kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Сыбайлас жем?орлы? - ?о?амны? жегі ??рты

Нажмите, чтобы узнать подробности

       Тамыры тере?ге кеткен жем?орлы?ты?  б?гінгі де?гейі ала?даушылы? тудырып отыр?аны орынды. Б?л жа?даймен елімізді? ?рбір т?р?ыны к?нделікті кездесіп т?рады десек, арты? айт?анды? емес. Сыбайлас жем?орлы? – за? б?зушылы?ты? е? ?лкен т?рі. ?о?амны? ?рбір м?шесі, ?аза?станны? ?рбір азаматы т?йткілді т?бірімен жою?а белсенді т?рде араласуы міндетті.

   Т?уелсіздік ал?аннан бері сыбайлас жем?орлы?пен к?реске мемлекеттік де?гейде аса ма?ызды м?н беріліп, мемлекеттік билікті? барлы? тарма?тарымен сыбайлас жем?орлы?ты? алдын -  алу шаралары белгіленуде.

   ?аза?стан Республикасыны? «Сыбайлас жем?орлы??а ?арсы к?рес туралы» За?ы азаматтарды? ???ы?тары мен бостанды?тарын ?ор?ау?а, сыбайлас жем?орлы? к?ріністерінен туындайтын ?ауіп-?атерден  ?аза?стан Республикасыны? ?лтты? ?ауіпсіздігін ?амтамасыз етуге, сыбайлас жем?орлы??а байланысты ???ы? б?зушылы?ты? алдын алу, аны?тау, оларды? жолын кесу ж?не ашу, оларды? зардаптарын жою ж?не кін?лілерді жауап?а тарту ар?ылы мемлекеттік органдарды?, мемлекеттік міндеттерді ат?аратын лауазымды ж?не бас?а да адамдарды?, сондай-а? олар?а те?естірілген адамдарды? тиімді ?ызметін ?амтамасыз етуге ба?ыттал?ан ж?не сыбайлас жем?орлы??а ?арсы к?ресті? негізгі принциптерін ай?ындап, сыбайлас жем?орлы??а байланысты ???ы? б?зушылы?ты? т?рлерін, сондай-а? жауаптылы?ты? пайда болу жа?дайларын белгілейді.

     Сонымен ?атар мемлекеттік ?ызмет ж?йесіндегі сыбайлас жем?орлы?ты? алдын алу?а ж?не болдырмау?а ба?ыттал?ан белгілі-бір шектеулер сыбайласты?ты тежеуге негіз болды.  Сыбайлас жем?орлы?пен к?рес – к?пті? белсене ат салысатын ісі. Осы?ан байланысты, ?рбір мемлекеттік органдарда сыбайлас жем?орлы?ты? алдын алу ж?не болдырмау ма?сатында іс-шаралар жоспарлары жасалынып ат?арылуда.

     Ма??ыстау облысы білім бас?армасыны? 19 ?а?тар 2015 жыл?ы №17 Н? «Сыбайлас жем?орлы??а ?арсы к?рес ж?ніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы» б?йры?ы аясында мектеп пен балаба?шада сыбайлас жем?орлы?ты? алдын- алу ж?не оларды жасау?а ы?пал ететін себептер мен жа?дайларды болдырмау ма?сатында?ы б?йры?ын, ауданды? білім беру б?ліміні? 19.05.2015 жыл?ы №141 санды б?йры?ын негізге ала отырып,  Бейнеу ауданы «?стірт орта мектебі»  мемлекеттік  мекемесінде 2015 жылды?  25 мамыры мен 25 маусым аралы?ында  «Мектеп пен балаба?шада сыбайлас жем?орлы??а жол жо?» акциясы барысында 27.05.2015 ж. к?ні директорды? т?рбие ісі ж?ніндегі орынбасары К.Ма?сымбайды? ?йымдастыруымен  м??алімдер арасында «Сыбайлас жем?орлы??а ?арсы к?рес орта? парызымыз» та?ырыбында д??гелек ?стел ?ткізілді. О?ан 62 м??алім ?атысты.

     29.05.2015 ж. к?ні директорды? т?рбие ісі ж?ніндегі орынбасары К.Ма?сымбай «Сыбайлас жем?орлы?ты ?алай т?сінеміз?» та?ырыбында мекеме ?ызметкерлерімен 10- сынып о?ушыларынан сауалнама алды. О?ан т?лгел ?ызметкерлермен, 42 о?ушы ?атыстырылды.

     03.06.2015ж. к?ні директорды? т?рбие ісі ж?ніндегі орынбасары К.Ма?сымбай ?ызметкерлер арасында «Сыбайлас жем?орлы?ты? салдары ж?не оны? алдын алу» та?ырыбында баяндама о?ыды. О?ан 51 ?ызметкер ?атысты.

     10.06.2015ж. к?ні  «Сыбайлас жем?орлы??а ?арсы к?рес орта? парызымыз» та?ырыбында Жас Отан жастар ?йымыны? директоры  Р.Тайшыбаевпен 9-11- сынып о?ушыларымен   кездесу ?ткізілді. Онда сыбайлас жем?орлы?ты? жиі бой к?рсететін, е? ?ауіпті т?рі-пара?орлы?. Бірінші кезекте пара беруді? себептерін, пара алуды? жа?дайларын т?п-тамырын жою ?шін ?о?ам болып белсенділік танытуымыз ?ажет. Я?ни пара беру де, пара алу да пайдалы болмайтындай, ?лкен ?ылмыс ретінде саналатындай жа?дай екені жайында т?сініктер берілді.

     19.06.2015ж. к?ні мектеп инспекторы С.Махмутовты? ?йымдастыруымен «Сыбайлас жем?орлы??а ?арсы к?рес мемлекеттік саясатты? басты ба?ыты» та?ырыбында ?ызметкерлер арасында д??гелек ?стел ?ткізілді.

    Онда мемлекеттік ?ызметшілерді? сыбайлас жем?орлы? ?ылмыстар ж?не осы т?р?ыда?ы ???ы? б?зушылы?тармен айналысуыны? негізгі себептері мыналар болып табылады: -мемлекеттік ?ызметшілерді? ???ы?ты? білім д?режесіні? т?мен болуы; -???ы? б?зушылы??а нем??райды ?арайтын, ?ызметтік т?ртібі т?мен кейбір мемлекеттік органдар; -кейбір мемлекеттік ?ызметшілерді? мемлекет м?ддесін емес, ?зіні? жеке басыны? жайын к?йттеуі? н?тижесінде жем?орлы?ты? болатынын айтып ?тті.

Просмотр содержимого документа
«Сыбайлас жем?орлы? - ?о?амны? жегі ??рты »

  Тамыры тереңге кеткен жемқорлықтың  бүгінгі деңгейі алаңдаушылық тудырып отырғаны орынды. Бұл жағдаймен еліміздің әрбір тұрғыны күнделікті кездесіп тұрады десек, артық айтқандық емес. Сыбайлас жемқорлық – заң бұзушылықтың ең үлкен түрі. Қоғамның әрбір мүшесі, Қазақстанның әрбір азаматы түйткілді түбірімен жоюға белсенді түрде араласуы міндетті.

Тәуелсіздік алғаннан бері сыбайлас жемқорлықпен күреске мемлекеттік деңгейде аса маңызды мән беріліп, мемлекеттік биліктің барлық тармақтарымен сыбайлас жемқорлықтың алдын -  алу шаралары белгіленуде.

Қазақстан Республикасының «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Заңы азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауға, сыбайлас жемқорлық көріністерінен туындайтын қауіп-қатерден Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, сыбайлас жемқорлыққа байланысты құқық бұзушылықтың алдын алу, анықтау, олардың жолын кесу және ашу, олардың зардаптарын жою және кінәлілерді жауапқа тарту арқылы мемлекеттік органдардың, мемлекеттік міндеттерді атқаратын лауазымды және басқа да адамдардың, сондай-ақ оларға теңестірілген адамдардың тиімді қызметін қамтамасыз етуге бағытталған және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің негізгі принциптерін айқындап, сыбайлас жемқорлыққа байланысты құқық бұзушылықтың түрлерін, сондай-ақ жауаптылықтың пайда болу жағдайларын белгілейді.

Сонымен қатар мемлекеттік қызмет жүйесіндегі сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға және болдырмауға бағытталған белгілі-бір шектеулер сыбайластықты тежеуге негіз болды. Сыбайлас жемқорлықпен күрес – көптің белсене ат салысатын ісі. Осыған байланысты, әрбір мемлекеттік органдарда сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және болдырмау мақсатында іс-шаралар жоспарлары жасалынып атқарылуда.

Маңғыстау облысы білім басқармасының 19 қаңтар 2015 жылғы №17 НҚ «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы» бұйрығы аясында мектеп пен балабақшада сыбайлас жемқорлықтың алдын- алу және оларды жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды болдырмау мақсатындағы бұйрығын, аудандық білім беру бөлімінің 19.05.2015 жылғы №141 санды бұйрығын негізге ала отырып, Бейнеу ауданы «Үстірт орта мектебі» мемлекеттік мекемесінде 2015 жылдың 25 мамыры мен 25 маусым аралығында «Мектеп пен балабақшада сыбайлас жемқорлыққа жол жоқ» акциясы барысында 27.05.2015 ж. күні директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары К.Мақсымбайдың ұйымдастыруымен мұғалімдер арасында «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес ортақ парызымыз» тақырыбында дөңгелек үстел өткізілді. Оған 62 мұғалім қатысты.


29.05.2015 ж. күні директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары К.Мақсымбай «Сыбайлас жемқорлықты қалай түсінеміз?» тақырыбында мекеме қызметкерлерімен 10- сынып оқушыларынан сауалнама алды. Оған түлгел қызметкерлермен, 42 оқушы қатыстырылды.


03.06.2015ж. күні директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары К.Мақсымбай қызметкерлер арасында «Сыбайлас жемқорлықтың салдары және оның алдын алу» тақырыбында баяндама оқыды. Оған 51 қызметкер қатысты.


10.06.2015ж. күні «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес ортақ парызымыз» тақырыбында Жас Отан жастар ұйымының директоры Р.Тайшыбаевпен 9-11- сынып оқушыларымен кездесу өткізілді. Онда сыбайлас жемқорлықтың жиі бой көрсететін, ең қауіпті түрі-парақорлық. Бірінші кезекте пара берудің себептерін, пара алудың жағдайларын түп-тамырын жою үшін қоғам болып белсенділік танытуымыз қажет. Яғни пара беру де, пара алу да пайдалы болмайтындай, үлкен қылмыс ретінде саналатындай жағдай екені жайында түсініктер берілді.19.06.2015ж. күні мектеп инспекторы С.Махмутовтың ұйымдастыруымен «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес мемлекеттік саясаттың басты бағыты» тақырыбында қызметкерлер арасында дөңгелек үстел өткізілді.

Онда мемлекеттік қызметшілердің сыбайлас жемқорлық қылмыстар және осы тұрғыдағы құқық бұзушылықтармен айналысуының негізгі себептері мыналар болып табылады: -мемлекеттік қызметшілердің құқықтық білім дәрежесінің төмен болуы; -құқық бұзушылыққа немқұрайды қарайтын, қызметтік тәртібі төмен кейбір мемлекеттік органдар; -кейбір мемлекеттік қызметшілердің мемлекет мүддесін емес, өзінің жеке басының жайын күйттеуің нәтижесінде жемқорлықтың болатынын айтып өтті.
Маңғыстау облысы Бейнеу ауданы

«Үстірт орта мектеб» ММ директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары

Назым Жанадилқызы


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Всем учителям

Категория: Прочее

Целевая аудитория: Прочее

Скачать
Сыбайлас жем?орлы? - ?о?амны? жегі ??рты

Автор: Аманова Назым Жанадиловна

Дата: 23.06.2015

Номер свидетельства: 221102

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

Распродажа видеоуроков!
ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства