kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

?стазды? еткен жалыкпас

Нажмите, чтобы узнать подробности

«?стазды? еткен жалы?пас,

?йретуден бала?а.»

«Елімізді? ерте?і б?гінгі жас ?рпа?ты? ?олында,
ал жас ?рпа?ты? та?дыры м??алімдерді? ?олында»

Н. ?. Назарбаев

    ?стаз – ?ла?атты атау.  Алтын ?я мектепті? жаны да, ары да – м??алім.  ?негелі ?стаздан ?релі ш?кірт шы?атыны  белгілі.Себебі, ?стаз ?аншалы?ты ?абілетті болса, о?ушы да соншалы?ты талапты болма?. Білімді м??алім – ?ай кезде де е? алдымен к?сіби де?гейі жо?ары,интеллектуалды?, шы?армашылы? ?леуеті мол т?л?а. Сол себепті ?стаз м?ртебесін к?теру- б?кіл ел м?ртебесін к?теретін ?зекті шаруа болып табылады.

Осы орайда, ?стазды? етіп ж?рген   м??алімдерді?  т?жірибесімен б?лісіп,  оларды? елеулі е?бек жетістіктерін жас мамандар?а ?йретуге  ж?не  жас мамандар мен т?лімгерлер арасында?ы  ?арым-?атынасты жетілдіру ма?сатында  Жа?а?ала мектеп- гимназиясында  т?лімгерлер онк?ндігі ?йымдастырылды.

Биыл?ы 2015- 2016 о?у жылында жа?адан ашыл?ан мектеп- гимназиясына  аудан к?леміндегі т?жірибелі м??алімдермен ?атар 21 жас маман да ?ызметке орналасты. Жа?а орын, жа?а ?ызмет, жа?а таныстар, жа?адан жина?тал?ан о?ушылар мектеп ?міріндегі ?ызы?тарымен бірге ?иыншылы?тарын да ала келді. Жыл басында «Жа?а тол?ын» де?гейлік ба?дарламалар бойынша шы?армашылы? топты? ?йымдастыруымен Танысу кеші  ?те с?тті оздырылса, м??алімдер к?ніне орай ?ткізілген іс- шараларда да ?жым бірі бірімен жа?ын танысып,  ?р м??алімні? бойында?ы ?нерлерін, білімдерін, іс- т?жірибелерін танып ?лгерді. Десек те,  жас маман – ерте?гі ?ла?атты ?стаздарды? орнын басатын, олардан ?лгі алатын, ш?кірттерді? с?йікті ?стазына айналатын т?л?а болуына мектеп ?жымыны?  ы?палы зор.  Осы орайда  ?араша айыны? 17- 27 аралы?ында  Жас мамандар?а арнал?ан «?стазды? еткен жалы?пас.» т?лімгерлерді?  ?дістемелік іс- шараларыны? онк?ндігі ?йымдастырылды.  Б?л онк?ндікте  т?лімгерлер мен жас мамандарды? бірлескен танымды? іс- ?рекеттерін ны?айту. Жас  мамандармен ж?ргізілетін ?дістемелік ж?мыстарды? е? тиімділерін   аны?тау. Жас мамандарды? мектеп ?міріне ?йреніп, интеллектуалды?, шы?армашылы? іс ?рекеттерін  ?йымдастыру  негізінде  сапалы ?ызмет ат?аруына ?ол жеткізу.Т?лімгерлерді? білім сапасын к?теруге ба?ыттал?ан ?здеріні? ізденістік ?дістемелік  ж?мыстарын  ж?йелеуге, н?тижелерін  талдау?а, ба?алау?а, озы? т?жірибелерін  ?сыну?а  жетектеу міндеттері ?ойылды. Он к?н ішінде жоспарлан?ан іс шараларды? барлы?ы да с?тті оздырылды. Онк?ндік барысында  жас м??алімдерге о?у сапасын жа?сарту ?шін тек белсенді ?діс-т?сілдерді к?рсетіп ?ана ?оймай, о?ушыларды ?алай ?йымдастыра білу керектігін, ?з ойларын  сыни к?з?араспен танытуын, ?зіне керегін та?дап ала білуі ж?не саралай алуын, пайымдау  ?рекеттерін ?алай ?алыптастыру керектігі де жеткізілді. Сонымен ?оса, о?ушы білімін на?ты ба?алау жолдары, дарынды о?ушы мен талантты о?ушыны? айырмашылы?ы, дарынды о?ушылармен ж?мыстану жолдары, ?ылыми жоба, бизнес жоба?а шы?армашыл о?ушыларды тарту, т?рбиелік іс- шараларды, сынып жетекшілік ж?мыстарды ?йымдастыру, Блум таксономиясын, Лессон стади т?сініктемесін, а?паратты техникалы? ??ралдарды саба?тарда пайдалану, саба?ты талдау, ?зара саба??а ?атысу, мектеп ??жаттарымен сауатты ж?мыстану жолдары  к?рсетілді. Т?лімгерлерді? ?лгілі саба?тары, лекциялары, ке?естері, коучинг, тренингтер, панорамалы? саба?тары, шебер- сыныптары, сауалнамалары, т?рлі іскерлік, рольдік, спортты? ойындары  жастарды? ?ызы?ушылы?тарын оятып,   ж?мыстану?а  ?лкен ??лшыныспен, жа?а идеялармен кірісті.

К?сіби шеберліктерін арттыру?а арнал?ан онк?ндікті ?орытындыла?ан жас мамандар  жетекшілік жасап отыр?ан т?лімгерлеріне ризашылы?тарын білдіріп,   болаша?  ?стазды? ?мірлеріне  жан- жа?ты ?дістемелік к?мек ал?андарын,  о?ып ?йренгендерін практика ж?зінде ?олданып, жина?та?ан т?жірибелерін алда?ы саба?тарында пайдаланып, осы ар?ылы о?у сапасыны? артатынды?ына сенім білдіріп тар?асты.

Б?гінгі жас маман – ерте?гі ?ла?атты ?стаздарды? орнын басатын, олардан ?лгі алатын, ш?кірттерді? с?йікті ?стазына айналатын т?л?а болуына мектеп ?жымыны?  ы?палы зор. Сонды?тан, жас мамандарды т?рбиелеп, жа?сы ?стаз де?гейіне дейін к?теруге ж?мыстанайы?.

С?зімді т?йіндей келе, т?уелсіз ?аза?станны? т???ыш Президенті Н.?. Назарбаевты? «Елімізді? ерте?і - б?гінгі жас ?рпа?ты? ?олында, ал жас ?рпа?ты? та?дыры – ?стаздарды? ?олында» деген салма?ты ойымен ая?та?ым келеді. ?рпа? та?дыры ар?ылы т?тас бір ?лтты? бесігін тербейтін, мемлекет пен ?о?амны? тынысы мен тарихына ?н ?осатын замана т?л?алары – болаша? жастар, жас мамандар екендігі даусыз. Олай болса, ізденісті серік еткен ?рбір жас маман?а тек с?ттілік тілейміз.

       Мектеп- гимназиясы директорыны? 

?дістемелік ж?мыстар ж?ніндегі орынбасары    Диярова Лариса ?уелбек?ызы

Просмотр содержимого документа
«?стазды? еткен жалыкпас»

«Ұстаздық еткен жалықпас,

Үйретуден балаға...»


«Еліміздің ертеңі бүгінгі жас ұрпақтың қолында,
ал жас ұрпақтың тағдыры мұғалімдердің қолында»

Н. Ә. Назарбаев


Ұстаз – ұлағатты атау. Алтын ұя мектептің жаны да, ары да – мұғалім. Өнегелі ұстаздан өрелі шәкірт шығатыны белгілі.Себебі, ұстаз қаншалықты қабілетті болса, оқушы да соншалықты талапты болмақ. Білімді мұғалім – қай кезде де ең алдымен кәсіби деңгейі жоғары,интеллектуалдық, шығармашылық әлеуеті мол тұлға. Сол себепті ұстаз мәртебесін көтеру- бүкіл ел мәртебесін көтеретін өзекті шаруа болып табылады.

Осы орайда, ұстаздық етіп жүрген мұғалімдердің тәжірибесімен бөлісіп, олардың елеулі еңбек жетістіктерін жас мамандарға үйретуге және жас мамандар мен тәлімгерлер арасындағы қарым-қатынасты жетілдіру мақсатында Жаңақала мектеп- гимназиясында тәлімгерлер онкүндігі ұйымдастырылды.

Биылғы 2015- 2016 оқу жылында жаңадан ашылған мектеп- гимназиясына аудан көлеміндегі тәжірибелі мұғалімдермен қатар 21 жас маман да қызметке орналасты. Жаңа орын, жаңа қызмет, жаңа таныстар, жаңадан жинақталған оқушылар мектеп өміріндегі қызықтарымен бірге қиыншылықтарын да ала келді. Жыл басында «Жаңа толқын» деңгейлік бағдарламалар бойынша шығармашылық топтың ұйымдастыруымен Танысу кеші өте сәтті оздырылса, мұғалімдер күніне орай өткізілген іс- шараларда да ұжым бірі бірімен жақын танысып, әр мұғалімнің бойындағы өнерлерін, білімдерін, іс- тәжірибелерін танып үлгерді. Десек те, жас маман – ертеңгі ұлағатты ұстаздардың орнын басатын, олардан үлгі алатын, шәкірттердің сүйікті ұстазына айналатын тұлға болуына мектеп ұжымының ықпалы зор. Осы орайда қараша айының 17- 27 аралығында Жас мамандарға арналған «Ұстаздық еткен жалықпас...» тәлімгерлердің әдістемелік іс- шараларының онкүндігі ұйымдастырылды. Бұл онкүндікте тәлімгерлер мен жас мамандардың бірлескен танымдық іс- әрекеттерін нығайту. Жас мамандармен жүргізілетін әдістемелік жұмыстардың ең тиімділерін анықтау. Жас мамандардың мектеп өміріне үйреніп, интеллектуалдық, шығармашылық іс әрекеттерін ұйымдастыру негізінде сапалы қызмет атқаруына қол жеткізу.Тәлімгерлердің білім сапасын көтеруге бағытталған өздерінің ізденістік әдістемелік жұмыстарын жүйелеуге, нәтижелерін талдауға, бағалауға, озық тәжірибелерін ұсынуға жетектеу міндеттері қойылды. Он күн ішінде жоспарланған іс шаралардың барлығы да сәтті оздырылды. Онкүндік барысында жас мұғалімдерге оқу сапасын жақсарту үшін тек белсенді әдіс-тәсілдерді көрсетіп қана қоймай, оқушыларды қалай ұйымдастыра білу керектігін, өз ойларын  сыни көзқараспен танытуын, өзіне керегін таңдап ала білуі және саралай алуын, пайымдау  әрекеттерін қалай қалыптастыру керектігі де жеткізілді. Сонымен қоса, оқушы білімін нақты бағалау жолдары, дарынды оқушы мен талантты оқушының айырмашылығы, дарынды оқушылармен жұмыстану жолдары, ғылыми жоба, бизнес жобаға шығармашыл оқушыларды тарту, тәрбиелік іс- шараларды, сынып жетекшілік жұмыстарды ұйымдастыру, Блум таксономиясын, Лессон стади түсініктемесін, ақпаратты техникалық құралдарды сабақтарда пайдалану, сабақты талдау, өзара сабаққа қатысу, мектеп құжаттарымен сауатты жұмыстану жолдары көрсетілді. Тәлімгерлердің үлгілі сабақтары, лекциялары, кеңестері, коучинг, тренингтер, панорамалық сабақтары, шебер- сыныптары, сауалнамалары, түрлі іскерлік, рольдік, спорттық ойындары жастардың қызығушылықтарын оятып, жұмыстануға үлкен құлшыныспен, жаңа идеялармен кірісті.

Кәсіби шеберліктерін арттыруға арналған онкүндікті қорытындылаған жас мамандар жетекшілік жасап отырған тәлімгерлеріне ризашылықтарын білдіріп, болашақ ұстаздық өмірлеріне жан- жақты әдістемелік көмек алғандарын, оқып үйренгендерін практика жүзінде қолданып, жинақтаған тәжірибелерін алдағы сабақтарында пайдаланып, осы арқылы оқу сапасының артатындығына сенім білдіріп тарқасты.

Бүгінгі жас маман – ертеңгі ұлағатты ұстаздардың орнын басатын, олардан үлгі алатын, шәкірттердің сүйікті ұстазына айналатын тұлға болуына мектеп ұжымының ықпалы зор. Сондықтан, жас мамандарды тәрбиелеп, жақсы ұстаз деңгейіне дейін көтеруге жұмыстанайық.

Сөзімді түйіндей келе, тәуелсіз Қазақстанның тұңғыш Президенті Н.Ә. Назарбаевтың «Еліміздің ертеңі - бүгінгі жас ұрпақтың қолында, ал жас ұрпақтың тағдыры – ұстаздардың қолында» деген салмақты ойымен аяқтағым келеді. Ұрпақ тағдыры арқылы тұтас бір ұлттың бесігін тербейтін, мемлекет пен қоғамның тынысы мен тарихына үн қосатын замана тұлғалары – болашақ жастар, жас мамандар екендігі даусыз. Олай болса, ізденісті серік еткен әрбір жас маманға тек сәттілік тілейміз.

Мектеп- гимназиясы директорының

әдістемелік жұмыстар жөніндегі орынбасары Диярова Лариса Әуелбекқызы
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Всем учителям

Категория: Прочее

Целевая аудитория: Прочее.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
?стазды? еткен жалыкпас

Автор: Диярова Лариса Ауелбековна

Дата: 10.12.2015

Номер свидетельства: 264542

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

Распродажа видеоуроков!
ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства