kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

О?ЫТУ МЕН О?УДА ?ЗГЕРІС ТУРАЛЫ М??АЛІМНІ? ЕСЕБІ

Нажмите, чтобы узнать подробности

О?ЫТУ МЕН О?УДА ?ЗГЕРІС ТУРАЛЫ М??АЛІМНІ? ЕСЕБІ

Осы ?шінші (базалы?) де?гейлі курс барысын ?тіп, мен о?ушыларды о?у?а, білімді ?здігінен ?алай алу?а ?йрету керек екенін ?йреніп. Т?жірибе кезінде теорияны т?жірибемен ?штастырып, жа?а ?діс – т?сілдер саба?ты ?алай  ?згертетініне к?зім жетіп отыр.  7 модульді саба?тарда ?олдану барысында о?ушылар жа?а материалды ?здері ме?гереді, ?здері ба?алайды, де?гейлік тапсырмалар орындайды, ?з ойларын, идеяларын еркін жеткізе алады.

Ба?дарламаны? идеясын іске асыру барысында педагогикалы? ?жымда?ы серіктестік керек, сонымен ?атар ба?ылау мен рефлексия кезіндегі ба?алы болып саналатын ?ріптестерімізді? ?олдауы, т?жірибиесімен ж?не білімімен алмасуы, ?рт?рлі ке?естермен, консультациялар, коучингтер керектігін т?сіндім. Мен мектептегі ж?мысымды ж?не курс ба?дарламасыны? идеясын іске асыру барысында ?з ?дістемелік бірлестігімнен бір  м??алім, биология ж?не тарих п?ндеріні?  м??алімдеріне т?лімгерлік ж?мысын ат?арамын. Е? ма?ыздысы: курс ба?дарламасын ме?герген м??алімдерді? ке?есі, олар ?з тарапынан ?андай ?иынды?тар?а тап бол?андарына, ?ызы?ушылы?ы т?мен ж?не дарынды, талантты о?ушылармен тиімді ж?мыс ?йымдастыру жолдарын ай?ындады.        ?з тарапымнан сол м??алімдерге дидактикалы? материалдармен к?мектесіп, т?жірибе алмасып отырамын. Сонымен ?атар 2013- 2014 о?у жылында мектеп к?леміндегі ?ткізілген коучингтерге ?атысып оны ж?ргізуді бастадым.?ріптестерімні? ашы? саба?тарына ?атысып отырдым. Ал осы 2014-2015 о?у жылынан бастап ?алалы? ж?не облысты? шы?армашылы? топтарды? м?шесімін ж?не мектеп жоспар бойынша ж?ргізілетін коучингтер мен ашы? саба?тар ?ткізіп жатырмын.  9 «А» сыныбына ОМЖ бастап ?ыс?а мерзімдік жоспар ??растырдым.  Орта мерзімді жоспарлау-б?л о?ыту ж?не о?у т?жірибесіндегі Ба?дарламаны? жеті модулі ?алай ы?палдастырыл?аны к?рсетілген тізбектелген саба?тар топтамасыны? ашы? картасы. Саба? ??растыр?ан сайын ОМЖ-?а коррекция жасалып отырады.Себебі саба? беру зерттеушілік ба?ытта жасал?анды?тан, саба?ты? мазм?ны, о?ытуды? ?діс-т?сілдерді? та?дауы диалогтік о?ытуды? о?ушыларды? байланыстырып с?йлеу ?рекетіне ?сері ?андай? негізінде болды. Саба?та тілдік ?арым-?атынас ж?пты?, топты?, ?жымды? жолмен ж?зеге асатыны ?арастырыл?ан. Себебі б?л ?алып бойынша б?кіл тілдік материал диалогті? негізінде ме?геріледі. Саба? кезінде мен А,В,С  о?ушыларды ба?ылау?а алдым.?лгерімі жа?сы о?ушы саба? бойынша диалогкке т?се алады, к?рделі с?ра?тар ??растыра алады сонымен ?атар к?рделі с?ра?тар?а жауап ?айтарып д?лелдеме бере алады. Ал ?лгерімі орташа о?ушы м?тінді о?ып аударады, мазм?нын т?сінеді, ашы? с?ра? ??растырды.?лгерімі т?мен о?ушы с?здік ар?ылы аударады біра? ?з ойын толы? жеткізе алмайды.

О?ыту барысында негізгі факторлар?а то?талар болсам, о?ушыларды? білім алу ?дерісін т?сінуі, нені о?у керектігін ?йренуі, ?зін-?зі реттеуі, о?у н?тижелерін ба?алауды игеруі.Мысалы: «А» де?гейдегі «В» де?гейіне ?тті.Сыныпта?ы екі о?ушыны? білім де?гейі «4»-тен «5» ба?а?а к?терілді. О?ушылармен ж?мыс жасау барысында оларды? пайымдаулары, к?з?арастары мен білім де?гейлерін аны?тап алу ?ажет. О?ушылар ?здері о?уды? ?ажетті екенін, оны ?мірде де ?з ?ажетіне ?олдана білу керек екенін сезінуі керек. Сонда ?ана оларды? о?у?а деген ынтасы артады.

О?ушыларды ж?мыс істеуге ба?ыттау ?шін психологиялы? ахуалды жа?сарту керек. Саба?тарымда о?ушыларды мада?тау, ?олпаштауды жиі ?олдану ар?ылы о?у?а ынталандырдым ж?не де топпен ж?мыс ар?ылы оларды? барлы?ыны? белсенділігін арттырып отырамын. О?ытуда бірінші баланы? ?зін-?зі реттелуіне жа?дай жасап, ?йрету ?ажет. О?ушыны о?уда белсенді ету ?шін оны? нені білетіні мен не білмейтіндігіне к??іл б?лдім. О?ушы?а жас ерекшелігіне ?арай с?ра?тар мен тапсырмалар беру барысында, оларды орындауына уа?ыт б?ліп, ты?дап, т?сіністікпен ?арап, бірін-бірі о?ытуына м?мкіндік жасадым. Сонда олар ?здеріне деген жауапкершілікті сезінді, ?зіне деген сенімі к?шейіп, о?у?а деген ?ызы?ушылы?тары артты. Білім ?дерісіні? н?тижелі болуы о?ушыны? ?здігінен ме?геріп, ?зі ?шін о?у керектігін т?сінуі болып табылады. О?ушыларды? ?ткен та?ырыптардан ал?ан білімі жа?а материалдарды игеруде бастау болатыны белгілі. Сонды?тан жа?а та?ырыпты игерту барысында ?ткенмен байланыстырып, о?ушыларды? та?ырыпты ашуына у?ж ту?ызып отырамын. Ба?дарламаны? идеясына сай о?ушылар топты? ж?мыстар?а бейімделді. Сыни т?р?ыдан ойлау?а ?йренді. Ба?алау?а ?йренді.

О?ушыларды? сыни т?р?ыдан ойлауын ?штау ж?не ?йымдастырыл?ан ?рекеттерге баулу ?шін оларды? топпен ж?мыс жасап, белсенділік к?рсетуіне жа?дай жасадым. Осы ма?сатта саба?тарымда «Ми?а шабуыл», «Жигсо», «Та?ырыпты? теннис», «Серпілген сауал», «Ба?даршам», «Кубизм», «Рольдік ойын», «Бес ереже», «К?рші?мен с?йлес», «Бас барма?»,   «Детальді толы?тыру», «Т?рлі т?сті жол» ж?не т. б.

 Саба? барысында кездескен с?ра?тарды, кедергілерді ?алай жою керектігін о?ушыларды? ?здерімен пікірлесу ар?ылы дамытып отырдым. О?ушылар?а та?ырып?а ?атысты жо?ары д?режелі с?ра?тар бере отырып, оларды? ойлау де?гейін ба?ыладым. 

Диалогтік о?ыту білім сапасын арттыру?а к?п к?мегін тигізеді.  Диалогтік о?ыту баланы? білімін жетілдіруде к?бірек ?олданылады. Саба?тарымда ??гімелесуді? ?ш т?рін: топты? ??гіме, ??гіме-дебат, зерттеушілік ??гіме т?рлерін тиімді ?олдандым. Топты? ??гіме білім алмасу ма?сатында ж?ргізілді. О?ушыларды? барлы?ы топты? ??гімеге белсенді т?седі. Ал ??гіме-дебат кезінде пікірталас?а т?су кезінде ?лгерімі жо?ары, талантты ж?не дарынды о?ушыларды? белсенділігі артады. Зерттеушілік ??гімеге т?су кезінде к?шбасшыны? топ м?шелеріне жетекші с?ра?тар ?ойып, ??гімені ?рбіте білуімен байланысты болды.

Жа?а та?ырыпты игеру кезе?інде с?ра?-жауап ?дісін ?олдану ар?ылы о?ушыларды? тіл байлы?ын арттырып отырдым. С?ра? ?оюды? ?лгісін «бастама-жауап-кейінгі ?рекет» нысаны бойынша ??растырдым. Мысалы:  «?аза?ты? ?андай д?ст?рлерін білесі?дер?» деген с?ра? ?ойдым. О?ушы жауабынан кейінгі ?рекет – бас?а о?ушылар?а толы?тыруды ?тіну, ?зімні? тарапымнан о?ушы жауабын ??птау, мада?тау болды.

Ал саба?тарымны? негізгі, бекіту кезе?дерінде с?ра? ?оюды? т?рткі болу, сына?тан ?ткізу ж?не ?айта ба?ыттау сия?ты ?р т?рлі техникаларын ?олдандым. ?ткен та?ырыпты еске т?сіру ж?не жа?а та?ырып?а к?шу кезіндегі диалогтік о?ытуды? тиімді екенін бай?адым.

О?ыту ?шін ба?алауда о?ушы ?зін-?зі реттеу ар?ылы ?з білім де?гейін ба?алайды, білімін жа?сартады, саба??а деген белсенділігі артып, ?ызы?ушылы?ы оянады, ?зін-?зі, бірін-бірі ба?алауды ?йренеді.

?з іс-т?жірибемде к?бінесе о?ушыларды ?зін-?зі, бірін-бірі ба?алауына баса назар аудардым. Ба?алау о?ушыларды? ?з-?зіні?, бас?аларды? ойлары мен ж?мыс жасауын ба?ылау болып табылатынды?тан о?ушы ?зіні? ойлауын, т?сінуін, т?ртібін ?ада?алап отыруды ?йренеді, да?ды ?алыптасады. М?ны іс-т?жірибе жасау барысында бай?адым. Балалар?а  т?рлі ба?алау ?дістерін ?олданып к?рдім. М?нда?ы ма?сатым, о?ыту ?шін ба?алауды? ?ай т?рі ы??айлы екенін ба?дарлау болды. Ал?аш?ы саба?тарымда ба?алау кезінде ?иынды?тар болды, ба?алау барысында o?ушылар ?здеріне жо?ары ба?а беріп, бірін-бірі к?термеледі. Біра? келесі саба?тар барысында олар ба?алау критерийлері ар?ылы ба?алау?а т?селді, саба?та?ы ба?алауды? ма?ыздылы?ын т?сінді. Білімін жа?сарту ?шін ба?алауды т?сінді. Тапсырманы бере отырып, оларды? іс-?рекетін, ?зара ??гімелерін, пікірлерін, жауаптарын ты?дап, ба?ылап отырдым ж?не де о?ыту ?шін ба?алау ?орытындысына с?йене отырып, баланы ары ?арай дамытуды ойластырдым. Б?л ары ?арай ?зіні? н?тижесін, білім де?гейін к?теру ?шін не істеу ?ажеттігін т?сінуіне м?мкіндік берді. ?орыта келгенде ба?алауды? о?ушыларды? ?зін-?зі ба?алауы, о?у?а деген ?ызы?ушылы?ын арттырып, білім алу?а к?п к?мегін тигізеді, ?здеріні? о?уын ?алай жа?сарту?а болатынын т?сінеді. О?ушыларды? к?шбасшы? ?абілетіні? дамуына да м?мкіндік береді.

О?ушыны? бойынан талантты бай?ай отырып, м??алімдерді?, ата-аналарды?, достарыны? пікірін ты?дай отырып, ары ?арай дамуына ы?пал жасауымыз ?ажет. Жас балалар?а ?з талантын к?рсету ?иын?а со?уы м?мкін. Дарынды балаларды ?р т?рлі жа?дайда аны?тау?а болады. Баланы? бірі ?зін к?рсетіп, ал?а ?мтылса, ал біреулері ?з oйын ?орытып жина?та?анмен ?зін к?рсете алмайтын т?йы? о?ушылар да бар. ?з саба?тарыма то?талсам, баланы? ж?мыс жасау барысын ба?ылаймын. Шы?армашылы? ж?мыстарды орындау кезінде оларды? ерекше ?абілеттерін бай?адым. Дарынды бала топпен ж?мыс кезінде де ?з ойын салма?тап, тапсырманы ?алай орындау ?ажеттігін тез ойланып, ?зін-?зі реттеді, на?ты, ж?йелі ж?мыс жасады.

 О?ушыны? дарындылы?ы жо?ары д?режелі с?ра?тар?а жауап беру ж?не к?рделі тапсырмаларды орындау кезінде бай?алды. Оларды? есте са?тау ?абілеттері жo?ары бол?анды?тан, а?паратты ?з ?ажетіне пайдалана алды.  Кездесетін кедергілерді шешу жолдары: ынтыма?тасты? атмосфераны ?алыптастыру, диалогтік ?арым-?атынасты ны?айту, о?ушылар?а критерийлер жасату.

Келесі ?адам: Ба?дарламаны? идеясын мектептегі бас?а сыныптар?а саба? ж?ргізген кезде ж?зеге асыру.

Дарынды ж?не талантты о?ушыларды дамыту. Балаларды? метатанымды? потенциялын дамыту.

?oрыта келе, саба? беруге, м??алімні? ж?мысына ?лкен ?згерістер енгізу керек екеніне к?зім жетті. Е? бастысы о?ушы?а к?з?арасым ?згерді. Бай?а?аным о?ушыларымны? да мені? саба?ыма ?ызы?а келетінін болды. ?йткені саба?та ба?ыттаушы р?лін ат?арып,  ба?ылауды? орнына о?ушыны ынталандырдым. М?жб?рлеуді? орнына ке?ес беруге к?зім жетті. Б?йры? беріп тексеруді? орнына к?мек к?рсеттім.

О?ушы мен м??алімні? арасында?ы ?арым – ?атынас ?алай ?згергеніне к?зім жетті. Саба? ?ызы?ты ?ту ?шін 7 мoдульді ы?палдастырып, саба? беруді ары ?арай жетілдіремін. Осы жа?а форматты курстан ?ту ар?ылы мені? м??алімдік ??зырлы?ым артып, о?ушыларды сапалы да табысты o?ыту туралы ба?дарламаны? идеясын ж?зеге асырамын деп ойлаймын.

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«О?ЫТУ МЕН О?УДА ?ЗГЕРІС ТУРАЛЫ М??АЛІМНІ? ЕСЕБІ »

Абенова Гүлзия Қаирбековна


Павлодар қаласыОҚЫТУ МЕН ОҚУДА ӨЗГЕРІС ТУРАЛЫ МҰҒАЛІМНІҢ ЕСЕБІ


Осы үшінші (базалық) деңгейлі курс барысын өтіп, мен оқушыларды оқуға, білімді өздігінен қалай алуға үйрету керек екенін үйреніп. Тәжірибе кезінде теорияны тәжірибемен ұштастырып, жаңа әдіс – тәсілдер сабақты қалай өзгертетініне көзім жетіп отыр. 7 модульді сабақтарда қолдану барысында оқушылар жаңа материалды өздері меңгереді, өздері бағалайды, деңгейлік тапсырмалар орындайды, өз ойларын, идеяларын еркін жеткізе алады.

Бағдарламаның идеясын іске асыру барысында педагогикалық ұжымдағы серіктестік керек, сонымен қатар бақылау мен рефлексия кезіндегі бағалы болып саналатын әріптестеріміздің қолдауы, тәжірибиесімен және білімімен алмасуы, әртүрлі кеңестермен, консультациялар, коучингтер керектігін түсіндім. Мен мектептегі жұмысымды және курс бағдарламасының идеясын іске асыру барысында өз әдістемелік бірлестігімнен бір мұғалім, биология және тарих пәндерінің мұғалімдеріне тәлімгерлік жұмысын атқарамын. Ең маңыздысы: курс бағдарламасын меңгерген мұғалімдердің кеңесі, олар өз тарапынан қандай қиындықтарға тап болғандарына, қызығушылығы төмен және дарынды, талантты оқушылармен тиімді жұмыс ұйымдастыру жолдарын айқындады. Өз тарапымнан сол мұғалімдерге дидактикалық материалдармен көмектесіп, тәжірибе алмасып отырамын. Сонымен қатар 2013- 2014 оқу жылында мектеп көлеміндегі өткізілген коучингтерге қатысып оны жүргізуді бастадым.Әріптестерімнің ашық сабақтарына қатысып отырдым. Ал осы 2014-2015 оқу жылынан бастап қалалық және облыстық шығармашылық топтардың мүшесімін және мектеп жоспар бойынша жүргізілетін коучингтер мен ашық сабақтар өткізіп жатырмын. 9 «А» сыныбына ОМЖ бастап қысқа мерзімдік жоспар құрастырдым. Орта мерзімді жоспарлау-бұл оқыту және оқу тәжірибесіндегі Бағдарламаның жеті модулі қалай ықпалдастырылғаны көрсетілген тізбектелген сабақтар топтамасының ашық картасы. Сабақ құрастырған сайын ОМЖ-ға коррекция жасалып отырады.Себебі сабақ беру зерттеушілік бағытта жасалғандықтан, сабақтың мазмұны, оқытудың әдіс-тәсілдердің таңдауы диалогтік оқытудың оқушылардың байланыстырып сөйлеу әрекетіне әсері қандай? негізінде болды. Сабақта тілдік қарым-қатынас жұптық, топтық, ұжымдық жолмен жүзеге асатыны қарастырылған. Себебі бұл қалып бойынша бүкіл тілдік материал диалогтің негізінде меңгеріледі. Сабақ кезінде мен А,В,С оқушыларды бақылауға алдым.Үлгерімі жақсы оқушы сабақ бойынша диалогкке түсе алады, күрделі сұрақтар құрастыра алады сонымен қатар күрделі сұрақтарға жауап қайтарып дәлелдеме бере алады. Ал үлгерімі орташа оқушы мәтінді оқып аударады, мазмұнын түсінеді, ашық сұрақ құрастырды.Үлгерімі төмен оқушы сөздік арқылы аударады бірақ өз ойын толық жеткізе алмайды.

Оқыту барысында негізгі факторларға тоқталар болсам, оқушылардың білім алу үдерісін түсінуі, нені оқу керектігін үйренуі, өзін-өзі реттеуі, оқу нәтижелерін бағалауды игеруі.Мысалы: «А» деңгейдегі «В» деңгейіне өтті.Сыныптағы екі оқушының білім деңгейі «4»-тен «5» бағаға көтерілді. Оқушылармен жұмыс жасау барысында олардың пайымдаулары, көзқарастары мен білім деңгейлерін анықтап алу қажет. Оқушылар өздері оқудың қажетті екенін, оны өмірде де өз қажетіне қолдана білу керек екенін сезінуі керек. Сонда ғана олардың оқуға деген ынтасы артады.

Оқушыларды жұмыс істеуге бағыттау үшін психологиялық ахуалды жақсарту керек. Сабақтарымда оқушыларды мадақтау, қолпаштауды жиі қолдану арқылы оқуға ынталандырдым және де топпен жұмыс арқылы олардың барлығының белсенділігін арттырып отырамын. Оқытуда бірінші баланың өзін-өзі реттелуіне жағдай жасап, үйрету қажет. Оқушыны оқуда белсенді ету үшін оның нені білетіні мен не білмейтіндігіне көңіл бөлдім. Оқушыға жас ерекшелігіне қарай сұрақтар мен тапсырмалар беру барысында, оларды орындауына уақыт бөліп, тыңдап, түсіністікпен қарап, бірін-бірі оқытуына мүмкіндік жасадым. Сонда олар өздеріне деген жауапкершілікті сезінді, өзіне деген сенімі күшейіп, оқуға деген қызығушылықтары артты. Білім үдерісінің нәтижелі болуы оқушының өздігінен меңгеріп, өзі үшін оқу керектігін түсінуі болып табылады. Оқушылардың өткен тақырыптардан алған білімі жаңа материалдарды игеруде бастау болатыны белгілі. Сондықтан жаңа тақырыпты игерту барысында өткенмен байланыстырып, оқушылардың тақырыпты ашуына уәж туғызып отырамын. Бағдарламаның идеясына сай оқушылар топтық жұмыстарға бейімделді. Сыни тұрғыдан ойлауға үйренді. Бағалауға үйренді.

Оқушылардың сыни тұрғыдан ойлауын ұштау және ұйымдастырылған әрекеттерге баулу үшін олардың топпен жұмыс жасап, белсенділік көрсетуіне жағдай жасадым. Осы мақсатта сабақтарымда «Миға шабуыл», «Жигсо», «Тақырыптық теннис», «Серпілген сауал», «Бағдаршам», «Кубизм», «Рольдік ойын», «Бес ереже», «Көршіңмен сөйлес», «Бас бармақ», «Детальді толықтыру» , «Түрлі түсті жол» және т. б.

Сабақ барысында кездескен сұрақтарды, кедергілерді қалай жою керектігін оқушылардың өздерімен пікірлесу арқылы дамытып отырдым. Оқушыларға тақырыпқа қатысты жоғары дәрежелі сұрақтар бере отырып, олардың ойлау деңгейін бақыладым.

Диалогтік оқыту білім сапасын арттыруға көп көмегін тигізеді. Диалогтік оқыту баланың білімін жетілдіруде көбірек қолданылады. Сабақтарымда әңгімелесудің үш түрін: топтық әңгіме , әңгіме-дебат, зерттеушілік әңгіме түрлерін тиімді қолдандым. Топтық әңгіме білім алмасу мақсатында жүргізілді. Оқушылардың барлығы топтық әңгімеге белсенді түседі. Ал әңгіме-дебат кезінде пікірталасқа түсу кезінде үлгерімі жоғары, талантты және дарынды оқушылардың белсенділігі артады. Зерттеушілік әңгімеге түсу кезінде көшбасшының топ мүшелеріне жетекші сұрақтар қойып, әңгімені өрбіте білуімен байланысты болды.

Жаңа тақырыпты игеру кезеңінде сұрақ-жауап әдісін қолдану арқылы оқушылардың тіл байлығын арттырып отырдым. Сұрақ қоюдың үлгісін «бастама-жауап-кейінгі әрекет» нысаны бойынша құрастырдым. Мысалы: «Қазақтың қандай дәстүрлерін білесіңдер?» деген сұрақ қойдым. Оқушы жауабынан кейінгі әрекет – басқа оқушыларға толықтыруды өтіну, өзімнің тарапымнан оқушы жауабын құптау, мадақтау болды.

Ал сабақтарымның негізгі, бекіту кезеңдерінде сұрақ қоюдың түрткі болу, сынақтан өткізу және қайта бағыттау сияқты әр түрлі техникаларын қолдандым. Өткен тақырыпты еске түсіру және жаңа тақырыпқа көшу кезіндегі диалогтік оқытудың тиімді екенін байқадым.

Оқыту үшін бағалауда оқушы өзін-өзі реттеу арқылы өз білім деңгейін бағалайды, білімін жақсартады, сабаққа деген белсенділігі артып, қызығушылығы оянады, өзін-өзі, бірін-бірі бағалауды үйренеді.

Өз іс-тәжірибемде көбінесе оқушыларды өзін-өзі, бірін-бірі бағалауына баса назар аудардым. Бағалау оқушылардың өз-өзінің, басқалардың ойлары мен жұмыс жасауын бақылау болып табылатындықтан оқушы өзінің ойлауын, түсінуін, тәртібін қадағалап отыруды үйренеді, дағды қалыптасады. Мұны іс-тәжірибе жасау барысында байқадым. Балаларға түрлі бағалау әдістерін қолданып көрдім. Мұндағы мақсатым, оқыту үшін бағалаудың қай түрі ыңғайлы екенін бағдарлау болды. Алғашқы сабақтарымда бағалау кезінде қиындықтар болды, бағалау барысында oқушылар өздеріне жоғары баға беріп, бірін-бірі көтермеледі. Бірақ келесі сабақтар барысында олар бағалау критерийлері арқылы бағалауға төселді, сабақтағы бағалаудың маңыздылығын түсінді. Білімін жақсарту үшін бағалауды түсінді. Тапсырманы бере отырып, олардың іс-әрекетін, өзара әңгімелерін, пікірлерін, жауаптарын тыңдап, бақылап отырдым және де оқыту үшін бағалау қорытындысына сүйене отырып, баланы ары қарай дамытуды ойластырдым. Бұл ары қарай өзінің нәтижесін, білім деңгейін көтеру үшін не істеу қажеттігін түсінуіне мүмкіндік берді. Қорыта келгенде бағалаудың оқушылардың өзін-өзі бағалауы, оқуға деген қызығушылығын арттырып, білім алуға көп көмегін тигізеді, өздерінің оқуын қалай жақсартуға болатынын түсінеді. Оқушылардың көшбасшық қабілетінің дамуына да мүмкіндік береді.

Оқушының бойынан талантты байқай отырып, мұғалімдердің, ата-аналардың, достарының пікірін тыңдай отырып, ары қарай дамуына ықпал жасауымыз қажет. Жас балаларға өз талантын көрсету қиынға соғуы мүмкін. Дарынды балаларды әр түрлі жағдайда анықтауға болады. Баланың бірі өзін көрсетіп, алға ұмтылса, ал біреулері өз oйын қорытып жинақтағанмен өзін көрсете алмайтын тұйық оқушылар да бар. Өз сабақтарыма тоқталсам, баланың жұмыс жасау барысын бақылаймын. Шығармашылық жұмыстарды орындау кезінде олардың ерекше қабілеттерін байқадым. Дарынды бала топпен жұмыс кезінде де өз ойын салмақтап, тапсырманы қалай орындау қажеттігін тез ойланып, өзін-өзі реттеді, нақты, жүйелі жұмыс жасады.

Оқушының дарындылығы жоғары дәрежелі сұрақтарға жауап беру және күрделі тапсырмаларды орындау кезінде байқалды. Олардың есте сақтау қабілеттері жoғары болғандықтан, ақпаратты өз қажетіне пайдалана алды. Кездесетін кедергілерді шешу жолдары: ынтымақтастық атмосфераны қалыптастыру, диалогтік қарым-қатынасты нығайту, оқушыларға критерийлер жасату.

Келесі қадам: Бағдарламаның идеясын мектептегі басқа сыныптарға сабақ жүргізген кезде жүзеге асыру.

Дарынды және талантты оқушыларды дамыту. Балалардың метатанымдық потенциялын дамыту.

Қoрыта келе, сабақ беруге, мұғалімнің жұмысына үлкен өзгерістер енгізу керек екеніне көзім жетті. Ең бастысы оқушыға көзқарасым өзгерді. Байқағаным оқушыларымның да менің сабағыма қызыға келетінін болды. Өйткені сабақта бағыттаушы рөлін атқарып, бақылаудың орнына оқушыны ынталандырдым. Мәжбүрлеудің орнына кеңес беруге көзім жетті. Бұйрық беріп тексерудің орнына көмек көрсеттім.

Оқушы мен мұғалімнің арасындағы қарым – қатынас қалай өзгергеніне көзім жетті. Сабақ қызықты өту үшін 7 мoдульді ықпалдастырып, сабақ беруді ары қарай жетілдіремін. Осы жаңа форматты курстан өту арқылы менің мұғалімдік құзырлығым артып, оқушыларды сапалы да табысты oқыту туралы бағдарламаның идеясын жүзеге асырамын деп ойлаймын.

3Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Всем учителям

Категория: Прочее

Целевая аудитория: Прочее

Скачать
О?ЫТУ МЕН О?УДА ?ЗГЕРІС ТУРАЛЫ М??АЛІМНІ? ЕСЕБІ

Автор: Абенова Г?лзия ?айырбек?ызы

Дата: 06.05.2015

Номер свидетельства: 208689


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

Распродажа видеоуроков!
ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства