда сүт жоқ, жылқыда өт жоқ)

ІІІ. Тур “Қилы-қилы қызықтар”

1-сайскер.

Көне дүние мұраларын зерттейтін ғылым?(археология)

2-сайыскер.

Халықтың шығу тегін таралуын баяндайтын тарих ғылымының бір тармағы қалай аталады? (Шежіре)

3- сайыскер

“Алтын адам” табылған жер. (Есік қорған)

4-сайыскер.

Микроскопты тапқан кім? (әкелі балалы Янсендер)

ІҮ.Тур “Кім білгір?”

1-сайыскер.

 1. Қазақтың бес арысын ата? (Шәкәрім. Міржақып, Мағжан, Ахмет, Жүсіпбек)

 2. Ш әріпінен басталатын қазақтың музыкалық аспабын ата? (шаңқобыз, шертер)

2-сайыскер

 1. Әрі зат атауы, әрі қимыл атауы, әрі сан атауы. (100)

 2. “Ескендір”, “Әзімнің әңгімесі”,”Мақсұт” поэмаларының авторы кім ? (Абай)

3- сайыскер

 1. Абайды әлемге танытқан роман-эпопеяны ата. (Абай жолы)

 2. Жазылғанда әрі саны, номерленгенде таңба саны бірдей сан шығады? (0)

4- сайыскер

 1. Желмаяғы мініп, шұрайлы жер іздеумен өмір кешкен кім?(Асанқайғы)

Балаларды жалпы жинаған балдарын әділқазылар есептеп, ең төмен жинаған ойыншылардың екеуі ойынан шығарылады. Ойынды екі ойыншы жалғастырылады. Екі ойыншымыз ойыннан шықты, екі ойыншымыз қалды. Енді алда тағы 3 тур бар

V. «Тапқыр болсаң тауып көр» ақын, жазушы шығармаларынан үзінді.

1- сайыскер

1. Өркеш-өркеш жарасқан

Шоқылардай дер едім

Сапырылған көк теңіз

Шомылдырып кемерін! (Ж.Жабаев)

Қай ақынның өлеңі

2.Пайда ойлама, ар ойла,

Талап қыл артық білуге

Артық білім кітапта

Ерінбей оқып көруге (А.Құнанбаев)

2-сайыскер

1.Желбіреген желегі,

Жаңа түсіп келеді.

Сегізінен бөлек бір дара

Ақылы асқан ол дана қай ертегі?(Ер төстік)

2.Барлығын да адамзат қиялдаған,

Қиялдап жер бетіне сия алмаған

Ойлап-ойлап, отырып кілемімен

Аспанға ұшудан да ұялмаған. (М.Мақатаев Фантазия)

ҮІ. Ситуациялық жағдай

1-сайыскер.

Үйде ешкім жоқ. Тек сен ғана. Есіктің қоңырауы соғылды. Сен барып қарасаң қаладан келген туысқаның. Сенің анаң есікті ешкімге ашпауды тапсырған (сенің әрекетің)

2-сайыскер

Сен өте асығыссың , себебі сабаққа үлгеруің қажет. Көшеде бала жетектеп келе жатқан қарияны қағып кеттің. Ол кісі құлап түсті, немересі қорыққаннан жылап жіберді. (сен не істейсің, сенің әрекетің)

ҮІІ. Жылдам жарыс

1- сайыскер:

 1. Аузыңмен айтқаныңды....... (қолмен істе)

 2. Көрмес.... (түйені көрмес)

 3. Оқу-білім бұлағы...... (білім -өмір шырағы)

 4. Ине өткен жерден..... (жіп те өтеді)

 5. Қына тасқа бітеді..... (білім басқа бітеді)

 6. Жақсы байқап сөйлер...... (жаман шайқап сөйлер)

2-сайыскер:

 1. Бас кеспек болса да.... (тіл кеспек жоқ)

 2. Әдепті бала арлы бала..... (әдепсіз бала сорлы бала)

 3. Көп біл.... (аз сөйле)

 4. Қаһарлы сөз.... (қамал бұзар)

 5. Ұлық болсаң..... (кішік бол)

 6. Ата бәйтерек... (бала жапырақ)

Енді әділқазылар алқасына сөз береміз.

Оқулықты кірлетпе

Күтіп ұста кірлетпе.

Кішілерге табыс ет,

Дақ түсірмей бір бетке!- деп «Ең үздік оқырман-2013» интеллектуалды сайысымызды аяқтаймыз.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Всем учителям

Категория: Тесты

Целевая аудитория: Прочее

Скачать
Сайыс: «Е? ?здік о?ырман-2015»

Автор: Кусанова Айшолпан Сайновна

Дата: 09.11.2015

Номер свидетельства: 250460

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНО!!!
Личный сайт учителя
Получите в подарок сайт учителя


Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства