kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

О?ушыларды? білім сапасын арттыруда?ы жа?а а?паратты? технологияларды? ма?ызы.

Нажмите, чтобы узнать подробности

О?ушыларды? білім сапасын арттыруда?ы

жа?а а?паратты? технологияларды? ма?ызы

 Б?л та?ырыпты ал?анда?ы ма?сатым ш?кірттерді белсенділікке, ?з бетімен білім алу?а ?йретуге, о?у процесінде жа?а технологияны пайдалану ар?ылы о?ушыларды? теориялы? білімін жан – жа?ты  дамыту, ш?кірттерді ынталандыру негізінде ойлау ?абілетіні? ?ш?ырлы?ын дамыту. ?о?амны? ?ар?ынды дамуыны? бірден-бір жолы-о?у процесін а?параттандыру болып табылады. М??алімні? ролі негізінен  о?ушылар?а тиісті білім беруге ба?ытталады, ал о?ушы сол ар?ылы шама шар?ынша компьютерді пайдаланып, білгенін дамыта т?седі. Осылайша білім  беруді? ?жымды? т?рін са?тай отырып даралап о?ытуды да к?шейте т?суге, с?йтіп о?ушыларды? білім сапасын жа?сарту?а болады.

?азіргі кездегі шапша? ж?ріп жат?ан жаћандану ?рдісі ?лемдік б?секелестікті к?шейте т?суде. Елбасы Н.?.Назарбаев ?аза?станны? ?лемдегі б?секеге ?абілетті 50 елді? ?атарына кіру стратегиясы атты жолдауында «Білім беру реформасы ?аза?станны? б?секеге на?тылы ?абілеттілігін ?амтамасыз етуге м?мкіндік беретін аса ма?ызды ??ралдарыны? бірі» деп атап к?рсетті.

ХХІ ?асыр – б?л а?паратты? ?о?ам д?уірі, технологиялы? м?дениет д?уірі, айналада?ы д?ниеге, адамны? денсаулы?ына, к?сіби м?дениеттілігіне м??ият ?арайтын д?уір.

  ?аза?стан Республикасы Президентіні? 2010 жыл?ы 7 желто?санда?ы №1118 Жарлы?ымен ?аза?стан Республикасында?ы білім беруді дамытуды?  2011-2020 жылдар?а арнал?ан мемлекеттік ба?дарламасы ?абылданды. Ба?дарламада «Е-learning» электронды о?ыту ж?йесі бойынша білім беру сапасын ж?не бас?ару тиімділігін арттыру ?шін о?у процесін автоматтандыру, педагогтар мен о?ушыларды е? жа?сы білім беру ресурстарына ж?не технологияларына те? ?ол жеткізуін ?амтамасыз ету ма?саты атап к?рсетілді.

Дамы?ан елдердегі білім беру ж?йесінде ерекше ма?ызды м?селелерді? бірі – о?ытуды а?параттандыру, я?ни о?у ?рдісінде а?паратты? – коммуникативтік технологияларды пайдалану.  ?азіргі та?да елімізде білім беру ж?йесінде жа?ашылды? ?атарына а?паратты? ке?істікті ??ру енгізілді. А?параттандыру жа?дайында о?ушылар ме?геруге тиісті білім, білік, да?дыны? к?лемі к?ннен к?нге артып, мазм?ны ?згеріп отыр. Білім беру саласында а?паратты? – коммуникативтік технологияларды пайдалану ар?ылы білімні? сапасын арттыру, білім беру ?рдісін модернизациялауды? тиімді т?сілдері пайдаланылуда ж?не одан ?рі жетілдірілуде.А?паратты? технологиялар туралы к?птеген ты? пікірлер бар. В.Глушковты? аны?тауынша, «А?паратты? технологиялалар» а?паратты ??деумен байланысты процестер болып табылады. Ал білім беруде компьютерді ж?не оны? ??ралдарын пайдалана баста?ан кезде о?ытуды? а?паратты? технологиялары ??ымы пайда болды. А.Горячевті? т?жырымдауынша, «А?паратты? технология» – м?тіндік редактор, электронды? кесте, м?ліметтер базасы, графиктік редактор, мультимедия ж?не коммуникациялы? технологиямен сипатталады. Р.?бдір?сілова болса,  «А?паратты? технологияны» о?ыту ??ралдары ж?йесіні? элементі деп ?арастырады.

?азіргі заман талабына сай адамдарды? м?лімет алмасуына, ?арым-?атынасына а?паратты? — коммуникациялы? технологияларды? ке?інен ?олданыс?а еніп, жылдам дамып келе жат?ан кезе?інде а?паратты? ?о?амды ?алыптастыру ?ажетті шарт?а айналып отыр. Осы орайда келешек ?о?амымызды? м?шелері — жастарды? бойында а?паратты? м?дениетті ?алыптастыру ?о?амны? алдында т?р?ан е? басты міндет.

?уелі мына с?ра??а жауап берсек, компьютерлік техниканы саба?та не ?шін ?олданады ж?не а?паратты? технология ??ралдарын ?олданып ?андай ?дістемелік м?селелерді шешуге болады? А?паратты? технологияны пайдалануды? педагогикалы? ма?саты мынада:

1. Жеке басыны? дамуы: ойлану; эстетикалы? т?рбие;  экспериментальды-зерттеу м?мкіндігін дамыту ; а?паратты? м?дениетін ?алыптастыру.

2. ?леуметтік тапсырысты орындау: пайдаланушыны? жалпы а?паратты? дайынды?ы;  белгілі бір маманды?тарды дайындау

3. О?у - т?рбиелік процесті к?шейту: о?ытуды? тиімділігін ж?не сапасын к?шейту;  танымды? ?рекетін ?амтамасыздандыру; а?паратты? ж?не п?н бойынша дайынды?ты интеграциялау ар?асында п?наралы? байланысты тере?дету.

?о?амда?ы жа?а ?згерістер ж?не оны? тез а?параттандырылуы мен даму жылдамды?ы білім беруге ?ойылатын талаптарды да т?бегейлі ?згертіп, ?о?ам ?ажеттілігін ?ана?аттандыру ?шін білім беру саласына т?мендегідей міндеттерді ?ойып отыр:

 1. Білім сапасын арттыру;
 2. ?лемдік білім беру ке?істігіне ену;
 3.  Орта білімді а?параттандыру;
 4. Интернет ж?йесін пайдалану; 
 5. Электронды? о?улы?тар;
 6. ?ашы?ты?тан бас?ару:

Компьютерлік технологияны пайдалану м??алімге о?ушыны? о?у п?ніне деген танымды? ?ызы?ушылы?ын дамытуды? жа?а м?мкіндіктерін ашады. Жа?а а?паратты? технология ?зіндік ерекшеліктерімен ерекшеленеді. Олар т?мендегідей:

• Жобаны? презентациясын жасау мен ?йымдастыру;

• ?ылыми — к?пшілік журналыны? сайтына кіру;

• ?лемні? кез-келген еліндегі о?ушылар мен еркін араласу;

• Интернет - олимпиада мен шы?армашылы? бай?аулар?а ?атысу;

О?ушылар?а білім беруде жа?ашыл технологияларын ?олдану инновациялы? ба?ытта ж?мыс жасау заман а?ымына сай талап етілуде. О?у ?рдісінде осындай жа?ар?ан озы? т?жірибелерді белсенді пайдалану ж?не ?олдану кейінгі жылдары айтарлы?тай о? т?жірибе беріп отыр. Б?гінде ?о?амны? жеке т?л?алы, дамы?ан адамын т?рбиелейтін маман?а ?зіні? ?здіксіз шы?армашылы? ізденуі, о?ытуда жа?а педагогикалы? технологиялар мен инновациялы? ?діс-т?сілдерді ме?геруі, к?сіби ??зырлы?ыны? жо?ары де?гейде болуы ?ажет.

Сонымен,      о?у-ж?йесінде а?паратты?-коммуникативтік технологияларды ?олдану мынадай н?тижелерге ?ол жеткізеді:

– о?ушылар электронды о?улы?тармен ж?не интернет желісімен ж?мыс істей алады;

– о?ушыны? білімі ?ыс?а мерзімде ж?не кез келген уа?ытта ба?аланады;

– орында?ан ж?мыстарыны? ?ателерін бірден к?руге м?мкіншілік тудырады;

– интерактивті та?таны еркін ?олданады;

– а?паратты? м?дениетін дамытады;

– саба?та уа?ыт та ?немделеді;

– о?ушыларды? коммуникативтік ?абілеттері дамиды;

– зерттеу да?дылары дамиды;

– о?ушыларды? п?нге деген ?ызы?ушылы?тары артады;

 

 

 

 

 

?олданыл?ан ?дебиеттер:

1. “Болаша?ты? іргесін бірге ?алаймыз”  Н.?.Назарбаевты? ?аза?стан хал?ына Жолдауы, 2011 жыл.    

2. ?аза?стан Республикасы білім беруді дамытуды? 2011-2020 жылдар?а арнал?ан мемлекеттік ба?дарламасы 

3. Т?сіпова А. Компьютер-о?ытуды? жа?а а?паратты? технологиясы. – ?аза?стан мектебі, 2004. – №7.

4.Л. Доллинер. А?паратты? коммуникациялы? о?ыту технологияларыны? м?селелері ж?не болаша?ы Информатика негіздері ?ылыми-?дістемелік журналы  2008 жыл №1 2-4 б.

5. Пассов Е.И. «Технология коммуникативного обучения иноязычной культуре».

 

Просмотр содержимого документа
«О?ушыларды? білім сапасын арттыруда?ы жа?а а?паратты? технологияларды? ма?ызы. »

Оқушылардың білім сапасын арттырудағы

жаңа ақпараттық технологиялардың маңызыМайканова Гульдерай Казтаевна

Информатика пәнінің мұғалімі, №24 орта мектепБұл тақырыпты алғандағы мақсатым шәкірттерді белсенділікке, өз бетімен білім алуға үйретуге, оқу процесінде жаңа технологияны пайдалану арқылы оқушылардың теориялық білімін жан – жақты дамыту, шәкірттерді ынталандыру негізінде ойлау қабілетінің ұшқырлығын дамыту. Қоғамның қарқынды дамуының бірден-бір жолы-оқу процесін ақпараттандыру болып табылады. Мұғалімнің ролі негізінен оқушыларға тиісті білім беруге бағытталады, ал оқушы сол арқылы шама шарқынша компьютерді пайдаланып, білгенін дамыта түседі. Осылайша білім берудің ұжымдық түрін сақтай отырып даралап оқытуды да күшейте түсуге, сөйтіп оқушылардың білім сапасын жақсартуға болады.

Қазіргі кездегі шапшаң жүріп жатқан жаћандану үрдісі әлемдік бәсекелестікті күшейте түсуде. Елбасы Н.Ә.Назарбаев Қазақстанның әлемдегі бәсекеге қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегиясы атты жолдауында «Білім беру реформасы Қазақстанның бәсекеге нақтылы қабілеттілігін қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін аса маңызды құралдарының бірі» деп атап көрсетті.

ХХІ ғасыр – бұл ақпараттық қоғам дәуірі, технологиялық мәдениет дәуірі, айналадағы дүниеге, адамның денсаулығына, кәсіби мәдениеттілігіне мұқият қарайтын дәуір.

Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 7 желтоқсандағы №1118 Жарлығымен Қазақстан Республикасындағы білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы қабылданды. Бағдарламада «Е-learning» электронды оқыту жүйесі бойынша білім беру сапасын және басқару тиімділігін арттыру үшін оқу процесін автоматтандыру, педагогтар мен оқушыларды ең жақсы білім беру ресурстарына және технологияларына тең қол жеткізуін қамтамасыз ету мақсаты атап көрсетілді.

Дамыған елдердегі білім беру жүйесінде ерекше маңызды мәселелердің бірі – оқытуды ақпараттандыру, яғни оқу үрдісінде ақпараттық – коммуникативтік технологияларды пайдалану. Қазіргі таңда елімізде білім беру жүйесінде жаңашылдық қатарына ақпараттық кеңістікті қүру енгізілді. Ақпараттандыру жағдайында оқушылар меңгеруге тиісті білім, білік, дағдының көлемі күннен күнге артып, мазмұны өзгеріп отыр. Білім беру саласында ақпараттық – коммуникативтік технологияларды пайдалану арқылы білімнің сапасын арттыру, білім беру үрдісін модернизациялаудың тиімді тәсілдері пайдаланылуда және одан әрі жетілдірілуде.Ақпараттық технологиялар туралы көптеген тың пікірлер бар. В.Глушковтың анықтауынша, «Ақпараттық технологиялалар» ақпаратты өңдеумен байланысты процестер болып табылады. Ал білім беруде компьютерді және оның құралдарын пайдалана бастаған кезде оқытудың ақпараттық технологиялары ұғымы пайда болды. А.Горячевтің тұжырымдауынша, «Ақпараттық технология» – мәтіндік редактор, электрондық кесте, мәліметтер базасы, графиктік редактор, мультимедия және коммуникациялық технологиямен сипатталады. Р.Әбдірәсілова болса, «Ақпараттық технологияны» оқыту құралдары жүйесінің элементі деп қарастырады.

Қазіргі заман талабына сай адамдардың мәлімет алмасуына, қарым-қатынасына ақпараттық — коммуникациялық технологиялардың кеңінен қолданысқа еніп, жылдам дамып келе жатқан кезеңінде ақпараттық қоғамды қалыптастыру қажетті шартқа айналып отыр. Осы орайда келешек қоғамымыздың мүшелері — жастардың бойында ақпараттық мәдениетті қалыптастыру қоғамның алдында тұрған ең басты міндет.

Әуелі мына сұраққа жауап берсек, компьютерлік техниканы сабақта не үшін қолданады және ақпараттық технология құралдарын қолданып қандай әдістемелік мәселелерді шешуге болады? Ақпараттық технологияны пайдаланудың педагогикалық мақсаты мынада:

1. Жеке басының дамуы: ойлану; эстетикалық тәрбие; экспериментальды-зерттеу мүмкіндігін дамыту ; ақпараттық мәдениетін қалыптастыру.

2. Әлеуметтік тапсырысты орындау: пайдаланушының жалпы ақпараттық дайындығы; белгілі бір мамандықтарды дайындау

3. Оқу - тәрбиелік процесті күшейту: оқытудың тиімділігін және сапасын күшейту; танымдық әрекетін қамтамасыздандыру; ақпараттық және пән бойынша дайындықты интеграциялау арқасында пәнаралық байланысты тереңдету.

Қоғамдағы жаңа өзгерістер және оның тез ақпараттандырылуы мен даму жылдамдығы білім беруге қойылатын талаптарды да түбегейлі өзгертіп, қоғам қажеттілігін қанағаттандыру үшін білім беру саласына төмендегідей міндеттерді қойып отыр:

 1. Білім сапасын арттыру;

 2. Әлемдік білім беру кеңістігіне ену;

 3. Орта білімді ақпараттандыру;

 4. Интернет жүйесін пайдалану;

 5. Электрондық оқулықтар;

 6. Қашықтықтан басқару:

Компьютерлік технологияны пайдалану мұғалімге оқушының оқу пәніне деген танымдық қызығушылыәын дамытудың жаңа мүмкіндіктерін ашады. Жаңа ақпараттық технология өзіндік ерекшеліктерімен ерекшеленеді. Олар төмендегідей:

• Жобаның презентациясын жасау мен ұйымдастыру;

• Ғылыми — көпшілік журналының сайтына кіру;

• Әлемнің кез-келген еліндегі оқушылар мен еркін араласу;

• Интернет - олимпиада мен шығармашылық байқауларға қатысу;

Оқушыларға білім беруде жаңашыл технологияларын қолдану инновациялық бағытта жұмыс жасау заман ағымына сай талап етілуде. Оқу үрдісінде осындай жаңарған озық тәжірибелерді белсенді пайдалану және қолдану кейінгі жылдары айтарлықтай оң тәжірибе беріп отыр. Бүгінде қоғамның жеке тұлғалы, дамыған адамын тәрбиелейтін маманға өзінің үздіксіз шығармашылық ізденуі, оқытуда жаңа педагогикалық технологиялар мен инновациялық әдіс-тәсілдерді меңгеруі, кәсіби құзырлығының жоғары деңгейде болуы қажет.

Сонымен, оқу-жүйесінде ақпараттық-коммуникативтік технологияларды қолдану мынадай нәтижелерге қол жеткізеді:

– оқушылар электронды оқулықтармен және интернет желісімен жұмыс істей алады;

– оқушының білімі қысқа мерзімде және кез келген уақытта бағаланады;

– орындаған жұмыстарының қателерін бірден көруге мүмкіншілік тудырады;

– интерактивті тақтаны еркін қолданады;

– ақпараттық мәдениетін дамытады;

– сабақта уақыт та үнемделеді;

– оқушылардың коммуникативтік қабілеттері дамиды;

– зерттеу дағдылары дамиды;

– оқушылардың пәнге деген қызығушылықтары артады;Қолданылған әдебиеттер:

1. “Болашақтың іргесін бірге қалаймыз” Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы, 2011 жыл.

2. Қазақстан Республикасы білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы

3. Түсіпова А. Компьютер-оқытудың жаңа ақпараттық технологиясы. – Қазақстан мектебі, 2004. – №7.

4.Л. Доллинер. Ақпараттық коммуникациялық оқыту технологияларының мәселелері және болашағы Информатика негіздері ғылыми-әдістемелік журналы 2008 жыл №1 2-4 б.

5. Пассов Е.И. «Технология коммуникативного обучения иноязычной культуре».

Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Всем учителям

Категория: Прочее

Целевая аудитория: Прочее

Скачать
О?ушыларды? білім сапасын арттыруда?ы жа?а а?паратты? технологияларды? ма?ызы.

Автор: Майканова Гульдерай Казтаевна

Дата: 09.02.2015

Номер свидетельства: 169643

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства