kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

ВОЗМОЖНОСТИ ІТ-ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ШКОЛЬНИКОВ В ЭТАПЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА

Нажмите, чтобы узнать подробности

Біріккен ?лттар ?йымыны? шешімімен «ХХІ ?асыр-а?параттандыру ?асыры» деп аталды. Сонды?тан да біздер жа?а мы?жылды??а, а?параттандыру ?асырына ая? басты?. Б?л -  алды??ы ?атарлы елдер ?атарында таби?и байлы?ы мен шы?ар?ан ?німі мол елдер емес, ?ылым?а негізделген техникасы дамы?ан, жастары білімді елдер т?ратынын білдіреді. ?азіргі кезде е? ба?алы тауар – а?парат болып саналады. Сонды?тан ?ай елді? т?р?ындары а?парат алу?а ке? м?мкіндік алса, сол ел алды??ы ?атарлы болып саналады.

Елбасы Н.?. Назарбаев «Болаша?та е?бек етіп, ?мір с?ретіндер – б?гінгі мектеп о?ушылары. М??алім оларды ?алай т?рбиелесе, ?аза?стан сол де?гейде болады. Сонды?тан ж?ктелетін міндет ?те ауыр» деген болатын. Осы ?ылым мен білімні? негізін тере?дету н?тижесінде ?ана еліміз ?зіні? елдігін бас?а елдер алдында к?рсете алады. Ал ел та?дыры оны? келешекте кемелді ел болуы мектепті? ?андай негізде ??рылуына байланысты болма?.«Бізді? стратегиялы? міндетіміз – б?секеге ?абілетті елдерді? ?атарынан лайы?ты орын алу» деп елбасшымыз ??гімені? басын ашып айт?аны бар.

?азіргі заман м??алімінен тек ?з п?ніні? тере? білгірі болуы емес, тарихи танымды?, педагогикалы? – психологиялы? сауаттылы?, саяси экономикалы? білімділік ж?не а?паратты? сауаттылы? талап етілуде. Ол заман талабына сай білім беруде жа?алы??а жаны ??мар, шы?армашылы?пен ж?мыс істеп, о?у мен т?рбие ісіне еніп, о?ытуды? жа?а технологиясын шебер ме?герген жан бол?анда ?ана білігі мен білімі жо?ары жетекші т?л?а ретінде ?ла?атты саналады.

Осы?ан орай б?гінгі ?стаздарды? алдында о?ушы?а білім, білік, да?дыларын игертіп ?ана ?оймай б?секеге ?абілетті жеке т?л?аны дамыту міндеті т?р. Осындай т?л?аны ?алыптастыру ?стаздар ?шін дамыта о?ыту, дара т?л?аны ба?ыттап о?ыту ж?не т.б. ?дістерді пайдалану аз. А?паратты? технологияларды пайдалан?ан ?стаз ?ана саба?ты ?тымды да тиімді ?ткізе алады.

Ол ?шін жыл сайын Железин ауданыны? білім б?лімі Облысты? а?паратты? технологиялар орталы?ымен бірігіп аудан ?стаздарына «Activ studio», «Activ inspire», «ARTA ClassRoom», «ARTA Learning», «PASCO» о?у курстарын ?йымдастырып жатады. Жа?а а?паратты? о?у ба?дарлама курстарынан жаз айында ауданны? 107 м??алімі ?тіп, сертификат алды. Курстан ал?ан білімді саба? барысында ?олдану ?шін мектепті? материалды?- техникалы? базасына тікелей т?уелді. Аудан мектептерінде кездесетін а?паратты? ??рыл?ыларды жеке ?арастырып кетейік:

1. Компьютер - бiлiм беру iсiндегi б?рын шешiмiн таппай келген жа?а, ты? дидактикалы? м?мкіндіктерді шешуге м?мкiндiк беретiн зор ??рал; Аудан мектептерінде компьютерлік ??рыл?ыларыны? жалпы саны- 397.

2. Интербелсенді та?та-  б?л компьютерді? ?осымша ??рыл?ыларыны? бірі а?паратты? кескіні мен ?арапайым маркер та?тасын біріктіретін ??рал; 34 мектепте 72 та?та орнатыл?ан. Барлы?ы о?у- т?рбие ?дерісінде ?олданылады.

3. Мультимедиа- лингофонды кабинет- шет тілдерін ме?геруге ?лкен к?мек к?рсететін мультимедиа ??ралдарын ешбір кедергісіз тасымалдау?а ж?не дыбысты?, аудио, видео т?сірілімдерді к?руге м?мкіндік береді; Кабинеттерді? жалпы саны- 13, оны? ішінде жа?а модификациялы- 7.

4. Интернет - (a?ылшынша Internet – желi аралы? байланыс) б?кіл Жер шары бойынша а?парат а?ынын таратуды ?амтамасыз ететін желiлер жиынты?ы; Аудан мектептеріні? барлы?ы 100 % Интернет желісіне ?осыл?ан. Интернет желісіне ?осылу провайдеры «?аза?телеом»- 22, «Индустрия связи»- 12. ?осылу технологиясы бойынша: ADSL- 4;  EV-DO- 16;  WI-FI- 11; Dial- up- 2.

5. Он-лайн саба?тар- республикалы?, облысты? м?ні бар саба?тар?а, семинарлар?а, курстар?а, конференциялар?а тікелей байланыс орнатыл?ан; 34 мектепті? 5 «Elluminate live» лицензиялы ба?дарламасына ?осыл?ан. Биыл?ы 2013- 2014 о?у жылыны? 1 ?ырк?йегінен та?ы да 5 мектеп ?осылу жоспарлануда.

6. Флипчарт – б?л бірнеше ?ажетті беттерден т?ратын негізгі ж?мыс айма?ы. Б?л айма?та презентацияны ??ру?а ж?не оны к?рсетуге ?ажетті ??ралдарды? барлы?ы к?рсетіледі. Флипчарттарды дайындау ба?дарламасы «Activ inspire» о?ыту курстарын аудан м??алімдеріні? 80% ?тті.

7. Жа?а модификациялы о?у кабинеттері- заман талабына сай жабды?тал?ан химия, физика, биология кабинеттері; Жа?а модификациялы физика кабинеттері- 5; химия кабинеттері- 5; биология кабинеттері- 10. Жа?а модификациялы кабинеттерде PASCO лицензиялан?ан ба?дарламасы орнатыл?ан.  Ба?дарлама физика, химия, биология п?ндерінде лабораториялы? немесе т?жірибелік б?лімдерді на?ты о?ушы?а к?рсетуге ба?ыттал?ан; Аудан бойынша 16 м??алім осы ба?дарламаны?  о?у курстарынан ?тті.

Жо?арыда айтыл?ан барлы? ??рал- жабды?тарды саба?та пайдалануды? тиімділігін былай саралап к?рсетуге болады: 

- П?н бойынша базалы? білімді ме?геру ;

 - Ал?ан білімді ж?йелеу ;

 - П?нге деген ?ызы?ушылы?ты дамыту;

 - ?зін – ?зі ба?ылау да?дыларын ?алыптастыру;

 - Жалпы о?у?а деген ынтасын арттыру

 - О?ушылар?а о?у материалдарымен ?здігінен ж?мыс істегенде ?дістемелік к?мек беру;

 - О?ушыныны? шы?армашылы? ?абілеттерін ?алыптастырып, ?леуетін дамыту;

 - М??алімні? уа?ытын тиімді ?немдеу.

Аудан м??алімдері жылда ?тетін т?рлі конкурстар?а, олимпиадалар?а ?здері ж?не о?ытып келе жат?ан о?ушылармен бірге ?атысып жатады. Со??ы ?ш жыл ішінде жа?а а?паратты? технологияларды саба? ?дерісінде пайдалануды? н?тижелері:

2010- 2011 о?у жылы:

1. Шайхимов Айдар Аблаевич- Республикалы? КИО информатика п?нінен ІІІ орын;

2011- 2012 о?у жылы:

1. Абишев ??дайберген Ермекович- Республикалы? КИО информатика п?нінен аудан ішінде І орын;

2012- 2013 о?у жылы:

1. Фляум Дарья- Прииртышск ЖББОМ о?ушысы, Республикалы? КИО информатика п?нінен «?ала аудан арасында е? ?здік н?тиже» номинациясын же?іп алды;

2. Бухмеллер К., Скурлятов О.- Республикалы? КИО информатика п?нінен «Аудан арасында е? ?здік к?рсеткіш» номинациясын же?іп алды;

3. «Интерактивті ??ралдар саба?та» педагогикалы? идеялар Интернет фестиваліні? ?скери- патриотты? т?рбие мен С?С ба?ытында ІІІ орын Е?бекші ЖББОМ А?Д п?ніні? м??алімі Жаканов Б.?. же?іп алды;

2012- 2013 о?у жылында ауданды? білім б?ліміні? жоспарына с?йкес м??алімдер арасында «А?паратты?- коммуникациялы? технологиялар білім саласында» атты ауданды? конкурс ?ткізілді. Конкурс?а ауданны? 18 мектебінен 31 п?н м??алімі ?атысты. М??алімдерді? е? ?здік ж?мыстарын ауданды? білім б?ліміні? ресми сайтында к?руге болады.

- Березовка ЖББОМ физика, информатика п?ніні? м??алімі Касанов М.С.  «Физика п?нінен ОЖСБ дайындалуды? электронды тренажерын» жасап, 2 жыл уа?ыт к?лемінде пайдаланып келеді;

- Михайловка ЖББОМ математика п?ніні? м??алімі Волкова Е.А. «7-9 сынып о?ушыларыны? а?ымда?ы ж?не ?орытынды білімдерін тексеруге арнал?ан электронды к?мекшісін» саба?та пайдалануда;

- Красновка ЖНББМ география п?ніні? м??алімі Бычков В.С. ?лкетанудан жаса?ан электронды ?дістемелік- дидактикалы? ж?мысы Павлодар облысыны? білім беру мен т?рбиені дамытуды? инновациялы? орталы?ынан рецензия алып, ауданны? барлы? география п?н м??алімдеріне таратып берді;

Ел Президенті  жолдауында?ы  «?лтты? б?секеге ?абілеттілігі  бірінші кезекте білім  де?гейімен ай?ындалады»- деген байламы  жеке адамны? ??ндылы?ын арттыру, оны  дайындайтын  ?стаз жауапкершілігіні? ?суі, жарыс, к?рес, тынымсыз е?бек, сапалы н?тиже деген ??ыммен егіз. «Алдына ?лы ма?сат ?ойса? ?лылы??а жетесі?» деп данышпан а?ындарымыз айтпа?шы, барлы?ымыз бірге к?ш ж?мсап, ел ерте?іне сеніммен ?араса? ?ана алдымызда т?р?ан к?птеген ?иыншылы?тардан ?иналмай ?теміз деген ойдамын.

 

 

 

 

 

 

Просмотр содержимого документа
«ВОЗМОЖНОСТИ ІТ-ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ШКОЛЬНИКОВ В ЭТАПЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА »

Қоғамның ақпараттандыру кезеңінде оқушылардың шығармашылық қабілеттерінің дамуында ІТ- технологияларының мүмкіндіктері.


Возможности ІТ-технологий в развитии творческого потенциала школьников в этапе информатизации общества


Біріккен Ұлттар Ұйымының шешімімен «ХХІ ғасыр-ақпараттандыру ғасыры» деп аталды. Сондықтан да біздер жаңа мыңжылдыққа, ақпараттандыру ғасырына аяқ бастық. Бұл - алдыңғы қатарлы елдер қатарында табиғи байлығы мен шығарған өнімі мол елдер емес, ғылымға негізделген техникасы дамыған, жастары білімді елдер тұратынын білдіреді. Қазіргі кезде ең бағалы тауар – ақпарат болып саналады. Сондықтан қай елдің тұрғындары ақпарат алуға кең мүмкіндік алса, сол ел алдыңғы қатарлы болып саналады.

Елбасы Н.Ә. Назарбаев «Болашақта еңбек етіп, өмір сүретіндер – бүгінгі мектеп оқушылары. Мұғалім оларды қалай тәрбиелесе, Қазақстан сол деңгейде болады. Сондықтан жүктелетін міндет өте ауыр» деген болатын. Осы ғылым мен білімнің негізін тереңдету нәтижесінде ғана еліміз өзінің елдігін басқа елдер алдында көрсете алады. Ал ел тағдыры оның келешекте кемелді ел болуы мектептің қандай негізде құрылуына байланысты болмақ.«Біздің стратегиялық міндетіміз – бәсекеге қабілетті елдердің қатарынан лайықты орын алу» деп елбасшымыз әңгіменің басын ашып айтқаны бар.

Қазіргі заман мұғалімінен тек өз пәнінің терең білгірі болуы емес, тарихи танымдық, педагогикалық – психологиялық сауаттылық, саяси экономикалық білімділік және ақпараттық сауаттылық талап етілуде. Ол заман талабына сай білім беруде жаңалыққа жаны құмар, шығармашылықпен жұмыс істеп, оқу мен тәрбие ісіне еніп, оқытудың жаңа технологиясын шебер меңгерген жан болғанда ғана білігі мен білімі жоғары жетекші тұлға ретінде ұлағатты саналады.

Осыған орай бүгінгі ұстаздардың алдында оқушыға білім, білік, дағдыларын игертіп қана қоймай бәсекеге қабілетті жеке тұлғаны дамыту міндеті тұр. Осындай тұлғаны қалыптастыру ұстаздар үшін дамыта оқыту, дара тұлғаны бағыттап оқыту және т.б. әдістерді пайдалану аз. Ақпараттық технологияларды пайдаланған ұстаз ғана сабақты ұтымды да тиімді өткізе алады.

Ол үшін жыл сайын Железин ауданының білім бөлімі Облыстық ақпараттық технологиялар орталығымен бірігіп аудан ұстаздарына «Activ studio», «Activ inspire», «ARTA ClassRoom», «ARTA Learning», «PASCO» оқу курстарын ұйымдастырып жатады. Жаңа ақпараттық оқу бағдарлама курстарынан жаз айында ауданның 107 мұғалімі өтіп, сертификат алды. Курстан алған білімді сабақ барысында қолдану үшін мектептің материалдық- техникалық базасына тікелей тәуелді. Аудан мектептерінде кездесетін ақпараттық құрылғыларды жеке қарастырып кетейік:

1. Компьютер - бiлiм беру iсiндегi бұрын шешiмiн таппай келген жаңа, тың дидактикалық мүмкіндіктерді шешуге мүмкiндiк беретiн зор құрал; Аудан мектептерінде компьютерлік құрылғыларының жалпы саны- 397.

2. Интербелсенді тақта- бұл компьютердің қосымша құрылғыларының бірі ақпараттың кескіні мен қарапайым маркер тақтасын біріктіретін құрал; 34 мектепте 72 тақта орнатылған. Барлығы оқу- тәрбие үдерісінде қолданылады.

3. Мультимедиа- лингофонды кабинет- шет тілдерін меңгеруге үлкен көмек көрсететін мультимедиа құралдарын ешбір кедергісіз тасымалдауға және дыбыстық, аудио, видео түсірілімдерді көруге мүмкіндік береді; Кабинеттердің жалпы саны- 13, оның ішінде жаңа модификациялы- 7.

4. Интернет - (aғылшынша Internet – желi аралық байланыс) бүкіл Жер шары бойынша ақпарат ағынын таратуды қамтамасыз ететін желiлер жиынтығы; Аудан мектептерінің барлығы 100 % Интернет желісіне қосылған. Интернет желісіне қосылу провайдеры «Қазақтелеом»- 22, «Индустрия связи»- 12. Қосылу технологиясы бойынша: ADSL- 4; EV-DO- 16; WI-FI- 11; Dial- up- 2.

5. Он-лайн сабақтар- республикалық, облыстық мәні бар сабақтарға, семинарларға, курстарға, конференцияларға тікелей байланыс орнатылған; 34 мектептің 5 «Elluminate live» лицензиялы бағдарламасына қосылған. Биылғы 2013- 2014 оқу жылының 1 қыркүйегінен тағы да 5 мектеп қосылу жоспарлануда.

6. Флипчарт – бұл бірнеше қажетті беттерден тұратын негізгі жұмыс аймағы. Бұл аймақта презентацияны құруға және оны көрсетуге қажетті құралдардың барлығы көрсетіледі. Флипчарттарды дайындау бағдарламасы «Activ inspire» оқыту курстарын аудан мұғалімдерінің 80% өтті.

7. Жаңа модификациялы оқу кабинеттері- заман талабына сай жабдықталған химия, физика, биология кабинеттері; Жаңа модификациялы физика кабинеттері- 5; химия кабинеттері- 5; биология кабинеттері- 10. Жаңа модификациялы кабинеттерде PASCO лицензияланған бағдарламасы орнатылған. Бағдарлама физика, химия, биология пәндерінде лабораториялық немесе тәжірибелік бөлімдерді нақты оқушыға көрсетуге бағытталған; Аудан бойынша 16 мұғалім осы бағдарламаның оқу курстарынан өтті.

Жоғарыда айтылған барлық құрал- жабдықтарды сабақта пайдаланудың тиімділігін былай саралап көрсетуге болады:

- Пән бойынша базалық білімді меңгеру ;

- Алған білімді жүйелеу ;

- Пәнге деген қызығушылықты дамыту;

- Өзін – өзі бақылау дағдыларын қалыптастыру;

- Жалпы оқуға деген ынтасын арттыру

- Оқушыларға оқу материалдарымен өздігінен жұмыс істегенде әдістемелік көмек беру;

- Оқушынының шығармашылық қабілеттерін қалыптастырып, әлеуетін дамыту;

- Мұғалімнің уақытын тиімді үнемдеу.

Аудан мұғалімдері жылда өтетін түрлі конкурстарға, олимпиадаларға өздері және оқытып келе жатқан оқушылармен бірге қатысып жатады. Соңғы үш жыл ішінде жаңа ақпараттық технологияларды сабақ үдерісінде пайдаланудың нәтижелері:

2010- 2011 оқу жылы:

1. Шайхимов Айдар Аблаевич- Республикалық КИО информатика пәнінен ІІІ орын;

2011- 2012 оқу жылы:

1. Абишев Құдайберген Ермекович- Республикалық КИО информатика пәнінен аудан ішінде І орын;

2012- 2013 оқу жылы:

1. Фляум Дарья- Прииртышск ЖББОМ оқушысы, Республикалық КИО информатика пәнінен «Қала аудан арасында ең үздік нәтиже» номинациясын жеңіп алды;

2. Бухмеллер К., Скурлятов О.- Республикалық КИО информатика пәнінен «Аудан арасында ең үздік көрсеткіш» номинациясын жеңіп алды;

3. «Интерактивті құралдар сабақта» педагогикалық идеялар Интернет фестивалінің әскери- патриоттық тәрбие мен СӨС бағытында ІІІ орын Еңбекші ЖББОМ АӘД пәнінің мұғалімі Жаканов Б.Қ. жеңіп алды;

2012- 2013 оқу жылында аудандық білім бөлімінің жоспарына сәйкес мұғалімдер арасында «Ақпараттық- коммуникациялық технологиялар білім саласында» атты аудандық конкурс өткізілді. Конкурсқа ауданның 18 мектебінен 31 пән мұғалімі қатысты. Мұғалімдердің ең үздік жұмыстарын аудандық білім бөлімінің ресми сайтында көруге болады.

- Березовка ЖББОМ физика, информатика пәнінің мұғалімі Касанов М.С. «Физика пәнінен ОЖСБ дайындалудың электронды тренажерын» жасап, 2 жыл уақыт көлемінде пайдаланып келеді;

- Михайловка ЖББОМ математика пәнінің мұғалімі Волкова Е.А. «7-9 сынып оқушыларының ағымдағы және қорытынды білімдерін тексеруге арналған электронды көмекшісін» сабақта пайдалануда;

- Красновка ЖНББМ география пәнінің мұғалімі Бычков В.С. өлкетанудан жасаған электронды әдістемелік- дидактикалық жұмысы Павлодар облысының білім беру мен тәрбиені дамытудың инновациялық орталығынан рецензия алып, ауданның барлық география пән мұғалімдеріне таратып берді;

Ел Президенті жолдауындағы «Ұлттың бәсекеге қабілеттілігі бірінші кезекте білім деңгейімен айқындалады»- деген байламы жеке адамның құндылығын арттыру, оны дайындайтын ұстаз жауапкершілігінің өсуі, жарыс, күрес, тынымсыз еңбек, сапалы нәтиже деген ұғыммен егіз. «Алдына ұлы мақсат қойсаң ұлылыққа жетесің» деп данышпан ақындарымыз айтпақшы, барлығымыз бірге күш жұмсап, ел ертеңіне сеніммен қарасақ ғана алдымызда тұрған көптеген қиыншылықтардан қиналмай өтеміз деген ойдамын.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Всем учителям

Категория: Прочее

Целевая аудитория: Прочее.
Урок соответствует ФГОС

Автор: Жиренова Айнагуль Кенжалиевна

Дата: 14.01.2015

Номер свидетельства: 155116

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

Распродажа видеоуроков!
ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства